(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Báo Văn hóa và Đời sống đã có bài: “Nhà nứt, nền sụt khi nhà máy nước hoạt động” (ra ngày 10/8/2015) phản ánh tình trạng một loạt các hộ dân thôn Bùi 2, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc nhà cửa bị rạn nứt, sụt lún, ao hồ thì trơ đáy không có nước, kể từ khi Nhà máy nước sạch Tiến Lộc đi vào hoạt động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cOG7icOKQ+G7msO64buaw4pD4buYw7rigJzhuqPhurx4w7rDjVPhu5rGocO6w41Ew43Dusag4bug4buaw7pH4bq8w4rDusON4bq8eMO6SXfGr8O6w41S4buO4bqyw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq64oCd4buVw7rhuqHhu4jDjcO6SUrDisO64bqy4bq8w5XDukdD4buaw7pI4bucxILDjeG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cOG7o+G7iTPhu5Mh4bq94bufw7o7d8OMw7rhu4nhu7XDjcO64bq84buKdsO64bukeMO6IcOVw4rDusagTcON4bq6w7rDguG7s8O64bqy4buKw7rhurZ4w4rhu5XDuuKAnOG6o+G6vHjDusONU+G7msahw7rDjUTDjcO6xqDhu6Dhu5rDukfhurzDisO6w43hurx4w7pJd8avw7rDjVLhu47hurLDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrigJ3DuuG7o+G7lnbDusON4bq6eMavw7rhu6XDuS/hu60v4bunw7nhu6Xhu6nhu5/DuuG7mOG6vMO9w43DunfDjeG6vMO64bua4buAw43hurzDuuG7muG7lnnDjeG6usO6SU/hu5rDukjDjHnhu5rDuuG6snfhurLDuuG6vE/DuuG6tOG6oMONw7rhu5rhurxMw43Dujvhu57DisO64bunxqHDusWo4buzw7rDqsOKQ8ONw7rDoE/hurLGocO64bq84bucxq/EkMONw7ozxILhu5zDusOgT+G6ssO6w43hurx4w7rhurLDmnbDuuG6tuG7hsO64buWecONw7rDjVPhu5rGocO6xqDhu6Dhu5rDukjhu6LDjcahw7p2w4zDuuG6vE7DuuG7muG6vOG7gMO64bua4buW4buMw7rDgnfGr8O6R+G6vEzDjeG6usO64bqy4buKw7rDjVLhu47hurLGocO6R0XDuuG7mlTDukfhurzDisO64bqj4bq8eMO6SXfGr8O6w41S4buO4bqyw7rGoHnhurLhurzDusOqw4pDw43DusOgT+G6ssO6w4LDisO64bukeMOMw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4buhw4pJ4bq6w7rGoOG7luG6suG7j3UvL+G6suG6tMON4bub4bq2dsOM4bua4bq8dsON4bq84bq8w4x24bub4bukw40v4bq04bqkxqBH4buaw4zhu5gvw43huqThu6bGoC/hu6Xhu6vhu6fGsC/GsOG7reG6tMaw4bulw7nGsMWpw7nDueG7msWp4bun4bup4but4but4buvSOG7peG7m0bhu5jhurp1w7ovcOG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6o+G6vMOZw43hurrDuuG7pEPhu5rDuuG7lnnDjcO6w41T4buaw7pI4buOw43DuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6suG7tcONw7rDjeG6vHjDukzDjeG6usO6M8OMeMON4bq6w7rDquG7lsSow43hurrDuuG6ueG7nMO9w43hurrhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhur124bucw7rhurrDg8ONw7rhu6XDusON4bu1ScO64bua4buWTMOKw7rhu5Thu5x2xqHDusOC4buzw7rhurLhu4rDuuG7luG6ouG7msO6w43hurzDikThu5zDuuG6snfhurLDusOCw4x4w43DuuG6slB2w7rhurJ34bqyw7rDjeG6unjDjeG6vMO64bqy4bq8U+G6ssO6w43hu7XDjeG6usO64bukRMO6R+G6vMO9w4zDusagd+G7msahw7rDgnfDjeG6vMO64bq6w4p3xqHDukjEguG7mMO64bq2w4pCw43DuuG6tsO9w43DuuG6vMOKxJDDjcO64bua4buWecON4bq6w7rDjeG6vHjDuuG6ssOaduKApsO64bq9w4zDjeG6usahw7rDgsOKROG7nMO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DuknDjMON4bq6w7pJSsOKw7pIeMO6R0Phu5rDukjhu5zEgsONw7rhu5rhu5bDvcO6SMOVw4rDuuG7mlTDuuG7mOG6vOG6vnbDusON4bq6eMON4bq8w7rhurLhurxT4bqyw7rDjeG7tcON4bq6w7rhu6ThurDDjcO64bqy4bq8UnbDuuG7muG6vOG6osavxqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDukfhurzDisO64bua4bq8VeG6ssO64bua4buWecON4bq6w7rhu5rhu5ZCw43DuuG7pOG6sMONw7rhu5rDikPhu5jDuuG7muG7oOG6ssO64bqy4buKw7rDjeG6vMOZw43hurrDuuG6tMOKw4nDjcO64bq2w4pDw43DuuG7mOG6vFPhurLDuuG7mnnhu5jhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXA7eMO6M8OMeMON4bq6w7rDquG6vOG7hsO6LHbDui3DusOq4buWUuG7kMON4bq6w7rhu5rhurxMw43Dujvhu57DisO64bunw7pIw4zDukjhu7fDjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG6tsOKQ+G7muG7lcO6w6rhu4DDjeG6vMO64bua4buWecON4bq6w7rhu5Z5w43DusONU+G7msahw7rGoOG7oOG7msO6SOG7osONw7rDjeG6vHjDuuG6ssOadsO6w4JDw43DusONdsavw7rGoE3DuuG6vE/DusO9w43hurzDuuG6vFLhu5DDjeG6usO6w4Lhu7PDukhCw43DuuG7muG7jsOKw7rhu6nhu63DuuG6vE/DuuG6tOG6oMONxqHDuuG7muG7tcON4bq6w7rhu5rhurxCScO64bul4butw7rhurxP4bubw7o7QsONw7rhurJ5w43hurzDusOC4buKw7pIeMO64bua4buAw43hurzDuuG7muG7lnnDjeG6usO64buhdsO64bq84buW4bqk4bq44buPdeG6vOG7muG7muG7mOG7lS8v4bqy4bq8w4zDjcON4bq6dsav4buaw4zhu5rhu5vhurLDjEkv4bum4bqk4bq2L8Wo4bqkSS3DjeG6unbGry3hurR2w4wt4bq6w4rhuqTDjeG6uuG7m+G6vOG7mkl1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhurrDikPDjeG6usO6w41S4buO4bqyw7pH4bq8w4x2w43hu6EvxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG7oS92cMahw7rhurrDikPDjeG6usO6R+G6vOG7jMOKw7rhurJRw43hurrDusON4bq8UsO6dsOMw7rhurxOw7rhurJ5w43DukfDisSQ4buaw7rDvcON4bq8w7rhurxS4buQw43hurrDusOCQ8ONw7rGoMO9w43DusWo4buc4bqi4buaxqHDuuG6suG6vOG7tcONw7rDjeG7nEzDisO64bukeMO6xqDDisON4bq8w7rhurzDjHnhu5rDuuG6slB2w7rhurJ34bqyw7rhurxPw7rhurThuqDDjcO64buk4bqww43DuuG7msOKQ+G7mMO64bua4bug4bqyw7rhurLhu4rDuuG6tMOKw4nDjcO64bq2w4pDw43DuuG7mOG6vFPhurLDuuG7mnnhu5jhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vMOVw4rDuuG6usOKdsONw7pH4bqmw4zDuuG6tHjDisO64bqyUcON4bq6w7rhurrDg8ONw7rhu6XDusON4bu1ScO6SXjDuuG6snfhurLDuuG6vE/DuuG6tOG6oMONw7rhurLhurxSdsO64bq8RMO6w43hurzEgsONw7rDglLDlOG6ssO64bq24bqi4buaw7rhurJTw7rDgk/DjeG6usO64bua4bq8d8OKw7rhu5rhu5bDvcO6SMOVw4rDusONeMOMw7rhu5pUw7rhu5jhurzhur52w7rhurJ34bqyw7rhurLhuqLhu5jGocO6w43hurp4w43hurzDuuG6suG6vFPhurLDusON4bu1w43hurrhu5nhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhurXDjeG6usO6M8OMeMON4bq6w7rDquG7lsSow43hurrDuuG6ueG7nMO9w43hurrGocO6SU/hu5rDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4bua4buVw7p14bqh4buedsO6SVJ2w7rhurbhu7PDjMO6xqDhu7fhu5jDuuG7muG7jsOKxqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDukfhurzDisO64bqy4bu1w43DusON4bq8eMO64bqy4bqi4buYw7rGsMO6xajhuqDGr8O64bq0VcON4bq6w7rhu5pUw7rDjeG7tUnDuuG7peG7r+G7reG7r8O6w4JDw43DusONdsavw7rDguG7s8O6xajhu5xNw43hurrDuuG6suG6ouG7mMO6SHnDisO64bq24buGw7rGoOG7oOG7msO6SOG7osONxqHDuuG7lnnDjcO6w41T4buaw7rDjeG6uuG6vMOKQknDuuG7muG7lsSow43hurrDuuG6tMOMw7rDvcON4bq8w7rhurxS4buQw43hurrDuuG7mlTDuuG6tFXDunfDjcO64bqj4bq8eMO6SXfGr8O6w41S4buO4bqyxqHDukfhurzDikPDjcO64bq6w4p2w7rDguG7gMON4bq8w7rhu6RMw7rhurLhu57DjeG6usO6SMOMw7pI4bu3w43hurp14bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5p24bq2SOG6pMO64bumw4rhurThu5rhurzhu491xrDGsOG7r3XDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buPdeG7p+G7pcWpdcO64bqy4bqkSEjGoOG7mHbhurLDisON4bq64buPdcO5dcO64bqy4bqkSEjhu5h24bq04bq0w4rDjeG6uuG7j3XDuXXDuuG6tsOM4buW4bq04bqk4buW4buPdcO5dcO6xqDhu5rGr0jhuqThu4914bq2w4zhu5bhurThuqThu5Yt4bqyw4xISHbhu5jGoOG6pOG7lcO64bqyw4xISHbhu5jGoOG6pOG7l3XDuuG6skh2xqDGoOG7j3XhuqHGoMOMw6p24bq2SOG6pDLhu5bDiuG6tHVw4buh4bua4bq2w4zhurTGr3Dhu6Hhu5rhu5bDusag4buaxq9I4bqk4buPdUnGoMOMLcav4bq44buaw4otw4rhu5bDjOG7puG7lcO54buXScagw4wtxq/hurjhu5rDii3hurjDiuG7lsag4bua4buWw4zhu6bhu5XGr+G6pMag4buXScagw4wtxq/hurjhu5rDii1Idsag4bua4buWw4zhu6bhu5XGr+G6pMagdXDhu6Hhu5rhurTDuuG7psOK4bq04bua4bq84buPdeG7peG7qeG7rXXDuuG7pHZIw4rhurrDjeG7j3Xhu5rDjOG7mHXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7psOK4bq04bua4bq84buV4bul4bul4but4bub4but4buY4bua4buX4bq2w4zhu5bhurThuqThu5bhu5XDjcOMw43huqThu5fhurbDjOG7luG6tOG6pOG7li3hu5rDjOG7mOG7lcagw4xIw4rhurTDuuG6tkjhu5zhuqTDuuG7peG7m+G7qeG7mOG7muG7l8O64buYduG6tOG6tMOKw43hurrhu5XDueG6sknDuuG7qeG7m8aw4buY4buaw7rDueG6sknDuuG7qeG7m8aw4buY4buadXDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwIVLDlOG6ssO64bq2w4pD4buaxqHDuuG6o+G6vHjDukl3xq/DusONUuG7juG6ssO6xqB54bqy4bq8w7rFqOG7s8O6w6rDikPDjcO6w6BP4bqyw7rDglLDlOG6ssO6w4JSdsO64bukeMOMw7rGoMOaw7rhurThu6DDjeG6usO64bua4bq8d8ON4bq6w7rhu68v4bunw7nhu6XGsMO64buk4buOw4rDuuG7msOTw43hurrDuuG6usOKd8O64bua4buW4buGw7rhurJMw43hurrDuuG7muG7luG7gMON4bq8w7pIeMO6xanDucah4buvxrDDucO64bua4busw7rDgk7DjeG6usO64buaVMO6w43hurrhu5xOw43DuuG7pE3DjcO6Vi47xqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDusOC4buKw7rhu6RNw43DusOCTcOKw7pTw43hurrDusOC4buGdsO64buY4bq8UuG7jMON4bq6w7pIeMO64bulxqHFqeG7rcO5w7rhu5rhu6zDusOCTsON4bq64bubw7rhur124bucw7pH4bq8w4rDusOCw4rDuuG7pHjDjMO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usahw7rDjeG6vHjDukl3xq/DuuG6suG7isO64bqyTMON4bq6w7rGoOG7nOG6ouG7msO6R+G6vMOMw73DjeG6usO64bul4bub4bunw7nDucO6R+G6vE3Dii/DjeG6unjGr8O6w4JCScahw7rhu5jhurzhu6DhurLDuuG7pOG7oMO64bqy4bq8w4zDuuG7qcO64bua4bq8TMONw7pH4bq84buKw7pH4bq84bu1w43DuuG7pETDusON4bq64bucTsONw7rDjVLhu47hurLDuuG6slB2w7rFqOG7s8O6w6rDikPDjcO6w6BP4bqy4bub4buhL+G7mHDhu6Ev4bua4bq0cOG7oeG7muG6tMO64bumw4rhurThu5rhurzhu491xrDhu6nGsHXDuuG7pHZIw4rhurrDjeG7j3Xhu5rDjOG7mHXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7psOK4bq04bua4bq84buV4bul4bun4bubw7nhurJJ4buX4buYduG6tOG6tMOKw43hurrhu5XDueG6sknDuuG7qeG7m8aw4buY4buaw7rDueG6sknDuuG7qeG7m8aw4buY4buadXDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4bqj4bq6w4x4w4rDusON4bq8w5nDjeG6usO64bq8T8O64bqy4buKw7rDjeG6vHjDuuG6ssOadsO6xajhuqDGr8O64bq0VcON4bq6w7rhurJ34bqy4bq8w7rDguG6oMavw7rhu6kt4bulw7nDusON4bu1ScO64bua4buW4buQw7pIQsONw7rhurbhu4bDusO9w43hurzDuuG6vFLhu5DDjeG6usO64buWecONw7rDjVPhu5rGocO6w43hurzDikThu5zDuuG6vE/DuuG6usOKdsO6w4Lhu4DDjeG6vMO6R+G6vHfhurLDuuG6tOG7nsO6SeG7jsOKw7rFqOG6oMavw7rhurRVw43hurrDusON4bq6dsavw7rGoHbhu5zDuuG7muG6vMOVw4rDusOCw4pFScO64bqj4bq8eMO6SXfGr8O6w41S4buO4bqyw7rGoHnhurLhurzDusOCw4rDuuG7pHjDjMO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bqyUcON4bq6w7rhurbhu4bDuuG7lnnDjcO6w41T4buaxqHDuuG6suG6vOG7huG7nMO6w73DjeG6vMO64bq8UuG7kMON4bq6w7rDjeG6vFLDuuG6vE/DuuG6usOKdsO6w4Lhu4DDjeG6vMO6dsON4bq8w7ozw4x4w43hurrDuuG6o+G6usSo4bqyw7rhurnhu5zhuqDDjeG7m8O6w6rhurzhuqTDjMO6dsON4bq8w7rhurnhu5zhuqDDjcO64bua4bq84buAw7ouVcO6d8ONw7rhuqPhurx4w7pJd8avw7rDjVLhu47hurLDukh4w7rDjcOKREnDuknDjMON4bq6w7rDgsOUw4rDuuG6slB2w7rhurZ4w7rhurLDjMONw7rDjeG6vOG6oMONw7rhurThuqDDjcO64bua4bq8TMONw7o74buew4rDuuG7p8O6w43hu4rDisO64buWw4pCw43hurrDuuG7pHjDuuG6ssO9w7rFqOG7s8O6w6rDikPDjcO6w6BP4bqyw7rDjeG7isOKw7rhurLhurzhu5zDjeG6uuG7m8Oq4bucxq/DusON4bq8w4pCw43GocO6dsON4bq8w7rhurnhu5zhuqDDjcO64bqyUcON4bq6w7rDjeG6vFLDusON4bq8w4pE4bucw7rhurxPw7rhurrDinbDusOC4buAw43hurzDukfhurx34bqyw7pH4bq8TMON4bq6w7pH4bq8SsOKw7rhu5rhurzhu7fhurLDuknhu7fhurLDukh4w7rhu5Thu5zGr8O64bua4buW4buAw43hurzDukfhurzDvcOMw7rGoHfhu5rDukhVdsO64bqy4bq8xKjDjcO6w4Lhu4Z2w7rDgsOKRUnDusOCQeG7msahw7rhu6F2w7rhurzhu5bhuqThurjhu4914bq84bua4bua4buY4buVLy/hurLhurzDjMONw43hurp2xq/hu5rDjOG7muG7m+G6ssOMSS/hu6bhuqThurYvxajhuqRJLeG6vOG7nMOMw43hurotw43hurx24bub4bq84buaSXVw4buhxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG6vFLhu47DjeG6usO64bqj4bq8eOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL3Zww7pJd8avw7rDjVLhu47hurLDukjDisSQ4bucw7rhurLhu4rDuuG7pOG6osONw7rDgkTDuuG6uuG7gMO6xqB2w4rDusag4buK4buaw7pH4bq8TMON4bq64buZw7osd+G6ssO64bqy4buMw7rhu5Thu5x2w43DuuG6suG6vFPhurLDusON4bu1w43hurrDusOC4buzw7rDgnfDjeG6vMO64bq6w4p3w7rDguG7osON4bq6w7pJU+G6ssO6w4JPw7rDvcON4bq8w7rhurxS4buQw43hurrDuuG7mlTDuuG6tFXDunfDjcO6w4JDw43DusON4bq84bqgw43DuuG6tOG6oMONw7rhurx2xq/DuuG6suG6vFJ24buZw7rDqnnDisO6xqB2w4zDukh5w4rDukhVdsO64bqy4bq8xKjDjcO6w4Lhu4Z2w7rDgsOKRUnDuuG7muG6vEzDjcO6O+G7nsOKw7rhu6fDukl4w7pH4bq8TMON4bq6w7rhu5jhurzDvcOKw7pJT+G7msO64buk4buGw7rhu5rhu5bhur7DusONeMOMw7pH4bq8d+G6suG7neG7meG7m+G7m+G7m+G7oS/hu5hw4buhL+G7muG6tHDhu6Ev4bua4buWcOG7oS/hu5rhurbDjOG6tMavcOG7oS/hu5p24bq2SOG6pHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4bq1w43hurrDujPDjHjDjeG6usO64bqj4bq6xKjhurLDuuG6o+G6ukzDjcO64bua4bq8TMONw7o74buew4rDuuG7p8O6ScOMw43hurrDuklKw4rhu5XDunUsd+G6ssO64bqy4bqi4buYxqHDusON4bq6eMON4bq8w7rhurLhurxT4bqyw7rDjeG7tcON4bq6w7rhurLDg8ONw7rGoOG7jknDuuG6suG7isO6R0Phu5rDukjhu5zEgsONw7rhu5rhu5bDvcO6SMOVw4rDuuG7muG7llLhu47hurLDuuG6tnjDuuG6ssOMw43DuuG7pETDusON4bq64bucxq9Cw43DusON4bq84bqgw43DuuG6vMOKxJDDjcO64buaUsOUw43hurrGocO64bq2w4rEkMONw7rhu5jhurx34buYw7rhurrDisO9w4rDuuG7lOG7nMavQ+G7msO6w4JFw7rDjeG6vOG6oMONw7rhurThuqDDjcO6R+G6vErDisO64bq8w4x2w43hurrDukl2w43hurrhu5vDuuG6o0Phu5zDuuG6vMOKxJDDjcO64buaUsOUw43hurrDuuG7lnnDjcO6w41T4buaxqHDusag4bug4buaw7pI4buiw43DusON4bq8eMO64bqyw5p2w7pIeMO64bq0w4zDuuG6o+G6vHjDukl3xq/DusONUuG7juG6ssO6xqB54bqy4bq8w7rDqsOKQ8ONw7rDoE/hurLDuuG7muG6vOG7gMO64bqyw4PDjcO6xqDhu45Jw7rhurLhu4rDuuG6tsOKxJDDjcO64buY4bq8d+G7mMO64bq0w4rDuuG6tMOVw4rDusON4bq84bqgw43DuuG6tOG6oMONw7rhurzDjEHhurLDuuG6tMOKw7rhurTDlcOKw7rDjeG6vHjDukl3xq/DusONUuG7juG6ssO6w4JDw43DuklP4buaw7rhu6Thu4bDuuG7muG7luG6vsO6R+G6vHfhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXA7QsONw7rhurJ5w43hurzDusOC4buKxqHDusON4bq8w5nDjeG6usO64bua4bq8w4rEkOG7msO64bq8ecOKw7rhu6REw7rhurLhu4zDusag4buQw7rhu6TEguG7msO64bqy4bq84bqi4buaw7rDjeG6vHjDuuG6ssOadsahw7p2w4zDuuG7pFLDlcONw7rhurJRw43hurrDuuG6ssODw43Dusag4buOScO64bqy4buKw7rhurzhu4DDjeG6vMO64bua4bq8U+G6ssO64bq8w5LDuuG7muG7lsOUxqHDusOCRMONw7rhurbhu57DusOCRcO64bq2eMO64bqyw4zDjcO64bq04bucxq/DuuG7muG7nMahw7rhurrDinbDuuG6sk3DusON4bq8eMO64bqyw5p2w7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7pJ4buedsO6SVJ2w7rhurbhu7PDjHXigKbhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXB1w6pUw7pH4bq8w4rDuuG6suG7isO64buY4bq8w73DjcO6d8ON4bq8w7rhurJQdsO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DusOCQ8ONw7rDjXbGr8ahw7rDguG7s8O64bqy4buKw7rhu5bhuqLhu5rDusON4bq8w4pE4bucw7rDgsOMeMONw7pHw4pFScO64bua4buWdsahw7pH4bq8w73DjMO6xqB34buaxqHDusOCd8ON4bq8w7rhurrDinfDusOCUsOU4bqyw7rhu5rhurx4w43hurzDukjEguG7mMO6w43hurxSw43hurrDusOCQ8ONw7rDjXbGr8O64buk4bqww43DuuG6suG6vFJ2w7rhurLhu4rDuklP4buaw7pHQ+G7msO6SOG7nMSCw43DuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rhu5rhurxT4bqyxqHDuuG6suG7oMO64bua4bq8RcO6w414w4zhu5vDuuG6o+G6vMOZw43hurrDukjDjMO6SOG7t8ON4bq6w7rhurJQdsO64bq2eMO64bqyw4zDjcO64bqyUcON4bq6w7pIeMO6w4LDikThu5zDuuG7muG7luG7tcONw7rhu5rhu5bhu5DDuuG6slB2w7rhurLhurzhur7DjeG6vMO64buU4bucxq9Ew43DusOC4buGdsO64buY4bq8UuG7jMON4bq6dcO6LcO6TMON4bq6w7ozw4x4w43hurrDuuG7ieG7tcONw7rDquG6vMOKQknDui3DusOp4bq84buKw7rhurLhurxQw7rhu5rhu4bhurLhurzDuuG6vzvhuqMuw7rFqOG7s8O6w6rDikPDjcO6w6BP4bqyw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4bua4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4buh4bq2w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3VJxqDDjC3hurbDiuG6tMOKLeG6uMOMw43hu5ot4bum4bqkw4rhurrhurzhu5rhu5XDjcOM4buWSXZIdXDhur3hu4zDjcO6IeG7gMON4bq84buhL+G6tnDhu6Ev4buYcA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]