(vhds.baothanhhoa.vn) - "Ôi trời ơi, đẹp quá!”. Thi thoảng, mấy nữ đồng nghiệp lại thốt lên hào hứng, tưng bừng đầy cảm xúc như thế, khi xe đi qua những núi non điệp trùng, thung lũng bằng phẳng, ruộng bậc thang tầng nấc...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4oCcw5R5w6nhu6vhuqThu7Phu63DqcOKZ+G7rXTDqXTDgOG7rcOpxILDqeG6sHTDumfDqcO14bud4butw6nhu6l1Z8Op4butc3jhu63DqeG7k+G7t3XigJ3huqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q2Xhu7J1w6nDguG6suG6onXDqcOAdeG6tcOp4buT4buX4bqww6nhurbhuqRo4bql4oCdw6LDqSF0dcOpw4J04buvw6zhu61z4bq1w6nhu7Fv4bq+w6nhu63hurjDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4burw611w6nDgnThu7XDgsOp4bur4bud4butw6l0aeG7r8OpdEThu61z4bq1w6nDgkPhu61zw6nDtcSQ4butc8Op4buTw7Phur7DqcO0w6zhu7HDqcOK4bqmw7TDqeG7rXRDw6nDgnThu6PhurXDqeG7qXR1w6nDiuG7mcOp4buTdcOp4bq24bqkZ8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG6pnXDqeG7reG7r+G7rcOp4buTdeG7oeG6sMOpw4LhurLhuqzhu61z4bq1w6nDgnThuqThu61zw6nhu6tC4butc8Opw7Vq4butc8Op4bqwdGzhu61z4bq1w6nhurLhuqThu7nhu61zw6nDtcOyw7TDqcOCdGfhu61zw6nDgsOz4butc8Op4butb8O0w6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurLDqeG7kcOCdOG6pOG7scO1w6nhu5F0deG7keG7mWXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7h+G6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqcOq4buB4bq94bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6vcOq4bq5Zi/hurtm4buD4buR4bq/4bq74bq74bq94bq54bq5ZsOC4buF4buH4buF4buB4bur4buFLeG6u8OixrDhurBzZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4fhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFlw6rhu4Hhur1lw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhu7N1w6nDtHTEqcO0w6nhu6tpw6nDtHTDrMOp4bqydeG7neG7rXPDqeG7sW/hur7DqeG7reG6uMOp4buT4bu34butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhu7HhuqB1w6nDgnThu7XDgsOp4bur4bud4butw6nhu610Q8Op4bq6w7Lhur7DosOpLG/DgsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7reG6uMOp4buR4bqkw6nhu6l0aMO0dMOpw7RC4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDgm7hu7HDqcOCdOG7o8Opb+G6vsOiw6k6dOG6qMOp4but4bq4w6nhu7Fp4bq1w6nhu5Nnw6nhurB0w7Phu63DqXR4w6nhurrhu7Xhu63DqeG6tuG6pMOs4butw6nDguG6suG7pcOpw7TDrOG7scOpw4rhuqbDtMOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nDguG7tcOCw6nhu610Q8Opw7Ro4butdMOp4buxaeG6vsOp4bqybuG6pMOiw6nhu5Bxw6nDtW/DgsOpw7R0w4PDgsOpw7XhuqThu7fhu63DqeG6uuG6pHXhurXDqeG7qXR2w7TDqcO0Q+G6onXDosOp4buQccOpw7Xhu7fhu61zw6nDteG7ucOC4bq1w6nDiuG7ieG7rXPDqcOKaHXDqcO1aeG6vsOpw4J5w6nDtHTDuuG7rXTDqeG7qXXhu6Phu63hurXDqcOCdGh1w6nhu5Phu7nDqeG6uuG7n8Opw7Vvw4LDqcO0RMOpw4J0RMOpc8O54bq1w6nhu5N14buf4bqkw6lzw7nDqXR4w6nhu61zdOG7meG6tcOpdHjDqcOCdG/hur7DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6x04bq44butc8Opw7Ru4bqkw6nDtMOs4buxw6nDgnRo4butw6lv4bq+w6nDgnThu5nhu6/DqeG7kXjDtMOpdGnhu610w6nDguG6ssO54butdMOiw6khdMOy4buxw6nDtHTDuuG6tcOpw7R04bunw6nDtMOz4butw6nDiuG7mcOp4butc+G7r2vDgsOp4bq24bqkZ8Op4bux4bu5w4LDqeG7qXThuqbDtMOpw7ThuqRnw6nDgmfhur7DqWjhu6/DqcOC4bqy4bud4butw6nhu6104bq44butc8Opw7Thu6/hu63DqeG7k0PhuqLhu61zw6nDgnR14bud4butw6nhu6vhu4DDqeG7qeG7hsOp4bq6xanDqcSCw6nhurrhuqzhu61zw6nDtGfhu6/DqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7k2jDqeG7kuG7t+G7rXPDqTLhu4nhu63DqeG6p8OC4bun4butdMOpVGnDqVN1Z+G7rXPhuq3hurXDqeG6tEXDqcO0w6zhu7HDqcOCdGjhu63DqeG7k+G7i8Opw4rhuqRvw4LDqXR14buh4butw6LDqeG7ksOA4butw6lzdcOs4butw6nDgnThu7N14bq1w6nDtcSCdcOp4but4bqmdcOp4bqyxJDhu61zw6nhu5N14buh4bqww6nDguG6suG6rOG7rXPhurXDqXThuqzhu61zw6nhurrFqeG6tcOpdHVw4buxw6nDguG6ssSCw6nhu7F14buf4butw6nDtGfhu6/DqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7k2jDqeG7keG7j+G6pMOpw7R2w6nhu5N1w6nhu5Phu6Phu63DqcOC4bqy4buJ4buxw6nhu6vDs+G7rcOp4bq64buP4butw6nhu6vhuqThu7Phu63DqcOCdG/hur7DqeG6tEXDqcOCQ8OAdcOp4bux4bqgdeG6tcOpdGjhu6/DqXREw7ThurXDqXThu7d1w6l04bu54bqww6LDqcOUdOG7p8Op4buracOp4bupdHXDqeG7q+G7neG7rcOp4buT4buj4butw6nhu5Phu6fhu610w6nhu5PDqOG7r8Op4butaeG7r8Op4buTduG6tcOp4buRxJDhu61zw6nDiuG7mcOpw4J0w6zhu610w6nDgnTDgHXDqeG7rXPEqeG7scOpw7Thu6/hu63DqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu7HDueG7rXTDqeG7k+G7i8Op4bq24bqkZ+G6tcOpw4J0b+G6vsOp4buT4bqqw6nhurRFw6lzdWfhu63DqeG7rWfhu63hurXDqXR1cOG7scOpw4LhurLEguG6tcOp4but4bud4butw6nDgnTDgOG6tcOp4buxw4F1w6nDtHThuqbhu61zw6nDgmfDqcO0QuG7rXPDqeG7k+G7n+G6pMOpw7R2w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO1Z+G7rcOpw7R04buvw6nhu7HDueG7rXTDqeG7seG7ucOCw6nhu5Nrw7TDqW7hu63hurXDqW/hur7DqeG7q2nDqeG6tEXDqeG6tOG6pOG7rXPDqeG6tEPhuqDhu61z4bq1w6nDgnR5Z8Op4bux4buL4butw6nhu6l0dcOp4buT4buLw6nDtHR14butdMOp4bqwdOG6qMO0w6nhu5NDw4PDtMOpw7Thu6/hu63DqeG7k8Oo4buv4bq1w6nhu5HhuqzDqcO0dsOp4butdOG6osOp4buzw6nDguG7s8OpdGfhur7DqcOK4buZw6nhu7Fo4bq+w6nhu5N1w6nhu63hurhnw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5Vvw4LDqcO0dMODw4LhurXDqcO0dsOp4butc0PhuqJ1w6nhu612dcOpw4Lhu6/DqWfhu6/DqUPhuqDDtMOpw7Thuqpnw6nhu7HDueG7rXThurfDqeKAnFN1aMOp4butdEPDqeG7k0PDg8O0w6nhurThu7Xhu61zw6nEgsOp4butc+G7s3XDqeG7rXRpw6nhurRp4butw6nDtHThu53hu610w6nhurrhu53hu6104bq1w6nhu5PDgOG7rcOp4bq0w4DDqeG7rcOAdcOpw4LhurJ14buf4butw6nhu63huqZ1w6nhu6l1Z8Op4butdOG7p+KAncOiw6lH4butdMOpw7Ro4butw6nDteG7ucOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4buTdcOpw7Thuqzhu61zw6nhu5Phu69p4butw6nDtHTDg8OCw6nDteG6pOG7ucOCw6nhu7F14buh4butc8Opw7RD4bqidcOp4butdnXhurfDqeKAnMOUdMSpw7TDqXPDucOp4buT4buLw6nEgsOp4butQXXDqeG7seG7ucOCw6nhu61zaeG6vuKAncOiw6nDlG7huqTDqeG7rXZ1w6nhu63DiWfDqeG7k+G6rGfhurXDqeG7rcOJZ8Opw4J0w7LDgsOpb+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7qXR14buj4butw6nDtG7huqTDqcO0dOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buRxJDhu61zw6nhu6vDrXXhurXDqeG7rXbDqcO0d+G7rcOp4buT4buN4bq+w6nhurRFw6nhu5Phu7V1w6nDgnThu6/DrXXDqeG7q+G7neG7rcOpw7Rn4buvw6l0w4Dhu63DosOp4buq4bq4w6nhu6l0aMO0dMOpw4J0w7nDqeG6tuG6pMOsw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4bq04bu14butc8Op4butdEPDqeG6usOy4bq+w6l04bujw4LDqeG6tETDtMOpw4J0Z+G7rXTDqcO1w7nhu6104bq1w6nhu5NDw4PDtMOpdHdnw6nhu7HDueG7rXTDqeG6uuG6oHXDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4but4bq1w6nDgnThuqTDsuG7rcOpw4J04buZ4buvw6nDgkXDqeG7rXR14bud4but4bq1w6nhu6l04buz4butc8Op4bq6Q+G6oOG7rXPDqcO1w7Lhu63hurXDqcO14buv4butw6nDtHThu5nhu63hurXDqeG7q+G7r8Opw4Lhu69n4butw6nDgm/DgsOpw7XDssOCw6nDgnRn4buxw6nhurRu4butw6nhurR1w6LDosOiw6lH4butdMOpw7Ro4butw6nDteG7ucOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcO1auG7rXPDqeG7qXXhu610w6nhu61zdHXhu6Hhu7HhurXDqeG6uuG7teG7rcOp4bq04bu14butc8Opw4J0RcO0w6nDguG7o8Opw7Thuqpnw6nhu7HDueG7rXThurXDqeG7qXThu7Phu61zw6nhurB0w6zhu63DqeG7k+G7tXXhurXDqcO0dOG7p8Opw7R04bu1w4LDqeG6smrhu61z4bq1w6ln4butdMOp4buT4buLw6nhurThu7Xhu61zw6nEgsOp4buTbuG6vsOpw7Vn4buvw6nhu610deG7neG6pMOp4but4buJ4buxw6nhurLhu7d14bq1w6nDteG6pOG7t+G7rcOp4burxKnhu7HhurXDqcOCxqHDqeG7rXTDrcOCw6nhu6vEqeG7scOiw6nDlHThu6fDqcOCdMO6w7R0w6nDiuG6pOG7teG7rXPDqcOK4bqk4buzdcOpw4J04buzdcOiw6kyacOpZ+G7rXTDqcO0QuG7rXPDqcOCxJDhu61zw6nhu61zdOG7mcOp4bqyb8OCw6nhu610deG7n+G6pMOp4butc0PhuqJ1w6nhu612dcOpw4J0w7rDtHTDqeG7sXXhu5/hu63DqeG7reG6pnXhurXDqeG7rXRD4butc8Op4buracOpw7R04bunw6nDgnTDusO0dMOp4bux4bu5w4LDqeG6uml1w6nhu61zaeG6vuG6tcOp4bux4bu5w4LDqeG6uml1w6nDtHThuqThur7hu6Phu63DqeG7k3XDqcOCdOG7s3XDosOpw5R0RMOp4buxb+G6vsOpZ3XDqeG7q+G7neG7rcOpxILDqXRs4butw6nhu5Nu4bqkw6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q0nhurXDqcOCdMO5w6nEgsOp4buT4bqidcOp4buxaeG6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG6tOG6pOG6vsOp4butc3TFqeG6tcOpdGnhu610w6nhu5Phu7nhu61zw6nDtETDqcOC4bqyaHXDqcO0dHXhu5/huqTDqeG7rXRn4bqkw6LDqeG7rHND4bqidcOp4buRQ+G6oHXDqcOK4bqk4buzdcOpw4J0w7nDqcOCdMO6w7R0w6nhu6vhu53hu63DqeG7sXXhu5/hu63DqeG7reG6pnXhurXDqeG7rXND4bqidcOp4bq64bqs4butc8Opw7Rn4buvw6nDgnTDucOpw4J0w7rDtHTDqXTDrcOp4bq0w4Dhu63DosOp4busdEPhu61zw6lndcOpw7RC4butc8Opw4J04bujw6nDgnThu7N14bq1w6nDtHbDqeG7k2vDgsOp4buxw7nhu610w6nhurpp4buvw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63hurXDqXThu69p4butw6nDtMOs4butdMOpw7ThuqjDqcOCdHDDqW/hur7hurXDqcOC4bqyw6x1w6nhu61zdHXhu6Hhu7HDqeG7k+G6qsOp4buTw7Phur7DqeG7rXThurjhu61zw6nDtOG6pOG7rXPDqcO1w7LDtMOpw7ThuqThu7nDtMOp4bq04bu14butc+G6tcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7sXh1w6nhu6vFqeG7rXTDqeG6ukXDtOG6tcOp4bux4bqgdcOpw7R2w6nDgnRww6nDgnRv4bqkw6l0dXDhuqTDqeG7k0PDg8O0w6nDgnRFw7TDqeG6tEXDosOp4buwacOp4buTbuG6pMOpw7R04bunw6nhurB04buv4butc8Opw7TDrOG7rXTDqXThurjhuqTDqcOCw7nhu6104bq1w6nhu63hu53hu63DqcOCdMOA4bq1w6nDtMOsw6nhu6104bq44butc8Opw4J0aHXDqeG7k+G7ueG6tcOpw4LDueG7rXTDqcO0w6zhu7HhurXDqUThu61zw6nDisOJw6nDtOG6qmfDqcO04buv4butw6nhu61zQ+G6onXDqcO0QuG7rXPDqeG6usOy4bq+w6LDqcOUdOG6puG7rXPDqcOCZ8Opw7REw6nDtHThu6fDqeKAnMO0Q+G6rnXDqeG7rXNFZ8Opw4rhu5nhu7HDqXThu69n4oCd4bq1w6nhu61zdsOp4butc3R14bud4butc8Opw7TDrOG7scOpw4rhuqbDtOG6tcOpw7Vvw4LDqcO0dMODw4LDqeG7rXPhu4/huqTDqXRE4butc8Opw4J0w7nDqeG7q2nhu7HDqeG6tGfhu6/DqcO0dsOp4buTQ8ODw7TDqeG6suG7ueG7rXPDqeG7kWl14bq1w6nDtGfhu6/DqeG6tG7huqTDqcOCdG/huqTDqeG7k2jhu6/DqeG7k3DDqeG7sWnDqcOCdG/hur7DqeG7k0PDg8O0w6nhurRFw6nhu5PDusO0dMOpw4J0RcO0w6nDtOG6qmfDqcO04bqk4bu5w7TDqeG6tOG7teG7rXPDosOpMmnDqcO0dsOp4bupdHXDqcO0dOG6puG7rXPDqcOCZ8Opw7REw6nigJzhu5NE4butc8Op4but4bqmdcOp4butaeG6vsOpw4LhurLhu7Phu61zw6nhu63huqZ1w6nhu6144oCdw6nDgnTDucOp4bq04bubw6nDtHThu6fDqcOCdG/hur7DqeG7k0PDg8O0w6nhu63huqZ1w6nDteG7neG7rcOp4bupdWfDqeG6uuG6oHXDqcOC4buvaeG7rcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7sWvDgsOpw4Lhu7XDgsOp4buxacOp4bupdOG7s+G7rXPDqcOCdHDDqcOCdG/hur7DqeG7k0PDg8O0w6nhu6104bq44butc8OpdMOt4butw6nDtHThu6PhurXDqcO1xIJ1w6nDgnRFw7TDqcOC4bujw6nhu6tpw6nDimfhu610w6nDteG7neG7rcOp4bupdWfDqeG7reG6pnXDqcO0dMSpw7TDqXPDucOp4buT4buLw6nDimfhu610w6nDtWrhu61zw6nhu63huqZ1w6nhu7HDueG7rXTDqeG7k2fhu61zw6nhu5NE4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OVb8OCw6lzdWjDtOG6tcOpw4Lhu7N1w6nhu6104bqgw6nDtG7huqTDqcO04bqqZ8OpZ3XDqeG7k3bDqeG7scO54butdMOp4buT4buLw6nhu5N4w7TDqeG7k0PDg8O04bq1w6nhu5PDrXXDqeG7gMOp4bqyauG7rXPhurfDqeKAnOG7knXhu5/huqTDqcOC4bqk4bq+4buhw4LDqeG6uuG6onXDqeG7rXRvw4LDqcOC4bqy4bud4butw6nDgnThu6PDqXN14bqgdcOpw7XDreG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqcOCdHDDqeG7rXTDueG7rcOpw4J0b+G6vsOp4bq6acOpw7R0w63hu7HDqeG7k0PDg8O04bq1w6nDtcOt4butw6nhurThu5vDqeG6sHTDrHXDqcO0w6zhu7HDqeG7rXTDsuG7rcOpw7R04bqm4butc8Opw7Vq4butc8Opw4LhurJodcOpw4J14bux4oCdw6LDqTJpw6nhu6l0dcOpw7TDrOG7scOp4butdMOy4butw6nDtWrhu61zw6nDguG6smh1w6nDgnXhu7HhurXDqcO0dMSpw7TDqcO0dMSp4butw6nDtcOt4butw6nhurThu5vDqeG7qXThu7Phu61zw6nhurLDgHXDqeG6umnhu6/DqcO0w6zhu610w6l04bqk4bu14butc8Op4bq64bqgdcOp4bq0RcOp4bq0buG7rcOp4bq0dcOp4bqyauG7rXPDqeKAnMO0ecOp4bur4bqk4buz4butw6nDimfhu610w6l0w4Dhu63DqcSCw6nhurB0w7pnw6nDteG7neG7rcOp4bupdWfDqeG7rXN44butw6nhu5Phu7d14oCdw6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Op4bqydXN0w4LhurNl4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqrIeG6rOG6vsOpw7XhuqbDgsOpw7Thuqpnw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIeG6snXDqSF0RMO04bqpL+G6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+G6qS/hurDhuqs=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]