(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sắp xếp các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Trong cuộc hành trình này, bước đầu đã ghi nhận hiệu quả tích cực nhưng vẫn còn đó trăn trở đối với người làm giáo dục tỉnh nhà.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgw6HhurM1KCNPPXvhu6hITz3hu6ThuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5T2Lhu55GT+G6oCTDnTlP4bqh4bqv4buoTzk9xqDhuqFPPeG6o2NP4bqhPeG6o+G7pChPLjYkSE8sPVDhu6hPOT3huq/hu6hPLD08Tyw94bugKOG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSo4bqoJOG7tOG7qE/DoFA5T2LDnTlP4buoxqDhu6hP4buwMyhP4bqpJk894buaKD1P4buoPSUoPU/hu6jDmjlPPeG6o2Phu7QoT+G6qeG7mk/hu6jDmjlPYuG7nk/huqE94busKU/DuiM9Jk9h4bqjY8Od4bqhT8OgIk/hu47hu5Itw7pBL+G6oOG6qk8oI+G7mmNP4buMw5Utw5Lhu4wt4buMw5PDkuG7mE/hu6jhurHhu5ZPazBPbD0lKD1P4bqhw6EmT+G7qDxP4buiKD1PPeG6szcoI0/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505T+G7sMOdKE/huqkk4bu04buoT8OgUDlPYsOdOU/hu6jGoOG7qE/hu7AzKE/huqkmT+G6ocOh4bqzNSgjTz174buoT+G6ocOhWShP4buwJuG7lk/Gr+G7mihP4bqhPyg9SU/huqDDoSkoI0/hu6jhuqMw4buoTz3hu5ooPU/huqHDoSooPU8o4buaY0hPxq/hurM04buoT+G7sMOZ4bqjT+G7sOG7nk8jPSRPKD3hu6QoTz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4bqhJeG7qD1P4buo4bql4buoTyg94bqzKCNP4bqpxagoT+G7qD4oT+G7sDxP4bqhw6Hhu6AoT+G6ocOhN0/hu7AiJE/huqk0JE8oI+G6szUkTy7hu5ohTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/huqE/KD1PKD3hu5pJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik7hu6rhuqE94bqjIcavTyRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7ksOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZP4buO4buUw5U5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buOw5Lhu44vw5Lhu5Lhu5Lhu6rDlcOSw5TDleG7mOG7jsOV4bqh4buM4buU4buYw5Phu4wuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7kuG7mOG7mE5P4buWLuG6ocOKTuG6oMOh4bqzNSgjTz174buoSE894buk4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOU9i4bueRk/huqAkw505T+G6oeG6r+G7qE85Pcag4bqhTz3huqNjT+G6oT3huqPhu6QoTy42JEhPLD1Q4buoTzk94bqv4buoTyw9PE8sPeG7oChOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buSw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTuG7juG7lMOVTk8vxKjhu5t74buoT8OgJCg9T+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqA94bqjw5koT3Qw4buoT+G7sCRPYuG7rE/hu6jhu5ZP4buww50oT+G6ocOh4bqzNSgjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqHUw4bqhT+G6ocOhKSgjTyg94bqtKCNPY8Od4bqjT+G6oSJPYeG6o+G7lihP4bqhw6F7KCNP4buqxagoT+G7sMOdKE/huqE94buaKD1P4buoXSgjT+G6ocOhKSgjT8OgxqA5Tyg94bukOU/hu6jGoOG7qE/hu7AzKE/huqkmTz3hu5ooPU/hu6g9JSg9T+G7qMOaOU9i4bueT+G6qeG7mk/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hP4buwPE/hu6g9JSg9Ty7hu5pPw6DhuqVP4buwICgjT+G6oT3huqPhu6QoT+G7qOG6seG7lk8oI+G6szUkT+G7qlUoSU/Duj0qKE8u4bucJE8hMOG6oU/hu6g9UigjT+G7sOG6szUoI0/hu7Dhu55PYeG6o+G7lkhP4buoPSlP4bqhPcOaY0hPxq/hu5okTz174buoT+G6ocOiT8Og4bqlT+G7sCAoI0/huqE94bqj4bukKE/hu6g8T2RPKCM9OuG7lkhP4bqp4buWJE/huqHDoT5PLjQoT+G6ocOhKSgjT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G6qSThu7Thu6hPw6DGoDlPKD3hu6Q5SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG48Ty7hu5pP4buoVeG6o0/hu6g94bqjY+G7tChP4bqp4buyTyg94bqtKCNPOT3huq9PPeG6o2MoPU83T+G7jE/huqE9XShPw7o94bqj4bu0T+G6oD1dKE/huqnhu5pPdOG7liFP4bqgPV0oSE9i4bueT+G6oD3huqPDmShPdDDhu6hPw4zhu5vhu6ThuqNPdDDhu6jhu4pP4buw4bueT+G6oeG6pU8oI+G6o2Phu7QoT+G6oT3huqNZT2Lhu6xP4buo4buWT+G7sOG7tk/hu6g9N0/hu6gpKE/hu6whTyEqKD1P4buww50oTygjXSRP4bqhw6HhurM1KCNP4buoxqDhu6g9TygzJE89e083Tz0zKE/hu45PLCFPLuG7mk/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tP4bqgPeG6o8OZKE90MOG7qElPw7ojXSRP4bqhw6HhurM1KCNPKOG7mmNP4buw4bqzNuG7qE/huqE94buaKD1PLuG7pDlP4bqhw6FZKE/hu6gzT8OgN0/DoMagOU8oPeG7pDlP4buMT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqjhu6AoT3Qw4buoT+G6qeG7mk/huqDhu5tP4bqgPeG6o8OZKE90MOG7qE/DjOG7qOG6t+G7iknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDDoeG6szThu6hP4buwPEhPYeG6o+G7lihP4buwJOG7tiFP4buo4bqx4buWT+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNPLuG7mk/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqp4buyT8OST+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjTyg94bqzKCNPKCPhurM1JE/hu6pVKE83T+G6oT1dKE/Duj3huqPhu7RP4bqgPV0oT+G6qeG7mk/huqE9XShPdOG7liFP4bqgPV0oSE/hu4xP4bqhPV0oT+G7qDxP4buwJuG7lk/Gr+G7mihPYuG7lk8oPcOa4bqhT2Lhu55PLD1dKCNP4buwICgjT+G6oSooPUlP4bube0/Gr+G7oChPLD0p4bugKE/huqHDoSkoI0/huqkk4bu04buoT+G7sOG6s+G7lk/hu7A8KE/hu6gpKE/GrzckT+G7sOG6szUoI08jJOG7lilP4bqhPV0oI08sPV0oI0/huqE94bqj4bukKE/huqEk4bu0KElP4bqg4bucJE89MCRPKCM9Jk/huqEkw505T2LDo+G7qE/hu6jhuqdP4bqhw6EkSE8u4bueKD1P4buw4bucKU/hu7Am4buWTzk94bqzMygjT+G6oSTDnTlP4bqh4bqv4buoTy5QKCNPKCM94busSE/huqHhuqNjWShP4bqhw6HhuqNj4buyKE/huqnhu7JP4buoPeG6sU/huqHDoeG6szMoI0hPIeG6r+G7qE/hu7Al4buoPU/huqnhu5pPPSThu7ThuqNPYeG6o+G7ok/huqHDoSkoI0/huqkk4bu04buoT+G7qiAoT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7qMSDKCNP4buow5o5SE8oPeG6rSgjT+G6oT3huqPhu6QoTy42JE8sPSRP4buw4bqz4buWT+G6qeG7sk/Dkk/hu7Ak4bu2IU/huqHDoeG6szUoI0lP4bqgw6JPPTAkTygjPSZPKOG7mmNP4buw4bueTyg94bukKE/hu7DhurM24buoT8Og4bqlT+G7sCAoI0/huqE94bqj4bukKE/hu6jhurHhu5ZPKCPhurM1JE/hu6pVKE/hu4xP4bqhPV0oT8O6PeG6o+G7tE/huqA9XShIT3Thu5YhT+G6oD1dKElP4oCcbD3DoygjT+G6oV0kT+G7sOG7nk/huqHhuqVPKCPhuqNj4bu0KE/huqE94bqjWU9i4busT+G7qOG7lk/hu7Dhu7ZP4buoPTdP4buoxqDhu6hP4buoKShP4buww50oT+G6ocOh4bqzNSgjSU91MOG6oU8oI+G7mmNPw5VPLuG6szbhuqFPYuG7rE/hu7DhurPhu5ZP4buwJEhP4buwPChP4bqp4buySU9u4buiIU/Gr+G7oilP4buWKE/huqEp4buaKE/hu6g9KU/hu6gpKEhP4bqpNCRP4buoPcOjKCNP4bqhXSRPLuG6o10oT+G7sFLhuqFPLlkoTz3hu5ooI0/hu7DDmeG6o+KAnUhP4buoPSZP4bubKeG7migjT+G6oD0mT+G7m+G6szUoI0hPOT3huq9PPeG6o2MoPU/hu6whT24yT+G7uT3hurMzKCNP4bqgPeG7oilITy40OU/DkuG6u+G7jE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tP4bqgPeG6o8OZKE90MOG7qE/hu7Dhu55P4bqhVSFPw6DhuqVPKD3hurNP4bqhPcOdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGw+KE8oPTRITyEw4bqhT8Og4bqlT+G6qSThu7Thu6hPYl0oT2Lhu5YpT+G7quG6s08u4bqj4bukKE/hu6jGoOG7qD1P4buwVWNPI8OZKE/hu45PKOG7oCFPYuG7omNPw6Hhu5ZP4bqh4bucJE894bqjY+G7tChPw7pdKCNPbCIoI0/hu6jhurcoI08uJFkoT2HhuqPhu5YoT+G7sMOdKE/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hJT+G6oD3hu6wpT+G7sDxITz0zKE/DksOTw5NPOT3huq9PPeG6o2MoPU/hu6jhurHhu5ZPPXvhu6hPw6AkKD1P4bqg4bubTzdPYuG7nk/huqDDnU/huqBVKE/DjOG7qOG6t+G7ik8sPV0oI0/hu7AgKCNP4bqhKig9T+G6qSThu7Thu6hPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6ocOh4bqzNSgjSU9uPyg9T+G7sCThu7YhT+G6qeG6r0/huqkk4bu04buoSE89e08sPV0oI0/hu7DhurPhu5ZP4buoKShP4buww50oT+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjTyE0JE8u4buaT+G6oOG7m0/huqDDnU/Dul0oI0/huqHDoSkoI08oI+G7mmNPLD3hu5YkTyMk4buiKCNJT8O6I+G6o2NZKE8oPVUoSE8ow53huqNP4buw4bu2T+G7sMOdKE/hu7DhurM24buoT+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjTyE0JE85PeG7oiRP4buwJE9h4bqj4buWT+G7jE/hu7DhurM1KCNP4bqh4bua4bqjSE/hu45PKCPhu55P4bqh4bqzT+G6qeG7mk/hu4xP4buoPTZJT+G6qDQkTz174buoT8OgJCg9T+G6oOG7m0/hu7BVY08u4buaT+G7sCThu7LhuqNPLD08Tyw94bugKEhP4bqhw6EpKCNPLD0kTygj4bqzNSRP4buw4bqz4buWT+G7sDwoT+G7qMag4buoT+G7rCFP4buoPeG6sU9jw53huqNPLuG7mk9dKCNPxq/hu5pP4buqKU85PcOZKE8uNChPxq8iTyFWT+G7sCRPLuG7miFP4bugKE9i4buW4oCmT+G6oMOh4bqzNOG7qE/DoOG6pU85PeG7oihP4buwIiRPYeG6o2PDneG6oU8uJOG7tOG6oU/hu6jhurHhu5ZPOT3huq9PPeG6o2MoPU89e+G7qE/DoCQoPUhP4bqia8O6bU894bqjY+G7tChPw7pdKCNPbCIoI09h4bqjY8Od4bqhT+G7sCYoPUhPw6DGoDlPKD3hu6Q5Tyg94bqzKCNP4bqpxagoT+G7quG6o2NP4bqhw6EqT+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7qOG6t0/hu7Dhu7ZPxq/hu6IpT+G7sOG7oiFP4bqhPeG6o+G7pChPLjYkT+G7qD0pT+G7qMag4buoT+G7rCFP4buww50oT+G6ocOh4bqzNSgjSU/DgSRZKCNP4bqpNCRP4buow5o5T+G6oOG7m2zDgEhPOT3huq9PPeG6o2MoPU/hu7AgKCNP4bqhPeG6o+G7pChPw6DGoDlPKD3hu6Q5Tyg94bqzKCNP4bqpxagoT+G7jE/hu7Ak4bu2IU/huqHDoeG6szUoI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhtxajhuqNPw6DhuqVP4bqpJOG7tOG7qE/hu7Dhu55PYeG6o+G7lk8jw5koT+G7jk8o4bugIU8oPeG6sygjTy7Do+G7qE8o4buaY09dKCNPdFlP4bqgPcOdT+G6oMOh4bqjY+G7sihIT8avJU/huqE94bqzT+G7qD0kT8avME8sJFkhT+G6ocOh4bqzNygjT+G6oT1dKE9u4bucJE9u4bq14buoSE9i4bueT+G6oMOdT8O6XSgjT+G6qcWoKE8sPV0oI0/huqE94bu2TyMkw5rhuqNPKOG7ruG6oU/hurPhuqNP4bqh4bqzT+G6ocOhWShPLD3huqNdKE8hUuG6oUlP4burKCNP4bqhw6HDmSFPKCNVIUZP4oCc4bqgVSFP4bqh4bqzSE8oI+G6o2Phu7QoT+G6qXsoI0/hu6jhurHhu5ZPxq/hu5pP4buoKShP4buww50oTy7Do+G7qE8o4buaY0/huqnFqChPLD1dKCNP4bqhPeG7lmNP4buwMSRIT+G6qcWoKE/huqEkw505T+G6oeG6r+G7qE/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE/hu4xP4buwJOG7tiFP4bqhw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G7qD0pT+G7qCkoT+G7rCFPISooPUhP4bqp4buyT8OST+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjTy7hu5pP4buwJOG7suG6o0/Gr+G7mk/hu6gpKE8sPV0oI0/Gr+G7lilPIyQ1TyHhuqMiKOKAnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhB4bqj4buWTyPDmShPw5VPKOG7oCFP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G7qMag4buoT+G7sDMoT+G6qSZPPeG7mig9T+G7qD0lKD1P4buow5o5T2Lhu55IT+G6oD3hu5YoPU/hu5s84buWT+G7sOG7nk/DoFA5T2LDnTlITyMk4buiIU/hu7DhurM24buoT+G7kuG7kE/hu7AzKE/huqkmTz3hu5ooPU/hu6g9JSg9T+G7qMOaOU9i4bueSU/huqA94busKU/hu7A8SE/DoCJP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hP4bqhw6FZKE/hu7Am4buWT8av4buaKE/huqE/KD1P4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4bqpJOG7tOG7qE/DoMagOU8oPeG7pDlITyMk4buiJE/huqE94bu2TyMk4buiIU/hu7DhurM24buoT+G7lOG7mE/huqHDoeG6szUoI0lP4bqg4bqjY08oPSRZKEhP4buw4bu2T8OgxqA5Tyg94bukOU/huqnhu7JPw5JP4buwJOG7tiFP4bqhw6HhurM1KCNIT+G7qD3hurFPY8Od4bqjT+G6qcWoKE8u4buaT+G7qMOaOU/huqDhu5tsw4BP4buoPihP4buow5o5T+G6oOG7m0hPOT3DmShPLjQoT+G6qcWoKE/hu6rhuqNjT+G6ocOhKk/hu7Ak4bu2IU/huqHDoeG6szUoI08uV0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDDoSkoI08sPSRP4buwPEhP4buwIiRP4bqpNCRPLD3huqNP4bqp4bql4buoTyEk4buyKE8ow6MkSE/huqkk4bu04buoT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqHDoeG6szUoI089e+G7qE/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlP4buoxqDhu6hP4buwMyhP4bqpJk894buaKD1P4buoPSUoPU/hu6jDmjlPYuG7nk8sPTxP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChPPTMoT+G7qilP4buwJOG7tiFP4buqVShP4buo4bqzSE/hu7Am4buWTz0qKD3igKZPw4EkWSgjTz3huqNj4bu0KE/Duj3hurNP4bqgPeG7lig9SE/huqk0JE/DoOG6pU8oMk8u4bql4buoTy40KE/huqHDoSkoI0/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hIT2HhuqPhu5YoT+G7sCThu7YhT+G7qOG6seG7lk894bqjY+G7tChPw6BYT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqnhu7JPw5JP4buwJOG7tiFP4bqhw6HhurM1KCNP4buwIiRP4bqpNCRP4buow5o5T+G6oOG7m2zDgElPbsOdKE8o4buWY0hP4buML+G7jk/hu7AzKE/huqkmT+G6ocOh4bqzNSgjTz174buoT+G7sOG7nk/huqE94bql4buoTz0k4bu0KEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhzPV0oI0/huqE94bu2Tzk94bqxTyg94bukKEhPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6ocOh4bqzNSgjTz174buoTyHhu5YoI08u4bucJE8hXSRP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hP4bqh4bukOU/huqEi4bqhTz0zKElP4bqgw6FZKE894buaKD1P4bqhw6EqKD1P4buww5pjSE/hu6g+KE8u4buaT+G6ocOhxqDhu6g9Tyg9JOG7tCFP4buo4bqx4buWT+G7qD0lKD1PYeG6o2Phu7IoT+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNJT+G6oOG7nCRP4bub4buk4bqjT3Qw4buoSE8hMOG6oU894bqjY+G7tChP4buwICgjT8avUSgjT+G6qeG7rChPxq8k4bu2KEhPw6Dhu5bhuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5T2Lhu55P4buw4bueT+G7qDxPw5VP4bqhw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G6qeG7mk/hu5BP4bqhw6HhurM1KCNP4bqg4bubbMOAT8OgxqA5Tyg94bukOUlP4bqoNCRPITIkT+G7sDMoT+G6qSZP4bqhw6HhurM1KCNPw6Dhu5bhuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5SE894bqjY+G7tChP4buq4buaKD1PKCPhuqMgKE/huqHDok/hu45P4bqhw6lP4buwICgjT+G6ocOhN08uWShP4buw4bu2T+G7sMOZ4bqjT+G6oeG6s0/hu6gzT8OgN0/huqnhu6ThuqFP4buoPcOa4bqhSU9sPihPN0894bqjY+G7tChP4bqgPXtPQuG6o1UoSE/huqkk4bu04buoT+G7sMOZ4bqjT+G6oeG6s08sJCg9Tzk9JU9iVWNP4buq4bqlKCNP4buoM0/DoDdP4bqp4buk4bqhT+G7qD3DmuG6oU/hu6g9KU/hu6jGoOG7qE/huqHDoeG6szUoI0/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqp4buaT2JVY0/hu6rhuqUoI0/huqHDoeG6szUoI0/hu6g94bqj4bumKE9h4bqjIuG7qE8jJOG7lk/hu7Dhu55P4buw4bqzNuG7qE894bqjY+G7tChPYeG6o+G7lihP4bqhVSFP4buoPT9P4buw4bucKUlP4bqgPeG7rClP4buwPE894bqjY+G7tChP4buww5nhuqNP4bqh4bqzT2JVY0/hu6rhuqUoI0hP4bqh4bqjT8Og4bqn4buWT+G7qDNPw6A3T+G6qeG7pOG6oU/hu6g9w5rhuqFP4buw4buiIU/Gr+G7oilP4buw4bqxT+G7sCThu7LhuqNPLCThu7QoT+G7qOG6seG7lk/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu5zhuqFP4buoPeG6o+G7pihPYeG6oyLhu6hPIyThu5ZJT24gKCNP4bqhPTUkT+G7qD4oTz0yT+G6ocOhNk8jPCRP4bqhw6Hhu5YoI0/huqE9JMOd4bqhT8avJk/huqk0JE/huqHDoeG6szUoI09iVWNP4buq4bqlKCNP4buoPeG6o+G7pihPITQkTy7hu5pP4buMw5PDk0/huqHDoSThu7ThuqNP4buwICgjSE/huqHDoeG6szUoI0/hu6hdKCNPKD3hu6QoTy7hu5wkTy7hu5pPw5LDk8OTT+G6ocOhJOG7tOG6o0/hu7AgKCNJSUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqA94bql4buoT+G6ocOdSE/DoFA5T2LDnTlP4buwMyhP4bqpJk894buaKD1P4buoPSUoPU/hu6jDmjlPYuG7nk/hu7Dhu55P4bqh4bucKU8hMOG6oU/DoCJP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4bqhPeG6o+G7pChPLjYkT+G7qD0pTygj4buaKD1PIyTGoClP4buq4bqv4buoSE8u4buaT+G6oSQoPU8jeyhP4bqhMU/hu6g94bq14buoT8avME8hxqBjSE/hu7BS4buoT8avJOG7tOG6oU8jJOG7oiFPw6AiTy7hurM2KCNP4buoxqAoT8avME9h4bqj4buiKE8uZE/huqnhu5pPKD1VKE/huqkkWShPPeG7mig9T+G7qD0lKD1JT0HhuqNjTyFdT+G6ocOh4bqzNSgjSE8uNDlPw6Dhu5bhuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6oeG7oCgjTy5ZKEhP4bqh4bucKU/hu7Ak4buy4bqjTywk4bu0KE/huqE94bqj4bukKE8uNiRP4buoPSlP4bqpJOG7tOG7qE/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buoxqDhu6hPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjSE8oVSgjT+G7qOG7lilP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPIyTGoClP4buq4bqv4buo4oCm4bqgPeG7rClPLjBP4bqhw6EqKD1Pw6BQOU9iw505T+G7qMag4buoT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7sMOdKE8o4bugIU/hu4zDk+G7jMOUSE/huqE/KD1Pw6BYT+G7qD4oT8OSSeG7mMOT4buOT+G6ocOh4bqzNSgjTyHDmSFPKCkoSE/huqDhu5tIT+G6oOG7m2zDgEhP4bqg4bub4buC4bqg4bubbMOASeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD1TKCNP4bqhPVAoTyg9KihPKD3hu6QoSE/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlPYuG7nkhP4buo4bq3KCNP4buwUuG6oU/DoeG7lk8hMOG6oU/DoCJPLD08Tyw94bugKE/hu6g9KU8oI+G7mig9TyMkxqApT+G7quG6r+G7qEhP4buwPE8u4buaTyEw4bqhT8avME85PeG7pChPPXvhu6hPw6AkKD1P4buwJE89e+G7qE85PeG7oiRP4buqJE/hu6g94bqjY+G7tihPLD0p4buiKCNP4buoxqDhu6g9T2Lhu5ZPPTMoSU/huqgk4bu04buoT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7qMag4buoT+G7qD0lKD1Pw6DGoOG7qD1P4buwUuG7qE/huqE9xINP4buoPSlP4buwMCRPKCPhurdP4buoxqAoT8avMEhPIyTGoClP4bqpJFkoT+G6oeG7nCRP4buoM0/DoDdPIyTGoClP4buq4bqv4buoTyE0JE/DoOG7luG6o08sPSRPw6BQOU9iw505T+G7sF0kTyw9JE/hu6g94bqz4buWTywmOU/huqE9NSRJT+G6qCThu7Thu6hPw6DGoDlPKD3hu6Q5SE89NjlPKD3DmuG6oU/hu6jGoOG7qE/huqHDoeG6szUoI0/hu6jhurcoI0/hu6IoPU894bqzNygjT+G6ocOh4bql4buoT+G6oSTDnTlP4buww50oT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7qMag4buoT+G7qD0/T+G6oSRZ4bqjT2JVY0/hu6rhuqUoI0/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu5zhuqFP4buoPeG6o+G7pihPYeG6oyLhu6hPIyThu5ZIT+G7qDxPKD3huq0oI0/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu55P4buw4buc4bqhT+G7qD3huqPhu6YoT2HhuqMi4buoTyMk4buWTyg94bqzKCNPw6Dhu5bhuqNPLD0kT8OgxqA5Tyg94bukOU8hMOG6oU/DoCJP4bqhJFnhuqNP4buoPSVPLD1dKCNP4buw4buiIU/Gr+G7oilP4buwJOG7suG6o08sJOG7tCjigKZP4oCc4bqgPTUkTyMk4buWKE/huqEkw505T+G6oT3hu6wpSE/huqEl4buoPU/hu6jhuqXhu6hP4bqhPeG7liFPIeG6s+G6o0/hu6g9KU/hu6jDmjlP4bqxY0hP4buoPSUoPU9h4bqjY+G7sihP4buwJuG7lk85PeG6szMoI0/hu6g9P0/hu7Dhu5wpT+G7qMag4buoTyg94buaT+G6ocOh4bqzNSgjTzk94buiJE/hu6g8TyMk4buiJE85PcagOU85PcSDTz02OU/huqE94bqj4bukKE8uNiRIT+G7lihP4bqhKeG7mihP4buoPSlP4bqpJOG7tOG7qE/hu7AkTy7hu5wkT+G7qOG6seG7lk89e+G7qE/DoCQoPU8sPSRP4buww50oT+G6ocOh4bqzNSgjSE8sPV0oI0/hu7Dhu7ZPYuG7omNPw6Hhu5ZP4bqhKig9T+G6ocOh4bucKCNPPXvhu6hPw6AkKD1Pxq99Tz174buoT+G7qilPOT3hu6IkT+G7sCRPLuG7nCRPYeG6o8agT2Lhu5ZJT3MmOU/huqE9NSRPIyThu6IkT2HhuqNjw53huqFP4buoxqDhu6hP4buoPcOdT+G7sDBIT+G7qD0lKD1Pw6DGoOG7qD1P4buoPE8uJFkoT2HhuqPhu5YoT+G7sMOdKE/hu7AwJE8oI+G6t0/hu6jGoChPxq8wT2HhuqPhu6IoTy5kSE8jJMagKU/huqkkWShITyg9VShP4bqpJFkoTz3hu5ooPU/hu6g9JSg9T8Og4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOUhPIyThu6IkT+G6oT3hu7bigKZPbiAoI0/huqE9NSRIT+G6oT3hu5YhTyHhurPhuqNP4buoPSlP4buoxqDhu6hP4buow5o5Ty7hu54oPU/hu7Dhu5wpSE/hu6g9JSg9T2HhuqNj4buyKE/hu7Am4buWTzk94bqzMygjT+G7sMOZ4bqjT+G6oeG6s0/hu6gzT8OgN0/huqnhu6ThuqFP4buoPcOa4bqhT+G6oT3hu6wpTyMk4buWJE/hu7Ap4bucKE/huqHDocagKD1Pw6DhuqVP4buoPSAoI0/hu6g94buuKUhP4bqhPeG6o089w6PhuqFP4buoxqDhu6hPKCPhuqMgKE/hu7DDmeG6o0/huqHhurNP4buoXSgjT+G6qeG7mk89Mk/huqHDoTZP4bqhw6JPw7o94buaTyjhurM04buoTkhP4bu5xqHDgEnhuqDDgE/huqDDocOZKE/huqjhu6AoT+G6oD3hurXhu6hIT8ahJMagIU/hu7Ai4buoT8OAN0/GoSTGoClP4buq4bqv4buoT+G6qeG7mk9u4buaKU/huqHhu5wpT+G6oT8oPU/hu6g9KU/GryTDneG6oUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqHhu6xi4bqhLeG7li4kIyhGT8OhJCM94bqhR07EqOG7iMOg4bqhw6EpKCPEqGvhu5okT+G6qeG7mk/hu6IoPUZP4bqoJOG7tOG6oU/hu5sp4buaKCPhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILznEqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]