(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập lực lượng 282.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lFe30+4buyw53hu6bDieG6vOG7t8av4bua4bui4buyw4rhu4At4buA4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhu4B9xahKw53FqOG7gFjhu5Ip4buAWDXGoOG7gFgyLsOd4bum4buA4buEw4zhu4RFL3t9PuG7ssOd4bumw4lFL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DicO0xajDk1nhu4Dhu5zhu5jDoeG7gFlLw53FqOG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4B9PsOUw53hu4DEqCnhu4B9Ksav4buAKcWoS1nhuqrhu4Dhu5xMWeG7gOG7lkzhu7Lhu4Dhu4jDneG7gMOdxq/DncWo4buAfT7hu5J94buAfTXhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG6quG7gOG6vT3DneG7puG7gOG7iMOd4buAfeG7rMOdxajhu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhu4B9xahKw53FqOG7gFjhu5Ip4buAWDXGoOG7gFgyLsOd4bum4buA4buEw4zhu4RCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7hu5p9xahbWeG7luG7gMav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BHR+G7iilh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4Thu4RJL+G7guG7hkjhu5rhu4bhu4bhu4pHSOG7hOG7hH3hu4rDjOG7isONWOG7guG7hi1bw519xq99WOG7ouG7mkJWKeG7puG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+4bq84bu3xq/hu5rhu6Lhu7LDiuG7gC3hu4Dhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG7gH3FqErDncWo4buAWOG7kinhu4BYNcag4buAWDIuw53hu6bhu4Dhu4TDjOG7hOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkdH4buK4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur594buiYX0t4buIWMav4bumw53huqzhu4DGoOG7osOdfeG7oj7huqjhur7DiUXGr+G7pD7hu4hZ4bui4buAfcavfVjhu6Lhurbhur7DgeG7slvGsFvhu5bhu6Lhu4A4xq/hu5rhu6Lhu7Lhu4ApWOG7iMOh4buiPuG6vuG7gHs+xqDhurbhur7FqH19KXvhuqwvLzk5OULDoeG7slt9W+G7luG7okLGoOG7slkv4buiWeG7luG7ouG7mi/hu4/hu4LDoeG7osWo4buKxq/hu6Vrw4xr4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w4zhu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+R0dI4bq+4buA4bukPuG7iFnhu6Lhu5bhu7I+4bua4buiPuG6tuG6vuG7huG6vuG7gOG7iFhY4buyOeG7pFtYWHvGoD7hu6Lhu6LDneG6tuG6vuG6vsOJRS/Gr+G7pD7hu4hZ4buiw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7jzXGoOG7gFgyLsOd4bum4buAw51Kw6Hhu4DGoOG7tOG7gMOdxajGr1VZ4buAOCDhu4B9W+G7kMOd4buAfT7hu4jhu4A4MeG7gH0+4buIw53hu6bhuqrhu4BXU33hu4DFqC4p4buAfVvhu5DDneG7gH0+4buI4buAw53hu6bFqMavVSnhu4A4IOG6quG7gCnFqOG7tsOd4bum4buAw53hu6Y04buI4buAfSrGr+G7gCnFqEtZ4bqq4buA4buWTOG7suG7gOG7nExZ4buAfT7hu5J94buAfTXhuqrhu4Dhu4jDneG7gH3hu7JKw53hu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gH3FqD3DneG7puG6quG7gFdTfeG7gMWoLinhu4B9W8OhUsOd4buAfT5bw6FUw53hu4DGoMSoxqDhu4B9xagw4buA4buc4buyS8Od4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gMagMOG7iOG7gH0qxq/hu4ApxahLWeG7gOG7nMOa4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDneG7gMOdw5XDneG7puG7gMag4buI4buy4buAxqBMw53FqOG7gOG7psavxKjGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicawxajhu6Lhu7Lhu4Dhu5zhu7Thuqrhu4B9NOG7gMOd4bumSsOh4buA4buCLcONLeG7hOG7huG7hOG7hOG6quG7gOG6vT3DneG7puG7gOG7iMOd4buAfeG7rMOdxajhu4DFqFvDoeG7gOG7nCrDneG7puG7gMagxKjGoOG7gFg1xqDhu4BYMi7DneG7puG6rOG7gOG6vUzDncWo4buAe8SofeG7gMWo4buqw53FqOG7gHs14bqq4buA4bq9TMOdxajhu4B7xKh94buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhuqrhu4Dhur1Mw53FqOG7gHvEqH3hu4DGoDrhu4Dhu5wqw53hu6bhuqrhu4Dhur1Mw53FqOG7gHvEqH3hu4A8W0zDneG7gFjDoOG7gMWoSsOdxajhu4DGoMWo4buow53FqELhu4Dhu481xqDhu4BYMi7DneG7puG7gOG7hMOM4buE4buA4bucMi7GoOG7gH0+4buIw53hu6bhu4Dhu5bhu7Dhu4ApxagyOsOd4bum4buAfcavVcOd4bqq4buAODHhu4BXxajhu6jhuqrhu4DGoD3DneG7puG7gMagIOG7gMWoP+G7gH0+LuG6quG7gMagxajGr+G7iOG7gH3FqErDncWo4buAw53FqMavVFvhu4B9JuG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4B9W+G7kMOd4buAfT7hu4jhu4BX4buwKeG7gH3FqCzGr+G7gCnFqMSofeG7gMWoxq9Vw53huqrhu4DDneG7pk7DneG7gMagxajDksOd4bqq4buAYTbhu4BYw6Dhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5wkxq/hu4B9Mi7DneG7puG7gDjGr+G7gCnFqEtZ4buAKcWoxKgp4buAWFvhu5J94buAfT5Sw53hu4DGoMSoxqDhu4B9W8OhU8Od4bqq4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4bqq4buAV8WoW+G7gDg1xqDhu4B9PuG7uMOd4bum4buA4bucxq/Dmlnhu4A4VOG7gOG7iMOd4buAw53Gr8Odxajhu4B9PuG7kn3hu4B9NUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vyTGr+G7gDg7xq/hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4DGsMO54buAxrDFqOG7iMOdxajhu4Bq4bu04buI4bqq4buA4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4B94busw53FqOG7gOG7nE3hu4B9xahKw53FqOG7gFjhu5Ip4buAw4zhu4B9JuG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4DGoMWoxq/hu4jhu4BYSlnhu4Dhu4Thu4DGoOG7iOG7gH1b4buQw53hu4B9PuG7iOG7gFfFqOG7ninhu4BX4buow53hu4A4SuG7suG7gMagxKjGoOG7gOG7psavLOG7gMag4buI4buy4buA4bucxq/Dmlnhu4B9NOG7gOG7hOG7gsWo4buAfTvGr+G7gEfFqOG7gMOd4bumSsOh4buAxag9WeG7gHvhu4hb4buARH004buA4buE4buCxajhu4Dhu5xTw53hu4Dhu4LFqOG7gDhK4buAfTThu4Dhu4LFqOG7gOG7nFPDneG7gEfFqMSQ4buAfcOUfeG7gMagTOG7gMagxKjGoOG7gMOd4bumSsOh4buAfT7hu7LDneG7puG7gH1b4buQw51C4buAxrDhu5Ip4buAfT5bw53hu6bhu4A4SuG7suG7gMagxKjGoOG7gFkgxqDhu4B9xq9SW+G6quG7gFfFqFvhu4A4Ncag4buAfT7hu7jDneG7puG7gOG7nMavw5pZ4buAw53FqDLhuqzhu4BXxahb4buAODXGoOG7gMagPcOd4bum4buAxqAqw53hu6bhuqrhu4BXxahb4buAODXGoOG7gDhPw53hu6bhu4DDneG7pjIsxq/hu4A8W+G7iOG7gFhLxq/igKbhu4DDncWoN8Od4bum4buAw506xq/hu4BZSuG7gMagxKjGoOG7gOG7nCTGr+G7gH0yLsOd4bum4buAKcWoS1nhu4B9Ksav4buAxqDhu7Thu4Dhu5zGr1Rb4buAV8avVcOd4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO04bum4buySsav4buAfVvhu5DDneG7gH0+4buI4bqq4buAYTbhu4BYw6Dhuqrhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5w6w53hu4A44buw4buAfcavUynhu4B9IMag4buAfeG7kinhu4B9PlvDneG7puG7gFhKWeG7gH0kfeG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4B9W8OhUsOd4buAfT5bw6FUw53hu4DGoEzDncWo4buA4buWxKjhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4ApxagyOsOd4bum4buAfcWoM8ag4bqq4buAfcWoMOG7gOG7nOG7skvDneG7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4B9Ksav4buAKcWoS1nhu4Dhu5zDmuG7gMOdxajDlcOd4buA4buaw5XDneG7gOG7lsavU33huqrhu4DGoEzDncWo4buA4bumxq/EqMag4bqq4buAxqDFqDDhu4Dhu5wqw53hu6bhu4Apxajhu7bDneG7puG7gMOd4bumNOG7iOG6quG7gOG7nMOUW+G7gH0+4buIw53FqOG7gDhK4buAfSThu4Dhu6bGr8SoxqDhuqrhu4BZ4buIw53hu6bhu4BYS8av4buAxqBbKsag4buAeyTDneG7puG7gOG7luG7qsOdxajhu4DDoVLDneG7gMagxajhu7Lhu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5rDlcOd4buAfT5Sw53hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4B94busw53FqEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bqvW33FqOG7sj7hur7DiUV7fT7hu7LDneG7psOJ4bulW8OhU33hu4DGsMWoT8Od4bum4buALeG7gMO1xq/DncWo4buA4buNxajhu4jDncWoRS97fT7hu7LDneG7psOJRS8pw4k=

Quyết Thắng - Minh Khanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]