(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, văn hóa độc đáo góp phần làm phong phú, đa dạng kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Trong đó, tục “bắt vợ - kéo vợ - trộm vợ” của đồng bào các dân tộc Dao, Mông, Thái, đặc biệt phổ biến nhất ở đồng bào dân tộc Mông là một phong tục hay, có ý nghĩa nhân văn.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7hmco4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6bEguG6p+G6rzXhu5rhu6bhuq574buH4bumPH3hur3hu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bumPOG6qyjhu6Y8w53hurHhu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bhu4c2NzLhu4Phu6bhu4Hhuq1SLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPEgmM34bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bumKOG6t+G7puG6vTbhurHhuq814bum4buHZyjhu6Lhu6bhu4c74bq94bumw6rhu4PDneG6r+G7ouG7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Y84bqrKOG7pjzDneG6seG7pjXhurfhur3hu6bhur02OuG6r+G7psOj4buyxIPhu6bhur024bqx4bqvNeG7puG6vTbhu4Xhu6Lhu6Y8WeG7pinhu7Thuq814bum4bqjNuG6seG7puG7h+G7suG6rzXhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bumKGhZ4bumKOG6q+G6rzXhu6Y84bqp4bqvNeG7pijDnSjhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6ZLNzHhu4fhu6bhuq5ZxIPhu6bhuq/hurc34bumKDbhu4Phuq814bui4bum4buHw6Hhuq824bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG6r+G6tzfhu6bhur83IuG6rzXhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7ouG7puG7h2co4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nhu6Yt4bum4bqje+G6seG7pmvDqeG7pi3hu6bhu4fhur/huqvEg+G7pmvDqeKAneG7pihoWeG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pijDnSjhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bDuVnhurHhu6Lhu6bEguG6p+G6rzXhu6Lhu6bhu4Y2w5034bui4bumPCQo4bumITcx4buH4bum4bq9NmLhu6YhNyDhuq/hu6bhuq82P+G7h+G7puG6ueG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pikm4bqv4bum4buH4bqrKOG7psSC4bqn4bqvNeG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bhur024bqx4bqvNeG7puG7h2co4bumNllu4bui4bumKOG6t+G7pm/hu6bhuq81NsOgWeG7puG6rzYm4bqv4buma0Dhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukKeG7hzbhu4PEgyHhu6Y3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumVsWoxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6pY4buw4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buo4buwxagvxq9WVinhu6zFqFfhu6xXxajFqOG7h1ZW4buw4buuVsOjxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5BXV+G7sOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7hmco4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6bEguG6p+G6rzXhu5rhu6bhuq574buH4bumPH3hur3hu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bumPOG6qyjhu6Y8w53hurHhu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bhu4c2NzLhu4Phu6bhu4Hhuq3hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukVsWoxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7qljhu7Dhu6Thu6YvU+G6vDbhurfhuq814bumazci4bqv4bumdcOd4bqx4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7puG7h+G6v+G6s+G7pig24buDbjHhuq/hu6YoZuG6rzXhu6bhuqfhuq814bumw4Mm4buD4bumxII34bqvNuG7puG6vOG6t+G7ouG7puG6rzXhu4NuIuG6r+G7puG6vDbhurfhu6Z1OOG7puG7hzbDreG7puG7s+G7g24x4bqv4bumaG7hu6bEgsOtZeG6rzXhu6bDg8Od4buH4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGZyjhu6bigJwhI+G7h+G7pmvDqeKAneG7pm3DrVnhu6bhuq9ZbuG7pjzhu7jhu6Y8w63DqSjhu6bhuq82Iyjhu6Y8IOG6r+G7puG6rzY3MOG7g+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6ZrQOG6r+G7pjbhurUo4bumSzcx4buH4bum4bquWcSD4bui4bumPDcy4bqv4bumNjnhuq824bumw6Phu7Lhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buHw50o4bum4bq9NizEg+G7puKAnEvDqeG7pig24bqp4bqvNeG7psO14bum4bq8NmjigJ3hu6YoaFnhu6bhuq824buy4buma0Dhuq/hu6bhu4bhuqfhu6bhu7PhurHhu7I34bue4bumdSPhu4fhu6Zrw6nhu6bhu4fhu4vhu6bDoybhu4Phu6Y84bu44bumPMOtw6ko4bumbT7Eg+G7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bhuq974buH4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7pjwkKOG7puG7h+G6v8Ot4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Y24bqn4bqv4bum4bqvNibhuq/hu6YoaFnhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bEguG6p+G6rzXhu57hu6bhuq41w61lN+G7pijhurHhuq/hu6bhu4fhur9ZN+G7puG7gV3hu6bhu4c5xIPhu6Y8IOG6r+G7puG6rzXDrWU34bumKOG6seG6r+G7pjXDnTfhu6bEg+G7suG7pjbhurXhu6bhu4c2OCg24bumPDLhu6YhI+G7h+G7pmsw4bumw6Phu7LEg+G7pmvDqeG7nuG7puG7hmco4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6Yo4bq34bum4buHNjLhu6Yo4bqxN+G7puG6rzbDreG7psOj4bqtN+G7puG7hzbhurHDneG7h+G7pig24bqx4bum4bqvNmrhuq814bumNuG6seG7suG6r+G7pijhu7bhuq824bum4bqvNTbDqOG6seG7puG6ozbhuqfhuq814bumPGjhu6bhu4c3MOG6r+G7puG7hzbDnSg24bumKMOtxJE34bui4bumKGnhuq814bum4buHNjLhu6Y2NzHhuq/hu6YoNuG6seG7puG7geG7ieG7puG7h+G7ieG7pinhurHhu6Y24bqn4bqv4bum4bqvNibhuq/hu6YoaFnhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bEguG6p+G6rzXhu57hu6bhuq4g4buD4bumPOG6pzfhu6bhu4fhur9ZN+G7pjXDnTfhu6ZuIuG7g+G7puG7hzbDrWThuq814bum4bqvNlnhu4Phu6bhu4fhu4vhu6bhu4fhur/DrcSRKOG7puG6rzbDreG6rzXhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjxo4bum4buHNzDhuq/hu6bhu4c2w50oNuG7pijDrcSRN+G7pjbhurEkKOG7piHhuq3hu6bEg33hu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7puG6ozbhuqfhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Zv4bui4bum4buo4bum4bqvNcOtZTfhu6bhu4Fd4bumKGbhuq814bumIeG7suG6r+G7puG6oyDhu6Y8MuG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bumw6Phu7LEg+G7psOjM+G7piEj4buH4buma8Op4bue4bum4bulIOG6r+G7puG6rzXhu7Ju4bumNn3huq/hu6Lhu6YoNuG7suG6rzXhu6bhu4fhur9ZN+G7pm3hu4M/4buH4bumNjcx4bqv4bumKGbhuq814bumIeG7tOG6r+G7piHDqOG7pjwy4bum4oCcISPhu4figJ3hu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7pmsw4bum4bqvNuG7suG7nuG7puG7hmco4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nhu6Yt4bum4bqje+G6seG7pmvDqeKAneG7puG7hzbDrWXhuq814bumKTcz4bqv4bum4bq/WeG7pmvhu7LhurHhu6YhWeG6r+G7pjwixIPhu57hu6bhu4Y2PuG6seG7puG7h2co4bumw6Mx4bui4bumKOG6seG6r+G7pjXDnTfhu6Y84bu44bum4buBWeG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/WTfhu6bhu4c2OeG7pjbhuqnhuq/hu6Y84bu44bum4bqvNjvhur3hu6Zr4buy4bqx4bum4bqvNuG7suG7puG7h+G6v1k34bui4bum4bqjNuG6t+G7psOq4buDWW7hu6ZrMOG7ouG7puG7gVnhuq814bum4bqvNeG7sm7hu6bhu4c2w6zhu6YhWeG7ouG7puG6rzbhu7Lhu6bhu4fhur9ZN+G7pijEqeG7puG6rzXDrWU34bum4buBWeG6rzXhu6bhuq824buy4bumNcOdN+G7piHDneG6seG7puG7hzfhuq/hu6YoNjjhuq824bum4buHNsOsKOG7pms3MSjhu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7pjzhu7jhu6Y8w63DqSjhu6Y84bq34bqv4bum4buBWeG6rzXhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/WTfhu6bhuqMg4buH4bumKeG7g24i4bqv4buma8Op4bumKDbhuqnhuq814bui4bumPOG6qeG6rzXhu6bhu4c2ZTfhu6ZtN+G6r+G7puG6rzbhu7Lhu6Y1w5034bumKDbhurHhu6bDo+G7ssSD4bumw6Mz4bumKMOtxJE34bui4bumPGHhuq824bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4buma+G7suG7puG7hzbDolnhu6bhu4c24buDO+G6r+G7pmsw4bumw6Mz4bumazvhu4fhu57hu6bhu4Y2PuG6seG7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4buHNuG6reG6rzXhu6YoaFnhu6bhuq81w61lN+G7psSC4bqn4bqvNeG7ouG7piFZ4bqx4bumNTdl4bumKGnhuq814bum4bq9NuG7tjfhu6bhu4di4bumKDbDrCjhu6bhuqN74bqx4buma8Op4bui4bum4buBWeG7g+G7pjzhurfhu6bEg8SRN+G7puG7hzcg4bqv4bum4buHxJE34bumPMOdxIPhu6Yow63EkTfhu57hu6bhuq41w61lN+G7psSC4bqn4bqvNeG7puKAnCEj4buH4buma8Op4oCd4bum4bqjNjfhu6Yow50o4bumKCThur3hu6bhu4fhur9ZN+G7pjXDnTfhu6Y84bu44bumbiLhu4Phu6bhuq82WeG7g+G7ouG7puG6ozY34bumPOG7uOG7pjzhuqnhuq814bumb+G7puG7hzcg4bqv4bum4buHxJE34bumNuG6p+G6r+G7puG6rzYm4bqv4bue4bum4buGZyjhu6YhI+G7h+G7pmvDqeG7puG7hzbDrWXhuq814bumKTcz4bqv4bum4bq/WeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4c2ZTfhu6Y1N1nhuq/hu6Y8OuG7g+G7psSDZlnhu6Zt4buDJuG6r+G7ouG7puG7hzY+4bqx4bumw6rhu4NZ4bqv4bum4bqvNzHEg+G7pihoWeG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7psSC4bqn4bqvNeG7ouG7puKAnCEj4buH4buma8Op4bumLeG7puG6o3vhurHhu6Zrw6nigJ3hu6bDo+G7suG7puG6vTbhurHhuq814bum4buHZyjhu6bhu4fhuq3hu4fhu6Y8feG6veG7ouG7pmvhu4tZ4bumw6Phu7Lhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6vTY64bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzU2N+G7puG7hzbDrCjhu6Yow63EkTfhu6Y2w6I34bum4bqvNsOt4bumw6Phu7Lhu6Y2OeG6rzbhu6bhu4c2w6wo4bum4oCcw6Phu7LEg+G7psOjb+KAneG7pihoWeG7puG6rzXDrWU34bumxILhuqfhuq814bui4buma+G7i1nhu6bhu4c2MuG7pjY3MeG6r+G7pjU3w53hu6bhu4fhur9h4bumKGhZ4bum4bqvNcOtZTfhu6bhur02Z+G7puG6r2rhu6Yh4bq5N+G7puG6ozY34bum4bqvNcOtZTfhu6bhur02Z+G7puG6r2rhu6Y8w63DqSjhu6bhuqN74bqx4bumazDhu6bDo+G7ssSD4buma8Op4bumKDbDrOG6rzXhu6bhu4fDouG7psSDOeG6rzbhu6Yo4bq34bumNTfDneG7puG7h+G6v2Hhu57hu6ZLOeG7puG7hzYg4bui4bum4bqvNjcw4buD4bum4bq9Nmfhu6bhuq9q4bum4buH4buJ4bumNuG7suG6seG7puG6ozY34bumPMOtw6ko4bum4oCc4bqje+G6seG7pmvDqeKAneG7ouG7pijhurPhuq/hu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6Y84buy4bqv4bum4bqn4bqvNeG7ouG7puG6ozY34bumPOG7uOG7psOq4buDbiDhu4fhu6Y8YeG6rzbhu6bigJzhuqN74bqx4buma8Op4oCd4bum4bq9NuG7tjfhu6Yo4bq34bum4buH4bq/w50oNuG7puG6rzY3McSD4bumPOG6rTfhu6ZrxJE34buma8Op4bue4bue4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bulMuG7pjY3MuG7g+G7puG7hzYixIPhu6ZrMOG7puG6rzZq4bqvNeG7puG6vTbhurHhuq814bum4buHZyjhu6Lhu6bhu4c74bq94bumw6rhu4PDneG6r+G7ouG7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Y84bqrKOG7pjzDneG6seG7pihoWeG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pikm4bqv4bum4buH4bqrKOG7psSC4bqn4bqvNeG7ouG7pig24buF4bqvNeG7puG7h+G6pzfhu6bhuq81w63DqSjhu6bhuq814buy4bqv4bumw6Mi4bqv4bumNuG7g24x4bqv4buma2bhuq814bumKFnhurHhu6YhNyLhuq/hu6Y1N8SRN+G7psSCw61l4bqvNeG7psODw53hu4fhu57hu6bhu4BZ4buD4bumKDYk4bqvNeG7pjzDrWXhuq814bumKeG7sjfhu6Y2ZOG6r+G7puG7qMWoxajhu6bhuqPEg+G7puG7h+G7i+G7puG7huG6vOG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Lhu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bumKOG6t+G7psSDJOG7h+G7puG6ueG7pm3hu7jhu6bhurxm4bum4bquNjfhu6bigJPhu6bhuq9kN+G7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pikm4bqv4bum4buH4bqrKOG7psSC4bqn4bqvNeG7pig2NyDEg+G7plbhu6rhu6JX4buo4buY4bumKSbhuq/hu6bhu4Hhuq3hu6Lhu6bhu4E34bqvNuG7puG7geG6reG6rzXhu6bhurnhu6ZWL8avxq/hu6Yh4bu24bqv4bue4bum4bul4bq34bqv4bumKDbhu4Xhuq814bum4buH4bqnN+G7puG6ueG7pijhuqfhuq814bum4buB4bq54bumbeG7uOG7puG6vGbhu6bhuq42N+G7ouG7psO6Nmjhu6bhu4dhKDbhu6bhu4J14bquw7nhu6Zt4bu44bumdWY34bumS0Dhuq/hu6bhuq42JuG6r+G7piEj4buH4bum4buHWW7hu6YoNuG7suG6seG7puG6ozbDnSg24buma8SRN+G7puG6r2fhu6Yow61lN+G7puG7hzYm4bqv4bum4buHNjcx4bqv4bue4bumw7Xhuq824bumNTfEkTfhu6bhu4c2NzHhu4Phu6YoNuG7g+G6rzXhu6ZrMOG7pjxlN+G7puG7geG6reG6rzXhu6Yh4buy4bumKOG6seG6r+G7ouG7puG7hznhuq824bumNjnhuq824bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu6Yt4bumbeG7uOG7pjbhuqs34bumKGhZ4bumbeG7uOG7puG6vGbhu6bhuq42N+G7ouG7pjwy4bumNTfhu4Xhur3hu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bumNjcy4buD4bum4buBJuG7g+G7pjZk4bqv4bumazDhu6bhur024bqx4bqvNeG7puG7h2co4bui4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7pihoWeG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pikm4bqv4bum4buH4bqrKOG7psSC4bqn4bqvNeG7ouG7plnhuq824bumNTfEkTfhu6bhu4c2NzHhu4Phu6ZrxJE34bumKDbhu4Xhuq814bum4buH4bqnN+G7pjUk4bq94bumNeG6u+G7puG6p+G6rzXhu6bDgybhu4Phu6bEgjfhuq824bum4bq84bq34bui4bumIeG7tuG6r+G7puG6vGbhu6bhu4bhurHhurHhuq814bui4bumbeG7uOG7puG6vGbhu6bhuq42N+G7puKAk+G7psOj4buy4bum4bqvNcOtZTfhu6Yo4bqx4bqv4bumKGhZ4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4buy4bqx4bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bumxILhuqfhuq814bui4bumxIPhuqvhu4fhu6bhuq81w61lN+G7pjwkKOG7piE3MeG7h+G7psSD4buy4bum4bqvNcOtZTfhu6YpJuG6r+G7pjbhu4NuMeG6r+G7psSCw61l4bqvNeG7psODw53hu4fhu6bhuq/hurc34bumKDbhu4Phuq814bui4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4buy4bqx4bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bumxILhuqfhuq814bum4bqv4bq3N+G7puG6vzci4bqvNeG7pjww4buD4bumITcg4buH4bumPCDhuq/hu57hu6bhuqbhuq814bumw4Mm4buD4bumxII34bqvNuG7puG6vOG6t+G7ouG7puG6rzXhu4NuIuG6r+G7puG6vDbhurfhu6Z1OOG7puG7hzbDreG7puG7s+G7g24x4bqv4bumaG7hu6bEgsOtZeG6rzXhu6bDg8Od4buH4bui4bumw6Phu7Lhu6bhuq81w61lN+G7pijhurfhu6bhu4Nu4bum4buHOOG6r+G7ouG7plnEg+G7pjY3MuG7g+G7pmsw4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7pikm4bqv4bum4buH4bqrKOG7psSC4bqn4bqvNeG7ouG7pjXhurfhur3hu6bhur02OuG6r+G7pm3hurdZ4bumIcOi4bum4bqvNjcw4buD4bumNmjhu6bhu4dnKOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bhu4c2NzLhu4Phu6bhu4Hhuq3hu6Y24buDbjHhuq/hu6bEgsOtZeG6rzXhu6bDg8Od4buH4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bqm4bqvNeG7psODJuG7g+G7psSCN+G6rzbhu6bhurzhurfhu6bhuqM2JeG6rzXhu6Y8YeG6rzbhu6bhur894bqvNeG7ouG7puG7h2co4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6bhu4fhur/hurHhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4buy4bqx4bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bumxILhuqfhuq814bumNjcx4bqv4bumay7huq/hu6Yo4bqz4bqv4bue4bum4bul4bq34bumw6Phu7Lhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6vTY64bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzU2N+G7puG7hzbDrCjhu6Yow63EkTfhu6Y2w6I34bumKGhZ4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4buy4bqx4bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bumxILhuqfhuq814bui4bumNlk34bumISLhuq/hu6bhu4fhur9ZN+G7pjXDnTfhu6Y8MOG7g+G7pijhurfhu6bhu4Hhu4nhu6Y84bqp4bqvNeG7pm/hu6YoNsOs4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y1WW7hu6Y1I+G7h+G7puG6rzbDreG7puG7h+G6vyLhuq/hu6Yow50o4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6bEg+G7tOG6rzXhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6Zr4buLWeG7puG7hzbhuqfhuq814bum4buHN+G6r+G7pmsw4bumxIPhuqvhu4fhu6bhu4Hhuq3hu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumNsOp4bq94bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6bhurnhu6Yow50o4bum4buHw6Hhuq824bum4bq9NjhZ4bum4buGJm7hu6Z1Iyjhu57hu6bhuqI2N+G7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34buma+G7suG7pijhuqfhu6Y1w5034bumKOG6t+G7puG7geG7ieG7pjzhuqnhuq814bumb+G7ouG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buBXeG7pjzDrVnhu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7pmsw4bum4bqvNuG7suG7ouG7puG7h+G6v8OtxJEo4bum4bqjNjfhu6Zr4buy4bqx4bum4bqvNuG7suG7ouG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buBXeG7puG6r+G6tzfhu5rhu6Yt4bumROG7piHhuq3hu6bEg33hu6ZkN+G7ouG7pjbhuqfEg+G7puG6r1lu4bumKOG6seG6r+G7piEj4buH4bumPMOtw6ko4buma8Op4bui4bumw6M/buG7pjzDrcOpKOG7pmvDqeG7pmsw4bum4bq/4bqpN+G7nuG7puG7gFnhu4Phu6Y84bq34bui4bumIeG6reG7psSDfeG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buBXeG7piEj4buH4bumxIPhuqvhu4fhu6Yo4bqx4bqv4bumNeG7suG7puG7h+G6v+G6reG6rzXhu6bhur/huqk34bum4bqnxIPhu6Yo4bqx4bqv4bumNeG7suG7pjw34bum4buq4buma+G6s+G6rzXhu6bDquG7g1nhuq824bumKOG6p+G7pjXDnTfhu6Y8MuG7pm3hu4NZ4bumPOG7g2I34bum4bqvNmrhuq814bumPDcw4buD4bumbT/hu4Phu6bhu4fhu4vhu6YhIuG6r+G7puG6rzXhurHhu7I34bum4buHNj7hurHhu6ZrMOG7puG6rzbhu7Lhu57hu6bDuuG6p+G7pjXDnTfhu6YoNjjhuq824bum4buHNsOsKOG7puG6ueG7psOj4bu0N+G7puG6rzbhu7Lhu6YoNuG7suG6rzXhu6bhu4fhur9ZN+G7ouG7pjzhuqnhuq814bum4buHNmU34bum4buBXeG7pijhurfhu6bhuq81w61lN+G7puG7hzbhuqfhuq814bumIcOd4bqx4bumPCDhuq/hu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6bhuq824buy4bumNcOdN+G7pmsw4bum4buB4buJ4bumazcxKOG7nuG7puG7gFnhu4Phu6bhu6rhu6bhuq814buybuG7ouG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buHYuG7pig2w6wo4bumw6Phu7LEg+G7pms4WeG7pig24bqx4bumKOG6p+G7pjXDnTfhu6Zr4buy4bumPCDhuq/hu6bhuq824buy4bumNcOdN+G7pjwy4bum4bqv4bq3N+G7pig24buDbjHhuq/hu6bhu4di4bumKDbDrCjhu6Yow63EkTfhu6ZtN+G6r+G7nuG7puG6puG6rzXhu6bhurzhurfhu6YoNuG6seG7piE3IOG7h+G7puG7hzYixIPhu5rhu6bDgzPhu6Yow63EkTfhu6YoaFnhu6bhuq81w61lN+G7psSC4bqn4bqvNeG7puG6vz/hu4fhu6Y8ZOG6r+G7pjU34bu24bqv4bui4bum4bq/NyLhuq814bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bum4bqvNcOtZTfhu6bEguG6p+G6rzXhu6Y14bqtKOG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Lhu6bhu4c2w61l4bqvNeG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6Yo4bqx4bqv4bumw6PDqeG6r+G7puG7rMWo4bum4bqjNeG7ouG7puG7rOG7psOjOOG7h+G7puG6v8Otw6nhu4Phu6Lhu6bGr+G7olbhu6bhu4fhur83MeG7g+G7puG7hzcw4bqv4bumKMOtxJE34bumxIPhu7Lhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/WTfhu6YoNuG7gyzhuq/hu6YhYeG7pig24bqx4bum4bqvNuG7suG7pjXDnTfhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuqbhuq814bum4bq84bq34bumKGnhuq814bum4bqvNsSR4bumw6Phu7Q34bui4bum4bqjNuG6seG7tuG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hYV+G7ouG7puG6ueG7pm3hu7jhu6bhu4ZZxIPhu6bDujbhu4Phuq814bumKOG6t+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7puG6ueG7piHhu7bhuq/hu6bhu7M34bqv4bum4bq8NkDhuq814bumUCHhu7bhuq/hu6YoNsOh4bumKOG6t+G7pmvhu7I34bumNuG6q+G7puG6r1lu4bumKDbhu4NuMuG6r+G7pmsw4bumIeG7tuG6r+G7puG7gOG7g+G6rTfhu6bDg+G6t+G6rzVR4bumPDfhu6bDo+G7ssSD4bum4bq/Lm7hu6ZrMOG7puG7hzY54bumIWHhu6bhu6rhu6bhu4c2WeG6rzbhu6bhuq83IuG6r+G7pjzhurfhuq/hu6Y1N2pZ4bumPMOtZeG6rzXhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bum4buB4bqt4bumPOG6t+G7pijhurfhu6bEg+G6q+G7h+G7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buHNjgoNuG7pijhuqfhu6Y1w5034buma+G7suG7psSD4buD4bqt4bqv4bumISPhu4fhu6ZrMOG7psOj4buyxIPhu6Zrw6nhu57hu6bDuuG6p+G7pjXDnTfhu6YhYeG7piEj4buH4bumNTdqWeG7pjzDrWXhuq814buma+G7suG7pjzDrVnhu6ZrMOG7puG6rzbhu7Lhu6YoNuG7suG6rzXhu6bhu4fhur9ZN+G7puG6r+G7sm7hu6bhurnhu6Yh4bu24bqv4bum4buA4buyN+G7puG6ojZZ4bqx4bui4bum4buBWeG7g+G7puG7quG7puG6rzXhu7Ju4bum4bq54bum4bqvNuG7suG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buHNjnhu6Y8w63DqSjhu6Y8w61Z4bumazDhu6bhuq824buy4bumNcOdN+G7pjwy4bumw6Phu7LEg+G7puG7hzZo4bum4buHZyjhu6ZtN+G6r+G7pijDrcSRN+G7nuG7puG7huG7g27hu6bhuq82NyLhuq/hu6Lhu6bhuqM2N+G7puG7h+G6v+G6ueG7pmsw4bum4bqvNuG7suG7pijhuqfhu6Y1w5034bum4bqv4buybuG7pjzhu7jhu6ZA4bqv4bumw6PDneG7puG6rzXhurfhuq/hu6bhu4fhu4nhu6bhu4fEqeG7nuG7pktn4bumazcxKOG7puG7gVnhu4Phu6Y84bq34bumKGnhuq814bumPOG7uOG7pjzDrcOpKOG7pjbhu4NuMeG6r+G7psSCw61l4bqvNeG7psODw53hu4fhu6ZtxKnhu6bDo2/hu57hu6bhu6Xhurfhu6bDo+G7suG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6bigJwhI+G7h+G7pmvDqeKAneG7puG7hzY+4bqx4bumNsOtxJHhuq814bumbT/hu4Phu6Lhu6Yp4bqx4bum4buHNjcg4buD4bumNjcy4buD4bumITcg4buH4bumazDhu6Yh4bu24bqv4bumKDY/4buH4bumKGhZ4bum4buHZyjhu6bigJwhI+G7h+G7pmvDqeKAneG7piku4bqv4bumPCDhuq/hu6Y24buy4bqvNuG7pjzhuqvhuq814bumw6MxKDbhu6bDo+G7tCjhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhurjhu6bhurxm4bum4bquNjfhu6Lhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuq81w61lN+G7pmsu4bqv4bumKOG6s+G6r+G7puG6rzYjKOG7pjwg4bqv4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pjbDqeG6veG7pijhuqfhu6bDg+G7nuG7huG7nuG7gOG7nuG7ouG7piHhu7bhuq/hu6bhuq5Z4bum4buGWeG6seG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqvNmrhuq814bumKOG6p+G7pjXDnTfhu6Ypw53Eg+G7pjzDrOG6rzXhu6bDoyLhuq/hu6bhur024bu24bqv4bumPOG6rTfhu6bhu4Hhu4nhu6Yow63hurvhuq814bume+G6veG7pihoWeG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bumxIPhu7Lhu6bEgznhuq824bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6ZuIuG7g+G7pjwy4bum4buHOcSD4bumNuG7tOG6rzbhu6bhur024buFKOG7puG7hzbhu4ko4bum4buB4buJ4bumKGhZ4bumxIM54bqvNuG7nuG7psSCZlnhu6Zt4buDJuG6r+G7puG7qMWoxahY4bui4bum4bqjNjfhu6bDg+G7nuG7huG7nuG7gOG7nuG7pjw34bumKDZkN+G7pmvEkTfhu6Yh4bu04bqv4bumIcOo4bui4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7psSDPuG6r+G7puG6v8Otw6nhu4Phu6bhuq/huqnhuq814bumKOG6p+G7pjzhu7jhu6bhuq82ZeG7puG7gOG7nuG7huG7nuG7gOG7nuG7pjzDrVnhu6ZrMOG7puG6rzbhu7Lhu57hu6bhu4bhu4Nu4bum4bqvNjci4bqv4bumKDbhu7Lhuq814bum4buH4bq/WTfhu6bDo+G7tDfhu6Y8w61Z4bum4buA4bue4bumazDhu6bDo+G7g+G6p+G6r+G7puG6rzbhu7Lhu6bEgznhuq824bum4bq54bumbeG7uOG7puG6rjY34bum4buAZOG6r+G7pmvhu7Lhu6bEg+G7g+G6reG6r+G7psOjP27hu6Yo4bqn4bumw6Phu7LEg+G7pmvDqeG7nuG7puG6ojY34bum4buHw6Hhuq824bum4bq/w63DqeG7g+G7ouG7psOD4bue4buG4bue4buA4bue4bumPOG7uOG7psOq4buDbiDhu4fhu6bDozcx4buH4bum4bq9NuG7tuG6r+G7pjzhuq034bue4bum4bqiNuG6p+G6rzXhu6Y84bqp4bqvNeG7pm/hu6bDoz9u4bum4buA4bue4bumw6Phu7LEg+G7pig24bqp4bqvNeG7piHhurk34bumKOG6p+G7pjzhu7jhu6bhu4c2OsSD4bum4buHNsOtZOG6rzXhu6bhuq81w61lN+G7puG6ozbDnSjhu6bhuq8i4bqv4bumPOG7uOG7pjXhurU34bumNTdZ4bumPDnhuq824bumPCDhuq/hu6Y84bq34bqv4bumazDhu57hu6bDvTdZ4bumPDnhuq824bumKDbhu7Lhuq814bum4buH4bq/WTfhu6bhu4Dhu57hu4bhu57hu4Dhu57hu6YoaeG6rzXhu6bhuq82NzDhu4Phu6bDozrhuq/hu6Y8IOG6r+G7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7pijhuqfhu6bDg+G7nuG7huG7nuG7gOG7nuG7pjwy4bum4bqv4bq3N+G7pig24buDbjHhuq/hu6Yow63EkTfhu6ZtN+G6r+G7puG6rzbDreG6rzXhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjzDrcOpKOG7nuG7puG7gFnhu4Phu6Y84bq34bum4buA4bue4bumPOG7uOG7psOjP27hu6bhuq81w61lN+G7psSD4buy4bumKOG6p+G7pm4i4buD4bum4buHNsOtZOG6rzXhu6bhurnhu6Yh4bu24bqv4bum4bq8Nlnhu6bhu6V74bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bq8NuG6t+G7puG7h+G6v8Ot4bq54bqvNeG7puG6vDbhurPhuq814bumw7km4bqv4bum4buH4bqrKOG7pjbhu4NuMeG6r+G7psSCw61l4bqvNeG7psODw53hu4fhu6bDgybhu4Phu6ZLQOG6r+G7psODbuG7psOj4buy4bumxIPhuqvhu4fhu6bhuq81w61lN+G7pijhurHhuq/hu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bEguG6p+G6rzXhu6bhuq8i4bqv4bumWeG6rzbhu6bhuqM2w53hu6ZZxIPhu6Y2NzLhu4Phu6ZrMOG7puG6vTbhurHhuq814bum4buHZyjhu6Lhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bumKGhZ4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4buy4bqx4buma+G7suG7puG6ozYl4bqvNeG7pjxh4bqvNuG7puG7h2co4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6bhu4fhur8i4bqv4bumPGFZ4bumIeG7suG6r+G7pjbhu4NuMeG6r+G7psSCw61l4bqvNeG7psODw53hu4fhu6ZrLuG6r+G7pijhurPhuq/hu6bhuq82w63huq814bumNjcx4bqv4bum4bqvWW7hu6Y84bu44bum4buHNj7hurHhu6bhuq8g4bq94bum4buB4bqt4bqvNeG7psSDxJE34buma+G7suG7piEj4buH4buma8Op4bum4buHNj7hurHhu6bhuq81NsOgWeG7puG7h+G6reG7h+G7pjx94bq94bui4bumPMOtw6ko4bum4buB4buJ4bumPOG6qeG6rzXhu6Zv4bumKGhZ4bumNlk34bumISLhuq/hu6bhu4fhur9ZN+G7pjXDnTfhu57hu6bhu6Thu4bhur/DrcSRKOG7pjwmbuG7ouG7puG6ryDhu4Phu6bhuq81w61lN+G7pijhurHhuq/hu6bhu4fhur9ZN+G7pjzDrVnhu6bhuq81w61lN+G7pijhurHhuq/hu6Y1w5034bumazDhu6bhuq824buy4bui4bumIeG6reG7psSDfeG7pig24buy4bqvNeG7puG7h+G6v1k34bum4buHNyDhuq/hu6Y24buy4bqvNuG7pijDnSjhu6Y2OeG6rzbhu6bhu4c2w6wo4bumISPhu4fhu6Y14buy4bumbeG7g1nhu6Y84buDYjfhu6Y8NzDhu4Phu6ZtP+G7g+G7pmsmbuG7psOq4buDWeG6rzbhu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7puG6v+G6qTfhu6bhu4FZ4buD4bumPOG6t+G7puG7hzcg4bqv4bumNuG7suG6rzbhu6bDo+G7ssSD4bumazhZ4bumw6Phu7Lhu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7pjzhu7jhu6bhu4fhur/hurnhu6bhu4c24buy4bqvNuG7pikm4buD4bumKOG6seG6r+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq824buy4bue4bum4bquIOG7g+G7puG6ozbhuqfhuq814bumw63huq814bum4buHNuG7gzvhuq/hu6Lhu6Yo4bqn4bumNcOdN+G7pihp4bqvNeG7puG6ozbhuqfhuq814bumKcOdxIPhu6bDquG7g1lu4bumazDhu6bhuq824buy4bumxIN94bumPFvhu6Yh4bq5N+G7psOq4buDWeG6r+G7puG6rzcxxIPhu6Lhu6bhuq81w61lN+G7pijhurHhuq/hu6Y1w5034bumPOG7uOG7pjzDrcOpKOG7psOj4buyxIPhu6ZrOFnhu6YoaFnhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/WTfhu6bhu4c2OeG7pm0+xIPhu6bhuq82w63hu6Y84bu44bumKOG6t+G7pig24bqp4bqvNeG7nuG7pnXDouG7pmsw4bum4buHNjnhu6YoaeG6rzXhu6ZtPsSD4bum4bqvNsOt4bumPOG7uOG7pijhurfhu6bEg+G6q+G7h+G7pjxlN+G7pig24bqp4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu4FZ4buD4bum4bqv4buybuG7puG6ozbhurfhu6Yo4bq34bum4buHNjLhu6bDoz9u4bumKDbhuqnhuq814bue4bum4buzNzHhuq/hu6bhuq9ZbuG7puG6ozbhuqfhuq814bumKOG6s+G6r+G7puG6rzZq4bqvNeG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y2w6nhur3hu6bhuq82w63hu6ZrO27hu6bEg+G7suG7pjzhu7jhu6Yo4bq34bum4buB4buJ4bumPOG6qeG6rzXhu6Zv4bumKGhZ4bumNlk34bumISLhuq/hu6bhu4fhur9ZN+G7pjXDnTfhu6Lhu6ZtPsSD4bum4bqvNeG7sm7hu6Y1N2Xhu6bhu4fhuq3hu4fhu6bhur/huqk34bumxIPEkTfhu6bDo+G7ssSD4bum4buHNmjhu6bhu4dnKOG7puKAnCEj4buH4buma8Op4oCd4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4buDbuG7puG6rzY3IuG6r+G7ouG7puG7hzY+4bqx4bum4bqn4bqvNeG7psODJuG7g+G7psSCN+G6rzbhu6bhurzhurfhu6Zr4buy4bumWeG6rzbhu6bDgybhu4Phu6ZLQOG6r+G7psODbuG7ouG7puG7h2co4bum4oCcISPhu4fhu6Zrw6nigJ3hu6Y44buH4bum4bqvNjcw4buD4bumw6M3IuG6r+G7psOq4buDWeG6r+G7pjwg4bqv4bum4buHOeG6rzbhu6bhu4fhur/hu7Thuq814bum4buH4bu24bqx4bumNuG6p+G6r+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6qyjhu6bEguG6p+G6rzXhu6bhuq8i4bqv4bumKDrhuq/hu6Yo4bq34bum4bqvNmrhuq814bumNTfhu7Y34bum4bq9NsOd4bq94bumw6rhu4NuIOG7h+G7psOjNzHhu4fhu6Y8MuG7puG6rzVA4bqv4bumKDYk4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4buk4buHPm3hu4ctWcOjNzXhuq/hu5rhu6bhur83NTbhu4fhu5zhu6RTUuG7geG7h+G6v+G6seG6rzVTdeG7sjfhu6Zr4buy4bum4bu24bqvNuG7muG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6bhu7Phu4M/4bqvUi/hu4Hhu4fhur/hurHhuq81U1Iv4bq9Uw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]