(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 tuổi trẻ phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo phong trào sâu rộng trong tuổi trẻ địa phương, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTjhu4RD4bu3auG7guG7gOG7q2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7NqOOG7teG7t3fhu4Rq4bukw4zEkOG6sOG7s2rhu7XDjOG6uuG6sOG7s2rhu4rhurDhu7Nq4buC4bu14buR4bqw4buzauG7guG7tcO04bqw4bu1auG6sOG7t+G7reG6sGgv4bu1bGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlp4bu0w4zhurrhurDhu7Nq4buK4bqw4buzauG7guG7teG7keG6sOG7s2rhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurBq4bqwxqHhuq5qbWttbWrhu4Lhu4RD4bu3auG7guG7gOG7q2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7NqOOG7teG7t3fhu4Rq4bukw4zEkOG6sOG7s2pmODRqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0Z2rhu6fhu5dq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3auG6sOG7teG7t3bhu4Rqw7nhuqzhurDhu7Nq4buC4buAQeG6sOG7teG7h2rDiuG7tXLhurBqTOG7t3fDuWrhu4Lhu7Xhu7fhu6/hu4Jq4buC4bu1xKjDueG7h2rhu4Lhu5nhurZqw4rhu7XhurbhurDhu7Nq4buC4buA4buT4bq2auG7hnDhu4Rq4buAQuG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buC4buEQ+G7t2rhu4Lhu4Dhu6tq4bunw4HDtGrDiuG7tcOMxJDhurDhu7Phu4dqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4bu14buET2rhu4Lhu7fhurDhu7Vq4buC4bu1cuG6sGpO4buE4bqw4buzasOD4bu5w7nhu7Xhu4dq4buCQeG6sOG7tWrhurDhu7Phu4RPd+G6sOG7h2rhu4bhu5HhurDhu7Nq4buC4buZ4bq2asO5ScO0auG7guG7tcO04bqw4bu1auG6sOG7t+G7reG6sGrhu4Lhu7XDtOG6rmrhu7Phu7fDtGpM4buT4bq2asOK4bu14buR4buCauG7guG7gOG7t3jhurBqw4Phu7fhurDhu7Vq4buC4buvai1qTuG7l2rhu7VC4bu34buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2rhu49ra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2rDsmtrw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL+G7t0zhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bqwxalN4buGL21tbG0vbWvhu43hu6Vua8O1bsOzbMO14buCw7Jvw7PDtW3Egmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZeG7j29uxKlqw7TEguG7gmXEqTjhu4RD4bu3auG7guG7gOG7q2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7NqOOG7teG7t3fhu4Rq4bukw4zEkOG6sOG7s2rhu7XDjOG6uuG6sOG7s2rhu4rhurDhu7Nq4buC4bu14buR4bqw4buzauG7guG7tcO04bqw4bu1auG6sOG7t+G7reG6sMSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Jra8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmcO0w4rhu4Lhu7fhurbhurDEqWnhu6bhurbhu5PhurBqTOG7t+G7reG6sOG7h2rhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurBq4buC4bu1w7Thuq5q4buz4bu3w7Rq4bulw4LhurBq4bul4bupw4pqTHdq4buG4bu34bqw4bu1auG6ruG6rOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2rhu49ra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2rDsmtrw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL+G7t0zhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bqwxalN4buGL21tbG0vbWvhu43hu6Vua8O1bsOzw7Phu43hu4LDtWxr4buNw7PEgmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZW3Ds2vEqWrDtMSC4buCZcSpOOG7hEPhu7dq4buC4buA4burasOK4bu1w4zDieG6sOG7s2o44bu14bu3d+G7hGrhu6TDjMSQ4bqw4buzauG7tcOM4bq64bqw4buzauG7iuG6sOG7s2rhu4Lhu7Xhu5HhurDhu7Nq4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4bqw4bu34but4bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDsmtrxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpaTrhu7PDtE9q4buC4buIauG7p3Lhu4RqOOG7teG7keG6sOG7s2o44bu1w7ThurDhu7Vq4bqw4bu34but4bqw4buHauG7puG6tuG7k+G6sGrhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurBqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buzauG7p+G7l2rhu4Lhu7nDueG7tWrDucSow7lq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3asO54buRw7lq4bu14bq24buZ4buCauG7p0LhurDhu7Nq4bqw4bu1w4xqw7nhu7XDgOG6sOG7tWrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rEguG7meG7t2rDg+G7teG7hOG6rOG6sGpM4bu34but4bqwauG7p8OMw4nhurDhu7NqTuG7keG7h2rhu7VEauG7guG7gOG6uGrhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7pXDhurBq4buC4bu14buEauG7pcOC4bqwakzDjMOJ4bqwauG7gsOM4bq4w7nhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOya2vDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8v4bu3TOG7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hurDFqU3hu4YvbW1sbS9ta+G7jeG7pW5rw7Vu4buPbmzhu4JtbW7hu4/hu43Egmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZeG7j8OzbcSpasO0xILhu4JlxKk44buEQ+G7t2rhu4Lhu4Dhu6tqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buzajjhu7Xhu7d34buEauG7pMOMxJDhurDhu7Nq4bu1w4zhurrhurDhu7Nq4buK4bqw4buzauG7guG7teG7keG6sOG7s2rhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSp4buPa2vEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqcOya2vEqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpOOG7meG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG7tcOCw7lqw7nhu5HDuWrhu6fhurbhu5PhurBqTOG7t+G7reG6sOG7h2rhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhurDhu7fhu63hurBqw7nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu7nDueG7tWrDucSow7lq4buC4bu1xKjDuWrhu7Xhu7d34bqwauG6ruG6rGrhu7VB4bqw4bu1auG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4buC4bu14buEauG7s+G6tuG6rmrDiuG7teG7r2rEguG7t3fhu4Thu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOya2vDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8v4bu3TOG7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hurDFqU3hu4YvbW1sbS9ta+G7jeG7pW5rw7Vuw7Vub+G7gm3DtWtsw7LEgmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZW3hu4/EqWrDtMSC4buCZcSpOOG7hEPhu7dq4buC4buA4burasOK4bu1w4zDieG6sOG7s2o44bu14bu3d+G7hGrhu6TDjMSQ4bqw4buzauG7tcOM4bq64bqw4buzauG7iuG6sOG7s2rhu4Lhu7Xhu5HhurDhu7Nq4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4bqw4bu34but4bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDsmtrxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpaTrhu7VL4bqw4buzauG7p+G6qmrhu6VH4bqw4buzauG7tcOCw7lq4buCc8OK4buHauG7huG7kcO54bu1asO64buR4bq2asO5w41q4buG4buxauG7p8OM4bq4w7lqw7nhu5HDuWrFqeG6rmrhu7XDgsO5auG7huG7t+G6sOG7tWrhu4JD4bqw4buzauG7teG6uMOK4buHauG7guG7teG7hGrhu7Phurbhuq5qw7rhuqRqTOG7k+G6tmrhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTauG7guG7teG7hGrhu7Phurbhuq5qw4rhu7Xhu69qxILhu7d34buE4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDlOG7hOG7guG7teG6tuG7gMSpaTrhu7Phu4RPeeG6sGrhu6bhu5nhu4JoL8OKaQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]