(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên bang Nga, học hàm giáo sư không “nhất thành bất biến” mà được bầu lại sau một thời gian theo quy định. Những ai không làm khoa học nữa hoặc trình độ khoa học sút kém thì danh hiệu ấy không còn. Danh hiệu “Giáo sư công huân” dành cho những giáo sư có công trạng, có đóng góp giá trị vào nền khoa học. Được biết, đến nay, người Việt ở Liên bang Nga được phong học hàm “Giáo sư công huân” chỉ có GS. Lê Xuân Anh thuộc Đại học Tổng hợp - Bách khoa Sankt-Peterburg.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G7lzvhurRS4buW4buOU+G6tOG6r+G6usSo4buU4bq04bq3P+G7rlPhu5jhu7nhurRT4buYxajhu5bhurThu7hFVOG6tMSo4buUw5lT4bq04buUP1ZT4buY4bq04bu24buu4buW4bq0KOG7juG6tEtIQOG6tFJO4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg2bhu5bDklPhurThu4hFU+G7mOG6tGjhu5hF4bu54bq04buUw5nEqOG6tOG7lOG6uFLhurThu5jhu5bDiVThurThu7g/4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOKAnFPhu5RIQOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buISEDhurThu4jhu5bhu4xT4oCd4bq0UuG6uOG6tEs/WMSo4bq04buISSPhurRR4bq64buW4bq04bu4RSPhurRS4buqQOG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurRA4buUTFThurThu7QjPuG6tEvhu5xT4buUQeG6tGjhu5QhU+G7mOG6tEXhu5bhurRQ4buUxahT4buY4bq0UeG6uFLhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0UyFF4bq04buUVOG7gsSo4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRL4buq4bq0UOG7lFRF4bq04buUw5nEqOG6tOG7uD1A4bq0UE1S4bq0QOG7lOG7muG6tEpFU+G7lOG6tOG7lOG7lsOVI+G6tEg+4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSow5pTQeG6tOG6t0VT4buU4bq04buU4buWw5Uj4bq04oCcw6nhu5bDiVThurThu7g/4bq0xKjFqFPhu5jhurThu5QjR1PigJ3hurRK4bq4U+G7lOG6tMSo4buUVOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tOG7mOG7lsOJVOG6tOG7uD/hurTEqFXhurTEqMWoU+G7mOG6tEDhu7bhurpT4buY4bu54bq0xKhV4bq0S1VT4buY4bq04buYVeG7suG6tOG7mOG7lsOJ4bq0QOG7tuG7nOG6tCjhurhU4bq0U+G7jlPhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSoQeG6tOG6sz9YxKjhurThu4jhu5bhu4xA4bu54bq0S+G7jFPhurRTRT7hu7nhurRT4buYP1fhu5bhurTDuuG7lsOVQOG6tFnhurRm4buWw5JT4bq04buIRVPhu5jhurRo4buYReG6tEs/WMSo4bq04buy4buUVFPhu5jhurThu5TDmcSo4bq04buU4bq4UuG6tOKAnMOp4buWw4lU4bq04bu4P+G6tMSoxahT4buY4bq04buUI0dT4oCd4bq0xKjhu5Thu6LhurTEqFXhurTDqeG7lUHhurRmw5LhurThu6UjR1PhurQgU+G7lOG6tEDhu5Qj4buqxKjhurThurPhurrhu5bhurThu5TDmcSo4bq04buX4buwU+G7mOG6tOG7lFjhu7LhurQt4bq04bqvw4nEqOG7lOG6tFDhu5RUReG6tOG7lUVTUEAt4buRTEBM4bu24buII+G7tuG7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqySkDhu5QjUuG7iOG6tOG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tEPDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqs4bqkROG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqm4bqs4bqkw4Iv4bqkQ0NK4bqo4bqkQsOCxJDDguG6qEBD4bqk4bqk4bqoUUQt4bqk4bqqQ0rDgsOCQuG6quG6quG6psSQQEThuqzhuqpDUeG6qC1TQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhu5c74bq0UuG7luG7jlPhurThuq/hurrEqOG7lOG6tOG6tz/hu65T4buY4bu54bq0U+G7mMWo4buW4bq04bu4RVThurTEqOG7lMOZU+G6tOG7lD9WU+G7mOG6tOG7tuG7ruG7luG6tCjhu47hurRLSEDhurRSTuG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJDw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6rOG6pEThurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqz4bq64buW4bq04buU4buq4buW4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRRw43hu7LhurThurnhu6rhu5bhurThu4Xhu5RUReG6tOG7lMOZxKjhurQo4bq44bq04buFIuG6tEDhu5Qjw41A4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRA4bq64buW4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7iEVT4buY4bq0aOG7mEXhurRLP1jEqOG6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tEDhurrhu5bhurThu5Hhu5TDmlPhu5jhurThu5TDmeG7suG6tMSoKkXhurTEqOG7ruG6tOG7tCNFU+G6tOG7l+G7lD/hu65T4buY4bq0KCXhurRA4buUI+G7qsSo4bq04bqz4bq64buW4bq04bu4OuG6tOG7tCPDiVPhurRTP1bEqOG6tEBF4bq0WeG6tGdU4bu4UChFQeG6tOG7heG7jEDhurRA4buUPcSo4bq0S+G6uuG7luG6tOG7lOG7quG7luG6tMSoVeG6tFHhu5bDklPhurThu5RURVPhurQo4bq+U+G6tFPhu5jhu5TDleG6tCjhurjhurRA4buWw5XEqOG6tEs6U+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZklT4bq0S0kj4bq0QOG7lsOSU+G6tEDFqOG7luG6tOG7mOG7guG7suG6tMOp4buVQeG6tGbDkuG6tOG7pSNHU+G6tCBT4buU4bq0KOG6uFThurRK4buc4buy4bq0SD7hurQo4bq44bq0xKjhu5Q94bq0e+G6tFPhu5hFPuG6tOG7iFnhu5bhurRT4buUIVPhu5jhurRTTUDhurRL4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhu7XhurRn4buqQOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEvhurhT4bq0xahT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSow5pT4bq0QOG7tk/hu7nhurQoVcSo4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QElS4bq0QOG7lD9WxKjhu7nhurTEqFXhurQoSVPhu5jhurRA4bu2w4lT4bq04buUVeG7luG6tMSoRVThu7nhurThu5g/4buuU+G7mOG6tFLhu4JA4bq04bu4w4lT4buY4bu54bq0S8Wo4buW4bq0UuG7gEDhurRA4buWU+G7lOG6tEVT4buUQUFB4bq04bu4RT7hurThu7g/ReG6tFPhu5Thurw+4bq0Uj1F4bu54bq0S+G7luG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEs/V1Phu5jhurTigJwoRVHigJ3hurRS4bq44bq0QOG7lExU4bq0QMWo4buW4bu54bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5TDlOG6tOKAnMSo4buUw5LigJ3hurQo4bq4VOG6tEtHI+G6tEs/WMSow4HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqxJFPhu5jhurRL4buOI+G6tFHhurjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurThuq9FU+G6tOG6seG7lEjhu7LhurThu5ThurhT4buU4bq0xKgqReG6tOG6ueG7quG7luG6tOG7heG7lFRF4bq04buF4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0KOG6uOG6tOG7hSLhurRA4buUI8ONQOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0QOG6uuG7luG6tGbhu5bDklPhurThu4hFU+G7mOG6tGjhu5hF4bq0w4DEqOG6vOG6tFnhurRQ4buUVUXhurThuqbhurThu7hFI+G6tFPhurg+4bqg4bu54bq0xKjhu5Q9U+G7mOG6tEDFqOG7luG6tMSoVeG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0SuG7nOG7suG6tOG7mOG7guG7suG6tOG7mMOdQeG6tGfhu6pA4bq0UUlT4bu54bq0QMWo4buW4bq04buYWOG7luG6tFHhurrhu5bhurRQXeG6tFPhu5bDlVLhurQo4buO4bq0xKgj4buqxKjhurRR4buWw5JT4bq04buUVEVT4bq0SD7hu7nhurTFqFPhu5jhurRAR1LhurThu7gs4bu14bq04bqzw4rhurRRRyPhurRR4buAUuG6tOG7tuG7qOG7luG7ueG6tOG7lMWoUuG6tEtV4bq0UuG7mlPhu5ThurRSVuG7luG6tEs/WMSo4bq0U+G7lOG6vD7hu7nhurRLP1jEqOG6tOG7lMOJQOG6tEo/VuG7luG6tFHDieG6tMSoV+G6tOG7l+G7sOG6tOG7tCPGr8Sow4HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7lOG7mlPhurQo4buO4bq0UeG7nlPhu5ThurQoLMSo4bq04bu4LOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tFDhu5RUReG6tOG7lMOZxKjhu7nhurTDqeG7lUHhurRmw5LhurThu6UjR1PhurQgU+G7lOG6tEDhu5Qj4buqxKjhurThu7jGr+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurRT4buU4buW4buOI+G6tFPhu5QhU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0WeG6tGbhu5bDklPhurThu4hFU+G7mOG6tGjhu5hF4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRL4bq6QEHhurThurM/V1Phu5jhurThu5TDmcSo4bq0QMON4buy4bq0S8OK4bq0Sz9F4bq0xahT4buY4bq0QFbhu5bhurRTP1bEqOG6tGjhu5hF4bu54bq0Sz9YxKjhurQo4buO4bq0U+G7mOG7lOG7lsOSU+G6tMSoOiPhurRZ4bq0UuG7qkDhurRA4bu2P1dT4buY4bq0S+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurRKRVPhu5ThurRA4buW4buMU+G7mOG6tEBJUuG6tMSow53hurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG7teG6tOG6s+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurThu5fhu7BT4buY4bq04buUWOG7suG6tOG7hSLhurRA4buUI8ONQOG6tGZMU+G7llPhu5jhu7ZFSuG6tMOAU0U+4bq0UeG6uOG6tOG6s+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurThu5fhu7BT4buY4bq04buUWOG7suG6tC3hurThuq/DicSo4buU4bq0UOG7lFRF4bq04buVRVNQQC3hu5FMQEzhu7bhu4gj4bu24buY4bqgQeG6tMOp4buC4buy4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tEDGr0Dhu7nhurRA4buUST7hurThu5jhu5bhu6Thu5bhu7nhurThu4jhurxT4bq0QOG7lEdT4bq0xKhV4bq0U+G6vlPhu5jhurRRLMSo4bu54bq04bu4RSPhurRQ4buU4buW4bq04buI4bq8VOG6tCjDleG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0xKjFqFPhu5jhurRRI8ONU+G6tMOJU+G6tEDhu5bhu4xT4bq04bu44bue4bq0U+G7mOG6uFPhu5ThurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0LeG6tFAi4bq0QOG7lCPDjUDhurTDgOG6pMSQQ+G6puG6oOG7ueG6tMWoU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0QOG7luG7jOG7suG6tEAlxKjhurRT4buY4buU4buWw5JT4bq0xKg6I+G6tCjhurjhurRLP1jEqOG6tFJX4buW4bq04buY4buW4bq8U+G7mOG6tErhuro+4bq0QOG6uuG7luG6tEDhu7Y/V1Phu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2jhur5S4bq04bqkxJDEkMOC4bu54bq0xahT4buY4bq04buI4bq8VOG6tCjDleG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0xKjFqFPhu5jhurRRI8ONU+G6tMOJU+G6tEDhu5bhu4xT4bq04bu44bue4bq0UOG7lFRF4bq04buUw5nEqOG6tMOA4buX4buV4buF4bq54bqg4bq0KOG7juG6tEvhu47hurRA4bq44buW4bq04oCc4bqz4buqU+G7mOG6tFEsxKjhurThu5TDmcSo4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu5TDleG6tMSoVeG6tFEsxKjhurRSReG6tOG7uMOJQOG6tOG6sSNRVFPigJ1B4bq0aOG7quG7luG6tEojU+G7mOG6tFEjw41T4bq0w4lT4bq0Sz9YxKjhurThu5ZT4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurThu7jDicSo4buU4bq0w4DhuqTEkMSQxJDhuqDhu7nhurRA4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0UuG7qkDhurRSxahT4bq04buUw5nEqOG6tFJW4buW4bq0xKjhu5RU4bq04bu44buWU+G7lOG6tCjhu5bDklPhurTEqCpF4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tCjhurjhurRAw4nEqOG6tOG7mOG7luG6vOG6tEs/WMSo4bq04buy4buUVFPhu5jhurThu5TDmcSo4bq04buU4bq4UuG6tMOp4buWw4lU4bq04bu4P0HhurRo4buU4bq44bq0PCNIQOG6tOG7iOG6vFPhurTigJzhu5Xhu7Lhu7bhu5ZT4buYTOG7tuKAneG6tMSoKkXhurThurHhu6pT4buY4bq0S+G7qFPhu5jhurTEqOG7lEcj4bq0w6Ej4bq0S8OK4bq0xKjhu5RU4bq0SuG7nMSo4buU4bq0QMOJxKjhurThu7Lhu5TDjFLhurRA4bu2w5JT4bq04bu2ReG6tEDhu5bhu4xT4buY4bq0IFPhu5ThurQo4bq44bq04buWU+G6tFnhurThurHhurlm4bqv4bq04bqzOsSo4bq0w4DhuqbDgsOC4bqs4bqgQeG6tOG6sSPGr1PhurThu7jDicSo4buU4bq0SuG6uD7hurThuqZCxJDhurRA4bu2RVPhu5jhu7nhurRLP1jEqOG6tOG7suG7lMOJQOG6tOG7lOG6uFPhu5ThurRZ4bq04bqvTOG7tlHhu5ZT4bu54bq04bq5TOG7lkpMUeG7iEzhu7bhu7nhurRoTCnhurThu6dU4bu2UOG7ueG6tOG6ueG7qFPhu5jhurThu4XFqFPhu5jhu7nhurRmVFNKVFPhu7nhurRn4buWUUVT4bu54bq04buRReG7tuG7luG7uOG7ueG6tOG7l1RQPlRB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6scWoU+G7mOG6tCjhu5bDlcSo4bq0xKjhu5Thu6JT4buU4bq0UXvhu7nhurThu4jhu7DhurThu7gjU+G7mOG6tCjGoOG6tEol4bq0xKjhu5RU4bq0SuG7kOG6tOG7lOG7lsOUI+G6tMOAQOG7lExU4bq0PsOSI+G6tMSoSSPhurTEqCpF4bq0U+G7lOG6uOG6tDwjSEDhurThu4jhurxT4bqg4bq0Sz9YxKjhurRAw4nEqOG6tOG7mOG7luG6vOG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhurRA4bu2VFPhu5jhurRA4buUV+G7luG6tOG7mOG7lkVT4bq04bu4OsSo4bq0UOG7lOG7pEzhurThu5jhu4Lhu7LhurThu7ZIQOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tOG7iFnhu5bhurThu5TDjSPhurThu7Qj4bq84bq0xKgqReG6tMSo4bq+U+G6tOG7iMOVU+G7lOG6tEBF4buW4bq04buI4buW4buMU+G6tFLhurrEqOG7lOG6tFLDiSPhurRTw4pUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4bq+UuG6tOG6psOCw4Lhuqjhu7nhurThu5fhu7Y/V1Phu5jhurThurPhurrhu5bhurThu5TDmcSo4bq04buX4buwU+G7mOG6tOG7lFjhu7LhurQt4bq04bqvw4nEqOG7lOG6tFDhu5RUReG6tOG7tCPGr8So4bq04buY4buWReG6tOG7lUVTUEAt4buRTEBM4bu24buII+G7tuG7mOG6tMSoVeG6tEtYQOG6tOG7iOG7mlPhu5ThurQ8TUDhu7nhurThu7Lhu5RUU+G7mOG6tEDhu4JT4buY4bq0SkVT4buU4bq04buU4buWw5Uj4bq04buY4buWw4lU4bq04bu4P0HhurRo4buY4bq4PuG6tOG6rOG6pC3huqrhurRT4bq+UuG6tEg+4bu54bq04bq54buq4buW4bq0S+G7qFPhu5jhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tFPhurg+4bq0S8OK4bq04bu2ReG6tOG7tCM+4buMQOG6tEvhu5xT4buU4bq04buY4buWIeG6tFPhu5gjPsOSU+G6tOG7lMOZxKjhurThu5ThurhS4bq04buY4buWw4lU4bq04bu4P+G6tCjhurjhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq04buy4buUVFPhu5jhurRKRVPhu5ThurThu5Thu5bDlSPhurTigJzDqeG7lsOJVOG6tOG7uD/hurTEqMWoU+G7mOG6tOG7lCNHU+KAneG6tMSo4buUVOG6tFPhu5ThurjhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0ZsOS4bq04bulI0dT4bq0IFPhu5ThuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bq54buuU+G6tFLhu6pA4bq0UUlT4bq0w6nhu5VB4bq0ZsOS4bq04bulI0dT4bq0IFPhu5ThurRAR1LhurThu7gs4bq0KFbhu5bhurRT4buYP1fhu5bhurRA4buUR1PhurQo4buO4bq0U+G7lCFT4buY4bq0R1PhurRT4buY4buU4bueReG6tFLhurjhurRS4buaU+G7lOG6tEs/WMSo4bq0U+G7lMONU+G6tEvDlOG6tMSoVeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04bu0I+G6vOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG7uCzhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7JB4bq04bqzVeG6tFHhurjhurThu7Qjw5LhurThu5Q/4buuU+G7mOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0w4BT4buu4buW4bq0SD7hurRAO1Phu5jhurTEqFXhurRT4buYP1fhu5bhurTEqMONI+G6tOG7tiPhu6pA4bq0UeG6uOG6tFPhu5ThurjhurRA4bu2xqDhurRA4buUOsSo4bq04bq54bq44bq04bq5Iz7hurTDqeG7lsOJ4buy4bq0S8OK4bq0SuG7miPhurRK4buAQOG6tFLhu5pT4buU4bqg4bu34bq0UeG6uOG6tFM/VsSo4bq0aOG7mEXhurTEqFXhurRA4bu2P1dT4buY4bq04bqz4bq64buW4bq04buUw5nEqOG6tOG7l+G7sFPhu5jhurThu5RY4buyLeG6r8OJxKjhu5ThurRQ4buUVEXhurThu5VFU1BALeG7kUxATOG7tuG7iCPhu7bhu5jhu7fhurRR4bq44bq0RVPhu5ThurTEqOG7lOG7nOG6tExS4bq0QOG7tlRT4buY4bq04bq54buq4buW4bq04bqz4buoU+G7mOG6tOG7lD/hu65T4buY4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVJBQUHhurRqU+G7mOG6tEvhu4LEqOG6tOG7iOG7lsOVQOG6tFJFU+G7mOG6tOG7rlPhurRT4buYP1fhu5bhurQoWOG6tGjhu5hF4bq04buU4buW4buOU+G6tEDhu5QlxKjhurTDgOG7iMOJxKjhurThu7jhu57hurRoRUBFUeG7lkXhurQgUcOSxKjhu5Q8Rz5MKFNF4bqg4bq0U+G7mOG6uD7hurRT4buY4bq4PuG6tOG7lOG7jEDhurRRw5pT4buY4bq0xKjhu5Thur5S4bq04bu4VcSo4bq0xKjhu5Thu6hT4buY4bq0xKhUU+G7ueG6tFPhu5RIQOG6tFHhurjhurRA4bu2VFPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurRT4bq+UuG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRS4bq44bq0xKjhur5T4bq04buIw5VT4buU4bq04buU4buWw5RS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tMSoOuG6tEtMVOG6tOG7iMOJUuG7ueG6tFDhu5TFqFPhu5jhurThu4gjxahT4buY4bq0QOG7lEXhurTFqFPhu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6scWoU+G7mOG6tCjhu5bDlcSo4bq04buIw4lU4bq0xKjhu5TGoOG6tOKAk+G6tCjhur5T4bq04buUVUXhurTEqCpF4bq0xKjhu6pT4buY4bq0S+G7qFPhu5jhu7nhurRAxajhu5bhurThu5RFPuG6tMSoVeG6tErhu5zhu7LhurQo4buO4bq04buVRVNQQC3hu5FMQEzhu7bhu4gj4bu24buY4bq0KOG6uOG6tOG7mOG7lE3hurRA4buU4bq+UuG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tFPhu5ThurjhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0U+G7mD9X4buW4bq0w7rhu5bDlUDhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq0xKgmU+G7mOG6tFHhurjhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tCjhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurThu4hFU+G6tFHDilPhu5ThurRL4bq6VOG6tOG6ueG7quG7luG6tFPhu5g/V+G7luG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0xKgqReG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buy4buUxq9B4bq04bqxOuG6tOG7uEUj4bq0UuG7rOG7luG6tFFJU+G6tOG7mOG7guG7suG6tCjhurjhurRTVeG7luG6tMSo4buUIz7DlVPhurQo4buO4bq04buUw5nEqOG6tEDDjeG7suG6tChW4buW4bq04bqm4bq0xKjDjSPhurTEqFRT4bq0QOG7tkXhu5bhurTEqCpF4bq0w6nhu5VB4bq0ZsOS4bq04bulI0dT4bq0IFPhu5ThurTDgCBRw5LEqDxFU0vhu7bhu67hurQo4bq44bq04bulTMSo4buYRz7huqDhu7nhurRAxajhu5bhurRA4buUP1dT4buY4bq0xKhV4bq04bu4Iz7hurRT4buY4buU4bue4bq04oCc4buU4buw4bq04buy4buUJeG6tOG7uOG7llPhu5ThurThu5Thu7DhurRALuKAnUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZ+G7qkDhurRRSVPhu7nhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurRLRVPhu5jhurThur5T4bq0QOG7tj9F4bq0QOG7lOG7muG6tFPhu5TDjVPhurRLP1jEqOG6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tMSoKkXhurTEqMONI+G6tMSoVFPhurRA4bu2ReG7luG6tFFWU+G6tCBRw5LEqDxFU0vhu7bhu67hurThu5jDmeG7luG6tEA74bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tEvhurrhu5bhurThu5TDmcSo4bq0KOG7juG6tOG7iMOJVOG6tEDhu5ZT4bu14bq04bqz4buWw5RS4bq0QOG7lOG7luG6tGlRPlLhu7Lhu5bEqOG6tFLFqFPhurTDusONQOG6tFF74bq0xKgqReG6tMSow40j4bq0TFLhurThu6VMxKjhu5hHPuG6tMOA4buUw5nEqOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRRVuG7suG6tOG6pOG6pOG6tC3hurRRVuG7suG6tMSoI8av4buW4bq0xKhI4buy4bq04buy4buU4buw4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu7YjU+G7mOG6tOG7lMOZxKjhuqDhurRR4bq44bq04bqq4bq0w4Dhu4jDjcSo4bq0S+G7lsOUUuG6tEDGr+G7luG6tEtF4bqgw4HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw6nhu5XhurRmw5LhurThu6UjR1PhurQgU+G7lOG6tOG7uCNT4buY4bq04bu4P1ZT4buY4bu54bq04bu44buW4buMQOG6tMSo4buU4buCQOG6tEBFPuG6tChY4bq0KOG6uOG6tMSow40j4bq0xKhUU+G6tEDhu7ZF4buW4bq04bulTMSo4buYRz5B4bq04bqx4bq84bq0U+G7lOG6uOG6tMSoJFPhu5jhurThu7ZMVOG6tCgj4buW4bu54bq04buUR1PhurThu5RURVNB4bq04bqv4bq44bq0aEVARVHhu5ZF4bq0UUg+4bq0QDvhurRA4bu2VFPhu5jhurRAKuG6tOG7tkXhurTEqOG7lEXhu5bhurThu7Y/WCPhurTigJzEqMWoLVPhu5Thu4DEqOKAneG7ueG6tFLDmeG7luG6tFPhu5g/V+G7luG6tMSoJFPhu5jhurRTR1Phu5jhurTEqMavxKjhurTEqOG6ulPhurRR4buWQeG6tGjhu5Q/4bq0KMONPuG6tMSow5pT4bq0UeG6uuG7luG6tFLFqFPhurThu5dUw4lT4bq04bu4w5PhurRA4buU4buW4bq0KOG6uFThurRT4buY4bq4PuG6tOG7lMWoUuG6tOG7uEUj4bu54bq0xKjhu5Thu6LhurTEqElT4bq0S+G6ukDhurRL4buWw5RS4bq04bqs4bq0QOG7lOG7muG6tOG7pUzEqOG7mEc+4bq0xKgmU+G7mOG6tEvhu6zhurRA4buU4buEU+G7mOG6tCjhurhU4bq0S+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurRS4bq44bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSoSVPhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRKLOG6tEDhu5Thu5bhurRAIz7DlFPhurQo4bq4VOG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRE4bq0QFbhu5ZB4bq0Z0g+4bq04buUxahS4bq04bu4RSPhu7nhurRLLFjEqOG6tOG7iOG7luG7jEDhurThu6VMxKjhu5hHPuG6tEvhurpA4bq0S+G7lsOUUuG6tOG6qOG6tFLFqFPhurThu5dUw4lT4bu54bq0QMWo4buW4bq04buU4buaU+G7lOG6tEojU+G7mOG6tOG7tkXhurRQ4buUxahT4buY4bq0UOG7lMag4bq0S0lS4bq0SFLhu7nhurThu7Lhu5RIU+G6tFDhu5RZ4buW4bq0xKgqReG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tFDhu5Thu5bhurRT4buUw41T4bq0Sz9YxKjhurRA4buWU+G6tCgj4buW4bq0U+G6uD5B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6quG6tFPhur5S4bq0QOG7tj9WxKjhurRLVeG7ueG6tCBRw5LEqDxFU0vhu7bhu67hurTEqCZT4buY4bq0S8OK4bq0S0xS4bq0U+G7luG7jlLhurQoI+G7luG6tFFWU+G6tCjhu47hurTEqOG7lFThurTEqOG7lEXhurRSTuG7teG6tOG6seG6vOG6tOG6puG6tFLFqFPhurRA4buU4buW4bq0aVE+UuG7suG7lsSo4bq04buXVMOJU+G6tCjhurjhurTDusONQOG6tFF74bq0S+G7jiPhurRL4bq6QOG6tEvhu5bDlFLhurThuqpB4bq04buF4buUxahT4buY4bq0U+G7lCFT4buY4bq0xKjDjSPhurRL4bus4bq0QOG7lOG7hFPhu5jhurQo4bq4VOG6tEvhurrhu5bhurThu5TDmcSo4bq0UuG6uOG6tMSow5pT4bq0Sz9YxKjhurRALOG6tMSo4buUw5lT4bq0U+G7mOG6uFPhu5ThurThu5TDmcSo4bq0UuG6uOG6tFLhu5pT4buU4bq0PsOSI+G6tEDhu5TGoMSo4buU4bu14bq04buXVMOJU+G6tMSo4buuQeG6tOG7l+G7tlRT4buY4bq04bu4I8avQOG6tOG6qOG6tFPhur5S4bq04buUw5nEqOG6tEDDjeG7suG6tFnhurThurPhurrhu5bhurThu5TDmcSo4bq04buX4buwU+G7mOG6tOG7lFjhu7LhurQt4bq04bqvw4nEqOG7lOG6tFDhu5RUReG6tOG7lUVTUEAt4buRTEBM4bu24buII+G7tuG7mOG7ueG6tCBRw5LEqDxFU0vhu7bhu67hurRRI8WoU+G6tEvhurpA4bq0UOG7jEDhurThu7Qj4bq84bq0PCNIQOG6tOG7uOG7gMSoQeG6tOG6r+G6vFPhurRRI8ONU+G6tCjhur5T4bq0xKgu4bq0U+G7lEdT4bq0xKgqReG6tCBRw5LEqDxFU0vhu7bhu67hurTigJxnxajhurThu5Thu5pT4buU4bq04buUVUXhurRL4buqU+G7mOG6tFEsxKjhurThu5TDmcSo4bq0S+G7nkXhurTEqFXhurThu4gl4buW4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tMSo4buUIz7DlFPhurRL4buqU+G7mOG6tMSow4nEqOG6tCjDjUDhurRA4buUw5ThurTEqFXhurRAR1LigJ3hurRLw4rhurRLP1jEqOG6tMOp4buVQeG6tOG7heG7tuG7luG7suG7uFQo4bq0IEHhurRnQeG6tMOA4buR4buUVeG6tMSo4buUKuG6tFPhu5Thu5bDlVLhurRQ4buUVEXhurRme+G6tEDhu5QjPuG7jEDhurRQ4buWUuG6tFFU4bq64buW4bqg4bq0S8OJU+G7lOG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2SEDhurTEqEVU4bu54bq0KFbhu5bhurRRV+G7luG6tFDhu4xA4bq0USPDjVPhu7XhurTigJzhu5c/4buuU+G7mOG6tFFF4buW4bq0xKjhu5Q9U+G7mOG6tEBF4bq0xKhV4bq0UuG7qkDhurRT4buU4bq44bq0UOG7lFRF4bq04buUw5nEqOG6tEDhu7ZP4bq0QOG6uOG7luG6tFPhur5T4buY4oCdQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fGr0DhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRL4bq64buW4bq04buUw5nEqOG6tFFU4bq64buW4bq0PyPhu7nhurQgUcOSxKg8RVNL4bu24buu4bq0QOG7luG7jOG7suG6tEAlxKjhurTEqOG7lD/hu65T4buY4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurTEqEVU4bq04buUw5nEqOG6tChW4buW4bq0S+G7juG6tEDhurjhu5bhurRT4buY4buU4buWw5JT4bq0xKg6I+G7teG6tOKAnGfFqOG6tOG7lOG7mlPhu5ThurThu5RVReG6tOG7uCzhurThu5Thu5pT4buU4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurTEqMOJxKjhurThu5TDleG6tEDhu5TGr1Phu5jhurThu5ThurhT4buU4bq0QOG7llPhu5ThurRKVOG6tFDhu4xA4bq04bu0I+G6vOG6tMSoKkXhurThu7Qjw4nhurRA4bu24buaU+G7lOG6tOG7tCM+4bq0QCXhurRT4buUIVPhu5jhurRLw4lS4bq0Ukc+4bq04buIJeG7luKAnUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bq5ReG7luG6tEVT4buU4bq0TFLhurQgUcOSxKg8RVNL4bu24buu4bq0KOG6uOG6tOG7pUzEqOG7mEc+4bq04bu2SEDhurRA4buUP+G7rlPhu5jhurRT4buURSPhu7nhurRAxq/hu5bhurRAxq/hu5bhurTEqCRT4buY4bq0U+G7lEUj4bq04buUw5nEqOG6tEDDjeG7suG7ueG6tEvhurhS4bq0USPDjVPhurThu4jDklPhurThu4jhurhT4bq0UsOJPuG6tEDGoFPhu5RB4bq04bqx4bq84bq04buUReG7luG6tEvhu44j4bq0xKhV4bq0e+G6tEDhu5Q6xKjhurRALOG6tFHDjeG7suG6tOG7uFZSQeG6tMO6O0XhurRL4bq8UuG6tOG7iOG6vFThurThu5TDmcSo4bq0QMON4buy4bq0USPFqFPhurThu5jhu5bhu6Thu5bhu7nhurThu5RF4buW4bq0RVPhu5ThurTEqMOaU+G6tFPhu5TDjVPhurRA4buUw5JS4bq04buy4buUSVPhurQo4buWw5XEqOG6tCg7ReG6tOG7uDrEqOG6tEA74bq0UuG7qkDhurTEqMWoU+G7mOG6tEA+4bq0QOG7llPhurThu5TDmcSo4bq0S8OU4bq0S0xS4bq0KOG7juG6tFPhu5ThurjhurRR4bq4UuG6tEDhu5TDklLhurQo4bq4VOG6tMSow4nEqOG6tFPhu5jhurg+4bq0U+G7mOG7lOG7okHhurThu4Xhu5RU4bq8U+G6tEDhu5Qj4bq0U+G7lMON4buy4bq04buU4bq4U+G7mOG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRLKuG6tEvDlOG6tMSow4nEqOG6tExS4bq0xKjhu5Thu5bhurRA4buWw5Ij4bq0U+G7mFThurjhu5bhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurRS4bq44bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tDzhu5ZT4bq0QOG7luG7jlPhurTEqCpF4bq04buIxq/hurRSTkHhurThurPDmcSo4bq04buIw4lU4bq0QOG7lEg+4bq0USPDjUDhurRSVuG7luG6tMSo4buUVOG6tOG7suG7lE3hu7LhurRZ4bq0QCPhu7Dhu5bhurRA4buU4buW4buMI+G6tFPhu5bDklPhurQo4buKU+G6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tEs/WMSo4bq0UlnhurTEqMWoU+G7mOG6tEA+4bq0w4BT4buMI+G6tEvDieG7suG6tDpT4buY4bq0SyrhurRS4buqQOG6tOG7uMav4bq0S+G7luG7jiPhurRQ4buWw5VT4bqg4bu54bq04bulTMSo4buYRz7hurRR4buW4buOU+G6tOG7iOG6uFPhurQoVuG7luG6tEVT4buU4bq0QOG7tkXhu5bhurQo4bq44bq0U8OSI+G6tHvhurRAP1lT4buY4bq0UcON4buy4bq0UuG7qkDhurTEqMWoU+G7mOG6tEA+4bq0xKjhu5QjPsOSU+G6tCjhu47hurRA4buWU+G6tOG7lMOZxKjhurRRSD7hurRAw5JT4bq0UeG6uOG6tOKAnGbDkuKAnUHhurThu5fhu7ZUU+G7mOG6tFDhu5Thu5bhurQo4buWw5XEqOG6tEg+4bq0Ulbhu5bhurRZ4bq04buIP1bEqOG6tHvhurRL4bucU+G7lOG7ueG6tOG7lEXhu5bhurRFU+G7lOG6tExS4bq0POG7llPhurThu7gu4bq0SiVT4buY4bq0QD/hurTEqMOJxKjhu5ThurThu7Lhu5TDieG7suG6tFPhu5RHU+G6tMSoxahT4buY4bq0QD7hurTEqCpF4bq0U+G7mD9X4buW4bq0U+G7lOG6uOG6tEvDlOG6tFJZ4bq0KUzhu4jhu7jhu5ZATOG6tEvhur5T4buY4bq04bu0I+G6vFPhu5jhurTEqMOJVOG7ueG6tFHhurhS4bq0QOG7lC7hurQo4bq44bq0S8OK4bq0xKhV4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurThu5ThurhT4buY4bq0S0kj4bq0QOG7lsOSU0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buXR1LhurThu7gs4bq0KOG7juG6tEos4bq0S+G7nFPhu5ThurRAP+G7rlPhu5jhurRRReG7luG7ueG6tMSo4bq84bq0IFHDksSoPEVTS+G7tuG7ruG6tCjhurjhurThu6VMxKjhu5hHPuG6tEvhu44j4bq0QOG7lMOU4bq04buU4buWw5VT4bq0UlRT4buY4bq0UiPGr1PhurThu7Lhu5RIU+G6tEtII+G6tOG7lMOZxKjhurThu5jhu5bhu6Thu5bhurRLw5ThurThu7hFI+G6tFPhurg+4bq04buy4buUJcSo4bq0KCXhurTEqOG7lFThurRTP1bEqOG6tGjhu5hF4bq04bu0I8OS4bq0Uk7hurQo4bq44bq0xKjhu5RU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurThu7Qjw5LhurTEqOG7lEVB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2ZJU+G6tOG7mOG7guG7suG6tOG7mMOd4bq04bu4RSPhurTEqCRT4buY4bq0KFbhu5bhurQo4buc4bq0w6nhu5bDiVThurThu7g/4bq0xKjFqFPhu5jhurThu5QjR1Phu7nhurTFqFPhu5jhurRA4buU4buw4bq0UeG7quG7teG6tGfhu5pT4buU4bq0UlRT4buY4bq0UiPGr1PhurRL4buMU+G6tMSo4buUw4k+4bq0UcOaU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0PCNIQOG6tOG7iOG6vFPhurTEqCPGr1PhurThu7jDicSo4buU4bq04oCc4bqz4buqU+G7mOG6tFEsxKjhurThu5TDmcSo4bq0xKjDicSo4bq0xKjhu67hurThu5TDleG6tMSoVeG6tFEsxKjhurRSReG6tOG7uMOJQOG6tOG6sSNRVFPigJ3hurThu4jhu4ZT4buY4bq0QOG7luG7jFPhu5jhurTDuuG7lsOVQOG7ueG6tEs/ReG6tFDhu4xA4bq04bu0I+G6vOG6tMSow4nEqOG6tMSoxahT4buY4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurRT4buY4buU4buWw5JT4bq0xKg6I+G6tEg+4bq0OlPhu5jhurRKJVPhu5jhurQo4bq4VOG6tCjhu5bDlcSo4bq0PEc+4bq0xKjhu6pA4bq0S+G7lsOVU+G6tMSoRVThurRA4buU4buM4bq04bu0I0XhurThu7jFqFPhu5jhu7nhurRR4buA4buy4bq0xKjhu6pA4bq04bq+U+G7mC1ATFPhu7nhurRKLFPhu5jhurTEqElT4bq0xKjDjCNBQUHhurRA4bu2w5JT4bq04bu0I8OS4bq04buUP+G7rlPhu5jhurQt4bq0U+G7lOG7hlLhurRLVVPhu5jhurThu5hV4buy4bq04buUISPhurTGoMSo4buU4bq0KOG6uFThurThu7gs4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq04bqxaOG6ueG7ueG6tOG6ueG6s+G6ueG6tOG7l+G7sOG6tOG7tCPGr8So4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVJB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lOG7jOG6tFPhu5Q/U+G7mOG6tOG7uEUj4bq0S1XhurRQ4buUxahT4buY4bq0UUcj4bu54bq0xahT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7tCNF4bq0UOG7lOG7pOG7luG6tEs/WMSo4bq0xKjhur5T4bq04buIw5VT4buU4bq04buU4buWw5RS4bq0U+G7mOG7lMOoVEFBQcOB4bq04bqx4bq8UuG6tFDGoMSo4buU4bq0QOG7tj9WxKjhurRASFLhurRRw5pT4buY4bq0xKgqReG6tFPhu5ThurjhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0KFbhu5bhurThu7Qjw5LhurThu5Q/4buuU+G7mOG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tErhu5zhu7LhurQo4buO4bq04bq54bq44bq0aOG7quG7luG7ueG6tEDFqOG7luG6tEvDiuG6tEBW4buW4bq04buX4buUP+G6tCjhu5bDlVPhurThu5Mjxq/EqOG6tOG7mOG7lkXhurTEqOG7lCM+w5RT4bq0xKgjxq9T4bq04bu4w4nEqOG7lOG6tOKAnOG6s+G7qlPhu5jhurRRLMSo4bq04buUw5nEqOG6tMSow4nEqOG6tMSo4buu4bq04buUw5XhurTEqFXhurRRLMSo4bq0UkXhurThu7jDiUDhurThurEjUVRT4oCd4bq0UuG6uOG6tMWoU+G7mOG6tOG7mC7hu5bhurRA4buCU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqzw5JS4bq0WeG6tOG7tCPDkuG6tFPhu5Thurjhu7nhurRT4buUIVPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0QOG7tuG6vlPhu5jhurRA4buURVPhu5ThurThu5jhu5ZV4bq0UsOJQOG7ueG6tOG7iEkj4bq0QOG7tlfhu5bhurQ8RVPhu5ThurRA4buU4buEUuG6tCjhu4ZT4buY4bq0KOG7gsSo4bq0UUjhu7LhurRRw4lT4buU4bq0S0k+4bq04bu4RVRB4bq04buX4buUI1nhurRT4buU4buk4bu54bq0KOG6uFThurRT4buUIVPhu5jhurRK4buc4buy4bq0U+G7lD/hurRA4buU4buM4bu54bq0Sz9YxKjhurRT4buGUuG6tEDhu7bDklPhurTEqMOJU+G7lOG6tMSoLkXhurRT4buY4bq84bq0WeG6tOG7mOG7liFF4bq04bu4R1PhurRT4buU4bq44bq0UuG6uOG6tEvhu4xS4bq04bu4RVThurRA4buU4bua4bq0QOG7lD3hurQo4buc4bq04buI4buW4buMQOG6tFPhu5Q/V1Phu5jhurRT4bq4VMOB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l8Wo4buW4bq0U+G7mOG7lEzhurQo4bq44bq0QOG7llPhurRT4buYP1fhu5bhurThu5jhu5bhurjhurRZ4bq04bu0I8OS4bq0UMOU4bq04bu24buGU+G7mOG7ueG6tFLhu6zhu5bhurRT4buYP1fhu5bhurRLP1jEqOG6tOG7uOG7llPhu5ThurThu7ZF4bq0S+G7jiPhurQ6U+G7mOG6tChW4buW4bq0UuG7qkDhurRT4buYxajhu5bhurThu7hFVOG6tFnhurRA4bu2w5JT4bq0QOG7tlfhu5ZB4bq04buVRVThurThu4jhur5T4buY4bq0w4Dhu7hFVOG6tOG7tuG7ruG7luG6tCjhu47hurRA4bu2w4nhu5bhurRLSEDhuqDhurQ84bq8PuG6tOG7tkXhurRQ4buU4buW4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QD/hu65T4buY4bq0OlPhu5jhurQoVuG7luG6tFPhu5jFqOG7luG6tOG7uEVU4bq0SD7hurQo4buO4bq0xKjhu6bhu5bhurQo4bueU+G7lOG6tOG7lOG7hlPhu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8Op4buWV+G6tEtHPuG7ueG6tFnhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tOG7lD/hurQoxajhu7nhurRT4buYP1fhu5bhurThu7Qjw4nhurTEqMav4bq0QOG7lOG7pEXhurQ/VsSo4bq0S+G7luG6tCjhu45B4bq04buX4bu2w5JT4bq04buISSPhurRA4bu2V+G7luG6tOG7lOG7hlPhu5jhurThu5ThurjhurThu7hF4bq04bu4xq/hurRT4buUIVPhu5jhurQo4bua4bq04bu4RVThurRLw5JS4bq0U0U+4bu54bq04buI4buW4buMQOG6tEtHI+G6tMSo4buU4buEU+G7mOG6tMSoVeG6tFLhu6pA4bq0U+G7mMWo4buW4bq04bu4RVThurTEqCpF4bq0w6nhu5VB4bq0ZsOS4bq04bulI0dT4bq0IFPhu5ThurRAO+G6tFLhu5bhu45T4bq04bqv4bq6xKjhu5ThurThurc/4buuU+G7mOG6tMSo4buUw5lT4bq04buUP1ZT4buY4bq04bu24buu4buW4bq0KOG7juG6tOG6s0hA4bq0Uk7hurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUsOBQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqy4bq04bu4QD5RTHbhurJATDxALUVR4buW4buYU+G7teG6tOG7tuG7luG7mOG7lEDhu7fhurLDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4buXI33hurThu4g9QOG6tMSoKkXhurThu5fhu5VB4bq04bqx4buUI+G6tOG6uSM+4bq04buV4buuU+G6oi/hu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6oi/hu7LDgw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]