(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi vòng loại các khu vực Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2022 chính thức khép lại, đã xác định được15 đội giành vé vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Khánh Hòa.
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjMOBTk5M4bqkQFlhTOG7leG6oSzhu7ZMQeG7uOG7kizhu7hM4buVIeG7kkzhu7ZA4buULOG7uEzhuqXhu6pMxajhurNM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUzhu5lAxqBATOG7iSEs4bu2TMav4buYTHPhu7hATMavWyzhu7ZMYS7hu5QsTDfDoX3hu6ZMLOG7nDtMT01PT8ONL+G7uE7DjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7leG7qOG7ksWoS8OM4bu54buSw6FMP+G7uEBM4bqlKCzhu7ZMOi7hu5ZATOG7puG7mOG7pkw/4bu4w6FM4bql4bqz4bumTOG7mUDGoEBM4buJISzhu7ZMxq/hu5hMc+G7uEBMxq9bLOG7tkxhLuG7lCxMN8OhfeG7pkws4bucO0xPTU9PTOG7puG7uCMs4bu4TGHhu7jhurHhu6ZMP+G7uOG7qjZMOuG7lkDhu4RMxq/hu5pM4bqt4buY4bumTMavJCzhu7hMxq/huq8z4bumTuG7jEzGr11ATOG7tkDhu5Qs4bu4TOG6peG7qkzhuqXhu5QuTOG6pSgs4bu2TOG7puG7uMOhLOG7tkw/V2FM4bum4bqhLOG7tkzhuqUxQEzGr11ATOG7puG7uMOjTCzhu7jhu5RMcOG7uOG7mCzhu7hM4buVKOG7kkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zDjeG7qDvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S8WoYeG7uMOhO+G7pExAxKnhu6gsYeG7qDhLTDlh4bqpOuG7qOG6uEvhuqdAxahh4bu44buGTMOUTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTOG7jMOTw5I24bqt4buCS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9PT0/Dki9OTeG7jMWoT03hu5Dhu4zhu5Dhu4zDkmHhu47DlE3DlDpOTUYmNuG7tktM4buSOmHhurhLw4FOTkzhuqRAWWFM4buV4bqhLOG7tkxB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTOG7tkDhu5Qs4bu4TOG6peG7qkzFqOG6s0zhuqQoLOG7tkzhu6bhu7jDoSzhu7ZMP1dhTOG7mUDGoEBM4buJISzhu7ZMxq/hu5hMc+G7uEBMxq9bLOG7tkxhLuG7lCxMN8OhfeG7pkws4bucO0xPTU9PS0zhuqdAxahh4bu44bq4S8OUTU1LTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4bq4S+G7jMOTw5JLTC/DjMONL+G7qDvDjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zDgU5OTOG6pEBZYUzhu5XhuqEs4bu2TEHhu7jhu5Is4bu4TOG7lSHhu5JM4bum4bu4Iyzhu7hMYeG7uOG6seG7pkzhu6YhTOG6peG7qkzFqOG6s0zhuqQoLOG7tkzhu6bhu7jDoSzhu7ZMP1dhTOG7tkDGoEBM4buJISzhu7ZMxq/hu5hMc+G7uEBMxq9bLOG7tkxhLuG7lCxMN8OhfeG7pkwtTMSpw6A2THPhu6g5YTrhu6pMcuG7l3F0TCzhu5w7TE9NT09Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMw4FOTkzhuqRAWWFM4buV4bqhLOG7tkxB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTGHhu7jhu5I7TOG7tkDhu5JM4bqkKCzhu7ZMOi7hu5ZATOG7mUDGoEBM4bukISzhu7ZMxq/hu5hMLOG7uEBMxq9bLOG7tkxhLuG7lCxMN8OhfeG7pkws4bucO0xPTU9PTGHhu5ZATD/hu7jDoUzhuqXhurPhu6ZMc+G7tuG7uFlMZSzhu4RMxaguTOG7ieG7mC5MQeG7uEBXw6FMLEBWLExBQFgsTDbhu7guLOG7tkzhuqXhu5RMc+G7uEBMxq9bLOG7tkw24bu4fUBM4bu4MzZM4bum4bqhLOG7tkxxQFYsTMavLuG7lCxM4buJISzhu7ZMxq/hu5hM4bqkQFlhTHPhu5I74buETOG7uTRM4bqk4bucLEzhu7gh4buSTOG6peG7lExB4bu4w51MYeG7uOG7ki5Mc+G7tuG7uFlMZSxMYSJM4bum4bu44bqx4bumRkzhuqQoLOG7tkw6LuG7lkBM4bumIUxO4buOTMavXUBMYeG7uOG7kjtMxajhurPhu4RM4bum4bu4QOG7kkxh4bu44buULOG7uEzDkkzhu6TGoCzhu7ZMxq9Tw6FGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMw4FOTkzhuqRAWWFM4buV4bqhLOG7tkxB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTMav4buaTOG7piFM4bu2QMagQEzGr1PDoUzGr1ThuqlM4bumxqA7TOG6rcOg4bumTD/hu7hATOG7tkDhu5Qs4bu4TOG7puG7uEBXLExh4bu44buiLOG7tkzhu7jhu5JATGE4VixM4buk4buSTGE4VSxMxq9Tw6FMYTjhuq8x4bumTOG7puG7mOG7pkzGr31ATGHhu7jDo0zhuqRA4buoYeG7tC4uYeG7pOG7kjo6TEhhJUw5fUzDk0wtTE1JTOG6peG7lEzhu5VG4bqoRuG7uUzhu5Xhu5RMc11ATEhhJUw5fUxOTC1MTUlGTHlMYThVLEzGr1PDoUzhu6bDoX1A4buETMavXUBM4bukISzhu7ZM4bqt4bqxTEHhu7jhu5Is4bu4TOG7uCjhu5JMPyThu6bhu7hMYSMs4bu4TMavfUBMYeG7uMOjTMOBTk5MQeG6vkFM4bqk4bu54buVTOG6pTFATGElTDl9TMOSTC1Mw5Lhu4RMN8Oh4buSTMavIUw/4bu44buqNkw64buWQEzhuqUoLOG7tkw6LuG7lkBMNEzhuqUkTGE4I0ws4bu4PUzhu6TGoCzhu7ZM4bqlMUBMw5VMxq9Aw507RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S0DEqeG7qCxh4buoOEtMOWHhuqk64buo4bq4S+G6p0DFqGHhu7jhu4ZMw5RNTTbhuq3hu4JM4bu44buoQOG7tuG7uGHhu4ZM4buMw5PDkjbhuq3hu4JLTDk44bum4bq4Sy8v4bumxagsRuG7pOG7ki5h4bu44buSLOG7uOG7uC7hu5JG4bqlLC/FqOG7qDk/YS42Lyzhu6jhuqc5L09PT8OSL05N4buMxahPTeG7kOG7jOG7kOG7jMOVYU5OT086w5VGJjbhu7ZLTOG7kjph4bq4S8OBTk5M4bqkQFlhTOG7leG6oSzhu7ZMQeG7uOG7kizhu7hM4buVIeG7kkzhu7ZA4buULOG7uEzhuqXhu6pMxajhurNM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUzhu5lAxqBATOG7iSEs4bu2TMav4buYTHPhu7hATMavWyzhu7ZMYS7hu5QsTDfDoX3hu6ZMLOG7nDtMT01PT0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDlE1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvhu4zDk8OSS0wvw4zDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4SzbEqeG7kjZhQC4sS8OMauG7kizhu7hMOeG7mOG7puG7uExO4buOTMavXUBMYeG7uOG7kjtMxajhurNM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUzhu7ZAxqBATOG7iSEs4bu2TMav4buYTHPhu7hATMavWyzhu7ZMYS7hu5QsTDfDoX3hu6ZMxKnDoDZMc+G7qDlhOuG7qkxy4buXcXRMLOG7nDtMT01PT0bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xB4bu44buoLkxrQFjDoUw6WUzhu7ZAxqBA4buETE5NTMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUws4bu4U2FM4bql4buUTOG7jEzGr11ATOG6rVc2TGHhu7jhurFMLOG7uD1M4bumIUxh4bu44buULOG7uExhI+G7puG7uExhfWFMLOG7uFNhTGHhu5ZATOG7puG7mOG7pkzhu6TGoCzhu7ZMOeG7rkzGr0BMYUBXNkzhuqXhu5QuTOG6pSgs4bu2TOG7puG7uMOhLOG7tkw/V2FGTHNXw6FMxq9dQExw4bu44buYLOG7uEzhu5Uo4buSTD9XYUxh4bu4w6Dhu6ZMYeG7uEBMxq9Tw6FMYeG7lkBM4bqkKCzhu7ZMOi7hu5ZATOG6pTFATOG6pSRMYTgjTGE4Lizhu7ZMLOG7uCE7TE5NTMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUws4bu4U2FM4bql4buUTOG7jEzGr11ATOG6rVc2TGHhu7jhurFMLOG7uD1M4bumIUxh4bu44buULOG7uExhI+G7puG7uExhfWFMLOG7uFNhTGHhu7g9TMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUws4bu4PUzhu6YhTGHhu7jhu5Qs4bu4TGEj4bum4bu4TGF9YUxhQFc2TGHhu7jhu6guTDnhu65M4bu2QOG7lCzhu7hMN8Oh4bqpWCxMYeG7uOG7kjtMxajhurNM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xqLkw5fUzGr11ATOG7pCEs4bu2TGHhu5ZATOG7puG7mOG7pkzhu6TGoCzhu7ZMP+G7uHss4bu2TOG7pOG7nizhu7ZMLOG7uOG7ksOh4buETD/hu7hATDkuTDnhu5gs4bu4TOG7puG7mOG7pkzhu6bhu7glTDl9TMavw51M4bqt4buY4bumTMavJCzhu7hMxq9dQEzhuq1XNkxh4bu44bqxTCzhu7g9TOG7piFMxq9Aw507TOG6peG7lEzhu6bhu5jhu6ZM4bum4bu4JUw5fUzhu6bhu5IuTOG7uDAsTDnhu65M4bql4buULkzhuqQoLOG7tkzhu6bhu7jDoSzhu7ZMP1dh4buETOG7iUHEqUzhu7ZAxqBATDnhu65MP+G7uHss4bu2TGEjLOG7uEw/V2FMN8OhxqBM4bumw6Phu5JM4bum4buY4bumTGE4VSxMxq9Tw6FM4bu2QMOi4buSTMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUws4bu4PUzhu7bhu6A2TOG7puG7mOG7pkzGr11ATOG6rVc2TGHhu7jhurFMYeG6r0zhuqXhu5RMYeG7uOG6sUws4bucO0xh4buWQEzhu6bhu5jhu6ZM4bukxqAs4bu2TOG7piFMOX1Mxq9dQEws4bu4QFjDoUzhu7gwLOG7hEw54buSLkzhu6bhu7guTDl9TGE4VSxMxq9Tw6FM4bumw6Phu5JM4bum4buY4bumTMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUws4bu4PUzhu7ZAw6Lhu5JM4bum4buY4bumTOG7pMagLOG7tkw/4bu4QEw5Lkw54buYLOG7uEw64buUTOG7pOG7nizhu7ZMLOG7uOG7ksOhRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjHPhu7jhuq9M4bqlVeG6qeG7hExh4bu44buoLkzhu6bhu5jhu6bhu7hMYSMs4bu4TCzhu5Thuqnhu4RMw4FOTkzhuqRAWWFM4buV4bqhLOG7tkxB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTMav4buaTOG7puG7uCMs4bu4TGHhu7jhurHhu6ZM4bumIUzhuqXhu6pMxajhurNM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUzhuqUxQEzDkkzGr0DDnTvhu4RMxaguTD/hu7h7LOG7tkxhIyzhu7hMP1dhTDfDocagTOG6pTFATMavXUBM4bqtVzZMYeG7uOG6sUxh4bqvTDrhu5RM4bqkQOG7qGHhu7QuLmHhu6Thu5I6OkZMa11ATOG7pCEs4bu2TMavVyxMYeG6t0xB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTDrhu5RMO11hTGE4Lizhu7ZM4bukfSxMxq9dQEzhuq1XNkxh4bu44bqxTCzhu7g9TOG7piFMw5JMxq9Aw507TGHhu5ZATOG6pCgs4bu2TDou4buWQEzhu6bhuqEs4bu2TOG6pTFATGvhu6I/THHhu6I/4buETHPhu7Yp4bumTOG7leG6oSzhu7ZMQeG7s0bhu5XEqXJM4bql4buUTEHhu7jhu5hATOG7iT0s4bu4RkzDgU5OTOG7leG7lEzhu5lA4buSLOG7tkw64buUTMav4buWQEzFqEBZLEzFqMOh4bqpTCzhu7hTYUzhu7ZA4buULOG7uEzhuqXhu6pM4bqlMUBMw5NMxq9Aw507TOG7piFMxq/huq8z4bumTDnhu5LDoUzhuqQoLOG7tkw6LuG7lkBMP+G7uMOhTOG6peG6s+G7pkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xq4bqzTD9AVyxM4bqkKCzhu7ZM4bum4bu4w6Es4bu2TD9XYUzhu7ZAxqBATOG7pCEs4bu2TMav4buYTHPhu7hATMavWyzhu7ZMYS7hu5QsTDfDoX3hu6ZMOeG7rkzFqEDhu7IsTDjhu5JM4bql4buULkzhu6bDoX1ATGHhu7jhu5gs4bu2TMOVLU9NT09MYeG7lkBMYeG7uOG7lCzhu7hMNuG7uH1Mc+G7uOG7kkxBOOG7kizhu7bhu4RMYSUs4bu4THDhu7jhu5gs4bu4TOG7lSjhu5JGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2ZcOhYeG7uC44S8OM4buVLuG7lCzhu7ZM4bu5MCzDjS82w4w=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]