(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng rạo rực trước thềm xuân mới, cũng khao khát không khí tết đầm ấm bên gia đình nhưng năm nào cũng vậy, các chiến sĩ công an phải gác lại tình cảm riêng tư để làm nhiệm vụ. Gần như trở thành quy luật, trước, trong và sau tết chính là thời điểm các loại tội phạm ráo riết hoạt động.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6siomJcWo4bum4bui4bq04bupUeG6quG7pFgm4bqq4bukO+G6vuG6qiI/4buI4bum4bqqTlHhu6bhu57huqog4buS4bum4bqyLyomJcWo4bum4bui4bq04bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThuqch4bum4bui4bqqJeG7gsWo4bqqJT5P4bqqJiUo4bu0T+G6qibhu57hu5Thu6ThuqoiP+G7iOG7puG6quG7pOG7tOG7oMOD4bqqTyHhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG6vsWo4bqqw5rhu57hu4Am4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nlDhuqom4buYJuG6qsOSSuG7pOG6qsSo4buk4bqqTuG7kuG7puG6quG7ouG7oOG6vuG6qsOSUeG7puG7nuG6quG7puG7nijhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqq4bum4buGxajhuqpPIeG7puG7ouG6qltLIMOD4bqqT+G7gE/huqpP4bue4bug4buY4bum4bqqKlThuqpP4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6quG7ouG7gE/huqrDmeG7guG7oOG6qiZR4bum4bue4bqqT+G7hOG7pOG6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6LhuqomKOG6qsOSxqDhuqrDmeG7huG7pOG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlssxILhuqrhu4FK4bum4bqq4bum4bueKOG6qiYlQOG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqokPyDhuqrDmT9LJsOD4bqqJiUo4bu0T8OD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qlvhu4bhuqoq4bq+P+G6qibhu5gm4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrDmeG7huG6qibhu57hu7bhu6DhuqrDkuG7oMag4buk4bqqT+G7gE/huqrDmcWo4buC4bug4bqqJljhu6Dhuqo94bue4buC4buk4bqqJeG7gMWo4bqqJeG7oOG7mCbhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6vEJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqw4lE4bq6PSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9EREJEL0PDiULDk0NDxJBD4bq4ReG6vCbhurzEkEXhurrDmUMtQ8SQLeG7jE7hurxOT8SCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu6lR4bqq4bukWCbhuqrhu6Q74bq+4bqqIj/hu4jhu6bhuqpOUeG7puG7nuG6qiDhu5Lhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqow4lE4bq64bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThu4s+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buHxahJ4bum4bui4bqq4buHxq/hur7huqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu6Dhu6bhu57huqot4bqqJiVLJuG6qiY+4bqqJuG7guG7oOG6qsOa4bueP+G6qls+T+G6qk/hu4BP4bue4bqqw5kgxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMSp4bueKOG6quG7pOG7quG7oOG6quG7pkfhu6TDg+G6quG7oeG7mCbhuqrEqeG7nuG7iOG7pOG6quG6rUrhu6bhuqrhu6ZH4buk4bqq4bum4bq+IMOD4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bue4buq4bqq4buxP+G7iOG7puG6qsOZP+G7ruG7puG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqqQ0JC4bu54bqqJD/hu4jhu6bhuqoqVuG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqJiU+T8OD4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqpA4bqqT+G7suG6qipA4bqqJlBP4bue4bqqTz5P4bqq4bui4bugfeG6quG7olHhu6bhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu6Dhu6bhu57huqot4bqqJiVLJuG6qiY+4bqq4bqwNcSp4buh4buh4bq24bqqJiXFqOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqpO4buExajhuqpb4buW4bqqJuG7mCbEguG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4buA4bqqxKnhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6Thuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqw6zhu57hu4Dhu6bhu57Dg+G6quG7m+G7nsav4bqqJiUoQOG7puG7ouG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bue4buq4bqq4buxP+G7iOG7psOD4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbhuqDhuqrhuqdH4bum4bqqTynhuqpb4buGxajhuqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qk8u4bq+4bqq4buB4bug4buA4buk4bqqw5JWT+G6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6qiZT4bum4buew4Phuqrhuqfhu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqrhu54/IOG7luG7puG6qsOSRuG6qj3hu57hu4jhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqqT+G7gOG7puG6qk5Yw4PhuqpP4bue4bug4buY4bum4bqqKlThuqomJT5P4bqqJuG7oOG7mD3huqoiP1bhu6bhu6LhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqT+G7gE/huqoiRsOD4bqqw5LDjU/huqpO4bug4buWJuG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6DhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqrDkuG7oMag4buk4bqqPeG7nilP4bqqJuG7gj3huqrDksag4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqpO4buA4buk4bqq4bumSOG7pOG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqo94bueLE/huqpbLOG6qiZWJuG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qjXEqeG7oeG7oeG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDk1I94bqqJuG7mCbEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu6LFqOG7huG7oOG6qiXhur7Dg+G6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bue4buq4bqq4buxP+G7iOG7puG6qk/hu6jhu6bhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6LhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6DhuqrDklfhu6bhu6LhuqpOWOG6qk/hu4BP4bqqTuG7oOG7luG7puG6qj3hu57hu4A94bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqomJUsm4bqqJj7huqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqoiRuG6quG7nljhu6DDg+G6quG7pEDhuqrDkuG7uCbhuqomxKjhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqqJiXEqOG7puG6quG7gD3huqomWOG7oOG6qj3hu57hu4Lhu6TDg+G6qibhu5bhuqrhu6bhu4Lhu6bhuqoiRuG6quG7nljhu6DhuqLhuqokP+G7hOG7puG6qsOZMOG6qk/hu57DjSbhuqpP4bue4buQ4bqqw5Phu6DhuqpO4bug4buY4bum4bqqw5JY4bum4buiw4Phuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6qk/hu4BP4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6Lhuqrhu55R4bum4bue4bqqKj7Dg+G6quG7pOG6vuG6qiY6IMOD4bqq4bum4buexKgm4bqqw5nhu4bhuqpP4buAT+G6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4bui4bqqT8av4bqqJuG7oOG7lOG7puG6quG7gOG7psOD4bqqJuG7oOG7lOG7puG6qio+w4PhuqpO4bug4buY4bum4bqqJijhu7Thu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quKAnCZQ4bum4bqqw5Ms4bum4bui4bqqw5Lhu4zhu6bigJ3Dg+G6quKAnE7hu4TFqOG6qsOa4buS4oCdw4PhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qsOSxqDhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqom4bue4buMxajhuqpZ4bqq4bum4buexq/hu6TDg+G6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nuG6vuG7oMOD4bqqw5lY4bum4bui4bqq4bue4buG4bum4buexILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOJw4rhurg9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0REQkQvQ8OJQsOTQ0PEkEPhurxDRCZFRERERcOZQsSCVT3hu6LDgCXhu7VFRMSQ4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4bupUeG6quG7pFgm4bqq4bukO+G6vuG6qiI/4buI4bum4bqqTlHhu6bhu57huqog4buS4bum4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMOJw4rhurjhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG7iz5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqq4bqn4buE4bum4bue4bqqKuG7gCbhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqomPyDhu5Lhu6bhuqomJT8g4buU4bum4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bui4bue4bug4buS4buk4bqqT+G7gE/huqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqpb4buU4bqq4buLP0sm4bqq4bui4bug4bq+xajhuqom4bue4buu4bum4bui4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqTljEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu55L4bum4bqqw5JS4bum4bue4bqqw5koP+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqpb4buG4bqqT+G7gE/huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qibhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqomR+G7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6quG7ouG7oOG7gD3huqrhu6Hhu5gm4bqqxKnhu6I/IOG7kuG7puG6qsOS4buA4bumw4PhuqrDk8Wo4bqqW0sg4bqq4bqpWOG7oOG6quG6p+G7hOG7puG7nuG6qirhu4Am4bqq4bui4bug4bq+xajhuqom4bue4buu4bum4bui4bqq4bqn4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqJuG7nlLhuqoiRuG6qsSp4bui4bue4bug4bqq4buf4buy4bum4bqqw5JG4bqqT+G7ni7huqrDkljhu6bhu6LhuqomR+G7puG7ouG6qk8o4bu24bum4bui4bqq4bukQOG6qk/hu4BP4bqqw5Lhu7gm4bqqJj9K4bum4bqqJiXhur7Dg+G6qsOa4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bumw4PhuqrDksONT+G6qk7hu6Dhu5Ym4bqqw5nhu4bhuqpP4buAT+G6qiY/IOG7mOG7puG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqIj8g4buS4bum4bqqw5nhu4bhuqrDkuG7oMag4buk4bqq4bumxq/hu6bhu6Lhuqpb4buU4bqq4bui4bug4bq+xajhuqom4bue4buu4bum4buixILhuqrhu6FLPeG6qiYlP+G7puG7ouG6qiJ74bqqw5kw4bqqT+G7gE/huqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqqW+G7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqpb4buU4bqq4bumV+G7puG7ouG6qsOSWOG6qk9X4bumw4PhuqomVk/huqrDkljDg+G6qiJ74bqqw5kw4bqqW+G7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqrhu57hu4bhu6bhu57huqpP4bueUOG7puG7nsOD4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qirFqOG7gCbhuqpP4buAT+G6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqpbS+G7puG6qk/hu54/IMag4bum4bqqT+G7gE/huqrDmcWo4buC4bug4bqq4bukw40m4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT8So4bukxILEgsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Elxajhu6bhu6LhuqrDkuG7uCbhuqpP4bq+xajhuqrDkuG7oMag4buk4bqqTuG7hMWo4bqqw5Lhu4Thu6Thuqo1xKnhu6Hhu6HDg+G6qk7hu4TFqOG6qlvhu5bhuqrhu6Hhu5gm4bqq4bum4buiPyDhu5Lhu6bhuqrDkuG7gOG7puG6qsSp4bue4buI4buk4bqq4bqtSuG7puG6qkRCRETDg+G6quG6peG6vuG7puG6quG7geG7oOG7gOG7pOG6qsOSVk/huqrhuqfhu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqomU+G7puG7nuG6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqpP4buAT+G6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buiw4PhuqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqT+G7ni7huqrDkljhu6bhu6Lhuqom4bue4bq+4buk4bqq4bukKD/huqpP4buexajhuqpPxKg94bqqLiDDg+G6qk/hu55Q4bum4bue4bqqJD8g4buU4bum4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqT+G7gE/huqrhu6Lhu6Dhu4Thu6Dhuqo94bue4buAPeG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqqNcSp4buh4buh4bqi4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qiZQT+G7nuG6qk8+T+G6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu4nhu6Hhu6Hhu53Dg+G6qk/hu4BP4bqq4bum4bui4buG4bum4buew4PhuqrDksWo4buG4bum4bqqJuG7nsag4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7nuG7luG6qibhu55W4bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqomJVLhuqrhu6bhu55J4buk4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6LhuqoqKU/huqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqomxajhu4bhu6bhuqrDk+G7iOG7puG6qibhu57hur7hu6Thuqrhu6Lhu6Dhur7huqpO4buExajhuqpb4buW4bqqNcSp4buh4buhw4PhuqrDksSoP+G6qiYl4bq+4bum4bue4bqqPeG7nuG7qOG7puG7osOD4bqqT+G7nlbhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qsOZxajhu4Lhu6DhuqomWOG7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqpb4buG4bqqJuG7luG6quG7puG7guG7puG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qsOS4buCJuG6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6qk/hur7FqOG6quG7puG7nsSoJsOD4bqq4buixq894bqqPeG7nkrhu6bhuqrDmuG7oMag4buk4bqqKsWo4buAJuG6qiZWJuG6qiZR4bum4bue4bqq4bueUeG7puG7nuG6qjXEqeG7oeG7oeG6quG7puG7ouG6viDhuqomPOG6qk/hu7LhuqoqQMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpFw4lCPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9EREJEL0PDiULDk0NDxJBDw4pEw4kmRcOKw4rDiuG6vMOZQsSCVT3hu6LDgCXhu7Xhurrhurrhurjhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu6lR4bqq4bukWCbhuqrhu6Q74bq+4bqqIj/hu4jhu6bhuqpOUeG7puG7nuG6qiDhu5Lhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRcOJQuG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04buLPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qiYl4bq+4bqqInvhuqrDmTDhuqpP4buAT+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7oOG7luG7puG6qlvhu6Dhuqo94bue4buC4bukxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlssw4PhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqT+G7gE/huqrhu54/IOG7luG7psOD4bqqJuG7nlLhuqoiRsOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqqw5JG4bqqT8av4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qk/hu4BP4bue4bqqw5nhu4bhu6Thuqoq4buA4bum4bui4bqqJuG7gsWo4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqw5Lhu6Dhuqoq4buIP+G6quG7pkjhu6ThuqomUeG7puG7nuG6quG7nlHhu6bhu57Dg+G6qsOS4bug4buUP+G6qiYl4bq+w4Phuqoi4buAT+G6qsOSUuG7puG7nuG6qiY/IOG7mOG7psOD4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiYl4buq4bum4bui4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qj3hu54pT+G6qibhu4I94bqqW+G7lOG6qjXEqeG7oeG7oeG6ouG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Thu4bhuqpP4buAT+G6qsOSVuG7oOG6qiYo4bu44bum4bui4bqqJljhu6Dhuqo94bue4buC4buk4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hur4g4bqqw5nhu7jhu6DhuqrDkyzhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu4gg4bqq4buA4bum4bqi4bqqT+G7gE/huqomPyDhu5jhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqomJeG7quG7puG7ouG6qsOS4bugxqDhu6ThuqpPxq/huqrDmuG7nuG7hOG6quG7pkfhu6bhu6LhuqomWOG7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPKOG7tD3huqrhu6Lhu6BLJsOD4bqqJiVY4buk4bqqT0g94bqqJuG7huG7oOG6qirhu4Thu6bDg+G6qk4/4buu4bum4bqqTuG7gOG7psOD4bqqW0vhu6bhuqpP4buePyDGoOG7puG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk/EqOG7pMOD4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bum4bueSz3huqrDmUs/w4Phuqrhu6Thur7huqomOiDDg+G6qj3hu57hu4DFqOG6quG7plnhuqLhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqT8av4bqq4bum4buiPyDhuqpP4buy4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqJuG6vuG7oOG6quG7puG7guG7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqJuG7nuG7ruG7puG7osOD4bqqO+G7puG6qiZIT+G6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouKApuG6quG6pzvhu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqqw5LGr8OD4bqqJkfhu6bhu6LhuqpPKOG7tuG7puG7ouG6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6qiZWJuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqo94bue4buo4bum4buiw4PhuqpP4bueVuG7puG7ouG6qsOTUk/hu57huqrhuqdq4bup4buD4bqtLUPDisOD4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJjzhuqpbO+G7puG7ouG6qsOTUk/hu57huqomJUDhuqpb4buU4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LEgsSCxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurThu50/Vk/huqrhu4co4buy4bum4bui4bqyLz3hurQ=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]