(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, chưa đồng bộ, tuy nhiên với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, đến nay bộ mặt nông thôn xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đang có sự chuyển mình mạnh mẽ.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bu24bqzNOG7s+G7qeG7j+G7izTDs+G7icO0NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7j+G7l+G7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buNcMSpNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1XS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhurrhu6k04bq9xKlnxak0w7PEqWjhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNC004bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG6ueG7keG7jzThu4vhuqd1NOG7j+G7icSpZ8WpNMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu488NOG6ueG7oTThu6VzNOG7ieG6sTThu6dj4buP4buLNOG6ueG7keG7jzThu4/hu4vhu4nDqMO1NOG7j+G6r+G7jzw04bq54buJ4buvw6M04bq94bub4buP4buLNMOp4budPDThu6fFqeG7uTThu4/hu4nEqeG7heG7jzThu7NwxKk04buleDThu4/hu580w7J44bq5NOG6ueG7scOjNOG7iWg04bun4buJxqHhu4/hu4s04bq54buJauG7j+G7iTThu6fDuWw04buz4bqvNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPPDThur1m4buPNOG7j8Oj4bu5NMOp4budNOG7jeG6p+G7pzThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7t+G6szThu6bhu4nEqWjFqTTDksO14buP4buLNH3hu6bhu4nEqWjFqTThu4jDtMOjWzThur3Do+G7j+G7izThurnDtDThu6V4NOG6ueG7icWp4bu5aeG7jzThu41r4buP4buJNOG7jeG6seG7j+G7iTThu43hu4M+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8z4bq74bun4buJxanhu43DqTTEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTbDoHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3N2EvNzU14bq7ODc1YcOhYTjhu6c4ODk2NsOyNT5vdeG7iyHDuT/DoTY2MzTDo8Oy4bunPzPhu7bhurM04buz4bup4buP4buLNMOz4buJw7Q04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7UzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTbDoDM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7juG7ieG6rzThu7PhurXhu4804buJw7TDozThu6fhu4nhu5fhu4804bum4buJ4bqv4buP4buJNOG6vOG6seG7pzQtNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu47hu6bhu4w0w7PEqWnFqTThu41lxak04bq54buxw6M04bu34bqzNOG6veG7r3Lhurk04bq9Y8WpNOG7p+G7rzTDs+G7icOj4buP4buLNOG7p8O5w6Phu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu4jDteG6r+G7jzThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTThu4/hurXhu400NzU2w6E8NOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu4804buz4bqvNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804bu34bqzNOG7puG7icSpaMWpNMOSw7Xhu4/hu4s0w7LhurHEqTThu6fEqWZ1NOG7p+G7q+G6uTThu6dkdTThu6fDucWp4buP4buLNOG7j+G7i8Wp4bub4buPNMOyeOG6uTw0deG7icSD4bunNOG7icWp4bu5NOG7p8Sp4buP4buJNOG7p+G7iWPhu4804bq9w7Xhuq/hu480w7Nm4bunPDThu4/hu580w7J44bq5NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7p8Sp4buFxak04bq54buJajThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTw04buJ4buvcOG7j+G7izThur1m4buPNOG6ucWpxqHEqTThu4/hurXhu400NzU3NzThu6Xhu4M04buzZzThur1q4bq54buJNOG7t+G6szThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7tsSD4bq5NOG6vWzhu4/hu4k04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04buz4bqvNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTTDs8SpacWpNOG7jWXFqTTDsuG6rzThu4/hu4nEqWjhu4004buz4burNMO6xanDo+G7jzThu6fDueG7k+G7j+G7izw04buLw7R1NHXhu4lj4buPNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThu6fDteG6r+G7jzThurvEqWjhu4804bq9ccSpNOG7pcah4buP4buLNMOzxKnhu4/hu4k04bunZjQtNOG7t+G6szThu4nhu53EqTw04bq84bq34buP4buLNMOp4budPDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG7t+G6szThu6bhu4nEqWjFqTTDksO14buP4buLNOG6veG6szR14buJ4bqr4buPNOG7p8O5xIPhurnhu4k04buP4buJxKlo4buNPDThur1nNMO5w6M0w7Lhu5004bunw7lr4buP4buJPDThurnEg+G6ueG7iTTDsuG6r+G7jTThurnhu6s04bun4buJaTThurnhu4nDtTThu6d34buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTbDoHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3N2EvNzU14bq7ODc2NTU34bqh4bunOWHhuqE1w6DDsjU+b3Xhu4shw7k/w6E3YTM0w6PDsuG7pz8z4bu24bqzNOG7s+G7qeG7j+G7izTDs+G7icO0NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7j+G7l+G7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buNcMSpNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1MzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E2w6AzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhu4hoNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6veG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnDo8O1NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7peG6seG6ueG7iTThur3hu4F1PDTDs+G7icOj4buP4buLNOG7p8O5w6Phu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurzhu5vhu4/hu4s04bun4buJccSpNOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNOG6vcSR4bu5NOG7jeG6seG7j+G7iTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzw04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U0QTThu6fhu4l24bq5PDThu4/hu4vhu4luw6M04buz4burPDThu6fDucSD4bq54buJNOG7j+G7icSpaOG7jTThurnhu7HDozThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U+NOG7juG6teG7jTQ3NTc3PDThur3hu69y4bq5NMOJw6Phu4804bum4buJ4buvceG7j+G7izThu7Phu6s04buIxanhu7lo4buPNOG7seG7uTThurnhu4nhu5Phu480w7Lhuq804bu34bqzNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7j+G7l+G7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buNcMSpNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG7s+G6rzThu6fhu4nhu5fhu4804buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk0w7PEqWnFqTThu41lxak8NOG7pcOjxak04bun4buJccSpNOG7i8Spw6Phu4804buP4buLw6Lhu4804bunw7nEqWnhu480w7Phu4nDo8SpPDThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bu34bqzNOG6veG6szThur3hu6M0w6nhu4U04bun4buX4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk0YTw5YTTDs+G7jTThur3hu69x4buP4buLNOG7i8Spw6PDtTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzw04bun4buJ4bq34buNNOG7j+G7iXjDozQ4NTU04buNPjThu47huqvhu4/hu4s04bq5YnU04buz4bqvNMOy4bqv4buNNOG7jXDEqTThu4nhu6Hhu480ODw2YTTDs+G7jTThu43hu6/hu6Hhu4/hu4s04bunxKnhu4XFqTThu6fhu4nDtcSD4bunNOG7j+G7r3Dhurk04bunw7nDteG7j+G7izTDs+G7icWpNOG6u+G6q+G7jzThurnhu688NDY+NWE1NOG7p2Lhu4004bq9w6Phu4804bq9ZOG7uTThurnGoeG7j+G7izTDueG6s+G7j+G7iT404bumxak04bulecOjPDThu7fhuqvhu7k04buNcMSpNOG7p+G7r3Hhu4/hu4s0w7nhuq/DtTThu6fhu4nDqsO1NOG7jWXFqTThurnhu4nFqeG7j+G7izThuqM+N8OgYTThu40+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NnXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE2w6B14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NzdhLzc1NeG6uzg3NjU2NsOg4bunOeG6oTfhuqPDocOyNT5vdeG7iyHDuT84NzczNMOjw7Lhu6c/M+G7tuG6szThu7Phu6nhu4/hu4s0w7Phu4nDtDThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU2MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhNsOgMzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buO4buJxKlnxak04bq7xKk04bunauG6ueG7iTTDsmzhurnhu4k04buleTQtNOG7s+G6teG7jzThu4nDtMOjNOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu7fhurM04bq94buvcuG6uTTDusWpw6Phu4804bun4bqr4buNNOG7p8WpNOG7pXnDoz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6vOG6p+G6uTTDqcSpaOG7pzw04buzcMSpNOG7pXg04bq54buJxanhu4/hu4s04bulduG6uTThurnhu7HDozThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOG7p+G7icOj4buNNOG7i8Spw6M04buJxKlm4buPNOG6vWLhu6c04buNczThur3hu69x4buP4buLPDThur1m4buPNOG7j8Oj4bu5NOG6veG6szThurnDtDQ2w6A3NOG7ieG7nTThu4nEqWbhu480Nz7DoDnDoOG7jTc04bq9YuG7pzw04buP4buF4buPNOG6veG7r3Hhu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu41zNMO54bud4buP4buLPDThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6ueG7icSpZsWpNOG7pcSD4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04bq9Y8WpNOG7p+G7rzThur3hu5vhu4/hu4s0w6nhu508NMOz4buJw6Phu4/hu4s04bunw7nDo+G7j+G7iz404bumauG7j+G7iTThur1m4buPNOG7j8Oj4bu5PDThu7fhurM04bq94bqzNOG7icWp4bu5NOG6veG7neG7j+G7izThur3hu69y4bq5NDY3PDk04bun4bqgNOG6veG7m+G7j+G7izThur1jxak04bun4buvNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG6veG7r3Hhu4/hu4s04buLxKnDo8O1NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPPDThu6fDucO14buP4buLNOG6vcO0NOG7icWp4bu5NOG6veG7neG7j+G7izThu7fhurM04buJ4budxKk04buJw7TDozQ2PMOgNOG7p+G6oDThur3hu5vhu4/hu4vigKZdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTZhdeG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzc3YS83NTXhurs4NzY1Nzc54bunOeG6o2HhuqHhuqHDsjU+b3Xhu4shw7k/ODlhMzTDo8Oy4bunPzPhu7bhurM04buz4bup4buP4buLNMOz4buJw7Q04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7UzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTZhMzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMiVeG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu6d4NOG7j+G7i8Wp4bu5aOG7jzThu4nEqWbhu4804bq9YuG7pzTDsuG6r+G7jTThur3hu69x4buP4buLNOG6ucO0NOG7pXbhurk0w7LDo+G7jzThu6fhu5nDozThu43hurHhu4/hu4k04buN4buDNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0w7Phu4nFqTThurvhuqvhu4804bq54buvPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buO4buJa+G7jzThurnhu4nFqeG7j+G7izThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6vcSpaOG7jzw04bq94buvceG7j+G7izw04bunw7nhu69x4buP4buLPDThu6fDueG6seG7jTThurnhu7HDozThu7fhurM04bq94buvcuG6uTThur1jxak04bun4buvNMOz4buJw6Phu4/hu4s04bunw7nDo+G7j+G7izw04buJxKlo4buPNOG6veG6scSpPDThurnhurfhu4/hu4k0w7rFqcOj4buPNOG7jeG7l8SpNOG7p8O54buvceG7j+G7izTDssWp4buX4buPNOG7pcSD4buP4buLPDThu7fDo+G7j+G7iTw04bul4bqx4bq54buJNOG6veG7gXU8NOG6vXHEqTThu6XGoeG7j+G7izThu6fEqeG7j+G7iTThu6fhu4lj4buPPDThu7Nk4bunNOG6ueG7iWLhu6c04bq54buxw6M04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThur3hu69y4bq5NOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1PjTDg+G7jzThu4/EqeG7j+G7iTThurnhu4lq4buP4buJNOG7p8O5bDw04bunw7lk4bunNOG7p3g04bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG6veG7r3Lhurk04buLxKnDvTThu7PDveG7j+G7izw04buJaDThu6fhu4nGoeG7j+G7izThurnhu4lq4buP4buJNOG7p8O5bDThur3hu69y4bq5NOG6ueG7seG7j+G7izThurnGoT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6vGk0deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPNMOzxKnhu4/hu4k04bunZjThu6fhu4l44bq5NOG7pXg0w7Lhuq804oCc4bq94buR4buPNMOpxJHhu7nigJ004bunw7nDteG7j+G7izThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTw04bu34bqzNOG7puG7icSpaMWpNMOSw7Xhu4/hu4s04bq94bqzNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7s+G6rzTDqcOj4buPNOG7ieG6r+G7j+G7iTThu4/hu4nEqWfFqTThurnhu6E04bq54buJZjTDs+G7icWp4bu5ZuG7jzTDs+G7iWrhurnhu4k8NOG7j+G7iWLhu6c0w7Lhuq80deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG6vWk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04buJxKloxak0w7rFqeG6tzTDs8Sp4buP4buJNOG7p2Y8NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq9w7Q04buP4buJxKlnxak04buN4buXNOG7iWvhu4/hu4k04buP4buX4buP4buLNOG7j+G7i+G7icSpaHU04buJ4bqv4buP4buLNOG7icO0w6M0xIN1NOG6u+G7q+G7j+G7izThu6fEqWbhu480w6nhu500w7Phu4nDtcOjNOG7ieG7k+G6uTQtNMOz4bqiNOG7p+G7icWpZOG7pz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTbDoXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3N2EvNzU14bq7ODc1YeG6oTg54bunw6DDocOgw6E1w7I1Pm914buLIcO5P+G6oTjhuqEzNMOjw7Lhu6c/M+G7tuG6szThu7Phu6nhu4/hu4s0w7Phu4nDtDThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhNsOhMzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buO4buL4buJZzThu43huqvhu7k04bq9w6Phu4804bu3xKnhu4Xhu4804bq54buxw6M04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu4zDgTTDmsWp4bq34buP4buLNH3hu6bhu4nEqWjFqTTDksO14buP4buLWzThur3Do+G7j+G7izThu6fhurHDtTThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu408NOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7icO1NOG7j+G7icSpZ8WpNMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s04bq9bMOjNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bDteG6r+G7jzThu7fhurM04buJxKlo4buPNOG6ucO0NDg5NTThu4nhu5004bul4bq34buPNOG7t8WpYuG7pzw0w7PEqeG7j+G7iTThurvDtcOj4buP4buJPDThurnhu6E0w6nhurfhu4804bun4bqxw7U04buzxKlo4bq5NMOy4bqv4buNPDThu6fhurXhu4/hu4s04bun4buJxak04buP4buJZHU04bq54buJw7U04buJ4buh4buPNDk1NTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLPjThu47hu4vDteG6r8SpNMO5w6M8NOG7ieG7oeG7jzQ3PjU1NTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG6vcOj4buP4buLNMOy4bqv4buNNOG7s8SpaOG6uTRzNOG6ucSD4bq5NOG7j+G7ieG6rzThu43Eg+G7uTw04bu3ajThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buz4bqvNOG7j+G7i8O14bqvxKk04bunbeG7j+G7iTw04bun4buJxak04buP4buJZHU04buj4buPNOG6vWzhu4/hu4k04bundzRhNC004bqhNOG7p8O5xKloxak04bq94bub4buP4buLL+G7j+G7i+G7r3HEqS/hu6fhu4nEg+G7j+G7i+KApl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buW4buP4buLNOG7iMO14bqv4buP4buLNOG6vGvhu4/hu4k0w5rFqWY8NMOJajThu6fhu4nhu6804bq84bq34buP4buLNOG7seG7uTThu7fhurM04bum4buJxKloxak0w5LDteG7j+G7izThurnhu4nEqcOjNOG7peG7hyg04oCc4bumdzTDs+G7icSpNOG6veG7r3Lhurk04bu34bqzNMOyeMOjNOG6ueG7ieG7k+G7jzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu41wxKk0w7PEqWnFqTThu41lxak8NOG6ucWp4bud4bq5NOG7pcah4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804bq5xIPhurk04bun4buJ4buX4buPNOG7jMSp4buP4buJNOG6vHbhurk8NOG7puG7ieG6r+G7j+G7iTThurzhurHhu6c04bun4buJeOG6uTThu6V4NOG6veG7o8SpNOG7p+G7icOj4bu5PDThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG6ueG7oTThu6VzNOG7ieG6sTThu6dj4buP4buLNMOz4buJxIM0w7Phu4nDo+G7j+G7izThu6fDucOj4buP4buLPDThur3hu5vhu4/hu4s0w6nhu53igJ0+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bhu4nDqsO1NOG7l+G7j+G7izTDmsWpZjw04bu34bqzNOG6ueG7keG7jzThu43hu53hu6c04bulxqE04bunxKnhu4XFqTThurnhu4lqNOG6ueG7ieG7r8OjNOG6veG6seG7pzThu4/hu4nhu6804buN4buXxKk04bunw7nhu69x4buP4buLPDThu4nhu5004buP4buL4buJw6jDtTThur3DozThurnhu4nEqWfFqTw04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bul4bq34buPNOG7t8WpYuG7pz4+PjThu6bhu4lxxKk04buLxKnDo+G7jzThu6dwxKk8NOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLNOG7peG7gzThurnGoTThu4vDouG7j+G7izThu4/hu580w7J44bq5NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6vWk04buzZzThur1q4bq54buJNOG6vcaw4buP4buLNMOy4budNOG7p8O5a+G7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcODxanhu6fhu4nDtcO5MyLhu6bDmcWo4buO4buKNMOS4buEXS91Ig==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]