(vhds.baothanhhoa.vn) - “Độc nhất vô nhị”, “ độc đáo”, “đặc sắc” là những từ ngữ mô tả về trò Xuân Phả - Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây không chỉ là báu vật văn hóa xứ Thanh, mà đã trở thành viên ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4bqk4bq1M+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5ThurYhw5nhu5Qt4buU4bq8KCUw4buUMC404buy4buU4bqz4bqn4buH4buU4bql4bq1MTAu4buUXSEx4buU4bqlVTAu4buU4bu0KOG7lMOiw5kw4buU4bq94bumMOG7lCEyU+G7lOG7tOG7rDDhu5ThuqVh4buy4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3deG7uFPhu7Thu5jhu47igJzhu5lh4buy4buUMCHhu67huqXhu5Thur034buUMCE+4oCdTeG7lOKAnOG7lOG7tmHhu7Lhu5Thu7ZUMeKAnU3hu5TigJzhu7bhu6jhu7Lhu5TDosWo4buy4oCd4buUIlXhu5QwIeG6uzAu4buU4bqlZeG7lDAu4bq74buUIDfhu5ThuqXDmeG7lOG6vSbhu5ThuqXhurUz4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG6tiHDmeG7lC3hu5Thu5Mo4buUw6LDmTDhu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buU4bq3ISjhu5Thur1X4bql4buU4bqlITrhu5Thu7Lhu67hurfhu5ThurLhuqc44buy4buULihTTuG7lOG7meG7rOG7geG7lF0hNzAu4buU4buyIXvhu5QiVeG7lMOdVOG6p+G7lOG6vVfhuqXhu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buU4bq/xJHhu5ThuqQhUzAhTeG7lCBV4buU4bu24buk4buU4bql4bq14bqv4buU4bqlIVUwIeG7lOG6vSglMOG7lDAuNOG7suG7lOG6s+G6p+G7h+G7lOG6peG6tTEwLuG7lF0hMeG7lOG6pVUwLuG7lOG7tCjhu5TDosOZMOG7lOG6veG7pjDhu5QhMlPhu5Thu7Thu6ww4buU4bqlYeG7sk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG7tOG6pSHhuqcgw53hu5Thu7QhKOG7tOG7uOG7lCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bucUC/GoOG7luG7nuG7tOG7muG7llLhu5zhu6DGoOG7nOG6peG7ouG7ouG7luG7nCJSTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG6pOG6tTPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4bq2IcOZ4buULeG7lOG6vCglMOG7lDAuNOG7suG7lOG6s+G6p+G7h+G7lOG6peG6tTEwLuG7lF0hMeG7lOG6pVUwLuG7lOG7tCjhu5TDosOZMOG7lOG6veG7pjDhu5QhMlPhu5Thu7Thu6ww4buU4bqlYeG7suG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Lhu57hu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCzhurVTIOG7uOG7lOG6pSjhuqUi4bu4w43hu5jhu4Ax4bqn4bqk4bqnw53hu7jhu5Thur0o4bu04bu4MeG7lOG6tyJT4buB4bu44bq14buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mCHhuqXhuqXhurfDoksvL8Oqw6rDqk7hu4Ex4bqn4bql4bqnw53hu7hO4buyMSAv4bu4IMOd4bu44bu0L+G7mlLhu7hQ4bu44buA4bu04buT4bq84but4bui4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7ouG7nuG7mOG7lCzhurVTIOG7uMOdMeG6teG7tOG7uOG6tcON4buY4buW4buY4buUUyIiMcOqLOG6pyIiw6Lhu7LhurXhu7jhu7gww43hu5jhu5jhu47hu4wvKCzhurVTIOG7uOG7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pOG6tTPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4bq2IcOZ4buUw6IoMCHhu5ThurVT4buU4bqv4buU4buyITgw4buU4buy4bqnMC7hu5Thu7Y8MCHhu5QwIWQwLuG7lCLDmijhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwIeG6uzAu4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lCJVMC7hu5Thur7huqfhu6ww4buU4bq2IcOZ4buUw5Phur/hu6Thu5Thur7huqfhu6ww4buU4bqk4bq1ZMOjMC5N4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqkITThu5Thur7huqfhu6www5Lhu5TDncOZMeG7lOG6pTkw4buU4bq9VeG7lOG6peG6teG6r+G7lOG6pSFVMCHhu5QgYeG6peG7lMOdVOG6p+G7lOG6vVfhuqVO4buU4bqk4bq1M+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5ThurYhw5nhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7QoOzDhu5ThuqXDmijhu5QiO+G7lCFhKOG7lCJVMC7hu5Thu7QoOzDhu5ThurVT4buU4bq9VTHhu5Qg4bqpMC7hu5RS4buU4bq9VeG7lCDhuqkwLuG7lMag4buWLeG7muG7lOG7rCDhu5QiPuG7siHhu5Thu7Y64buU4buyU+G7lDAuxIMo4buU4buxJeG7lOG6pCFUKOG7lOG6pMOhTeG7lOG7slPhu5QwLsSDKOG7lOG7siEoKjDhu5ThuqUhxagwLuG7lC4o4buo4buy4buU4butKDAh4buU4buyYlPhu5Thu7Thu6ww4buU4bqlYeG7suG7lOG6pVPhu5Thuq/hu5ThuqUhKuG7lF1m4buU4bq+4bq84oCdTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ry5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lCJVMC7hu5Thur7huqfhu6ww4buU4bq2IcOZ4buU4bqlKDDhu5ThurXGrzAuTeG7lOG6peG6tTPhu5Thu7QoOzDhu5Thu7Iy4buU4bqlZeG7lOG6pSEq4buUXWbhu5ThuqUhxJHhu5RSTeG7lC7FqDDhu5Thur3huqMo4buU4bqlKeG7siHhu5ThuqQhVTAh4buUITFVMC7hu5QiVTAu4buULijhuq3hurfhu5Thur3huqdT4buU4buZKDAh4buU4bqkKCUw4buUdTFVMC7hu5Thu7Qj4bq34buUIjHDmjDhu5TGoOG7muG7lOG6v8SR4buU4bqz4bqn4busME7hu5ThuqThurUz4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG6tiHDmeG7lCA34buU4bq3ITUwLuG7lOG6vSg/4buy4buU4bue4buU4bqz4bqnOOG7suG7lC4oU+G7lOG7tiow4buU4bqlKCow4buU4buyODAu4buU4bq94bqnU+G7lDBk4bqj4buy4buU4buZw5oo4buU4bq8KD/huqVN4buUIFMwLuG7lOG6pSHhu7gx4buUIjvhu5Thur1X4bql4buU4bq9VeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7YoP+G6p+G7lCDhuq1T4buU4bu2OuG7lOG7siHhuq3hu7Lhu5QgZTAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pOG6tTPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4bq2IcOZ4buUIlXhu5ThuqXDoeG7lCHEg+G6t+G7lOG7smJT4buU4bue4buU4bql4bq1M+G7lOG7tCg7ME3hu5QuOSDhu5R1MVPhu5Thu7FTMC5N4buU4buRISglIOG7lOG6pCFVMCFN4buUaCjhu5Thu7FTMU3hu5Thu68uN+G7lOG6suG6pzjhu7Lhu5Thur1V4buU4bqk4bqt4buUdeG6p1YwTuG7lOG7kVThu7Lhu5Qi4bqj4bq34buU4bql4bq1M+G7lOG7tmTEg+G7suG7lF0q4bql4buU4buy4buu4bqn4buU4bqlZOG6oTAu4buU4bu2OCjhu5TDnSYw4buU4bq94bq7MC7hu5Thur1V4buU4buyMuG7lMOiw6nhu5RdKuG6peG7lCHEg+G6t+G7lDAh4bqnVjDhu5QwIeG6p+G7gTswTeG7lOG7tlbhu4Hhu5Thu4fhu5Thur0+4buU4buyYlPhu5Thu7JU4buy4buU4buBKuG6p+G7lOG6pTjhu5Thu6wg4buUMCHDmuG7sk3hu5Qg4bqtU03hu5QhVOG6peG7lOG6vVXhu5Thu7QoOzBO4buU4buZKDog4buU4bu24buo4buy4buU4bql4bq1ZDAu4buU4buyYlPhu5Thu7JU4buy4buU4bql4bq1M+G7lOG7tCg7MOG7lOG7sjMw4buU4bqv4buU4buyIcOg4buUIlXhu5QwLmTDoyjhu5Thu7QoOzDhu5Thu7bhu7gx4buU4buyVOG7suG7lCIxw5oo4buUIOG7qOG6peG7lDDDmuG7lF0hVOG7lF3hu4Phu5Thu7Q+TeG7lMOdKDrhuqfhu5Thu7bDmuG6peG7lDAhKCbhuqfhu5TDosWo4buy4buU4bqlIVQo4buU4bq/w5kg4buU4bq/4bqt4buyTeG7lOG6pWHhu7Lhu5QwLmTDoyjhu5QhU+G7geG7lOG6peG6p8OhKOG7lOG6pVThu7LigKbhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurUz4buU4bqk4bqt4buUdeG6p1Yw4buUw6LDqeG7lOG6pVQo4buUISg/MOG7lMOiKDAh4buU4bu2YTAu4buU4buy4bqnYeG7suG7lMOiODAu4buU4buyYlPhu5QgYeG6peG7lC4oU+G7lOG7tjwwIU3hu5Thu7Iy4buUMC5kw6Mo4buULihV4buU4bq9VeG7lOG6peG6tT3hu5QwITVN4buU4buyMuG7lCAj4buU4bq9VeG7lOG7sjEwTuG7lOG7kVThu7Lhu5Thu7YoP+G6p+G7lDAuOSjhu5Thur/DoSBN4buUMCHDmeG7geG7lOG7sjLhu7JN4buU4bqz4bqn4bus4buB4buU4bq9MzAu4buU4bq1OSjhu5ThuqXDmTDhu5ThurVTTeG7lCLFqOG7suG7lCJk4buU4bqlIeG7uDHhu5QwIT7hurfhu5TDoiUwIeG7lOG6vVXhu5Qiw6Mo4buUIVThuqVN4buUIlXhu5TDnSg64bqn4buU4bqlZMSDMC7hu5Thu7JiU+G7lMOiw6nhu5TDouG6pyDhu5Thur3hu6zhu4Hhu5Thu7ZWIOG7lOG7riBN4buU4bq94bqnKOG7lDAhYTDhu5Thur1V4buU4buyMuG7lOG6tyFWMOG7lCFVKOG7lCFk4bqj4buyTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pOG6tTPhu5R1MVPhu5Thu7FTMC7hu5QuOSDhu5TGoOG7lOG7siHhuq1TTeG7lMag4buUICrhu5QwVTAuTeG7lOG7muG7lCIpMCHhu5QhVuG6p03hu5TGoOG7luG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5Thur1V4buU4bua4buUMC5kw6Mo4buU4bu2KCbhuqfhu5RdISg6MOG7lDAuw6lTTuG7lOG7mcOaMeG7lOG7suG6q+G7lOG7slbhuqfhu5Rd4buD4buU4bq94bqjKOG7lOG7ssOjTeG7lOG6tTEoTeG7lOG6s+G6p8Oa4bqlTeG7lMOiKCXhuqfhu5Thu7ZTMU3hu5QgVCjhu5Thu7Ihw6gxTuG7lOG7kVThu7Lhu5Thu7IxMOG7lOG6peG6tTPhu5Qg4buo4buy4buU4bql4bq1UzAu4buU4bq3IeG6q+G7suG7lCBV4bqn4buUw6LFqOG7sk3hu5QhMVPhu5Thur3hu6Yw4buUw53FqOG6peG7lCDFqOG6pU3hu5Thur1lU+G7lCDhuq1T4buU4bq9ZVPhu5QhVOG6peG7lOG6pSHhu7gx4buUMCE+4bq34buU4bqlIVMwIeG7lOG7rCDhu5Thu7JiU+G7lOG6peG6tTgwLk3hu5Qww5ox4buUw53DmuG6pU3hu5Qg4buk4buUIlNN4buUIDbhu5ThuqXhurXhu7hN4buUIuG6reG7suG7lF0hMVMw4buU4bqlIVMoTeG7lF0hKOG7lOG7tDkw4buU4bu0V+G6t07hu5Thu7HDoyjhu5QhVOG6peG7lOG6pSE64buUISg/MOG7lOG6pTwwIeG7lMOdUzAu4buULihTMeG7lOG6vVXhu5Thu7Ih4bqt4buy4buUIGUwLuG7lOG6peG6p8OhKOG7lOG6veG6p1Phu5Thur3DmjDhu5QwKCUwTuG7lOG6pOG6tTPhu5Thur/huqfhu67huqXhu5QhKD8w4buUw50oOuG6p+G7lOG6pWTEgzAu4buUIigwIeG7lOG6vVfhuqXhu5ThuqVkxIMwLuG7lOG6peG6tWQwLuG7lOG7siEx4buU4bq3IVgg4buU4buy4buu4bq34buU4bqz4bqnUzDhu5Qiw5oo4buU4bq3ITEwLuG7lF0oKjDhu5Thu7JjMC7hu5QiVeG7lOG6pSkw4buUISg/4bqn4buU4buyYlPhu5Thu4Eq4bqn4buU4bqlOOG7lOG7suG6pzAu4buU4bu2PDAh4buU4bql4bq1MTAu4buU4bql4bq1M+G7lOG7tCg7ME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurUz4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG6tiHDmeG7lF0hNzAu4buU4buyIXvhu5QiVeG7lDAuIT/hu5ThuqUh4bqnV+G6peG7lOG7tOG7rDDhu5QuKFMw4buUIFXhu5Thu7IzMOG7lCJV4buU4bql4bq1KeG7lOG6peG6pz/hu5Thu7JiU+G7lOG7tOG7rDDhu5QuKFMw4buU4bu24buk4buUIsWoMC7hu5Thu7Y0MC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5TDncOZMOG7lCEzU+G7lOG6peG7ruG6p+G7lOG7smJT4buU4bqlIVMwIeG7lOG7rCBN4buU4bq9VjDhu5Thu7YoP+G6p03hu5Thu7JT4buU4bqlZU3hu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7ZhMC7hu5ThuqVU4buy4buUIuG6reG7suG7lCAmIOG7lCDDmihN4buU4bqn4buBOjDhu5Thu7Ih4bqn4buBOjBN4buUXSEo4buUIMOaMCHhu5QgJE3hu5ThurchMjAu4buUXSExVDAuTeG7lOG7smThuqEwLuG7lC3hu5QwIeG6p+G7lCFVKOG7lCEzU07hu5TDtOG6ryjhu5Thur1X4buB4buU4bql4bq1M+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5ThurYhw5nhu5Thu7Iy4buUIGHhuqXhu5Thur0+4buU4bqlISrhu5Thur1V4buU4bu0KD8w4buUIMOaMeG7lF0hVOG7suG7lMOdKD/huqVN4buU4bu2YeG7suG7lOG7tlQx4buU4bq9VeG7lMOixJHhu7Lhu5Qh4buu4bq34buU4bu0WTDhu5ThurUoJTAu4buU4buyMuG7lOG7tjrhu5ThuqXhurXhuq/hu5ThuqUhVTAh4buUIGHhuqXhu5Thur0oJTDhu5QwLjThu7Lhu5ThurPhuqfhu4fhu5ThuqXhurUxMC7hu5RdITHhu5ThuqVVMC7hu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buU4bq3ISjhu5Thur1X4bql4buU4bqlITrhu5Thu7JiU+G7lOG7tOG7rDDhu5ThuqVh4buyTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG7ryEyIOG7lOG6tuG6vOG7lOG7keG6pC3hur514buML+G6t+G7jg==

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]