(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 2 và 3-3 (11 và 12/2 âm lịch), tại đình làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) lại diễn ra lễ hội kỳ phúc truyền thống với ý nghĩa cầu mong những điều tốt lành. 
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzw6nhuqDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buR4buYTOG6suG7keG6tuG7huG6suG7kUJyROG6sOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sG8v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOz4bqzxKjEkEThurDhu5HhurZw4bqy4buRROG6sHLGoOG7keG7leG7keG7mHLhu5Hhu5ct4buX4buRbeG7meG7meG7keG7mHLhu5Hhu5nhu5Uv4buV4buR4bupQ+G7kULhuqR44bq2bmrhu5FLc+G6suG7kcO9w4JE4bq24buRQnJE4bqw4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sGrhu5Hhu5Z14buR4bqz4bq24bq44buRfeG7reG7iuG7kW3hurPhurbhurjhu5HhurtM4bupRG7hu5FCc+G6suG7kXnhurLEgkThu5HEqHDhu5FCxILhu5Hhurbhu4bhurLhu5Hhuqrhu5zhu5Hhu4rhurZNeOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sOG7keG7mEfhurLhu5Hhu5rhu5FE4bqw4bq24bqscOG7kXjhu7FM4buRQ8SQROG6sOG7kUThurbhu5JE4bqw4buRw73hurLhuqBM4buRS+G6vkvhu5FCckThurZrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7Nvd8Ozb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bud4buT4buT4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buX4buT4buhL+G7leG7meG7l3nhu5vhu5nhu53hu5Xhu5Xhu5nhu51LxqHhu6Phu5Xhu5fhu59C4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7o+G7o+G7n8O04buRcEJLZ8O0w6nhuqDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buR4buYTOG6suG7keG6tuG7huG6suG7kUJyROG6sOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu53hu5Phu5PDtOG7kS/Ds28vd8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PhurPhurbhu7PEkOG7kUThurDhu4xI4bqy4buReeG7qUThu5HDveG6pHDhu5Hhu4rhurbhu4xGROG6sGrhu5FCxILhu5Hhurbhu4bhurLhu5Hhuqrhu5zhu5Hhu4rhurZNeOG7kUJyROG6sOG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5F4ReG7kUvDleG7keG7lnDhu5Hhu5bhu4xwby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7N9ckThurDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqwauG7keG7lnXhu5HhurPhurbhurjhu5F94but4buK4buRQnLhu5FD4buGS+G7kUvEqMSQROG6sOG7kUThurbhu5JE4bqw4buRQnJE4bqw4buReOG7guG7kUThu6VD4buRS8SoxJBE4bqw4buR4buYTkThurDhu5HDveG7q0vhu5HigJzhurPhurLhuqBE4buRS3BD4buR4bq9w4FEauG7keG6tuG7rUzhu5FE4bqww5Lhu5HEg+G6tk144oCda+G7kXvhurbhurLhu5Hhu5bhu4xwauG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5F4w4lE4buRw73hu4xJeOG7kXfhurLDgEvhu5HDvcOAROG7keG7mEfhurLhu5FLw4FE4buR4bqw4bq44bqy4buRUEThu5HhurPEqOG7jEhE4bqwa+G7keG6s+G6tuG7s8SQ4buRSuG7kOG7kULhurLhuqJM4buRw73huqRw4buR4buK4bq24buMRkThurDhu5Hhu5hy4buRQkjhurLhu5HhuqrDg+G7kXjDk3Dhu5F4cXjhu5F4T+G7kXhwxJDhu5FE4bqyw4FE4buRS8SoxJBE4bqw4buRQnJE4bqwauG7kUvDleG7keG7lnDhu5Hhu5bhu4xw4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7kcO9deG7kXhF4buReMSQROG7kUThurDhu4xI4bqy4buRw73DgEThu5HDveG7qcag4buRSuG6skThurbhu5FK4bq+ROG6sGvhu5HDneG7sUzhu5FL4bq2w4Dhu5Hhuqrhu57hu5FL4bq24buO4buR4bq7auG7kXhF4buRROG6sOG7jEjhurLhu5Hhurbhurjhu5HDqcOSauG7kUJyROG6sOG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5HDvXXhu5FL4bq24buzxJDhu5FZ4buMRkThurDhu5HDncOCROG6tuG7kV3hurDhurbhuqLhu5HDvXFE4bq24buR4bqw4bqy4buneOG7kV1wQ+G7kTtxRGvhu5HDncOAROG7kXhM4bq+4bqy4buRS+G6tsOA4buR4bqq4bue4buRS+G6tuG7juG7keG6u2rhu5HhuqrhurbhurLhu5F9w4Hhu5E7xJByROG7kULDgUThu5FE4bqww4rhurLhu5Hhu5hMcOG7kXjhurZM4buvROG7kXfhuqThu5HhuqrhurbDjeG6suG7kXfhurJE4bq24buReOG6tuG6vkThurDhu5HhurDhurLhu6d44buR4bqz4bq+ROG6sGrhu5FE4bq2cuG7kUrhu4zhu5FYw5Thu5F9dUPhu5FtWMOU4buRfXZDbuG7kcO9deG7kcO94buMSXjhu5FL4bq24buxROG7kULhurJE4bq24buRQ+G7hkThurDhu5F3ccSQ4buJ4buR4oCcUEThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buRw73huqRw4buR4bq24bqyw4ND4buR4bq24buSTOG7kUvhurbhu7FE4buRQuG6skThurYv4buRV3TEkOG7keG7iEzhur544buRw73DukThurDhu5Hhu4rhurZO4buRS+G6tsSQceG6suG7keG6s+G6vkThurDhu5F34bqyROG6tuKAneG7kW3DveG7jEl44buR4bq24bqyw4NM4buRQnLhu4nhu5FQROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5HDveG7q0vhu5FL4bq+S+G7kXhF4buRS+G6tuG7sUThu5FC4bqyROG6ti/hu5Hhu4rhurZO4buR4bq24buG4buRw51z4bqy4buRw6nhurLhuqJL4buRw71M4buC4bqy4buR4bqw4bqy4buneOG7keG6s+G6vkThurBua+G7keG6s+G7jEZE4bqw4buRS8SoTMag4bqgRGrhu5FKcEzhu5HhuqrhurbhurLhu5FE4bq2cuG7kUrhu4zhu5FYw5Thu5F9dUPhu5HEqHDhu5HhuqrhurJE4bq24buRw73DiuG7kTvEkHDhu5F94buM4buRS+G7qUzhu5FCw4FE4buR4buYTHDhu5F9w4Hhu5HDnXPhurLhu5E7ckThurZq4buRROG6tnLhu5Hhu5hMcOG7kULhurLhuqBE4buR4buY4bqg4buRw73hu6nGoOG7kULhu63hu4rhu5HDvXJE4buReOG7sUzhu5F3cOG7kUThurByxqDhu5F3cOG7kcO9w4FDauG7keG7iEx04buRROG6tuG6ssOBROG7kUNOcOG7keG6u0zhu6lE4buRRMO6Q+G7keG7oeG7n+G7meG7kcO9c+G6suG7keG7iuG6tnHhu5HhurDhurLhu6d44buR4bqz4bq+ROG6sOG7kUvhurZyROG6tuG7kXjDikThurDhu5FtS+G6tuG7s8SQ4buRSnF44bq24buRfeG6pHjhurbhu5FK4buQ4buR4buWdeG7keG6s+G6tuG6uOG7kX3hu63hu4pua28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buh4bud4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buX4buT4buhL+G7leG7meG7l3nhu5vhu5nhu53hu5Xhu5fhu5Xhu5VL4buh4buT4buj4buh4bubQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu5nhu5fhu6PDtOG7kXBCS2fDtMOp4bqg4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7keG7mEzhurLhu5Hhurbhu4bhurLhu5FCckThurDhu5FLxKhMxqDhuqBE4buRS+G6tuG6vkThurDDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04buf4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04bub4buh4budw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs1hxeOG7kXhP4buReHDEkOG7kUThurLDgUThu5FL4bq2w5R44buR4bq24bqy4bqiROG7kUThurDhurbhurLhu5FL4bq24buOeOG7kUvDgOG7kURwQ+G7keG7iExwROG7kUvEqMSQROG6sOG7kULEguG7keG6tuG7huG6suG7keG6quG7nOG7keG7iuG6tk144buRQnJE4bqw4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s+G6tsOA4buR4bqq4bue4buR4bq7w6lq4buR4bqq4bq24bqy4buRV8OCROG6tuG7kcOd4bqkROG6tuG7keG7mOG7jEZE4bqw4buRfcOB4buRfUnhurLhu5F5w5RE4bqw4buReEjhu5HhuqrhurbDjeG6suG7kUThurDhurbhuqxw4buRw71xROG6tuG7kcO9TOG7guG6suG7keG6sOG6suG7p3jhu5Fb4bqyROG6tuG7keG7luG7qUPhu5FC4buMSXhq4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7kXhF4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUvhurZwQ+G7keG6sOG6snDhu5HhuqrhurbDjeG6suG7kUThurDhurbhuqxw4buRfXBD4buR4bq3RkRr4buRw53DgEThu5FL4bq2SOG6suG7kX3DgeG7keG6s8SoTEThurDhu5Hhurbhu4xE4bqwauG7keG7mE5E4bqw4buRw73hu6tL4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7kUJz4bqy4buRw73hu4xJeOG7kUThurZy4buRfcOB4buReOG6tuG6uEThu5HDvcOD4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buR4oCc4bqq4bqyROG6tuG7kcO9w4rhu5HhuqrhurZxROG6sOG7kXjhurbhurLDgETigJ3hu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buRLeG7kcOpc0Thu5F9c+G6suG7kcO9w4Phu5F44bq24bq+ROG6sOG7kUThurZy4buRW3N4a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buRxqHhu5Xhu5vhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5fhu5Phu6Ev4buV4buZ4buXeeG7m+G7meG7neG7leG7m8ah4buXS+G7neG7n+G7l+G7m+G7o0Lhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buVxqHGocO04buRcEJLZ8O0w6nhuqDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buR4buYTOG6suG7keG6tuG7huG6suG7kUJyROG6sOG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7TGoeG7leG7m8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PDqXLhu5FLw4Dhu5FE4buS4buR4buITHBEby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PhurPEqMSQROG6sOG7kUvhurZI4bqy4buR4bqq4buc4buRS+G6suG6oEThu5HhuqrhurbDjeG6suG7kUThurDhurbhuqxw4buRS8So4buMR3jhu5FYcXjhurbhu5FDc0ThurDhu5HhurPhurZxROG6sOG7keG6s3FD4buR4buYcuG7keG6tnDhurLhu5F4TOG7hnjhu5HhuqrhurZxROG6sOG7kXjhurbhurLDgEThu5Hhu5jhuqLhu5Hhu4hM4bq+eOG7kXjDk3Dhu5F54bupROG7kUvhu4Z4auG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5HDveG7jEl44buRd+G6ssOAS+G7kcO9w4BE4buRQnLhu5Hhu5hOROG6sOG7keG7iEzDgeG7kXhxeOG6tuG7kUNzROG6sOG7kUvhurLDgUzhu5F34bqyw4NM4buReMOTcOG7keG7luG7juG7keG6s+G6tnBE4bq2a+G7kcOd4buneOG7kXfhurLhuqJLauG7kUTDukPhu5Hhu5nhu6Hhu5fhu5Nq4buReMO6ROG7kUThurZy4buReMOTcOG7kcO94buAROG6sOG7kXjhurbhurThu5F9w4Hhu5HDqcO6ROG7keG6t+G7oOG7kW1CckThurDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqwbuG7kUJy4buRREbhurLhu5F54bqyxIJE4buRxKhw4buR4bq24buG4bqy4buRROG6sOG6tuG6pOG7kUvhurZyROG6tuG7kULhu63hu4rhu5HDnXRE4bqw4buRd+G7huG7kUvhuqZE4bq24buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nd4bq24bulQ+G7kUvEqOG6suG7keG7qUThu5F4w4pE4bqw4buRRkThu5F4w5Nw4buReHF44buR4buY4bqk4buRS+G6tuG7sUThu5FC4bqyROG6tuG7keG7mHLhu5FL4bqy4bqgROG7kUThurbhu6lEauG7keG6tnJE4bqw4buRRMO6Q+G7keG7mHLEkOG7kUThurByxqDhu5Hhu5nhu5nhu5Hhu5hy4buR4buZ4buV4buRS+G6tnFE4bqw4buR4buV4buRbeG7qUPhu5FC4bqkeOG6tm7hu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXnhu6lE4buR4bq9w4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7kUJz4bqy4buRS+G7guG7kXjhurbhu4544buRQsSC4buR4bq24buG4bqy4buRe+G7nOG7keG7iuG6tk144buRw73Dg+G7kUvhu4zDjUThurDhu5FE4bq2R8Sp4buRw73hu4BE4bqw4buRS+G6tkjhurLhu5F4w5JE4bqw4buRw73Dg+G7kXjhu7FM4buReOG6tsSQ4buRQ+G7jHDhu5FL4bq2TOG7rUThu5HhurDhurJF4buR4bq2w4lwauG7kUNOcOG7kUNyROG6sOG7kXfhu4bhurLhu5FL4bq2TGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7neG7neG7o+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7l+G7k+G7oS/hu5Xhu5nhu5d54bub4buZ4bud4buVxqHhu5vhu51LxqHhu5fGoeG7m+G7lULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buV4buj4buhw7Thu5FwQktnw7TDqeG6oOG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5Hhu5hM4bqy4buR4bq24buG4bqy4buRQnJE4bqw4buRS8SoTMag4bqgROG7kUvhurbhur5E4bqww7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7neG7neG7o8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PhurHhu4xHeOG7keG6quG6suG6okzhu5FLxKjEkEThurDhu5FCxILhu5Hhurbhu4bhurLhu5Hhuqrhu5zhu5Hhu4rhurZNeOG7kUJyROG6sOG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurBvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs33EguG7keG6tuG7huG6suG7kXvhu5zhu5Hhu4rhurZNeOG7kUJyROG6sOG7keG6vcOBROG7keG6s8So4buMSEThurDhu5F54bqyxIJE4buRxKhw4buR4buYR+G6suG7keG6tnDhurLhu5Hhu4rhurbhu7FE4buRQsSC4buR4buYcuG7keG6tuG7huG6smvhu5HEg+G6tuG7sUThu5FCxILhu5F54bqyxIJE4buRxKhw4buRS8SocEThurDhu5FE4bqw4bq24bqyw4FD4buR4buYR+G6suG7kXhxeOG7kUThurDhurbhurLhu5FL4bq24buOeOG7kcSo4buMR3jhu5HhuqrhurLhuqJMauG7kUvDgOG7kULEguG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FL4bq24bq+ROG6sOG7kXnhu6lE4bqw4buReE1E4bqw4buR4bqz4bq2ckThurbhu5HhurbEkHJE4bqw4buRQnJE4bqwxKnhu5Hhu4rhurbhu7FE4buR4bq24buG4bqy4buRQnLhu5F4cXjhu5FLxKjDieG7kXjhurZG4bqyauG7kUvEqMOJ4buReeG6ssSCROG7kXnhu6lE4buR4bqw4bqycEThu5FEccSQ4buRROG6tuG6suG6oktr4buRe+G6tsOKROG6sOG7kXjhurbhuqbhu5Hhu5jhu63GoGrhu5FCxILhu5Hhurbhu4bhurLhu5F74buc4buR4buK4bq2TXjhu5FCckThurDhu5Hhur3DgUThu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buReMOJROG7kUJy4buReeG6pOG7iuG7kcO9w4Phu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXnhu6lE4buRROG7qUThurDhu5F4cMSQ4buRS+G6skThurbhu5FL4bq24buxROG7kcO9xJByROG7keG6qsOAS+G7kXjhu4ZE4bqw4buRw73hu4BE4bqwauG7kXfhu4DhurLhu5HDvcO54buK4buRS8OCROG6tuG7kUJyROG6sGrhu5FE4bqw4bq24bqscOG7keG7lkVD4buRw73Dg+G7kXhOROG6sOG7kUThurZwTOG7keG7luG7qcag4buRecOUROG6sOG7keG7iEzDgeG7keG6tuG7jEZE4bqw4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Rq4buRw73hu6tL4buRROG7jEd44buR4bqw4bqyckzhu5FDc0ThurZrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtMOze+G6tnFE4bq24buRfeG7hnhvL+G7isOz

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]