(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Không đường, không điện, không đất sản xuất, không nước sạch và không sóng điện thoại, đó là những gì mà chúng tôi đã tận mắt chứng kiến khi đến với Làng Thung (xã Đồng Lương, Lang Chánh).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4bqr4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6uMSCw5TDveG7iEpSw73hu45RSsO9xajEqMOU4bquxajDveKAnMOBw73DksSoxqDDleG7iOKAncO64buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7reG7qeG7k+G6sXU0xKnhu6vDveG6qcSoxqDDleG7iMO9w4pWUsOV4buI4bunw73DksSoxqDDleG7iMO9w4pKScOV4bunw73DksSoxqDDleG7iMO9w4pDxajDveG7puG6ssOVw73hu7jGr0PFqOG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOVVlHhurrDveG7puG6tuG6usSow73hu7ThurDDvcOSxKjGoMOV4buIw73hu6bhu5DDleG7iMO9w4pKScOVw73FqMSow5ThurZK4bunw73DiuG7kMO94buM4bqww73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG7iEzDveG7juG6sMO94bq6xKjhu6jDleG7iMO9xajGoErDvcOK4bq0w73FqMSQw5XDveG7juG6pMWow73hurrEqFfDleG7iMO9w5JKR8OVw73DksSoSsO9w4pHw5XDveG7tFFKw73huqvhurDDleG7iMO9asSoxq/DleG7iMO94bup4bu44bq0w7004bucw5Xhu4jDveG6q1ZQw5Xhu4jhu6fDveG6q8SCw5Xhu4jDvTLEqOG6rsOVxKjhu6vFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7tcOA4bu3QS9B4bqi4bq84bu14bu1w4Hhu7dB4buz4buzxajhuqDhu7Phu7XhuqLDgMOA4bqg4buM4bu1xanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7seG6vuG7juG7rWrhu6RSSsO94buOVsSCw73hu7ThurDDlMO94buM4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6usSo4buow5Xhu4jDvcWoxqBKw73DmsSo4bqySsO94bq4w4LDleG7iMO9w5nGr8SCw73hu4hEw5XDveG7t8O94buISlLDvcOKVlLDleG7iMO94bukWMOV4buIxanhu7Ev4bq+4buO4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butauG7pFTDveG7jOG6tkrDveG7jOG6sMOV4buIw71qxKjGr8OV4buIw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5Xhu4jhurBAw73hu45WxILhu6fDvcOSxKhKw73hurrEqOG7qMOV4buIw73FqMagSsO9w4pIw73hurrEkMOaw73hu7RRSsO94bq6xKhLw5XEqMO9w5nGr0BIw5XDvcOKTcSCw73DmsSoVlDDleG7iMO94bu0SMO94bu0SknhurrDveG7tOG6sMOUw73FqMSow4Lhu47DveG6usav4bui4bq6w73hu6bhu5rDleG7iMO94bq44bqww73hurrDlMOVw73DlVBKw73DikJA4bunw73GoMOV4buIw71j4buIxq9Aw4zDlcO94buTw4LDlcO9alZUw5Xhu4jDvS3DvcOsxKjhu5DDvTLEqOG7rMO9xahN4bq6xKjDvWsxYzPDveG7uOG6tMO9NOG7nMOV4buIw73huqtWUMOV4buIw73FqOG7lMO94bu04buCw73hurjDgsOVw73DksSow5TDgsOVw7nigJwmw5XEqMO94bq64buQw73DikrDveG6uOG7osO9w4pWU+G6usO9w5LEqMagw5Xhu4jDusO94bqvSlLDveG7juG6sMO94bu04bqww5TDvcOK4buQw73hurrEqE7DveG6uuG7kMO94bq64bqu4bq6xKjDvcOKSsO9xajhuqTFqMO9w4pWUsOV4buIw73hu6RYw5Xhu4jDvcWoxKjGoErhu6fDveG7jkNAw73EqMag4buOw73DlcSCQMO9xajhu6RSSsO94buOVsSC4bunw73DilZSw5Xhu4jDveG7jERAw73hu4zhuqThu47hu6fDveG6uuG7kMO9w5Xhu4hWUkrDvcOKRUDDvcOaxKhLxILDveG7psSCxq/DveG7uOG6vsO94bq64buuw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DikrDvcOKVlPhurrDvcOKQsavxanFqcWp4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu5PEkEDDveG7jOG6sMO94bq6xq/hu6LhurrDvcWoxKjDncO94bumV+G6usO9w4pWUsOV4buIw73DikrDvcWoUUrDveG7jOG6sMOV4buIw71qxKjGr8OV4buIw73hurjhuqbDleG7iMO94bu44bq+w73hu47huq5Aw73DiuG6tMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKjhurDDlcSo4bunw73FqMSoxIJAw73hu7ThurDDlMO9w4rhu5DDveG6usSo4buow5Xhu4jDvcWoxqBKw73DmsSo4bqySsO94buM4bq+w5TDveG6uOG7osO94buIRMOVw73hu7fDveG7iEpSw73DiuG7nMOV4buIw73EqOG7nOG7p8O94bq4w4LDleG7iMO9w5nGr8SCw73hu7fDvcOV4buI4buYw5XDvcOV4buoSsO9w4pEQMO94bu04bqkxajhu6fDveG7jsav4bugSsO94buOUUrDvcOKR8OVw73DilZT4bq6w73DleG7iMagSsO94buM4bqww5Xhu4jDveKAnMSoxq9ASMOVw73FqMSow5ThurZKw73DgcO9w5LEqMagw5Xhu4jigJ3DvcOV4bqwQMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqr4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDvcOV4bqm4buOw73hu4zhu5jFqMO9xajEqOG7lOG7jsO94buISuG7ssSCw73DleG7qErDveG7pFjDleG7iMO9w4rhurZKw73DleG7iOG6sMOVw73hu7RRSsO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DleG7iMagSsO9w5XEqOG6sMO94bum4bqww5XDveG6uuG7rsO94buM4buww5rDveG7uOG7sMOaw73FqMSoQ8Oaw73FqMSow5Thuq7DleG7iMO9xKhKScOVw73hu6TEgsO9xajhu6RWUeG6usO94buO4bqkxajFqcO9NOG7kMOVw73FqEpHw5rDveG6usSo4buow5Xhu4jDvcWoxqBK4bunw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvcWoxKjGoMOVw73DrMSo4bq24buOw73hu5PDgsOVw70z4buuw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73hu4hKQ8avw73DilZT4bq6w73DleG7oErDveG6uMav4bucw5XDucO94oCc4bqr4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6uuG7ksOVw73DleG7iMSow6jDlMO94buM4bqk4buOw73DlcSo4bqww73hurjhuq7DlMO94bq24bunw73DksSoxqDDleG7iMO9w5XEqFbDveG6uuG6ruG6usO94buM4bqww5Xhu4jDvcOSxKjhuq7hurrDvcOKQsav4bulw73DleG7iFZSSsO94buM4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6usSoTsO94bum4buaw5Xhu4jDveG6vFnEgsO94bu04bqww5TDvcOV4buIxKhIw73FqOG7pOG7nMOV4buIw73hu4zhu6jEguG7p8O94buO4buixajDvcOVw4Lhu47DveG6usSoTsO9w4pWU+G6usO94buO4buixajDveG7tOG7sMO9xajEqMagSuG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6uuG7kMO9w4rhu6zDvcOCw5Xhu6fDveG6uuG7kMO9w5XEqOG6sMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6uuG7kMO9w4pDxajDvcOKw43DvcWo4buk4bucw5Xhu4jDveG6ukJAw73hu4zhu6jEguKApsO9w5LEqErDveG6uuG7kMO9w4pWU+G6usO9S8Wow73DleG7iMagw73EqMSCQMO94bq6w5TDlcO94buI4bqw4bunw73hurrDlMOVw73hurjhu5LDvcSo4buYw73hu7ThurDDlMO9w4pCQMO94buOxq/EgsO94bu0UUrDveG7iErhuq7DveG6uuG7rsOV4buIw73hu6Thu4LDveG7iETDlcO94buO4buixajDvcOVw53EgsO94bu0TMO9w4pKw73hu4zhurZKw73DksSo4buQw73DksSow4LDlXnFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG6vcOV4buIw71j4buIxq9Aw4zDlcO94buTw4LDlcO9alZUw5Xhu4jDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDucO94oCcacO9w4pCQMO9xahDxajDveG6uuG6ssO94bq64buQw73DgeG6oMO9xKjhu6LDveG7jOG6sMO9w5Xhu4hWUkrDveG6vELDlcO9xajhu6LhurrDvWJWUsOV4buI4bunw73FqMSoTMO9w4HDgMO9xKjhu6LDvcOV4buIxKjDqMOUw73FqMOU4bqww5XDveG6vEpJw5Xhu6fDvcWoV+G6usO94buM4bqww73DksSoxqDDleG7iMO9w4pWU+G6usO9xahKR8Oaw73hu7jhu6jhurrDveG7tFFKw73DikpJw5Xhu6fDvcWo4bukVlLDleG7iOG7p8O9xajhu6Thurbhu47DvUDDvcWoR+G7p8O9w5VWUeG6uuKApsO94bq6xKhOw73hu7XDvcSo4buiw73FqMSow5Thuq7FqMO9w5Xhu4jEqMOow5TDveG7jOG6sMO94buISsSCw73DikzDlcSow73EgsOVxKjDvTPhu67DleG7iMO9xajhu6RWVMOV4buIw73FqMSoxqDDleKAncWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butJsOVxKjDvWpWVMOV4buIw73hurrEqMOUw73hurhKR8Wow73FqMSoRuG7jsO5w73igJwx4bqww73hurrDlMOVw71Uw73DikJAw73DksSo4buew73hurrhuq5Kw73hu4zhurDDvcOV4buIxq/hu5zDlcO9w5VWUeG6usO94bum4bq24bq6xKjDvcOSxKjGoMOV4buIw73hurrhu5Dhu6fDvcOVVlHhurrDvcOK4bquw73hu7TGoErDvcWoWMO94bq64bqu4bq6w73hu47hu5Thu6fDveG7juG6sMO94bq4QkDDveG7iEpSw71Uw73DikTGr8O9w5Xhu4jGr+G7nMOVw73hurjhurDDveG6usOUw5XDvcWo4buk4bucw5Xhu4jDveG6ukJA4bunw73hurzhu6rDleG7iMO9xajEqMav4bua4bq6w73hu6ZCxq/DveG7tFfFqMO94bq6xKjEgkrDveG7jOG7mMO94bukxILDvcOKQ0Dhu6fDvcagw73DlcSoSsOM4buO4bunw73DiuG7ouG6usO9xKjhurZKw73hu4zhuqThu47hu6fDveG6ulfDveG7tOG6sErDvcOV4buI4bqwQMO94bq44bqww73hurrDlMOVw73DmsSo4bqySsO9w4rhur7hu47DvUPhu47hu6fDvcOV4bucSsO94bukxILDveG6uuG6tsOUw73hu7TGoErDveG6uOG6ruG7juKAncWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butMuG7ksOVw73hurrEqE3DvcOsxKjhurbhu47DvWrEqE3DvTPEkMav4bunw73DleG7iFZSSsO94buM4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jhu6fDvcOSxKhKw73hurrEqOG7qMOV4buIw73FqMagSsO94buIxKjhu4DDvcWoxKjDguG7jsO9w5XEqOG6sOG7p8O94bq6xKhNw73DlcSoVsO94bq64buaw73hu4hWU8OV4buIw73hurpWUkrDucO94oCc4bqvSsSCw73DikzDlcSow73hurrhu5DDveG7t8O94bu0U8O94bq6xKjhu5zDleG7iOG7p8O9w5XDguG7jsO9w5XhurDDlMO94bq64buuw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DiuG7rMO9w4LDleG7p8O9w5rEqOG6skrDvcOKSsO94buM4bqw4buOw73FqMSoxq9G4bunw73EgkrDvcWoxKjGr0bDveG7iEzDveG7jOG6sOG7jsO9w4pDQMO9w5JKR+G7jsO9xahKSMOVw73FqOG7pMSCw5Xhu4jDvcWo4buk4bqySsO9xKjhurDDleG7iMO9w5Xhu4jhurBA4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61q4bq24buOw73hurhKScWow73hu4zhurDDleG7iMO9asSoxq/DleG7iOG7p8O94buOxILDleG7iMO9xajEqOG6vsOUw73hurjEgsOUw73hurpCxq/DvcSo4buUSuG7p8O9w5Xhu4jGr0BJw5XDveG7tOG7mMOV4buIw73FqMSoxILDvcWoxKhKR8Wow73hurrhu6zEgsO94bq44bqww73hurrDlMOVw73DlVBKw73DikJAw73FqOG7pMSCw5TDvcOK4bueSsO94bu0UUrDvcOsxKjhu5DDvTLEqOG7rMO9xahN4bq6xKjDvWsxYzPDvcSoxq9AScOVw73huqvEgsOV4buIw70yxKjhuq7DlcSow70tw73GoMOV4buIw73huqvhu7LDvTRX4bq6w70yxKjGr8OV4buIw73hurrEqMOUw73hurhKR8Wow7nDveKAnMOsxKhLxILDvcSoxq9AScOVw73hurrhu67DleG7iMO9w4rhurTDvcOZxq/EgsOVw73FqELhu47DvcOKR8OVw73hurjhurDDveG6usOUw5XDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bu04buqw5Xhu4jDvcOK4bqs4bq6w73hurhKScWow73DksSo4buQw73DksSow4LDlcO9w5XEqFbDveG7jOG6sMOV4buIw71qxKjGr8OV4buIxanDveG6scavQEnDlcO9w4rhurTDveG6uuG7kMO94bq8WcO94bquw5XDveG7jlTDvcWoxq9AR8OVw73DilZSw5Xhu4jDvcWoWMO9w4pWUsOV4buIw73hu7XDgcO94bupNOG7nMOV4buIw71qQuG7juG7q8O9w4pKw73DmcavxILDvWrEqMavw5Xhu4jDveG7psSCw5Xhu4jDveG6uEbDlcO9Y+G7iOG7mOG6usO94bqr4bqs4bq6xanDvTNZw73huq7DlcO9w4rhurTDvcOKVlPhurrDvcOaxKhGw73hurzGr0BJxajhu6fDveG7puG7hMO9w5LEqFRKw73hurrGoMOV4buIw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVw4Lhu47DvcOVxIJA4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61j4buIw5ThurBKw73hu6TEguG7p8O9xqDDleG7iMO9MsSoxq/DleG7iMO94bq64buSw5XDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDvcWoxKhG4buOw7nDveKAnOG7k0jDvcOKSknDlcO94buMVlFKw73FqMSoTMO94bq8w5TDvcOKTcSCw73EqEzDlcSow73DiuG7nErDvcOV4buoSsO9w5VGw5XDveG7tEpJ4bq6w73FqOG7pErDjcOVw73DksSoxIJKw73hu6RDxajDvcOSxKjhu5DDvcOSxKjDgsOV4bunw73hu45RSsO9w4pCQMO94buM4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6uuG7rsOV4buIw73DlcSoxJDDlcO9w4pWU+G6usO94buI4buQSsO9xajhurBKw73FqOG7pFPDvcOKSknDlcO9w5XDgsOV4buIw73hu4xWU8OV4buIw73hurrhu6zEgsO9xajhu57DveG6usSoV+G6usO9w5rEqErDveG6usSoS8OVxKjDvcOaxKjhu6zDveG6r+G7pOG6vsWow73hurrhu6zEgsO9w6zEqOG6rsOaxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61qxq9Aw73DlcSoSkbDleG7p8O94bq64buuw5Xhu4jDveG6usSoTsO94buM4bqww73FqMSo4bqkw5rDveG7puG6rsOV4buIw73FqMSoxIJAw73FqMSoR8O9w4rDqMOVw73hurxExq/FqcO9MuG7ksOVw73hu7RIw73DleG7iMav4bucw5XDvcOVVlHhurrhu6fDveG6usSoS8OVxKjDvcOZxq9ASMOVw73hurrhu67DleG7iMO9w4rEgsOV4buIw73DmcavxILDlcO9xahC4buOw73DksSo4bqk4bq6w73DmsSo4buw4bq6w73DisONw73hu4hK4bqy4buOw73FqMSoSsONxq/DvcOK4bui4bq6w73EqOG6tkrDvVTDveG7jlfhurrDvcWoxKhDw5rDvcOVxKhDxajFqcO94bqxSknDlcO9w5XEgkDhu6fDvcSoxq9AScOVw73DisSCw5Xhu4jDvcWoS+G6usSow73hurpZ4bq6w73EqFZRw5Xhu4jDveG6vMOJw5XDveG6uOG6sMO94bq6w5TDlcO94buM4bqww5Xhu4jDvWrEqMavw5Xhu4jDveG6usSoxq9Aw43DlcO9w4rhu55Kw73hurpCQMO9xajhu6Thu5zDleG7iMO94bq44bqmw5Xhu4jDveG6uuG6ruG6usSow73DilbEgsO9w5XEqEpIxq/DveG7iErhu5rDleG7iMO94bq6QkDDvcWo4buk4bucw5Xhu4jDveG7jlFK4bunw73DmsSo4buqw73EqFPDmsO94bu0UUrDvcOKTcSCw73EqEzDlcSo4bunw73FqMSoUkrDvcWoSkfFqMO9w5VQSsO9w4pCQMO9w5XEqOG6puG7jsO9xajDgsOV4buIw73FqMSoRuG7jsO9w5XDgsOV4buIw73hu6bGr0PFqMO94bq6xKjDlMO94bq44bqww73hurrDlMOV4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu5NRSsO9VlHhurrDveG7jlDDveG7plHhu47DvcWoxKjDlOG6rsWow73DksSo4buUSsO9w4HDvcOSxKjGoMOV4buI4bunw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw73hu4zhurDDleG7iMO9asSoxq/DleG7iMO94bu0w4nDlcO9w4rEgsOV4buIw73EqOG6sMOV4buIw73DleG7iOG6sEDhu6fDvcSo4bqww5Xhu4jDveG7iEpSw73DleG7iOG7kMOV4buIw73hurrEqFLDvcOKVlPhurrDveG7plnDveG6usSoxq/DleG7iMO9xajEgkDDveG7iOG7kMOaw73hu6ZX4bq6w73hurrhu6zEgsO94bq64bqyw73hurrhu6LDleG7iMO9w4rhu5zDleG7iMO9w4rDjcO9xahYw5Xhu4jDveG6uFZR4bq6w73FqMSow5Thuq7FqMO9w5Xhu4jEqMOow5Thu6fDveG7uOG7kMSCw73hurxEw5XDvcOSxKjDlOG6ssOV4buIw73hurrhuq7hurrEqMO94bq6xKhGw5XEqMO94buMSeG6usSow73hu7RRSsO94bq64bqu4bq6w73hu7jhurTDveG7jELDlcO94bq6xJDDlcO94bu04bqww73DiuG7nMOV4buIw73hurjhuqbDleG7iOG7p8O9xajEqOG6sMOVxKjDvcWoxKhNxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7HhurjDveG7psWoQOG7jOG6vnF54buO4bumw5Qt4bq4SuG6vEot4buKw5TDlcWoLeG7tuG6vkrhu4jEqMWow7nDlcOU4buk4buOxILhu4x54butM8OU4bq0w5XDvWrhurBK4buxL+G6uOG7reG7sS/DmuG7rQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]