(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội Lam Kinh gắn với khu di tích lịch sử Lam Kinh, vừa mang tính khuôn phép cung đình, vừa mang đậm yếu tố dân gian truyền thống. Bên cạnh phần đại lễ trang trọng, tôn nghiêm nhằm ca ngợi, tôn vinh công đức anh hùng dân tộc Lê Lợi và vương triều Hậu Lê trong lịch sử, lễ hội Lam Kinh thực sự là một di sản quý không chỉ trong kho tàng lễ hội truyền thống mà còn góp phần làm đầy thêm cho văn hóa Việt Nam ở phần “đậm đà bản sắc”.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk7hu4/DmVbDleG6r1VWw5U+JcOVPzU6w5Xhu6fhu557w5Xhu6U6fT9NL+G6r+G6scSDW30mTk0vP+G7kE5N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o3BZ4bueV+G7jk7hu6clw5U/NTrDleG7p+G7nnvDleG7pTp9P8OVJlV9w5XEkTk6w5U8P+G6t8OVVzrDleG6sTtWP8OVPi5WP8OV4bqvY8OV4bun4buee8OV4bulOn0/4buIw5XEkeG6q+G7nsOVe+G7nn0mw5XhurE7fT/DlTw/4bq3Mn3DleG6oz/DneG6o8OVVuG6t30mw5VYLH0/4buIw5XEkeG6q+G7nsOVe+G7nn0mw5VY4buqe8OV4bq5QOG6t8OV4bqxM8OVV8WofcOVJjrhu559w5XhurHEg+G6t+G6uSN9w5XhurE/M30mxKjDlcOz4bu4fcOVVlF9P8OV4bqjP+G7qH3DlVhROsOVPiXDleG6scSD4buefSbDleG6scSDIH0m4buIw5XhurEyfcOVfSY/OuG7uHvDlX0/w5p7w5VW4buew5V9JsOhOuG7iMOV4bqxMn3DlcSROn0/w5VWMn0mw5VY4bqpVsOV4buefT/DlT/hurV9JsOVV8WofcOV4bqxNVbDleG7p+G7uMOV4bunw6E6w5XEkVDDlcSR4bqtOH0mw5XhurHEgzoj4bq3w5Vw4buq4bq3w5Xhu6fhu7jDleG6scSDW30mw5U+LlY/w5Xhuq9j4buIw5U+JcOVPzU6w5Xhu6fhu557w5Xhu6U6fT/DleG6sT9iVsOV4bqvYsOVPlDDlXs14bqxw5VXOsOV4bqvUn3DlcOj4bq34bq7w5U8PzJ9JsOVVj8hw5XhurHEg1t9JsOVPD9bw5XhurFQfSbDlT4lw5U/NTrDleG6scSD4bq34bq5I33DleG6sT8zfSbDlXtQw5VWIn3DlSZd4bqjw5XhuqM/4buofcOVPlB7w5VY4buo4bq5w5XhurE/4bu4e8OVVj9bw5XEkVR9w5U/XeG7nsOVxJA6PeG6scOVxrDhu557w5XDoMOV4bqjP+G7qH3DleKAnFjhu6p7w5VYUMOV4buuUn3DleG6r1VW4oCdxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buO4bqxWcOp4bqxLeG7nj46Jn3DjMOVVll94bqxWcSD4buK4buOTk06KsSD4buee1nDleG6sTrhurE+WeG7hOG7juG6uFvhurfhurDhurfhu65Zw5XEkTpXWVvDleG6oz7hu57hurlZxIPhu47DleG6r8SDVuG7hOG7jj/hurHhurHhuqPhuq/DjC8vZWVlxKjhurlb4bq34bqx4bq34buuWcSoVlt7L1l74buuWVcv4bqiWVbhu41X4bq3w4PDicOzcOG6r+G7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buU4buU4buW4buOw5UqxIPhu557WeG7rlvEg1dZxIPhu4Thu47DlOG7jsOV4buePj5bZSrhurc+PuG6r1bEg1lZfeG7hOG7juG7jk5NLzoqxIPhu557WU5NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu45X4bqxP+G6t3vhu67DlTrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5bhu5jhu5jhuqPDqeG7iuG7jsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WV33EqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7mOG7mi/hu5DDlOG7llfhu5Dhu5Dhu5Lhu5bDlOG7kuG7lOG6seG7kOG7muG7luG7lOG7lD7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4bui4buU4buQ4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4buPw5lWw5Xhuq9VVsOVPiXDlT81OsOV4bun4buee8OV4bulOn0/4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5bhu5jhu5jhu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7pyXDlT81OsOV4bun4buee8OV4bulOn0/w5U+UMOV4buu4bqpVsOV4bqxxIPhu559P8OV4bqxW1B9w5VWUn0/w5XEkSPDlVbhurc1VsOVPD/DoDrDlX0mPyjhu57DleG7p+G7nnvDleG6rjh94buIw5V9NjrDleG7ruG7quG6scOVxJE5OsOVVuG7oFbDlX3DneG6scOVVj/Gr3vDleG6oz/hu6DDlT5Qw5XigJw/NTrDleG6sT8jw5Xhu6fhuqd9JsOVxrA/4bueOuKAneG7iMOV4oCc4bun4bu4w5Xhu6fhu546w5VW4bqp4bq3w5VWP+G6s+G7nuKAneG7iMOV4oCc4buhOlI6w5XhuqM/XX0mw5XhurE/UH0/w5Xhu48yfSbDlcOD4bq34buefeKAneG7iMOV4oCc4bun4bu4w5XhurA/4bugOsOV4bqwNsOVWFR9JsOVw6Phurfhu559JuKAneKApsOV4bunJcOVPzU6w5Xhu6fhu557w5Xhu6U6fT/DlVYifcOVPlDDlX04OsOVVuG7oFbDleG6scSDIsOVVzolfcOVV8WofcOVJjrhu559w5XhurHEg+G6t+G6uSN9w5XhurE/M30mw5XDieG6qcOV4bqwP+G7nn0/w5VY4bqtw6FWw5VXLuG6o8OV4bqx4bugOsOVPzo9fcOVezXhurHDlVbhu6BWP8OV4bqvOn0/w5VYNX0m4buIw5UmOlDhurfDlXtQ4bq3w5Xhuq9VVuG7iMOVJjpQ4bq3w5Xhuq/huqlWw5Xhu646JOG6t8OVVlJ7w5XEkVDDlSY64bugw5XhurHEgy7DlX0mPz3DleG6sT/hurfhu6rhurHDlcSROTrDlVbhu6BWw5XhurHEgyLDlcOJ4bq3xah9w5XhuqI/UuG7iMOVw7MsfT/DlcawJjLhu4jDleG6ruG7nn0/w5XGsCYy4buIw5XDsj86I30m4buIw5VXxah9w5VW4buew5VXxah9w5XEkeG6p8OV4buPMn0mw5Xhu4d9P+G7iMOVWMav4bq3w5XEkeG7quG6seG7iMOVxJExw5XhurE/4bq34buq4bqxw5VWNsOV4bqxxIPhurfhurkjfeKApk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5bhu5jhu5LhuqPDqeG7iuG7jsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WV33EqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7mOG7mi/hu5DDlOG7llfhu5Dhu5Dhu5Lhu5bhu5Dhu5Lhu5DhurHhu5rhu5TGoOG7lOG7oj7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buS4buQ4buQ4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4buPw5lWw5Xhuq9VVsOVPiXDlT81OsOV4bun4buee8OV4bulOn0/4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5bhu5jhu5Lhu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsWpw5lWw5VX4bq1w5V74buefSbDlVfGr+G6t8OVxq99w5VW4bql4buew5V9P1DDlX3huq05VsOVw6PhurfFqH3DlVY/4bqlw5XhurHhu6rhuqPDlcOj4bq34bq5I33DlcOgw5XhurE/YTrDlTzhur3DlT45fcOVe1F9P8OVfT/Gr+G6seG7iMOV4bqvW30mw5VWUH0mw5XEkSPDleG6r+G7nuG6t8OVfVDhurnDlT4lw5U/NTrDleG7p+G7nnvDleG7pTp9P8OVxJHhu6x9w5VWXcOV4buuXX0mw5VX4bugfSbDlVfFqH3DlSY64buefcSow5Xhu49dw5U8PzJ9JsOVVj8hw5U+UMOVTVl7TuKAnFbhu6A6w5U8PzJ9JsOVJjrhu559w5XEkVR9w5U/XeG7nsOV4buuLH0/w5VXxah9w5XEkeG7rH3DleG7ruG7nlvDleG7riBWw5U+xq/hurnDleG7p+G7nnvDleG7pTp9P+G7iMOV4bqxPyTDlT86PX3DleG7rsOafSbDlVZSw5V7NeG6scOVPD9bw5XhurFQfSbDlVbhu6BWw5U+JcOV4bqxw6JW4buIw5U+JcOVPzU6w5VW4bql4buew5VYNH0mw5Xhu65QW8OVxanhuq1hfSbhu4jDleG6sD/hu6A64buIw5Xhu6U6fT/igJ1NL1l7TuG7isOVe1DDlT8gw5VW4bqnfSbDlVY/O30/w5U+UMOVfSbhuq1hOsOVJix9w5UmOmTDlVbhu6BWw5XhurHEgyLDlVc6JX3DlcOp4bqtOX0mw5VW4bq3fSbDlVgsfT/hu4jDleG6scSD4bugfT/DlVjhuq3DoVbDleG6r2LDlXvhu546w5V7NeG6scOVVj9bw5VW4bugVsOVJjrhu6DDleG6scSDLsOVxJFUfcOVP13hu57DleG6oz86w5XEkeG7quG6scOV4bqxPyTDlcav4bq5w5U8PzrDlX0/UMOV4bun4bu4w5Xhuq/hurfhurnDleG6sVB9xKjDleG7jyTDlcSDNDrhu4jDleG6sSx7w5XEkSPDlT4lw5U/NTrDleG7p+G7nnvDleG7pTp9P8OVPlDDleG6sSx7w5XEkSPDlcSROTrDlXs14bqxw5U8PzJ9JsOVJjrhu559w5XEkVR9w5U/XeG7nsOVxJEyw5VW4bq1fSbDlVjDmVbDleG6r1VW4buIw5Xhuq8zfSbDlVg1fSbEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5jGoOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buY4buaL+G7kMOU4buWV+G7kOG7kOG7kuG7luG7kMOU4buY4bqx4bui4bui4buQ4buS4buUPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5bhu5rhu5zhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47hu4/DmVbDleG6r1VWw5U+JcOVPzU6w5Xhu6fhu557w5Xhu6U6fT/hu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5zDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7lOG7mMag4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurrDlX0mPyjhu57DlcSRUMOVJjrhu6DDleG6scSDLsOVPi5WP8OV4bqvY+G7iMOVxJFUfcOVP13hu57DlXtQw5U+JcOVPzU6w5V9UOG6ucOVWOG7nn0mw5XigJx94bq3MjrDlVfhuq3huqF9JuKAncOVVl3DlTw/UsOVfVR9JsOVPD84OsOVV+G7quG6ucOVfToje8OV4bqxYsOVP1Bbw5XhurHEg1t9JsOVezc6w5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VYxq/hurHDlcSQOj3hurHEqMOV4buPJMOVezc6w5U+4buofcOV4bqxxIPhu7DhurnDlT81OsOV4bun4buee8OV4bulOn0/w5XEkVBbw5V9JlDhurnDleG7kuG7ki3hu5zDlcWoe8OVPi5WP8OVP1B9JsOVfVR7w5U+UMOVezXhurHDlT7hu6h9w5VWW33DlX0m4bqtYTrDleG6seG7nsOVP+G6rTl9JsOVxJEjw5VWMn0mw5VY4bqpVsOV4bqxOiN9w5V9P8WofcOVWCTDlX0m4bqt4bqhfSbDlcSRIH0m4buIw5V9JsOhOsOVVuG7nsOVxJFQw5VYJMOV4bqxP8av4bq5w5VY4bqtw6FWw5XhurHEg+G7oFY/w5V9Pzo9e8OVVuG6peG7nsOVeyx9P8OV4bqxxINbfSbDlcSROj1Ww5UmLH3DlSY6ZMOVxJFQw5XhuqM/4bug4bqxw5U/4bq34bq5w5UmOuG7oMOV4bqxxIMuw5VXOsOV4bqvUn3DleG6scSDW30mw5VYYTrDleG6rzN9JsOVWOG6rTh9JsOVWFE6xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o+G7h+G6t+G6sT9bxIPhu45OTeG6r+G6scSDW30mTsawP117w5XhuqLEkMOVw7LhurAtw4lwTS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o04=

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]