(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở phía Đông Bắc huyện Hoằng Hóa, xã biển Hoằng Trường có núi, sông, lạch, biển, tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt, sở hữu hơn 5 km đường bờ biển dài với vẻ đẹp hoang sơ là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch tại Hoằng Trường.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7quG6u33hu63DoX3huqfhu4XDqmp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7hy4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IUrhuqPEqX3GoX3hu53hu4NmNn3huqrDsmrhu4d94bqm4bqh4bqtfeG7g3Hhu6/hur1qfeG7gmvhuqNq4buHfeG7gmw2Jn3hu63DoX3huqfhu4XDqmp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7h33huq1sfWpy4buFJn3hu6HDsmrhu4cmfeG7iTnhuq3hu4MmfeG6p+G7hcOqaiZ9cDlrfWrDqWp94bqtYWrhu4N94bujcTZqfXDhu4Phu4XDqWp9auG7g+G7hcOpan1ww7nhu5Phu4V94bqrZOG7nT994bqqw6Phuq194bqn4buF4bq9cCZ94buhxqF94buD4bupcX3hu4Phu5NqfTF94buLxKl94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6p+G7lX3huqfhu4XDqmp94bqpOOG7hX3hu6vhu5nhu4V94burxJF94bqrZOG7nX3hu4NrNmrhu4d94buh4buTfeG7iTh94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfeG7iXZ9cMO5xqFq4buHfeG6q8OqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpcX3hu4lo4bqt4buDfXA54buFfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAwLyJdIOG6qTFbM10wMDRwNTEiMiLhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tl0zMXt9NuG7iXDhu7Z74buq4bq7feG7rcOhfeG6p+G7hcOqan3hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhu6zDoX3hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6rWx9anLhu4V94buI4buFauG7g31Q4bufw7nhu5Vq4buHfTdqfWrhu4fhu6l9auG7hzbhu6994bqtxrA2feG7iDnhuq3hu4N9UOG7n8O54buVauG7hz99SuG7k+G7hX3huqvhurHhu699cOG7n2tq4buHfeG7i+G7gzdq4buHfeG6reG7g+G7heG6uWp94bqt4buD4buNauG7h33huqvhurl94bujceG7jeG6rX3EqMO9feG7iTh9xKl04bqtfXDhu4XDqXF94bqn4bqhan3hu53hu4M3feG6rXU2feG7i8SRfXDhu4NzP33huqrDo+G6rX3huqfhu4Xhur1wJn1wOeG7hX3huq3GsDZ94buIOeG6reG7g31Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6q8OhfeG6qeG7heG6v2p94bufNn1w4buf4bq1an3huq3hu4Phu4XhurlqfeG6rTbEqX3hu4drfeG7h+G7heG7qTZ9auG7g+G7qWrhu4d9auG7h8O54buV4buFfeG7iWZq4buDfeG7g2Hhu4V94bujceG6sWp94buq4buF4bq9cH1KNsSpJn3hu6Nx4bqxan3huqnhurFqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d94bur4buZ4buFfcSpN+G7r33huqc24buvJn1wOHF94bqt4buD4buF4bq5an3hu4Phu4Xhur1qfeG6qznhu4V94bqtdTZ94bqr4bq5feG7o3Hhu43huq19xKjDvX1q4buD4bqjxKl94bqnYWt94bur4bq9feG6reG7g3V94bujceG7r+G6u2p94bqn4buFw6pqfeG6q2FrfXDhu4Phu4XDqWrhu4d94buJ4buFw6lq4buHfeG6rXU2fVDDtH3hu6Nx4buN4bqtJn3igJzhu6vhu4Xhurlw4oCdfWrDqWp94bqt4buD4buF4bq5an1w4buD4bqhauG7h31w4buf4bq1an3huqvhurNxfTsxLTQtXTUyMCx94bqtdTZ94buCYeG7hX3hu6Nx4bqxan1K4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7quG7heG6vXB9SjbEqT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMDAvIl0g4bqpMVszXTJbMXAwMFsyMeG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2ICBbe3024buJcOG7tnvhu6rhurt94butw6F94bqn4buFw6pqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG7quG7meG7hX1w4buFauG7g31w4buD4bqzan3huq3hu4Phu4XhurlqfeG6q+G6t3F94bujcWF94bqtYcSpfXDhu59rauG7h33huq1xw7Xhuq194buL4buDN2rhu4d94bqt4buD4buF4bq5an3hu6vhur194bujceG7jeG6rX3hu6vDrX3huqs54buFJn1qw6DEqX1dNTIzfWrhu4Phu6lq4buHfeG7icOha33huqnhurFqfeG7o3HhurFqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3hu4nhurXhu5194bqt4buD4buF4bq5an3huq3Dsmrhu4d94burNmrhu4d94bqpw7Xhu4V94bqn4bqhan3hu5/hu5Phu4V9xKk34buvfeG6pzbhu6994bqtdTZ94bqr4bq5feG7o3Hhu43huq194but4bqxxKl94buJw7nhu5fhuq194bqn4bqjauG7h33hu6FyauG7h33huqfDtX3huqfhu4Vq4buDP31K4buHNuG7r33hu6E2cX3huqtsJn3huqY34bqtfeG7guG7j33huqvDoX3hu4t2feG7oeG6oeG6rX3hu4nhur1q4buDfXDhu4PDucahauG7h33hu4Jx4bqxan3huq3hu4PDueG7k2rhu4d94bqt4buD4buF4bq5an3huq3Dsmrhu4d94buDOWrhu4d94bqmNiZ94bqr4buPauG7h31w4buD4buV4buFfeG7h8aw4buFfXDhu4PDuX3hu4vhu4Nian1q4buH4buX4buFfeG6q+G6uWp9UOG7n3Fq4buHfeG6q8O14buFfeG7icOha33huqnhurFqfeG7o3HhurFqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4c/fUrDoMSpfSJbXSAmfVDDueG7l2rhu4d94bqrOOG7hX3hu4jDoWt94bqp4bqxan3hu6Nx4bqxan3hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG7g2s4an1w4buD4buF4bq9aiZ94bqtc2rhu4d94bur4buZ4buFfeG6qjjhu4V94bqt4buD4buF4bq5an1w4buD4bqhauG7h31w4buf4bq1an3huqvhurNxfeG6rXU2feG7gmHhu4V94bujceG6sWp9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKl94bqrw6F9cOG7n8ahfXDhu4M4auG7g33huqtoNn3huq3hu4NpfeG6q2994buH4buFN2t94bqpdOG6rX1w4bufceG7r+G6u2p9cOG7g+G7jWrhu4d94buvw6lxfWrDueG7meG6rSZ94buJbWrhu4d9cMWpfeG7gzhrfeG7qzh94bqn4buF4bq5cH3hu5NqfeG7ieG7meG7nX3huq3hu4M2fcOyauG7h33huqvhu4V9cOG7n8O54buZ4bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xICDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwMC8iXSDhuqkxWzMgIltdcCBbIDQx4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YwMTN7fTbhu4lw4bu2e+G7quG6u33hu63DoX3huqfhu4XDqmp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7h3t94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgIHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4buq4bq7feG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4cmfXDhu4Nia33huq1ran3huqvDueG7lWrhu4d94buJ4buZan3hu582feG7oTdwfeG6p+G7lX3huqfhu4XDqmomfeG6qXF94buL4buDN+G6reG7g33hu6FlfeKAnOG6p+G6oXB94buHw6Phu53igJ194bujceG6s2p9cOG7g8OqfeG7i+G7heG6uWp9cOG7n3Lhuq194bqrw7Xhuq194bqrN2t94bur4buZ4buFfWrhu4Phu6lq4buHfeG6qeG7hX1wZuG6reG7g33hu4lo4bqt4buDfeG7ocawJn3hu6vDoGp94buDbDZ9cOG6scSpfeG7ieG7hWrhu4N9auG6o8SpfeG7h+G7heG7qTZ9amtqfWrDueG7meG6rX3hu4Phu6lxfXBnauG7gyV94bqsw7Jq4buHfeG7q+G7hcOpan3hu6vDoGp94buDbDZ94bqpcX3hu4lo4bqt4buDfXDhurHEqX3hu4nhu4Vq4buDfeG7gm1qfeG6pm19LX3hu4g54bqt4buDfVDhu5/DueG7lWrhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAgLyJdIOG6qTBdMyJdMTNwNTQ0MzXhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tiAze3024buJcOG7tnvhu6rhurt94butw6F94bqn4buFw6pqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG6rMOyauG7h33hu6vhu4XDqWp94burw6BqfeG7g2w2feG6qXF94buJaOG6reG7g31w4bqxxKl94buJ4buFauG7g33hu4Jtan3huqZtfS194buIOeG6reG7g31Q4bufw7nhu5Vq4buHfXDhu4NxfeG7g3JwfeG6q8OyauG7h33huqlxfeG7i+G7gzfhuq3hu4N9cOG7gzbEqX3hu6NxNmomfeG6reG7g+G7hcOpxKl94bqnN+G7hX3huq034bqtfeG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4N94buL4buF4bq5an1w4bufcuG6rT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMCAvIl0g4bqpMF0zIiIiXXAxIFsxW+G7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2MjAxe3024buJcOG7tnvhu6rhurt94butw6F94bqn4buFw6pqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IVA54buFfeG6q+G6seG7ryZ94bqtbH3huq3hu4NzNn3huqZ0cH0tfeG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4N94buL4buF4bq5an1w4bufcuG6rX3huqvDueG7l+G6rX1ww7JqfXA5ayZ94buJOH3igJzhuqvhu4XDqsSpfWrhu4Phurdq4oCdfXDhu59rauG7h33huq3hu4Nx4buv4bq5an1w4buDNsSpfeG7o3E2an3huq11Nn3huqlxfeG7i+G7gzfhuq3hu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAgLyJdIOG6qTBdMyIiMSBwMTUgMTLhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tl01M3t9NuG7iXDhu7Z74buq4bq7feG7rcOhfeG6p+G7hcOqan3hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhu6o4feG6q+G6u2p9cOG7g+G7lX1Qw7J94buC4buF4bq5an1Q4buDOGrhu4MmfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h31w4buDw7nhu5Vq4buHfeG7h27hu4V94bqr4bq7an1QNsSpfeG7onE2ai194buraH3hu6NxNmp9cOG7n+G7heG6u3F94buIdn3huq1sfeG6rcOyauG7h33hu4nhu5lqfeG7q+G7meG7hX1w4buf4buF4bq7cX3huqtnauG7gz99UOG7n2tq4buHfeG7ocWpfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194buJOMSpfeG7o3E2aiZ9w7Jq4buHfeG6q8O54buX4bqtfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7q3Nq4buHfeG6p+G7hcOqan1q4buD4bqh4bqtfWrhu4Phu5l94bqnxqHhu4V94bqtw7Jq4buHfeG7iTZrfeG6qWThu5194buJazlqJn3hu4vhu4M24buFfeG7g2s2auG7h33hu4nhurdqfeG6p+G7hcOqaj99UMO5xqFq4buHfWrhu4Phu5l94bqtw7Jq4buHfeG7iTZrfeG6rXU2feG7q2h94bqrOeG7hX3hu6NxNmomfUrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7h31w4bunfeG7rTZ94butw7k2feG6q8OhfeG7ieG6teG7nX3huqvhurtqfXDhu4Phu5V9auG7hzjhu4V9auG7hzbhu6994bqnw6lqfeG6p+G7lX3huqfhu4XDqmomfXDhu5/DueG7meG6rX3EqeG7keG7hX3huq3hu4Nx4buv4bq5an3hu582feG7i+G7g+G7k+G7hX3huqvhurtxfeG6q+G6uWp94bqr4bqx4buvfXDhu4M4auG7g33hu4tmauG7g33huqnhurFq4buHfeG7g8O54buTauG7h33huqvDqn3huq3hurNxfcSpa2rhu4d94buhxal94bqt4buDYn3huq3hu4PGoSZ94bud4buDc31w4buf4buXPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0wMDXhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwIC8iXSDhuqkwXTMiIF0xcF0zMiIg4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YiIiJ7fTbhu4lw4bu2e+G7quG6u33hu63DoX3huqfhu4XDqmp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7h3t94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezAwNXt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bqsw7pq4buHfWrhu4PDuX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3GoX3huq034bqtfeG7q3Nq4buHfeG6p+G7hcOqaiZ9auG7h8O5feG6qeG6sWp94buCa+G6o2rhu4d9UOG7n8O54buVauG7h33huq3Dumrhu4d9cMOyan1w4buD4buVfeG6rTd9w5Jq4buHfTvhuq03feG7q2vhu4UsP33hu6pnfXDhu4PhurkmfeG7i+G7g+G7hX3huq1sfeG6rTd94bura+G7hX3hu4l04buvfeG6p+G7lSZ9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94buJOMSpfeG7ieG6v33huq3hu4PDsmp94bqt4bq3cH3huq3Domp9cOG7n25q4buHP33hu6rhurt94bqsw7Jq4buHfeG7q+G7hcOpan3hu6vDoGp94buDbDZ94bqpcX3hu4lo4bqt4buDfXDhurHEqX3hu4nhu4Vq4buDfeG7gm1qfeG6pm19LX3hu4g54bqt4buDfVDhu5/DueG7lWrhu4cmfeG6qXF94buL4buDN+G6reG7g33hu6FlfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g+G7hcOpxKl9auG7h+G6ocSpfeG6p8O1feG7rcO54buTauG7h33huq03feG7q2vhu4V94buL4buDw7Rq4buHfeG7ieG7j33huqvDueG7l+G6rX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3huqdha33hu6NxYWomfeG7h+G7heG7qX3hu4dnan3huq3Domp9cOG7g+G6tWo/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAgLyJdIOG6qTBdMyAiWyJwIjUwWyDhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tjAxMnt9NuG7iXDhu7Z74buq4bq7feG7rcOhfeG6p+G7hcOqan3hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqrhu49q4buHfXDhu4Phu5Xhu4UmfeG7i+G7gzfEqX3hu53hu4M3fWrhu4Phu6lq4buHfeG7neG7g+G7heG6uWp94bqrN33igJzDoGrigJ194bufNn3hu6E3cH3huqfhu4XDqmp94bur4buZ4buFfeG7g2dq4buDfXDhu4NzfeG7i2d94buJOSZ94bqrw7nhu5fhuq19auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG7h27hu4V9cMOpan3huqfDoeG7hX3huqs3feG7nuG6sXF94bue4buPauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMCAvIl0g4bqpMF0zIjEiMHAgMVszMOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2ICA1e3024buJcOG7tnvhu6rhurt94butw6F94bqn4buFw6pqfeG7gmvhuqNq4buHfVDhu5/DueG7lWrhu4d7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG7quG6u33hu4Jr4bqjauG7h31Q4bufw7nhu5Vq4buHJn1w4bufa2rhu4d9xKnDqWrhu4N9xKk2auG7h33hu4vhu4PDsmrhu4d94buH4buFNmp94burw6BqfeG7g2w2feG6p+G7hcOqan3hu6vhu5nhu4V94bqtYWrhu4N94bujcTZqfXDhu4Phu4XDqWp9auG7g+G7hcOpan1ww7nhu5Phu4V94bqrZOG7nSZ94bqpcX3hu4vhu4M34bqt4buDfeG7iTnhu4V94bqtbH3huq3hu5N94buDw7Xhu4V94buL4buDN8SpfeG7neG7gzd94bqtN+G6rX3hu6HFqX3hu4vhu4Xhur1qfeG7iWjhuq3hu4N94buhxrB94burOH3huq1hfeG7g3Hhu6/hurtqfXBm4bqt4buDfeG6q8OqfeG7g+G7hcOqcX3hu4Phu5NqfeG7q+G6u33hu6tzauG7h33huqvhurdwJn3huq1ran1q4buHw7nhu5Xhu4V9auG7k+G7hX3huqvhurHhu68/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3sh4buK4buDN2rhu4N94buIw7Xhuq0uL+G7nSE=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]