(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quy chế trao giải thưởng văn học - nghệ thuật (VHNT) hằng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT Thanh Hóa đã đề cử 10 tác phẩm tham dự, và vinh dự có tác phẩm “Tri âm cùng con chữ” của tác giả Trịnh Vĩnh Đức đoạt Giải B giải thưởng VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2022.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7pOG6vOG7tOG7pC3huqLDk+G7iMOM4buMdXjDk+G6vMON4bukw7p34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4oCc4buJw5rhu4h44bqow5J4w4nGr+G7jMOMeMOJ4buO4buMeMOJ4buKWeKAnXjDjOG7iMSC4buM4buKeMOj4buI4bqw4buIeCB4w6Phu4jhurDhu4h44buk4buK4busUuG7jMOMeMO0xIPhuqvhu4l4w4nhu6rhuqJ44bqt4buI4buC4buMeOG7iuG7iEdUeMOJw4PDiXjEg+G7muG7iHjDtMSD4bqr4buJeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjhu4zhurLDknjhu7N54buz4buz4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q+G7ieG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOt4bum4bu2eMOJ4buK4buEeOG7pMOa4bqi4buOeMOM4buI4bqw4buIeOG7pOG7iuG7rFLhu4zDjHjDneG6suG7jHjhu4rhu5DDiXgteOG7jMOM4buKR3jhu6Thu4rhu6ZD4bukeMWpw7TEg+G6q+G7icaweOG7isOC4buMw4x44buM4bqyw5J4w4nhu6rhuqJ4beG7tnhF4bqi4buMeOG7pOG7jsSC4buMeFXhu6bhu5bDiXjhuq3hu4jhu4Lhu4x44buK4buIR1R4w4nDg8OJeMSD4bua4buIeMO0xIPhuqvhu4l4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSw7l4xIPhu5rhu4h4w7TEg+G6q+G7iXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhurZ44bq6RnjDiVh4w715eOG7pMODw4l4VOG7ikTDknjhu6Thu4rhuqLDknjhurhXw7l4w53EgnjDneG7iOG7jOG7injhurhXeMOJw5V44bukw4PDiXhU4buKRMOSeOKAnOG7icOa4buIeOG6qMOSeMOJxq/hu4zDjHjDieG7juG7jHjDieG7ilnigJ14w4nhu6rhuqJ44bukw4PDiXjDjOG7iOG6sHjhu4nDmkvhu4zhu4p4w7RN4buM4buKeDLhu67DiXjhurrhu47huq7hu6R4w6Phu4jhurDhu4h4IHjDjOG7iOG6sOG7iHjhu6Thu4rhu6xS4buMw4x4w7TEg+G6q+G7iXjDieG7quG6onjhuq3hu4jhu4Lhu4x44buK4buIR1R4w4nDg8OJeMSD4bua4buIeMO0xIPhuqvhu4l4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7s3nhu7Phu7Phu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgHl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhuqDhuqDhu7lU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL+G7iMOd4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7s+G7ueG7sy/DvcOB4bu54bq44bu5w7154bu1w4Dhu7Xhu7nhu6RB4bqgw73DveG7tcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6HDgcOBd3jhuqLDk+G7pOG7oXfigJzhu4nDmuG7iHjhuqjDknjDicav4buMw4x4w4nhu47hu4x4w4nhu4pZ4oCdeMOM4buIxILhu4zhu4p4w6Phu4jhurDhu4h4IHjDo+G7iOG6sOG7iHjhu6Thu4rhu6xS4buMw4x4w7TEg+G6q+G7iXjDieG7quG6onjhuq3hu4jhu4Lhu4x44buK4buIR1R4w4nDg8OJeMSD4bua4buIeMO0xIPhuqvhu4l4w7Thu4hH4bukeOG6q+G6osOSeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7Phu7N3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhuqDhuqDhu7l3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7iUNUeOG7pOG7iEjhu6Z4w5Phu6ZD4buMeFThu4rhu4J4RUrhu4zhu4p44oCc4buJw5rhu4h44bqow5J4w4nGr+G7jMOMeMOJ4buO4buMeMOJ4buKWeKAnXjDieG7quG6onjhu4zhu4rEgnhU4buK4buCeEVK4buM4buKeOG7icOaS+G7jOG7injDtE3hu4zhu4p4MuG7rsOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6q+G7isSCeFThu4rhu4J4RUrhu4zhu4rDuXjhu4zhu4rEgnjDjOG7iMOD4buOeOG7icOaS+G7jOG7injDtE3hu4zhu4p4MuG7rsOJeMOTxIJ44buK4bua4buIeMOd4buI4buC4buMeMSD4bua4buIeMO0xIPhuqvhu4l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLDuXjhu4rhu5rhu4h4w53hu4jhu4Lhu4x4xIPhu5rhu4h44bqn4buK4buO4bqieOG7iuG7kMOJeMOTS8OJ4buKeMOZWHjDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5Lhu6V44bq54buMw4x4w4nDlXjhu4zhu4rhu4hG4bumeEXEguG7iHjDneG7iOG7hOG7pHjhurrhurLhu4zDjHjhu6ThurDhu4h44bukw5rhu4Lhu4x4w4nDg8OJeEXDg+G7jsO5eOG7pOG6rlR4w4nhu4rEqHjDneG6suG7jHjhu4zDjOG7ikd44bukw5rhu47hu4zDjHjDncSCeOG7jMOM4buOxILhu4h44bukTOG7jOG7iuG7pXgy4buaw4l4w4zhu4jhurB4ReG7iOG7hOG7pHjhurrhu4Thu4x44buU4buMw4x4VeG7puG6onjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7pMODw4l4VOG7ikTDknjhu4zhu4rhu6x1eOKAnOG6reG7uHjDk+G7pkPhu4x4VOG7iuG7gnhFSuG7jOG7injDneG6suG7jHjhu4rhu5DDiXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6ouKAnXjFqeG7s3nDveG6oMO5eOG6q+G7tEV4w7ThurLhu4x44buK4buQw4nDuXjDmcODw4nhu4p44buI4buMeMOJ4buK4bum4buMw4zGsMO5eOKAnMSD4bus4bue4buMw4x4ReG7iEjhu4zigJ14xanhu6Thu4rhu57DuXjhu7N5w73DgMO5eOG6q+G7tEV4xIPhu5rhu4h44bqr4buKxIJ4w53hurLhu4zGsMO5eOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4RcSC4buIeMOd4buI4buE4bukeFThu4rhu4J4RUrhu4zhu4rDuXjhu6Thu4rhu57igKZ44bq64bqy4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4x4w4nDg8OJeEXDg+G7jsO5eOG7pOG6rlR4w4nhu4rEqHjDieG7quG6onjhu6RM4buM4buKeMOdxIJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ucO94bu1VOG7tMO6d3jDmcOaw4nhu6F3Ly/hu4jDneG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7V5w70v4buzeeG7ueG6uOG7tcO94bqg4bu54bu3w73DgOG7pEHDgMOAw73hu7fDk3nhu6VOVMOMdMOa4buhw715eXd44bqiw5Phu6Thu6F34oCc4buJw5rhu4h44bqow5J4w4nGr+G7jMOMeMOJ4buO4buMeMOJ4buKWeKAnXjDjOG7iMSC4buM4buKeMOj4buI4bqw4buIeCB4w6Phu4jhurDhu4h44buk4buK4busUuG7jMOMeMO0xIPhuqvhu4l4w4nhu6rhuqJ44bqt4buI4buC4buMeOG7iuG7iEdUeMOJw4PDiXjEg+G7muG7iHjDtMSD4bqr4buJeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjhu4zhurLDknjhu7N54buz4buzd3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5eXd44buK4bq84buIw4zhu4rhu6Thu6F34bu5w73hu7V3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7icODw4l4w4zhu4jhurB44buJw5pL4buM4buKeMO0TeG7jOG7ingy4buuw4l44buM4buKQ+G7jHjDjOG7iOG6sOG7iHjhu6Thu4rhu6xS4buMw4x4w7TEg+G6q+G7iXjhu4zhurLDknjhu7N54buz4buzeOG7pOG6ruG7iHjEg8SCeOG6q+G7muG7iOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDtOG7oOG7iHjDjELhu4x44bu1eXl44bukw5rhuqLhu4zDjHjDmcODw4nhu4rDuXjhu6RDVHjhu6Thu4hI4bumeMOT4bumQ+G7jHhU4buK4buCeEVK4buM4buKeOKAnOG7icOa4buIeOG6qMOSeMOJxq/hu4zDjHjDieG7juG7jHjDieG7ilnigJ14w4zGoMOSeMO9w4B4RcSC4buIeMOd4buI4buE4bukeMOdRnjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7pMODw4l4w4zhu4jhurB4LXjhu6TDg8OJeFThu4pEw5J4w53hurLhu4x44buK4buQw4l44buk4buI4buC4bumeEXhu4hI4bumeMOJ4buq4bqieOG7tOG7rnjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p44buMw5Xhu4h4w5rhu4jhu4Lhu4zDjMO5eMOJ4bqweOG7jOG7rOG7oMOJeOG7jMOV4buIeMOJ4buK4bum4buMw4zhu6V44buJw4PDiXhU4buKRMOSeOG6uuG6tnjDjMOVVHjhu6Thu4rhu4LDknjhu6Thu4jhu4Thu4zDjHjhu4zDleG7iHjDieG7iuG6qOG7jHjhu6RK4buM4buKw7l4w5nhuqjhu6Z4w5nhurTDicO5eOG6usag4buMw4x44buk4buKUOG7iHjhu6Thu4pIeOG7iuG7iEfhu4x4w5Lhu5bhu4h4VeG7puG6ouG7jHjhu4pHeMOM4bq04buMeEXDlXjDjOG7iFnhuqJ4w5Phu7h4w5Phu6ZD4buMw7l4VOG7iuG7gnhFSuG7jOG7injDncSCeMOZw4Phu4zDjHjhu6TDg8OJw7l4T+G7iuG6puG7jMOMeOG6ukvhu4zhu4p4w53huqLhu4h44bukw5rDlMO5eOG6usOV4buMw4x4w4zDlVR4w4nhu6rhuqJ4w5Phu7h4w5Phu6ZD4buMeFThu4rhu4J4RUrhu4zhu4p44bukw5rhu47hu4zDjHjhurpQ4buIeMOZ4buW4buMw4x4w53hurLhu4x44buK4buQw4l44bu04buueOG7ieG7iuG6ouG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6tt4bu2eEXhuqLhu4x44buk4buOxILhu4x4VeG7puG7lsOJeOG6reG7iOG7guG7jHjhu4rhu4hHVHjDicODw4l4xIPhu5rhu4h4w7TEg+G6q+G7iXjDtOG7iEfhu6R44bqr4bqiw5J44buk4buceMOJ4buK4buuw4l4w5NJeOG7pMOa4bqi4buOeMOM4buI4bqw4buIeMOdxILhu4544buMw4zEguG7tnjhu7ctw70t4buzeeG7s+G7tXjhu6Thuq7hu4h44bqr4buKxIJ44buKw4Phu6R4MsSC4buIeOG7ieG7iOG7hOG7jMOMeOG7jMOV4buIeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjFqeG7ucOAeMOt4bumw4Phu4x44buL4buuw7l4xIPEgnjhuqvhu5rhu4jGsOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUJeG7puG7pOG7iuG7jsOad+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q8SD4buOxILhu4zDjHjhuq3hu4jhu4zhu4rhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6s=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]