(vhds.baothanhhoa.vn) - Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, những năm gần đây, các trung tâm kính thuốc - kính mắt - máy trợ thính trên địa bàn TP Thanh Hóa ra đời rất nhiều nhưng Trung tâm Kính thuốc -Kính mắt - Máy trợ thính tại 109 Nguyễn Trãi vẫn là địa chỉ tin cậy của khách hàng.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYsOSw5Xhur7huqjhu6Phu455w4rhu6MyQ+G6vuG6quG7o+G7juG6qsOVScOB4bujLeG7ozJD4bq+4bqq4bujw4rhu63hu47hu6Mt4bujNOG7p1Lhu6Phu47Dkkzhu6Phu47huqpD4bq+4bqq4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6XDs+G7oyTDjeG6vuG6qOG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bugROG7o+G7jMagw4Hhu6PhurrhuqpG4bqi4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5kk4bqk4buj4bqg4bunT+G7o8ag4bq+4bqo4buj4bq+4bqqw5Xhu6PDgeG7s8OV4buj4bq+4bqoxalS4bujw4HFqeG6vuG6qOG7o8OB4bul4buA4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buN4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4buxw4rhu6Phuqjhu7Phur7hu6PhuqB5UuG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47DksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4buj4bq6Q+G6vuG6quG7o+G7juG6qsOVScOB4bujLeG7o+G6ukPhur7huqrhu6PDiuG7reG7juG7oy3hu6PDiuG7p1Lhu6Phu47Dkkzhu6Phu47huqpD4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vuG7o2Lhuqfhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o8OS4bul4buj4bqgS0Lhu6PDksO94buO4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4bujYsOSw5Xhur7huqjhu6Phu455w4rhu6MyQ+G6vuG6quG7o+G7juG6qsOVScOB4bujLTJD4bq+4bqq4bujw4rhu63hu47hu6Mt4bujNOG7p1Lhu6Phu47Dkkzhu6Phu47huqpD4bq+4bqq4buj4buOxrBC4buj4buh4bufw7nhu6M14bqow5VS4bqm4bq+4bujYsOS4burQuG7o+G7oOG7ueG6vuG7o+G6vMWp4buj4bqgxJDhu6Xhu6PDgeG6qkXhu6Phu45C4bq+4bujw4Hhu7VS4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu6PDgOG7juG6qsOVw4pB4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6N14buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Nwc09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vQuG7oOG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4v4bq+4bqiUOG7jC9wcXByL+G7oXV1w4By4buh4buf4bufcnF14buOcnR04bufcuG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqceG7oXHhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budYsOSw5Xhur7huqjhu6Phu455w4rhu6MyQ+G6vuG6quG7o+G7juG6qsOVScOB4bujLeG7ozJD4bq+4bqq4bujw4rhu63hu47hu6Mt4bujNOG7p1Lhu6Phu47Dkkzhu6Phu47huqpD4bq+4bqq4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6XDs+G7oyTDjeG6vuG6qOG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bugROG7o+G7jMagw4Hhu6PhurrhuqpG4bqi4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7nXXhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNwc+G7neG7oy/hu5liw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jnnDiuG7ozJD4bq+4bqq4buj4buO4bqqw5VJw4Hhu6Mt4bujMkPhur7huqrhu6PDiuG7reG7juG7oy3hu6M04bunUuG7o+G7jsOSTOG7o+G7juG6qkPhur7huqrhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4bqp4bul4buj4bqgS0Lhu6PDgeG7p8OB4bqq4buj4bqgeVLhu6PhuqrEqOG6vuG7o3Dhu5/hu6Phur7hu7HDiuG7jeG7o2LDksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4bujMkPhur7huqrhu6Phu47huqrDlUnDgeG7o+KAk+G7ozJD4bq+4bqq4bujw4rhu63hu47hu6PigJPhu6M04bunUuG7o+G7jsOSTOG7o+G7juG6qkPhur7huqrhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o+G7jsOS4bucw4Hhu6Phu47huqrDlcOMw4Hhu6MjSOG6vuG6qOG7o+G7jlLhu6Mj4bqn4bujYuG6qkLhurLhu47hu6NBxJDhu6Phu6Dhu7Xhu47hu6Phu47hu5bhu6NS4buj4buO4bqy4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6PhurzDlUjhur7hu6PhurzFqeG7o+G6oMSQ4bul4bujw4HhuqpF4buj4buOQuG6vuG7o8OB4bu1UuG7o8OB4buY4bul4buj4bq64bqq4bunw4Hhuqrhu6PhuqrFqeG6vuG6qOG7j+G7o3vEqOG6vuG7o3Dhu6Phu47huqrhu7VP4buj4bq6w5rhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7jeG7o+G7jsOSw5Xhur7huqjhu6Phu455w4rhu6PhuqDhu6vhu6Phu47hu5rhur7huqjhu6NB4buWSsOB4buj4bq64bqqd+G6vuG6qOG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buj4bugxJDhu6Phu47huqrhurLhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o+G6qsWp4bq+4bqq4buj4bugROG7o+G7jMagw4Hhu6PhurrhuqpG4bqi4bujw4HDjOG6vuG6qOG7o+G6oMON4bq+4bqo4buP4buj4buDSkLhu6PDgeG6qsO94buO4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7jeG7o8OAxJDDgeG6quG7o+G7oOG7kuG7o+G6quG7gMWp4bq+4buj4bqq4bup4buA4buN4buj4buM4bup4bq+4bujT+G6quG7t8OK4buj4bqg4bul4bujw4DGsOG6vuG6qOG7jeG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o8OB4bqq4buY4bq+4bqo4buj4bq84buAxrBC4buN4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jnnDiuG7o+G6vMOVSOG6vuG7o+G6oOG6osOK4buj4bqg4bqy4bq+4bujw4DEkMOB4bqq4buj4bug4buS4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phuqrhu6nhu4Dhu6Phu6DhurThu6Phu47huqrEkOG7o+G6vOG7nMOB4buj4bugxanhu6PDgeG6quG7scOK4buj4buM4buGw4Hhu6PhuqBIQuG7o8OK4but4buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o3Xhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3TDuU9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vQuG7oOG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4v4bq+4bqiUOG7jC9wcXByL+G7oXV1w4By4buh4buf4bufc+G7oeG7n+G7jnPDuuG7n8O6deG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqcsO64buh4bud4buj4bul4bq84buOauG7nWLDksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4bujMkPhur7huqrhu6Phu47huqrDlUnDgeG7oy3hu6MyQ+G6vuG6quG7o8OK4but4buO4bujLeG7ozThu6dS4buj4buOw5JM4buj4buO4bqqQ+G6vuG6quG7o2Lhuqrhu6Xhur7huqrhu6N74buG4bulw7Phu6Mkw43hur7huqjhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G7oEThu6Phu4zGoMOB4buj4bq64bqqRuG6ouG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu5114buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51zdMO54bud4bujL+G7mUDhu6fDgeG7o+G7jMOJ4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phu47DksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4buj4bq64bqq4bunw4rhu6PDiuG7reG7juG7o8OB4bqq4buA4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bq+4bqqeeG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYsawQuG7o+G6oHlS4bujw4Hhu4bhu6PhuqDDjELhu6Phur7huqjhu5Thu6Phu47huqrGsMOB4buj4buMw4nhu43hu6PhurrDmeG7o+G7jOG7luG7jeG7o0Hhu6fDgeG7o+G7jMOJ4buN4bujw4Dhu5ZMw4Hhu6Phu4zDieG7jeG7o8OB4bui4buj4bq+4bqqeeG6vuKApuG7o8OB4buG4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqgw4zhu6PDgeG6qsOVUuG6tuG6vuG7o8OKSOG6vuG7o8OB4bul4buA4buN4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqgxanhu4Dhu6Phu47GsOG7gOG7o8OB4bqqw5VS4bq24bq+4buj4buMecOV4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu6DFqeG7o+G6vuG6qOG7gMWpQuG7o+G6vuG7lkrDgeG7jeG7o+G6oOG7p0/hu6PGoOG6vuG6qOG7o+G6usSQT+G7o+G7juG6qktC4bujUuG6tsOV4bujw4Hhu7PDleG7o+G7oOG6tOG7o8OB4bqqw73hu47hu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o+G6qsWp4bq+4bqo4buP4buj4bqtw5Xhu6fhu6Phu47DkkThur7huqrhu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phu47DksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq6QuG6pMOK4buj4buM4buA4bun4buO4bujw4Hhuqp24buO4bujw4HhuqrhurDhu6NBTULhu6PhuqrDguG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7o8OB4bqqw73hu47hu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bqi4buA4buj4buOQuG6tsOV4bujw4HhuqrDleG7t+G6vuG7o33huqs24bujw7nhu5/hu5/hu6HDs3Dhu5/hu6Fz4bujw4Dhu4Dhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu4Xhuq3hu6Thu6PDgeG7mOG7peG7o+G7g+G7lsSo4bq+4bqo4bujw5PDlUnDgeG7o+G7pOG6vuG6quG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7jeG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6qELhu6fhu6Phu6DFqeG7o8OBw71P4bujw4HhuqrGoOG6vuG6qOG7o8OB4bqqReG7j+G7oyThurLhur7hu6PhuqB5UuG7jeG7o+G6uuG6quG7p8OB4bqq4buj4bqqxanhur7huqjhu6NS4bq24bq+4buj4buOecOK4buj4bug4bq04bujw4HhuqrDveG7juG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu43hu6PDgMSQw4Hhuqrhu6Phu6Dhu5Lhu43hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phu45Ew4rhu6PhuqpC4bqkw5Xhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu47huqpI4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o+G7oMWp4buj4bqoQuG7qULhu6NP4bqq4bunT+G7o8OB4bqq4bue4bul4buj4buOw5LEkOG7o+G6qkLDgsOV4bujw5PDleG7qeG7o8OB4bunw4Hhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu6DhurThu6PDiuG7reG7juG7jeG7o+G7juG7teG7juG7o+G6uuG6qsOUw4Hhu6NRxrDhu6Phur7huqrhu5bDs+G7o8OB4bu14bq+4buj4buO4bqqxJDhu43hu6Phu6BC4bqm4bq+4buj4buO4bqqxJDhu43hu6Phurzhu4DGsOG6vuG7o+G7juG6qsSQ4buN4buj4bq+4bqq4buWTMOB4buj4buO4bqqxJDigKbhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7g0pC4buj4buM4buc4buj4bqg4bul4bujw4DGsOG6vuG6qOG7o+G7oOG6tOG7o+G7jOG7qeG6vuG7o0/huqrhu7fDiuG7jeG7o8OB4bqqw73hu47hu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu43hu6PDgMSQw4Hhuqrhu6Phu6Dhu5Lhu6Phu47hu5bhu6Phu6DDveG6vuG7o+G7juG7teG6vuG7o+G7jkThur7huqrhu43hu6NB4bup4buA4buj4bqqxanhur7huqrhu43hu6NB4bup4buA4buj4buOw5JE4bujw4HhuqrDleG7o+G6oOG7p+G7gOG7jeG7o2LDksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4bujMkPhur7huqrhu6Phu47huqrDlUnDgeG7o+KAk+G7ozJD4bq+4bqq4bujw4rhu63hu47hu6Mt4bujNOG7p1Lhu6Phu47Dkkzhu6Phu47huqpD4bq+4bqq4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6PhurzDlUjhur7hu6PhuqDhuqLDiuG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G7jOG7nOG7o+G6qsWpQuG7o+G6vOG7guG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4buj4bq64bqq4bunw4Hhuqrhu6PhuqrFqeG6vuG6qOKApuG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53hu47huqJR4buOLeG7peG6vELhuqjhur7Ds+G7o8OSQuG6qOG6quG7jsOy4bud4buZ4buT4buM4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu5lAxalC4buj4bugxanhu6Phu6nhur7huqrDs+G7oyTGoMOB4buj4buD4buU4buTL+G7jOG7jsOS4buA4bq+4bqo4buZ4buTL0/hu5k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]