(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Văn hóa Pháp vừa cho biết, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa tấm thảm dệt Ngày tận thế (Apocalypse) vào danh sách “Ký ức của thế giới” ở lâu đài Angers, thuộc tỉnh Maine-et-Loire, miền Tây nước Pháp.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fEkTcmYyQ44buhw4Phu5rFqeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlcSo4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAneG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5c94buI4buhZuG7r+G7huG7oUPhu4TFqeG7oeG6qUPGsMOS4buhUeG7osWp4buh4bqgQ+G7guG7ocOARMOCw5TDteG7oWTEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6Fm4buv4buG4buhQ+G7hMWpw7Xhu6E0Q+G7gsWp4buhQ0fhuqDhu6FR4bup4buhfUTGsOG7guG7oeG6ouG7lOG6oOG7oeG6oOG7lsWp4buhNUThurThu4bhu6FDTsOS4buh4buM4buQw4zhuqDhu6Hhu5PEkTcmYyQ44buZ4buhw4Phu63hu6HDg+G7msWp4buhw5Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6HhuqLhuqbDlOG7oTdC4bupVOG7ocOU4bu54buG4buhw5RDw4Lhu6Hhu5PFqMOS4buC4bqgxanhur5Uw5LDlcSC4buZ4buhUeG7qeG7guG7oeG6osWp4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAneG7oU/hu6Hhur7hu7Phu5Dhu6HDg+G7qUThu6HFqOG7hkLEguG7jsOVw7Xhu6HDlEPhu5Dhu4jhuqDhu6HDlOG6uOG7hkPhu6E2xalE4buGxIItxILDlC014buCROG7jsSCw7Xhu6Hhu4BE4bqk4buG4buhZOG7s1Thu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqpQ8aww5LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/huqLDlEPhu5Dhu4DDgOG7oUQkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7ocO5cHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXR1cMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNycS9xw7nDueG6onVxdHNyc8O6w5Thu6dycMO64bq+dC1xdOG7p+G6onJycHJxcuG7p8OUw7pzw7lw4bq+cXDDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufxJE3JmMkOOG7ocOD4buaxanhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7oTdC4bupVOG7ocOU4bu54buG4buhw5RDw4Lhu6FR4bup4buC4buhw5XEqOG7ocOD4buv4buGQuG7ocOKVeG7oeKAnDRV4buh4buc4bqg4buh4bqg4buWxanhu6HDlEPDguG7oUJETETigJ3hu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/DuXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdHVw4buf4buhL+G7l8SR4buGxILDleG6oOG7guG7oUJDROG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlcSo4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAncO04buh4buw4buGQ+G7jeG7ocSC4buQ4buO4buCw7ThuqLFqVThuqrhu47DtOG6oOG7guG7gOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cq4buzVOG7oeG6vuG7qeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buh4bq+4buz4buQ4buhw4NNROG7oeG7hkPhu7XDlOG7oVHhu6nhu6Hhur5M4buG4buh4buGQ+G7tcOU4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bq+w4nhuqBD4buhw5Xhu6Dhu6HDlENNROG7oWThu47hu5Dhu4ZC4buh4bqgxKjDtOG7oWThu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6E3QuG7qVThu6HDlOG7ueG7huG7ocOUQ8OC4buhw5Thu47hu7FE4buh4buM4buQxanhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7jOG7kMaw4buhw5Thu45F4buGQ+G7oeG6oENN4buhw4NOROG7oeG6ouG7qUThu6Hhu4BMROG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6HDiuG6rOG7ocOU4bui4buhw4pDROG7oeG7huG7iMOS4buhw4NL4buG4buhUeG7qeG7guG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcXXhu6HDgE9E4buhJEPhu45Ew5XDlOG7gsOSQ8SC4buhPeG6ruG6oEPhu5DDteG7ocOKQ0Thu6HDg+G7hOG7oeG6vuG7qeG7ocOUQ8OJ4buhw5Thu47hu5pP4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhxajhu4ZCxILhu47DlcO04buhW0Thuqbhu4bhu6Hhu4bhu4Thu6HDg8Wp4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOU4buO4bua4buGQuG7ocOA4bupVOG7ocOU4burROG7oTXhu7Phu5Dhu6HDg+G7qUThu6FP4buhxajhu4ZCxILhu47DlcO14buhw5RD4buQ4buI4bqg4buhw5Thurjhu4ZD4buhNsWpROG7hsSCLcSCw5QtNeG7gkThu47EgsO14buhw5JDxJDFqeG7oWThu7NU4buhPXbhuqDhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqpQ8aww5LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhw4DFqeG7huG7ocOD4bu34buQ4buhw4Phu5pO4bqg4buhw4N4w5Thu6FD4bup4buGQuG7ocOAT0Thu6Ekw43hu4ZC4buhw5Thu5pM4bqg4buhNeG7guG7kETDleG7oXHhu6HhuqDhu5bFqeG7ocWo4buG4bq84buC4buQ4buhUeG7qeG7guG7oeG7huG7r+G7gOG7oXFzw7l1w7Thu6EkxrDhuqDhu6HDgOG7seG7huG7oVHhurLhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7ocOAT0Thu6EzxILFqeG7huG7oeG6osSC4buhPeG7juG7kELEgsOV4buhUeG7qeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhw4Phu5pO4bqg4buhQ+G7guG7qeG7huG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6FDS+G7huG7ocO54buh4buG4buv4buAw7Thu6Fm4bup4buC4buhw5RDw4Lhu6HDiuG7pOG7oXF1w7Xhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7ocOD4buaTuG6oOG7ocODxrDhu4ZD4buhQkTGsOG7oeG6oMWp4buCw7Xhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlOG7juG7muG7hkLhu6HDgOG7qVThu6FR4bup4buC4buh4buG4buv4buA4buhcXRwcOG7ocOU4burROG7ocODxrDhu4Dhu6HhuqDhu5pMROG7oeG6oOG7lsWp4buhJMON4buGQuG7ocOU4buaTOG6oOG7oTXhu4Lhu5BEw5Xhu6FdXcO14buhUeG7qeG7oVHhu6nhu4Lhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FxdOG7pXDDteG7oeG7huG7hOG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6oOG7kMOMROG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oSTDjeG7hkLhu6HDlOG7mkzhuqDhu6HFqOG7huG6vOG7guG7kMO14buhZuG7kMWp4buhYsSC4buG4bquw7Xhu6HDg+G6rOG7oeG6vuG7q0Thu6HhuqBD4buC4buhN0Phu6nhu6HDlENN4buhxajhu4ZCxILhu47DlcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7ocO5cHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXRycMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNycS9xw7nDueG6onVxdHPhu6dwdcOUdXXDunThur5wLXF1cOG6onNyc3LDunFxw5RydXNz4bq+4bunLXrDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufxJE3JmMkOOG7ocOD4buaxanhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7oTdC4bupVOG7ocOU4bu54buG4buhw5RDw4Lhu6FR4bup4buC4buhw5XEqOG7ocOD4buv4buGQuG7ocOKVeG7oeKAnDRV4buh4buc4bqg4buh4bqg4buWxanhu6HDlEPDguG7oUJETETigJ3hu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/DuXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdHJw4buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5c24buIw5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FDReG7hkPhu6Hhu7Hhu4ZD4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7oTdC4bupVOG7ocOU4bu54buG4buhw5RDw4LDtOG7oeG7sOG7hkPhu43hu6HDlEPEgkLhu5DFqeG7juG6okTFqeG7huG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ+G7ucOU4buhw4pDw43hu4ZC4buh4buAxalUw7Xhu6HDg8OC4buG4buhw5RDw4Lhu6HDiuG7pOG7oXHhu6XDteG7oVHhurbhu6HDg+G6sMOS4buh4bqg4buWxanhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6FR4bup4buh4buG4buE4buhw4Phu63hu6HDgMOJ4buhQ+G7muG7oUNI4buGQuG7oeG7hnjhu4ZCw7Thu6E2xalU4buh4buAduG7huG7ocOUQ8WpVMO14buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4Dhu7Hhu4ZD4buhUcOB4buG4buh4bqgRuG7huG7oVHhu6nhu6HDlcWp4buQ4buhw4Phu4Thu6HDg+G7mk7huqDhu6HDikPDjUThu6HDkkPhu5ThuqDhu6FR4bup4buC4buhw5RDw4Lhu6HDiuG7pOG7oXHhu6fDtOG7oWThu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6HhuqDhu5DDjEThu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhw4Phu63hu6Hhu4zhu5DFqVThu6HDlOG7jk/hu6Hhur7hu6tE4buhJEPFqcOUxILFqeG7kOG7oeG6ouG7n8Wo4buGQsSC4buOw5Xhu6FR4bup4buC4buh4buG4buv4buA4buhceG7p3V0w7Xhu6HDlcWp4buQ4buh4bqgQ0TDguG7huG7ocOU4buOxanhu4ZD4buhw5RDw4Lhu6FCRExE4buhw5RD4buc4buhQ8WpROG7ocOKw4LDlOG7ocOUQ+G7kuG6oMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6E3QuG7qVThu6HDlOG7ueG7huG7ocOUQ8OC4buh4bq+4bup4buhw5Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6HDlOG7jsWp4buGQuG7ocOU4buOxJDhu6Hhur5M4buG4buh4buGQ+G7tcOU4buh4bqgRuG7huG7ocOU4buK4buG4buhw5Thu6tEw7Xhu6Hhu4B44bqg4buh4bqi4buY4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4buc4bqg4buh4buA4bup4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buhw5RD4bu1VOG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOSQ+G7sUThu6Hhur7hu6nhu6HDgOG7seG7huG7oULDjOG6oMO04buhN+G7r+G7gOG7oXFz4bulcsO14buhw5Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6HhuqBD4bq44buh4bqg4buE4buhw7rhu6HDkkPhu7fhu4bDteG7oeG7gEpE4buhw5JD4bu34buG4buh4bqgxanhu4Lhu6HDuuG7oeG7gOG6rsOU4buhUeG7qeG7oeG7juG7iOG7hkLhu6Fyc+G7oeG7gOG6rsOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buhw7lwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdMO5dcOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNycS9xw7nDueG6onVxdHRxccO6w5Rz4bunc+G7peG6vsO6LXF1cuG6onJxdXDDunNww5TDunTDuuG7p+G6vnAtesO04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu5/EkTcmYyQ44buhw4Phu5rFqeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlcSo4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAneG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n8O5cHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu590w7l14buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5dk4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buh4buAxanhu4ZC4buhw5ThurThu4bhu6Hhu580Q+G7sUThu6FD4buQVOG6pOG7huKAncO04buh4buw4buGQ+G7jeG7ocOUQ8SCQuG7kMWp4buO4bqiRMWp4buG4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlOG7q+G7guG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlOG7ouG7ocO6w7nhu6Hhu4BEw4Lhu4ZC4buhQkPhuq7DkuG7oeG6vkzhu4bhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7huG6tOG7huG7oeG7gOG7iMOU4buhw4Dhu5zhuqDhu6HDlOG7jsWp4buGQ+G7ocOKQ8So4buGQuG7oeG6vuG7iuG7oeG6oOG7hOG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oULhu7fhu4bhu6F1cHDhu4Byw7Xhu6Hhu4BE4buGQ+G7oUNHxanhu6HhuqDhu5DDjOG7huG7ocOVxrDhuqBD4buh4bqg4buQw4xE4buh4bqg4buY4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhw4Dhu4jhu6E0ROG7hkPhu6HDlEPGsOG7hkPhu6Fk4buz4buG4buh4buaTOG6oOG7oeG7gMWp4buGQuG7ocOU4bq04buG4buh4oCcNEPhu7FE4buhQ+G7kFThuqThu4bigJ3hu6FDxalU4buh4bqgRuG7huG7oUJHROG7oeG6vuG7qeG7oeKAnDdC4bupVOG7ocOU4bu54buG4buhw5RDw4Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oWRDxrDhu4ZD4buhM8SCxanhu4bigJ3DteG7oeG7gMON4buhw5Thu7Hhu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6HDg+G7teG7kOG7ocOU4buOxanhu4ZD4buhQkRQxanhu6HDlENE4bqm4buG4buhUeG7qeG7ocaw4bqgw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZkxE4buhw4rhu6bhu6HDlEPhu5Dhu7nDlOG7oeG6ouG6psOU4buhw5RE4buGQ+G7oVPhu7Hhu4Lhu6HDgHfhu4ZC4buhw5VOROG7oeG6vsSC4buGw7Xhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oOG7gkThu6Hhur7hu6nhu6HDlOG7kFThuqbDlOG7ocOUxrDhuqDhu6Hhu4ZCQ+G6puG7ocOUQ+G7kOG7ucOU4buhw5RDTUThu6Fk4buO4buQ4buGQuG7oeG6oMSo4buh4bqg4buWxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7oWThu7NUw7Xhu6FR4bup4buhw5RD4buaTeG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlOG7juG7muG7hkLhu6HDgOG7qVThu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOA4buQxKhE4buh4bq+4bqo4buh4bq+TOG7huG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG6oEPhu5Lhu4ZCw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDlENNROG7ocOKQ3nhu4ZC4buhw4PDieG7hkPhu6HDlEPFqeG7gOG7oVFH4buGQuG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlOG7jsOJ4buh4bqg4buWxanhu6FD4buC4bup4buGQuG7ocOU4bugw7Xhu6Ekw43hu4ZC4buhw5Thu5pM4bqg4buhNeG7guG7kETDleG7oV3hu6FT4buc4buhxajhu4bhurzhu4Lhu5DDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6HDuXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F0cnDDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oOG6ouG7hsO0w4DFqeG7gsOUQ8Wp4buGQ0Phu4LFqcO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3JzcnEvccO5w7nhuqJ1cXR0c3Jww5Thu6V0w7px4bq+w7ktcXVy4bqicnF1cOG7p3Vzw5TDuXVxcOG6vnItesO04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu5/EkTcmYyQ44buhw4Phu5rFqeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlcSo4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAneG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n8O5cHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu590cnDhu5/hu6Ev4buXJOG7s+G7kOG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlOG7teG7gOG7ocOUQ+G7seG7gOG7oeG7gMWp4buGQuG7ocOU4bq04buG4buhN0Lhu6lU4buhZEPDieG7hkPhu6Hhu4bhu4jhu6HDlOG7jkfhu4ZC4buhw4Phu6tE4buh4bqg4buWxanhu6E3QuG7qUTDteG7oTPhu4JD4buG4buhNsWp4buOw5RE4buGw7Thu6Hhu7Dhu4ZD4buN4buhw5RDxIJC4buQxanhu47huqJExanhu4bhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJOG7hOG7oeG7hkThurThu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDlOG7ouG7ocOUQ8OC4buhw4rhu6Thu6HDlEPhu5zhu6Hhu6fDteG7oeG6vuG7s+G7kOG7ocOD4bupROG7ocOU4bui4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oeG7hktE4buhT+G7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6FRw4nhu6Ekw43hu4ZC4buhw5Thu5pM4bqg4buhUeG7qeG7oT3GsOG7ocOU4buaTOG6oOG7oVPhu5zhu6HFqOG7huG6vOG7guG7kMO04buhKsOJxanhu6HhuqLFqeG7hkPhu6Hhu4bhu6lU4buh4buGQuG7qVThu6Hhu4bFqVThu6HDlEPhu5Dhu6FD4buSw5Thu6HDg8ON4buGQuG7ocOD4bux4buC4buh4bqi4buQ4buhw4pDxrDhuqBD4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6HDkkPhu7fhu4bhu6Hhu4ZDTeG7oeG6oMaw4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FR4bu5w5Thu6HDgOG7seG7guG7ocOU4bup4buGQuG7ocOSQ+G7guG7hkLhu6HDkkPhu5Lhu6FR4bup4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4pD4buQ4buhUeG7mk3hu4bhu6HhuqDhu7NUw7Xhu6FCROG7qeG7huG7oeG7hkPhu4LDteG7ocOV4buz4buG4buhUeG7qeG7oeG7hkPhu6nhu6Hhu4ZC4buQVOG6puG7huG7ocOU4buQVOG6psOU4buhw4PhurDDksO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1t34buGQuG7oeG7huG7r+G7gMO14buh4bqg4buE4buhw4pD4buC4bux4buGQuG7oXLDunDDtHBwcOG7oeG6ouG7kOG7ocOKQ8aw4bqgQ+G7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4ZLROG7ocOD4buzVOG7ocOD4bqs4buhw4pDxrDhu4Dhu6HDkkPGsOG7oTXhu7Phu5Dhu6HDg+G7qUThu6HFqOG7hkLEguG7jsOV4buhUeG7qeG7oeG6oENE4bq04buA4buh4buGQuG7msOT4buGQuG7oeG7jOG7kFThu6Hhu4DDjeG7oUPhu4Lhu6nhu4ZD4buhw5Thu47GsOG7hkLhu6FR4bup4buhUeG6tuG7ocOD4bqww5Lhu6HDlEThu4ZD4buhU+G7seG7guG7oeG6oOG7lsWp4buhw5Thu7Xhu4Dhu6HDlEPhu7Hhu4Dhu6E3QuG7qVThu6HDlOG7ueG7huG7ocOUQ8OCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buhw7lwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdMO5dcOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNycS9xw7nDueG6onVxdHTDunF0w5TDuXFxw7rhur5xLXF1cuG6onJxdXDDunNww5TDunTDuuG7p+G6vnAtesO04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu5/EkTcmYyQ44buhw4Phu5rFqeG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlcSo4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4oCcNFXhu6Hhu5zhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROKAneG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n8O5cHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu590w7l14buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ8SC4buC4buhPeG7iOG7oWbhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6HhuqlDxrDDksO14buhUUThuqbhuqDhu6FCQ0Thu6HDlOG6tOG7huG7ocOU4bu14buA4buhw5RD4bux4buA4buhN0Lhu6lU4buhw5Thu7nhu4bhu6HDlEPDguG7oVHhu6nhu4Lhu6HigJw0VeG7oeG7nOG6oOG7oeG6oOG7lsWp4buhZEPDguG7oUJETETigJ3hu6HDleG6suG7oUJE4buSw5Lhu6HhuqDhu5bhu4ZC4buh4bqgw4zhu6HhuqLFqeG7hkPhu6HDlETDguG7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUxrDhuqDhu6HDkkNB4buA4buhUeG7qeG7ocOD4bux4buA4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HDikPhu7Hhu6Hhu4bhu6/hu4ZC4buhw5REw4LDkuG7oeG6oOG7ueG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buh4bqg4bu34buQ4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HhuqJE4buhw5Xhu7Hhu4bhu6Hhu4bhu6lUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DksWo4buQw5RD4buC4buO4buf4buXW+G7mkvhu4ZC4buhfUTFqeG7hkLhu6Hhu5PDlMSo4buGQuG7oUNOw5Lhu5nhu5Uvw5Lhu5c=

Hương Giang (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]