(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê tôi ở một làng trung du phía Bắc. Tôi lớn lên qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Từ thuở bé, tôi đã nghe nhắc về nước Lào qua câu chuyện của cha tôi và những người trong làng cùng thế hệ. Họ đi bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sang tận những nơi xa lắm như Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Xa-va-na-khét, Nậm Thà, Bát-tam-băng, Phông Xa-ly... Tôi hình dung theo những câu chuyện kể thì, nơi ấy là đất nước Triệu Voi, những bản làng nở đầy hoa chăm-pa mà quê tôi gọi là hoa đại, có những bà mẹ, người chị rất đỗi yêu thương quân tình nguyện Việt Nam như thể bộ đội Pha-thét Lào.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxajhurFqNeG7p+G6s8O1NcOqZ8O1NcO14buJ4bqxw7U1w7XDouG7jzXhu6fEg8awIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IMOZxrBmNcWpxqFqNXQ14buP4bujxak14buN4bqxw7Xhu4k1xanhu6XGsMO14buJNeG6vcawNcO6xKlrxIM14bq44bql4bq7ezXFqMahajXhu41xw7U14buNZsO1NcO5xrDEgzXEqcSDajXhurvGsOG7o+G6uzXDssSp4bqvw7Xhu4k14bq7xKlqZ8O1NeG7tW81w6rhurdqNeG6u+G7rcSDNeG6vWLDtTXFqeG7o+G6u3s1xah4NcWpxKnGsHQ14bq54buBPjXFqcahajXDquG6tTXDteG7icSp4bq/NcO1xKnhuqXhurs14bu1aDXDtXZx4bq7NeG7jOG6scO0NcO5xrDEgzXhurtixrA14bq7xKnGsEFpw7U14bq74butxIM14bq7xKnEgzXFqcahajXhu7XhurE1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNcWp4bulw7TDteG7iTXhu43hurHDteG7iTXhurvhu6vDteG7iTXFqcSpZzXEqWl7NcSo4buZNcOqajXhurnhu6M1w6rhu6NqPjXFqcSpxIPDtcSpNcO1ambDtTXhu7nGsMO14buJNcO6xKnDtMO14buJPjXhur1iw7U14bq7xqHDteG7iTXEqeG7lcSDNcWpxrBBZ8O1NeG7p8SDw7Xhu4k1xanEkcO1NcO1xKnhu7PDteG7iTXDtXBqNeG7ucSDNeG7jeG6peG7jzXDtcSpdjXhu7hqZsO14buJNcOSxKnDtOG6s8O14buJPjXhu6Zk4buPNcOVdsSDPjXhu7jEgy3hu7XEgy3DtcSDLcOyxKnhu4HFqT41w5XEkeG7jzXFqMSp4bqxPjXhurjhuq/FqS3FqcSD4buPLeG6ucOiw7Xhu4k+NcOaxKnGocO14buJNeG7uMSDLeG7jUF7e3s1xajGoWo1xKlsw7XEqTXhur3GsMO14buJNcWpxKnhur/DtDXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq7YsawNeG6u8SpxrBBacO1NcOyw601xanEqWw+NcO1cGo1Y0E14buN4bqxNcOqY8WpNcO1dnHhurs1xajhu6VqacawNeG7tMO0aj41w7XEqeG7s8O14buJNeG6ueG6s8O1NeG7jeG6scO14buJNcO1dDXDqmRBNcSpw7TEgzXhurvEqcOi4buPLcO6xIM14buP4bqxNcO5xrBmNcWpxqFqNeG7ieG7mWo14buN4bqxNcSpw7TEgzXDquG6t2o+NeG6u+G7kTXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq54bqxNeG7j+G7hz41w7Xhu4l2cmo14bq7xKltNeG7pWPFqTXDquG7oWo1QWbGsDXFqcSpdnDDteG7iTXDucawYsO1NcWpbMO1xKk1w7Xhu4nGsEFpw7U14bu0amnFqTXDlcSD4buPNcO1xKl2NcWpxKnDrTXhurnhu6M1w6rhu6NqNcOaxKnEgy3FqcSp4buBxak14buM4bqxw7R7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjThur3FqcSpxrDhu4/hurk1auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6oTY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNWE4w6HDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTbhuqMvN+G6oeG6oeG6vcOgN2E24bqhw6E5xak5Njc5NuG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6w6PDoDc0NcSD4buNxak6NMWo4bqxajXhu6fhurPDtTXDqmfDtTXDteG7ieG6scO1NcO1w6Lhu4814bunxIPGsDQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6oTY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjRhOMOhNDUvIMWo4bulxrDDteG7iTXFqWLhu481xanEqW014bu54bq1NeG7pmThu481w5V2xIM1W8So4butxIM1w5rEqcOiw7VdezXhurLDtcSpKTXDleG7icawQWbDtTXhu47Eg2oiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxqFqNeG6u+G7k8O1NeG6u3c1xal5NcSp4buVaik14oCc4bu0bDXhu6fEg8O0NeG7jeG6t2o1w7XEqXY1xanEqWd7e3so4oCdIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCBUNcO5xrBmPjXFqcahajXhurvhu5E1w7XEqWpoxrA1w7Xhu4l2cmo14bq54bq3w7V7NcWo4bulw7TDteG7iTXhu6fhu5s1Y0E14bq74buRNeG7j+G7o8WpNcO14buJdnJqNeG6ueG6t8O1NeG7ieG6r2o1xanEqWLDtTXhu7XhurE1xanEqXZww7Xhu4k1xKlww7U14bq74bqzPjXhurvEqcO0NcO1ZsO1NeG6uWpnxak14bulY8WpNeG7peG7lzXhu7VoNcSpw7ThurHDtTXhurvhurPDtcSpezXhurrEqcSDNeG7j+G7hzXhurnhurfDtTXFqcahajXhu6dqw7XEqTXhurvDtMO1NeG7j+G7o8WpNeG6uWg+NeG6u+G7kTVhNcO14buJdnJqNeG6u8O0w7U1xaljxak14bq74bqzNcOqaMawNeG7jeG6sTXhu4nhuq9qezXhu4zhurE14bq7w7TDtTXhu41xw7U1xanhu6XDtMO14buJNcO1xKnhurE+NcOyxKlqNeG6ueG6t8O1NcWpxqFqNcOqxIPDteG7iTXEqeG7meG6uzXhurtjw7o1NzXFqcSpbDXDqnZz4bq7NcWpasO1NcO14buJdnJqNeG6u8SpxIM1xKlBNeG7p2rDtcSpNXQ14bq7xKlqZ8O1NcWp4buldnLDteG7iTXFqMSpdnPDteG7iTXhu4zhurHDtDXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq7xKlqZ8O1NeG6vW3hurvEqTXDisahw7Xhu4k14bu4xrBiw7U1w7XDouG7jzU3w6PDoTktN8Ojw6FhezXhu47hu6PFqTXDteG6r+G6u8SpNWE14bq7w7TDtTXFqcSpcDXhur3hurdqPjXhurnhurE14buP4buHNcWpZMO1NcWp4bqzw7Q14bq7Y0E14buN4bupxIM+NcWp4bul4budw7Xhu4k1w7LEqcO0xINqNcO1xrDGoWo14bq94bq3QTXhurvhurM14bq54bubw7U14bq7w7TDtTXDtWbDtTXDteG7iXZyans1xahjxak14bq74bqzNcOqaMawNcWp4bubxak1w7Xhu4nEqWppw7o1w6rhurdqNcSp4buZ4bq7PjXhurvhu5E14bq7xqHDteG7iTXDosO1NeG7tWpp4bq7NeG7jeG6seG7jz414buJasSDNcOqbMO1xKk1w6pkQTXDquG7rXs1xajGoWo1xanEqWThu481w7Xhu4nEqW81w7Xhu4l2cmo14buP4buHNWNBNeG7uXfDteG7iTXDquG6r8O14buJNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXEg8O1xKk1xKnhu6vDteG7iXs14buOcWo1w6piQT41w6p2c+G6uzXFqWrDtTXhurvDtMO1NeG6u+G7rcSDNeG6ueG6t8O1NcWpxqFqNcOqxIPDteG7iTXhu43hurHhu4814bu1amnhurs1xanhu6XDtMO14buJNeG7j+G7o8WpNeG6u8ahw7Xhu4k1xalBNeG6u+G7rcSDNeG7tGppxak1w5XEg+G7jzXhu6fEg8O14buJNeG7iWrhu6nDujXDtXZx4bq7NeG6ueG6t8O1NeG7jOG6scO0NeG7uWJBNcWp4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzV0NeG7iWTDtTXFqMSp4butNcOqxqE14bu0ambDtTXhurrEqcOiw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7pXQ14buN4bq3ajXhurtixrA14bq7xKnGsEFpw7U14bu1aDXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7LDgTV34bq7NeG6u+G7rcSDNcWpxKnGsHQ1Y8awNcWpxKlwNcOyw601xanhu6Vmw7V7NcWoxKnhur/DtDXDtcOi4buPNcWpxKnhuq/DteG7iT414bq9ZMO1NeG6vWTDtTXFqcahajXFqXk1xanhu6XhurM14buNcmo1w6p2c+G6uzXhurvEqcO0NeG7j2zDtcSpNeG6u2LGsDXEqeG7lWo1W+KAnMWpeTXhu7Vjw7XigJ1dNcO14buJ4bqxQTXFqeG7pXZx4bq7ezXDimTGsDXFqWpmw7U14buN4bqxPjXFqXg1w7XEqeG7s8O14buJNeG6u2LGsDXhurvEqcawQWnDtTXDteG7icSp4bq/NcOqdnPhurs1dDXhu49qaMO1NcO5xrBmNcWp4bulxrDDteG7iTXhur3GsHs1w5Xhu4l2cmo1xanhu6XDtMO14buJNeG7jeG6scO14buJNcOqajXhu7VoNcWp4bulxrBBaMO1NcO1xKnEg8awNeG7jXJqNeG6u+G7rcSDNeG6uOG6r+G6uzXEqOG7nTXigJzhu4hq4bupw7o14bq54bq3w7U14buN4bqxNcWpeTXhu4lq4bupw7o14buPbMO1xKl94oCdPDXDquG7meG6uzXhurvEqcO0NcO1xKnEg8awNcO14buJxKnhur814bq74bqzNcWpxKlwNeG6u+G7rcSDNeG6uOG6r+G6uykiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKl2cMO14buJNcO1xKnEg8awNeG7j2NBNcO14bupajXhurvhu6/DteG7iTXFqeG7pcOow7Q+Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu45jQTXhu6fGocO14buJNeG6u+G7r8O14buJNeG7jeG7o2o+NeG7j2NBNcOqw6jDtDXhurvhu6/DteG7iTXDucawxIN7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7RqacWpNS014buM4bqxw7Q1xKnEg2o1w7V2ceG6uzXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxIM+Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqGzDtcSpNeG7p2LGsDXEqXDDtTXDtXZx4bq7NcSo4budw7Xhu4k1xKjhurE+NeG6usO9xrA14buMw7TDteG7iXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6usSpdsSDNcWpeMO14buJNcOqdnPhurs14buJ4bqtw7o1xKnEg2o1w7XEqeG6sTXhu43hurXDtcSpNcOq4bq3w7Q14bq74butxIM14bq74bqv4bq7xKk14buP4bq3w7Xhu4k14buM4bqxw7Q1W+G6usSp4butNcWpbeG6u8SpNeG7uMawLcO6xKnEgy3DtcawLeG7tcahw7Xhu4k14bu14bqxNcWo4bufw7Xhu4k14bq4azXFqcSpdjXDiuG6s8O14buJNcOVxKliw7U14bq9YsO1NeG6u+G6r+G6u8SpNeG7j+G6t8O14buJNeG7jOG6scO0NeG6usSDQS3hu7nhu5XDtTXDmsSpxqHhu48t4bu1ai3EqeG6s8O1XT41w7XEqXbDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanGoWo+NcWpZsO1NcWpxrDhu59qNeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXhu7VtNWNBNeG7iWTDtTXhu4nhu69qPjXDquG6r8O14buJNcOya8O1xKk14buN4bql4buPezXFqOG7pcO0w7Xhu4k14buP4bujxak14bq7xrDhu5vDtTXhu6fhu581xanEg0E+NcWpxqFqNeG6u+G7k8O1NeG7icSpajXhu41yajXhurvhu63EgzXhurvhu5s1xajhu5/DteG7iTXhurhrNcWpxKl2NeG6usSDQS3hu7nhu5XDtTXDmsSpxqHhu48t4bu1ai3EqeG6s8O1NcO14buRajXhu7VoNcWpbMO1xKk1w7Xhu4nEqW/EgzXhu4zhurHDtDUtNeG7tGppxak1w5XEg+G7jyk14oCcxajhu6XDtMO14buJNeG7jW3hurvEqTXhu6fDvTXhurvhuq/hurvEqTXhu4/hurfDteG7iTXFqcSpZzXhu4lqcWo1w6rhurU14bq74buRNcO1xKlqaMawNcWpY+G7jzXhu4l2cMO14buJNeG7p+G6r8O14buJNeG6u8Sp4buRajXhu7VoNcWpasO1xKk1xanEqWTDtTXDucaw4bub4bq7NcWpZzXhu7XGoTXhu6fhurPDtT41w7XEqXbDteG7iTXhurvEqXbEgzV0NcOqYsawNeG7teG6sTXhurvEqXbEgzXhurnEg8O0NeG7iWpyNeG6u+G7kTXhu6d5NcOqw7ThurHDtTXDsmfFqTXhu41qZsO1NeG7j2rDtcSpNeG6u8SpamfDtTXDqmPGsDXDquG6reG6uzXhurlqacWpNeG7jWLGsDXhur3hurFqNeG7teG6sTXFqcO04bqxw7U14bq9amnDtTXDtcSpdjXhu7XEkUF74oCdIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG6t8O0NcSp4buRxIM14bunasO1xKk14bulxIM14bu14bqxNcWp4bufNcWpambDtTXDqsOtNeG7jeG6t2o14bq7xKnDtDXFqcSpZzXEqWk1xKnGoeG7jzXDtcSDQTXhu7XhurE14bq7w7TDtTXhurvEqeG6r8awNeG7j8SDajXhu6fEg8awNcSpbMO1xKk1xKnhurFqNcWo4bufNcO5xrDhu5vhurs14buJauG7m8O14buJNeG6u8Sp4buzNeG7pjXFqXnEgzXhu412w7Xhu4k14bu14bqxw7Q14bq94bq1QTXFqOG7pXZyw7Xhu4k14bumcMO1NcSp4burw7Xhu4k14bu1b3s14bq4ZsO1NcOyasSDNeG7jeG6sTXEqcSDajXDtXZx4bq7NeG6ueG6t8O1NeG7jOG6scO0NeG7teG6sTXhurrEg+G7j8O6xrDhurvEqWrEg3s14buMbeG6u8SpNeG7p8O9PjXDtcSpY8WpNeG7jeG6sTXhu41t4bq7xKk14bunw701xKlqacO1NcOq4bq3ajXhu49qw7XEqTXhurvEqXfDteG7iTXhu6XhuqfDteG7iT41OTXDtXZx4bq7NcWp4bulZsO1NeG6ueG6r8O1NcOq4bqzw7Q1w4rGocO14buJNeG6vHZww7Xhu4k14buNxrDGocO1NcOqw7ThurHDtTXDsmfFqT414buJauG7qcO6NcOqdTXDtcSpxIPGsDXhurvEqeG7m8O14buJNcOy4buDNcWpxKnhu6s14bq7xKnGsMO14buJNeG7teG6sTXhurvhu6vDteG7iTXhurvEqWpnw7U1xanEqeG6pcO14buJNcOq4bq/4buPNeG7jeG6t2o1w6rhu6Phurs14buNxJHDuj41xal5NeG6vcO0NeG6u8Spw7Q1w5XEqWLDtTXhur1iw7U14buP4buhajXDtXZx4bq7ezXhurhqZ8WpNcOqdnPhurs1w6pqaMawNWNBPjXDtWbDtTXhu7l2xIM1w7XEg0E14bq74bqv4bq7NeG7jcO04bq3ajXDsuG7gzXFqcSp4burNeG7jcawxqHDtTXFqWzhu4814bq74bqv4bq7xKk1w7rEqeG6rzXEqcO04bq3ajXFqWzDtcSpNcOqw7ThurHDtTXDsmfFqT414bq7xKlqxIM14bul4buFNTk1w7V2ceG6uzXDisahw7Xhu4k14bq8dnDDteG7iT41w7XEqeG6p+G7jzXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U1YuG7jzXhu492xrA1xanEqWLhu481w6rhu6Phurs14oCc4bq7xKlqxIM1w6rDrTXFqeG7pW3igJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqMSpw601xKlqacO1NcWpYuG7jzXDteG7icawQWnDtTXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXhurvhuq/hurs14bq54bujNcWp4buj4bq7NeG7jOG6scO0PjXhurvhu5s1xajhu5/DteG7iTXhurhrNcWpxKl2NcOyambhu4814bq6xKnhu601xalt4bq7xKk14bq6xINBLeG7ueG7lcO1NcOaxKnGoeG7jy3hu7VqLcSp4bqzw7U14bq74buTw7U1w7Xhu5FqKTXigJzhu6bGocO14buJNeG6u+G7kTXFqcSpw6014bq74bq3w7U+NcO14bupajXhurvhu5E1xanEqcOtNeG7j+G7k8O1PjXDtcSpdsO14buJNcWpbMO1xKk1w6rDtOG6scO1NcOyZ8WpNeG7iWrhu7PEgzXEqcSDajXhur1iw7U1xanhu6Phurs14buM4bqxw7Q1LTXhu7RqacWpNcOVxIPhu4814buP4bq1ajXhu4/hurVqNeG6uWjDtTXhu7Xhu7PDteG7ieKAnXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOV4buJ4bqxQTXDtcSDQT41xalqZ8O6NcO14bubajXFqWrDtcSpNcWpxKlkw7U14bu14bqxNcWpbMO1xKk14bq74bqz4buPNWNBPjXFqcSpw601xKlqacO1NcO5xrBBZ8WpNcWpYuG7jzXhu6fhuqXFqTXDquG6rzXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXhu7RqacWpNcOVxIPhu48+NcO1xKl2NeG7jXJqNcWo4bufw7Xhu4k14bq4azXFqcSpdjXDleG7icawQcOsw7U1w5rEqeG7qTXFqOG7peG7mcO14buJNcOyxKnhuqnDteG7iTXDqm3DtcSpKTXigJzhurrEqeG7qcO14buJNcWpxIM1w7Xhu4nGsEFpw7U14buJauG7szXhu4lsw7U14bu14bqxNeG6ueG6s8O0NeG7tWk14buP4bubajXDucawxIPDtTXEqWk1w6rhuq3hurs14bq5amnFqTXhu7RqacWpNS014buM4bqxw7Q1w7XEqXY14buJauG7szXhu4lsw7U14bq7w7TDtTXDteG7iXZwajXhurvhu63EgzXhu4/huqXFqTXhu49sw7XEqeKAnTVbLl17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCBbLl17NeG6vGrDrMO1NeG7tcOiw7U1w6rhu5nhurs1xanhurdqNeG7jMOsNeG7j2vFqTXFqWrDtcSpNcOy4bqiNcO1amnhu481w6HDoTXDtcOi4buPNcOV4buJ4bqxQTXFqcSpamfFqTXhu43EkcO6NcO5xrDEg8O1NcSpaTXDteG7icO04bq3ajXhu4lqxIPDtDXhu7XhurE1YTY1w7XDouG7jzXDleG7ieG6sUE1w7LDgTXEqGppw7o1dnHhurs1xKnhu7PGsDXDteG7icSpbTXhu7XhurE1xKlzw7o1xanhuq/hurs14bu0amnFqTXDlcSD4buPNS014buM4bqxw7Q1WzfhuqMt4bqhLTg2N+G6oV17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNDXhu6fFqUHhu43hur86NMWp4bq/4bu5xaktxIPhu41q4buJw7UpNeG7pWrhu4nEqcWpPDQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDFqOG7q0E14bq54bupxak14bq74butxIM14bq6xKnGsDXEqMawQTXhu6Zww7UiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8O6IA==


Từ khóa: Việt Nam - Lào

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]