(vhds.baothanhhoa.vn) - Về thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) đúng dịp thôn đón nhận danh hiệu thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về sự đổi thay rõ rệt của vùng quê nơi đây. Không chỉ phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, nơi đây đang còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn truyền thống.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQ14bunxalB4buN4bq/OjTFqeG6v+G7ucWpLcSD4buNauG7icO1KTXDs8aw4bunxalq4buLQTw0IOG7uGJBNeG6vXnDteG7iTXDtcahw7Xhu4k1xanEqcahw7U14buPcWo1w7Jqw63GsDXhu4/DqcawNXQ1w4p34bq7NcWoamfDtSIvxKk3ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEqOG6v8SD4bq9NCDhu7RoNcWpxKnGocO1NcOKd+G6uzXFqGpnw7U+NeG7ueG6tTXEqMO04bqnw7Xhu4k1xKhzw7o1W8Sow7ThuqfDteG7iTXEqOG7kcSDXTXDquG7qcO14buJNeG6vW3DujXFqcSpxqHDtTXDquG7kcO1NcO1xKnEkcO1NeG6vcSDw7XEqTXEqWppxrA1xanEqcahw7U1w6rhurfFqTXhurvEqcawZcO1NcO1xqHDteG7iTXFqcSpxqHDtTXhu49xajVbw5XFqOG7jl01w7Jqw63GsDXhu4/DqcawPjXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxqFqNeG7tcahNeG6u+G7q8O14buJNcO14buJ4bq34bq7NcO1xKlqZsO1NeG7tWg14buneTXDquG7n2o1xanEqcSDQTXhu6Xhu5c14bulacWpNeG6u+G7rcSDNeG7teG7q8O14buJNcO5xrBmNcO1cGo1w6piQXs1w5LEqcahw7Xhu4k14bq7xKluNcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NcOyasO1xKk1xalnPjXDqmTGsDXFqXY14bq7cDXhu6d0NcSp4bq3NcWpZMO14buJPjXDtXBqNcOqYkE1w6rEg8O14buJNeG6u+G7k8O1NeG7jXbGsDXhu4lq4buzNcO1xKlqaMawNcO14buBxak1w6rhu4fDujXhu7XDosO1NcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnhu5vDteG7iXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqjNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6E5OcO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg4OMOhLzg2OeG6vTc4ODY3ODfFqcOgYTk34bqj4buNNnvDs8O64buJKOG7pTrDoznhuqM0NcSD4buNxak6NOG7uGJBNeG6vXnDteG7iTXDtcahw7Xhu4k1xanEqcahw7U14buPcWo1w7Jqw63GsDXhu4/DqcawNXQ1w4p34bq7NcWoamfDtTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoTk5NDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDFqMSpxqHDtTXDinfhurs1xahqZ8O1NcOq4bq1NcSpxrBBNcOq4bujw7Xhu4k14buneTXDquG7kcO14buJNeG7ieG7kcO6NeG6u+G7rcSDNcOVxKliw7U14bq9YsO1NeG7uWJBNeG7j3FqNcO1xKnhurE14bu1w6LDtTXEqeG7kcSDNcWpxKnGocO1NeG7tXFqNcWp4bufw7Xhu4k14bq9amnDtTXFqWvhurvEqTXDssSpxrDGocO1NeG7tWpmw7U14buN4bqxNeG6ozbhuqPhu48i4bunxrDDuiA4Ii/hu6fGsMO6IHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKnGocO1NcOKd+G6uzXFqGpnw7U14bq74buRNTnDo8OjNcSp4bujPjXhu4nhu53hu481N3th4bqj4bqhNcO1xKliw7U1w7LEqWXGsHs1xajEqcahw7U14bq74buRNeG7tW01xanhu6VrNcOqbcSDNeG7jcOBNcWpxKnGsMSRw7U14buNc2o14bu1cWo1xanGsEFnw7U1w6p2csO14buJNcOKxKgtxKjEqHs3NzXhurvEqeG6t0E1w7nGsMSDPjXEqWk1xanEqeG7m8O14buJNcOqdnLDteG7iTXhu4lqxIPDtDXFqcSpxqHDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanEqcahw7U1w6rhurU1w6p2c+G6uzXhurt3w7Xhu4k1xKnhu5HEgzU3NjYsNcWp4bq3w7Q1w6pqaMawNcOyamnDtTXFqcSpxrDEkcO1NeG7jXNqNeG6u8Spw7Q14bu1amnhurs14buJasSDw7Q1xanEqXZww7Xhu4k+NeG6ucawxqHDtTXhurnhuq/DtTXEqeG6scO14buJNcSp4buRxIM14bu1cWo14bq74bqv4bq7NcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJNcWp4bulw7TDteG7iTXhu7XhurE1w7Xhu4nDtOG6sWo1xKnGsEFpw7V7NcWoxKnGocO1NeG6u+G7kTXDtWjDtTXDsmrDtcSpNcWpZzXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDqsSDNcO14buJ4bqxw7XEqTXDteG7icSpaD41w7XEqXY1xanEqXZww7Xhu4k14buP4bq3ajUtNeG6vW3hurvEqTXhu7Xhu7E+NcWpasOtxrA1xanEqeG7rTXhurvGocO14buJNcO14buJxKlqacO6PjXhu6fhurPDtTXhu7nGsGPFqTXDtcahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWppw7o14bu14bqxNcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NcOyasO1xKk1xalnNcWp4bulxIPDteG7iTXFqeG7peG6t2o+NeG7iWrEgzXFqeG7peG6t2p7e3s14buJ4buRw7o1w7rEqWTDtTXDtWLDteG7iTXhurvEg8O0NcWpxKnGsDXDtcSpxJHDujXhurvEqcO0NcO14buJdnJqNeG6vWLDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanEqcahw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqMawQTXDtcSpambDtT41w7LEqWo14bq54bqlxak1xanEg0E14bu14bqxw7Q14bu5YkE14bq9ecO14buJNcWpxKnGocO1NcOVxajhu441w7Jqw63GsDXhu4/DqcawPjXFqcSpxqHDtTXDinfhurs1xahqZ8O1NeG6u+G7r8O14buJNeG7ieG6rcO6NeG7j+G7o8WpNeG7p+G7mzXDssSp4buRNcOyxKnDosO1NcO1xKljxak1w6ptw7XEqTXDtcSpdjXhu4/hu6PFqTXhu6fhu5s1a8WpNeG6u+G6r+G6uzXEqeG7ozXhu4lqxIM1w6psw7XEqTXhurvEqXbEgzXDtcSpxJHDtTXFqcSpd+G6uzXDqnZz4bq7NcO14bujajXhur3GsMO14buJPjXDgTXDteG7icSpb8SDNeG6u+G7rcSDNeG7tWpp4bq7NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXFqcSpxqHDtTXDlcWo4buONcOyasOtxrA14buPw6nGsDw14buP4bujxak14bun4bubNeG6u8SpbjXFqWpmxrA+NcWpambGsDXhurvEqWs1w6rhurU1w6rhurfFqTXFqcSp4bq/w7Q1w7nGsEE1w6ptw7XEqTXDtcSpdsO14buJNcWpa8O1xKk14bq5aMO1NeG7teG7s8O14buJNeG6u8SpdsSDNeG6u8SDw7Q1w7XEqXY1w6p2csO14buJNeG7iWrEg8O0NcWpxKnGocO14buJPjXhu6XhurXDtcSpNcWpxKnDtOG6r8WpNcO1dnHhurs8NcO1xKnhurE1dDXhu7XhurE1w7LEqcawxqHDtTXhu7VqZsO1NcO1xqHDteG7iTXEqeG7oz414buPxqE1xKlsw7XEqTXhurnhurPDtDXhu7VpNeG7j8ahajXFqeG7pXZyw7Xhu4l7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOhOTnDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84ODjDoS84Njnhur03ODg2N2FhxanDo2HDocOh4bqh4buNNnvDs8O64buJKOG7pTo3YcOhNDXEg+G7jcWpOjThu7hiQTXhur15w7Xhu4k1w7XGocO14buJNcWpxKnGocO1NeG7j3FqNcOyasOtxrA14buPw6nGsDV0NcOKd+G6uzXFqGpnw7U0NeG7t2rhur3FqcSpOjThuqM2NjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo0w6E5OTQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQgxajhu5/DteG7iTXDteG7icaw4budw7U14bu14bubw7U1xKnGsEE1w6rhu6PDteG7iTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k1xanEqcahw7U1w5XFqOG7jjXDsmrDrcawNeG7j8OpxrA1xanhu6XDtMO14buJNcO1w6Lhu481ODY4NzXhu43hurEpNcOjNcWp4bqiNcOgw6E3NcWp4bulamnGsDXDquG7ncO14buJezXDleG7icO04bqxajXhu6XEgzXhurvhu5PDtTXEqcawQTXDquG7o8O14buJNcO1xKlqaMawNcO14buJ4bqxQTXhurvGocO14buJNeG7jcSDw7Q1w6rhu6PDteG7iTXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtT414bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNcOVxKliw7U14bq9YsO1NcSpamfDtTXDqmPFqTXDqsOtNeG7j3Q14bul4bujw7Xhu4k1w6p2csO14buJNeG7iWrEg8O0NcWpxKnGocO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw5rEqWLDtTXFqWvhurvEqTXDteG7icawQWbDtTXDtcSpYsO1NeG7teG6sTXDteG6peG7jzXhurnhuqXFqTXFqWzDtcSpNcSpbMO1xKk1xanEqXnhurs1xalnPjXhu43hurXDtcSpNcOq4bq3w7Q1xanEqcahw7U14buNxrDGocO1NcWp4bulw6LDtTXFqeG7pXQ1xanhu6XDtMO14buJNeG7tWpp4bq7NcWpbOG7jzXhu6XEgzXDtcSp4buzw7Xhu4k14buJauG6s2o1w7rEqeG6r8O6NcWpxKlqZ8WpNcWpxKl54bq7NeG7ieG6pcO1NeG7tXFqNcWpbMO1xKk1xKlsw7XEqTXFqcSpeeG6uzXFqWc1xanhurdqNcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJPjXDquG6reG6uzXhurlqacWpNeG7jeG6sTXDqmg14bq7xIPDtDXhu7VqaeG6uzXDusSp4bqvxak1xKnGsEE1w6p2c+G6uzXDssSp4bubajXDqsO04bqxw7U1w7Jnxak1xanDtOG6scO1NeG6vWLDtT41xanEkcO6NcSpc8O6NeG7p3fhurs14buP4bq3w7XEqTXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXhurvhu6vDteG7iTXhurvEqcaww7Xhu4k1xanEg0E1xanEqXnhurs1xKlqacO1NcWp4bubxak14bq74bqv4bq7NcO6xKnDtMO14buJNcWp4bul4bqxw7Q1xanEqWo1w6rGsMSDPjXDtcSpamnhu4814bu14buxNeG6u8Spa8O1xKk1xanhu6VtNeG6u+G7rcSDNcOqbcSDNcO6xKl2cMO14buJezXhurrDosO1NeG6u3c1w7Xhu4nEqW01w7nGsEFnxak14bq74butxIM1w4rhurPDteG7iTXhurnhu6M+NcOV4buJxKltNcO5xrBBZ8WpNeG6u+G7rcSDNcSow4rDleG6vDXhu7nhurU14bu14bqxNeG6u+G6r+G6uzXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1PjXDsmc1xKnDtOG6t+G6u8SpPjXEqXZxw7Xhu4k14bq9w6nDtTXhurvhu63EgzXFqW7DtcSpNeG7teG6sTXhurvhu63EgzXEqcawQWnDtT414bq6xKlqNeG6ueG7ozXDinfhurs1xahqZ8O1NcOq4bq1NeG7pcSDNcO14buJxKltNcO5xrBBZ8WpNeG6u8SpxrBBZsO1NcOqaDXhu7VoNeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXDlcWo4buONcOyasOtxrA14buPw6nGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWo4bulw7TDteG7iTXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDsmrDtcSpNcWpZz41xanEqcahw7U1w4p34bq7NcWoamfDtTXDquG6tTXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o14bu5YkE14bq9ecO14buJNcO1xKlqaMawNeG7j8ahNcSpbMO1xKk14bun4bqzw7U14bu5xrBjxak14bq74buRNcSpamnGsDXDucaw4bqzNcO1xKl2NeG7j8ahNcSpbMO1xKk1xanhu6Xhu53DteG7iTXhurtiQTXhur12xIM1w7Jq4buPNcSpw7ThurHDteG7iTXEqcSRxrA+NeG6vXbEgzXhu412cWo+NeG6vXbEgzXhurvEqcaw4bujxak14bu14bqxNcSpw7TEgzXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7XEqeG6sTXhu412cWo8NcOjNcSp4bujNeG6u8Spw6LDtTXDtcawxqFqNeG7iWrEgzXhu6fhu6nhurs+NeG7iWrEgzXhurtk4buPNcSp4bqxw7Xhu4k1w7XDouG7jzXhurvEqcO0NcWpxKnGsDXDtcSpxJHDujXEqeG6scO14buJNcWp4bulw6Lhu481xanhu6VqacawNcOq4budw7Xhu4kvw7XDouG7j3t7ezXDqsSDw7Xhu4k1w6rhur/hu4814buN4bq3ajXEqWppxrA1w7nGsOG6szXDsmrDtcSpNcWpZzXhurvEg8O0NeG6u8Spw7Q1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1ezXhu7RsNeG7tcSRQTXhu6fhu5s1xKnhu6M1w7LEqeG6rz414buJauG6scawNcWpw6LDteG7iT41xanhu6XDtMO14buJNcWpxKnGocO1NcOyxKnGocO14buJNeG6u+G7k8O1NcSp4bujNcO14buJxKnDqMO0PDXFqcSpxrA1w7XEqcSRw7o14bq5bMO1xKk1w7nGsGLDtTXDqmTGsDXDteG7iXZyajXDquG6t8WpNcOgw6M1xanhu6VqacawNcOq4budw7Xhu4kvw7Xhu4l2cmovw7XDouG7j3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqjNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6E5OcO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg4OMOhLzg2OeG6vTc4ODY4N+G6ocWp4bqj4bqjw6PDocOg4buNNnvDs8O64buJKOG7pTphOWE0NcSD4buNxak6NOG7uGJBNeG6vXnDteG7iTXDtcahw7Xhu4k1xanEqcahw7U14buPcWo1w7Jqw63GsDXhu4/DqcawNXQ1w4p34bq7NcWoamfDtTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoTk5NDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDEgsO1NcO1asO1xKk1LTXFqeG7pcSRxak1xal5NcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSpxqHDtTXhu43GsMahw7U1w6p2c+G6uzXhu4lq4buzNeG7teG7s8O14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq4azXFqcSpdjXhurrEqWo14bq54bujNcWpxKnGocO1NcOKd+G6uzXFqGpnw7U14buMZjXhu7TDosO1NeG6vHk14bq7xKnDtDXhurlqZ8WpKTXhurrhu6vDteG7iTXhu7VxajXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDsmrDtcSpNcWpZz41xanhu6XDtMO14buJNcO1w6Lhu481ODY4NzXFqcSpxqHDtTXDquG6tTXEqcawQTXDquG7o8O14buJNeG7p3k1w6rhu5HDteG7iTXhu4nhu5HDujXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXhu7liQTXhu49xajXDtcSp4bqxNeG7tcOiw7U1xKnhu5HEgzXFqcSpxqHDtTXhu7VxajXFqeG7n8O14buJNeG6vWppw7U1xalr4bq7xKk1w7LEqcawxqHDtTXhu7VqZsO1NeG7jeG6sTXhuqM24bqj4buPIuG7p8aww7ogOCIv4bunxrDDuiA+NcO1YsO14buJNeG6u2PDujU5NcWpxrBBZ8O1NcOqdnLDteG7iTXhu4lqxIPDtDXFqcSpxqHDteG7iTXhurvEqWvDtcSpNeG6u+G7rcSDNcWpxKnGocO1NeG7tXFqNeG6u8SpamjGsDXhur3hurFqNcOgNjY14buPPjXDssOoNcSDw7Q+NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXhurvhu5/DteG7iTXhu43hurHDteG7iXs14bq64burw7Xhu4k14bu1cWo1w6rhu5E14buN4bqxNeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXEqWk1xanEqeG7m8O14buJNcWpxKnDtOG6r8WpNcO1dnHhurs1w6p2csO14buJNeG7iWrEg8O0NcWpxKnGocO14buJNeG7tXFqNeG6u8SpamjGsDXhur3hurFqNcOhw6A2NeG7jz41xanhu6Xhuq/FqTXFqXZyw7Xhu4k14bul4bqxw7Q14bq74butxIM14bq74bqv4bq7NcSp4bujNeG6vWLDtTXFqeG7pWbDtTXFqeG7peG7seG6uzXDqnZyw7Xhu4k14bq7xKlrw7XEqTXhurvhu63EgzXFqcSpxqHDtT414bu5YkE14bq54budw7U1xKnDtMSDPjXDtWLDteG7iTXhurtjw7o1w6p2csO14buJNeG6uWY1xanGocO14buJNcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSpxqHDtT414bu5YkE14bq9ecO14buJNcOyxKnGsDXhu7XGsGo14bq7xKlwaj414bq7xqHDteG7iTXhu7VqZsO1NeG7j2o1w7VqNeG7tXFqNcO14buJxrDhu53DtTXDsmrDtcSpNcO6xKlrNcWpeDXEqcawQWnDtT414bu54bq1NeG7teG6sTXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXDquG7kcO14buJNeG7ieG7kcO6NcOqw6014bu5YkE14bq9ecO14buJNeG6u+G6r+G6uzXhurvGocO14buJNcWp4bulbMO1xKl7NcWo4bufw7Xhu4k1w7Xhu4nGsOG7ncO1NeG7teG7m8O1NcSpxrBBNcOq4bujw7Xhu4k14bu5YkE14bq9ecO14buJNcWpxKnGocO1NcOVxajhu441w7Jqw63GsDXhu4/DqcawNcWp4bulw7TDteG7iTXDtcOi4buPNTg2ODc14buN4bqxKTXDozXFqeG6ojXDoMOhNzXFqeG7pWppxrA1w6rhu53DteG7iT41xanhu6XDtMO14buJNcOq4buRNcO14buJxrDhu53DtTXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXDquG7kcO14buJNeG7ieG7kcO6NcOqw6014bu5YkE14bq9ecO14buJNeG6u+G6r+G6uzXhurvGocO14buJNcWp4bulbMO1xKk1xanhu6XDtMO14buJNcWpxKnGocO1NeG7iWTDtTXDozXFqeG6ojU5w6E3NcWp4bulamnGsDXDquG7ncO14buJezXDleG7icO04bqxajXhu6XEgzXhurvhu5PDtTXEqcawQTXDquG7o8O14buJNcO1xKlqaMawNcO14buJ4bqxQTXhurvGocO14buJNeG7jcSDw7Q1w6rhu6PDteG7iTXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtT414bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJNcOVxKliw7U14bq9YsO1NcSpamfDtTXDqmPFqTXDqsOtNeG7j3Q14bul4bujw7Xhu4k1w6p2csO14buJNeG7iWrEg8O0NcWpxKnGocO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq6xqHDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhu7VpNeG7j8ahajXFqeG7pXZyw7Xhu4k1xanhu6XDtMO14buJNcWpxKnGocO1NeG7jcawxqHDtTXDqnZz4bq7NeG6u8Sp4bupNcWp4bul4buZw7Xhu4k1w7nGsMSDw7U1xali4buPPjXhu6Xhuq/hurs1xanEqeG6s2o14bunasO1xKk1xKnDtOG6t8WpNcOqdnPhurs1w7rEqWLDtTXhu43DtOG6t2o1xanhurdqNcSp4bujNeG7iWrEgzXDqmzDtcSpNcWp4buldnHhurs1w7LEqWo1w6p2xIM1w6pqNeG7ucO9NeG7jcOBezU3NjYsNeG7p+G7mzXEqeG7ozXhurvhu5E1xanEqeG7q8O14buJNcOqecO14buJPjXDusSpYsO1NeG7jcO04bq3ajXhu6Xhuq/hurs1xanEqeG6s2o14bu14bqxNcOqdnPhurs14bq7xqHDteG7iTXFqUE1xanEqcawNeG7icO04buPPjXhu7XEkcO1NeG6u8SpxrBBw63DtTXhu6XEgzXDssSp4buVajXDqm3EgzXDusSpdnDDteG7iTXDqsOtNeG7ucO9NeG7jcOBNcWpxKnhur/DtDXDucawQTXDqm3DtcSpezXEgsO1NcO1asO1xKk1LTXFqeG7pcSRxak1xal5NcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSpxqHDtTXhu43GsMahw7U1w6p2c+G6uzXhu4lq4buzNeG7teG7s8O14buJPjXFqcSpxqHDtTXhurvhu5E1NzXFqeG7nzXEg8O1NcO1asO1xKk1LTXFqeG7pcSRxak1xal5NeG7teG6sTXDoTXFqeG7nzXEg8O1NcO1asO1xKk14bu54bq1NcSp4bujansiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk14bqjNjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6E5OcO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg4OMOhLzg2OeG6vTc4ODY4YTbFqcOjNsOjYeG6oeG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U6w6E3YTQ1xIPhu43FqTo04bu4YkE14bq9ecO14buJNcO1xqHDteG7iTXFqcSpxqHDtTXhu49xajXDsmrDrcawNeG7j8OpxrA1dDXDinfhurs1xahqZ8O1NDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOhOTk0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMOVxKlqaMawNeG7p+G6peG6uzXDusSpw7TDteG7iTXDucaww4E1w6p2c+G6uzXDteG7iXZyajXhur1iw7U1w7VwajXDqmJBNeG7jXbGsDXhu4lq4buzPjXhu7nhur/hu481w7XEqXY14buN4bqxNeG6ueG6r8awNeG7tcSRxal7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7pcO0w7Xhu4k14bu5YkE14bq9ecO14buJNcOVxajhu441w7Jqw63GsDXhu4/DqcawPjXDteG7iXZyajXhur1iw7U1w7VwajXDqmJBNeG6u+G7r8O14buJNeG7jcawxqHDtTXDquG6reG6uzXhurlqacWpNeG6u8Sp4bupNcWp4bul4buZw7Xhu4k1w6pnw7U14bu1amnhurs14buNdsawNeG7iWrhu7M1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buBxak1w6rhu4fDujXhu7XDosO1NcSp4buRxIM1xqHDteG7iTXhurvEqcSDNcOqw6014buN4bq3ans1w4psw7XEqTXhu43hurHDteG7iTXDinfhurs14buIauG6r8O0NeG7jeG6sTXDtXBqNcWpxKlyNcWpxKlkw7U1xKjDtOG6scO14buJNeG6usSDw7Q14bumcMO1PjXhur3Eg8O1xKk1xal2ccO14buJNeG7jGY1w5rEqeG7scO14buJNcSoasOtxrA14bu14bqxNcOV4buJxrBBacWpNcOV4buJxIM14bq7xqHDteG7iTXhurvEqeG7qcSDNS014buN4bqxNcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7iXZyajXDquG6tTXhu4lq4bupw7o1w7V2ceG6uzXEqeG7ozXhur1iw7U+NcO14bufajXFqWpnw7Xhu4k14buNasO1xKk1xanEqWpmw7Xhu4k+NcOq4budw7Xhu4k1xanEqXJqNeG7jeG6sTXDtXBqNcO6xKnhu5tqNcWpxKlyNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu7VtNcO5xrDEg8O1NeG6u+G7kTXhurvGocO14buJNeG7tXFqNcOqY8WpNcO1dnHhurs+NeG7jeG6scO14buJNeG7ueG6tXs1w4rDrTXFqXZ0w7Xhu4k1w7XEqXE14bq7xqHDteG7iTXhu43Eg8O0NeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXhu7VtNcWpxKlkw7U1xanEqXI1dDXDqmJBPjXhur1iw7U14buN4bqxw7Xhu4k14buNY0E1w7Xhu4nhurFBNeG6oy04NULhu4w1xKnhurHDteG7iTXDtcOi4buPNeG7jeG6seG7jzXDteG7ieG6sUE1w7LDgDXDusSp4bup4bq7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4psw7XEqTXDquG6tTXDqnZz4bq7NeG7uWfDujXEqeG6t8O14buJNeG6vGo1xalr4bq7xKk14buNbeG6u8SpNeG7p8O9NS014bu1w6LDtTXEqeG7kcSDNeG7teG6sTXDsmpnw7U1xanhu6Xhu6nhurs1w7Xhu4nEqWk1xanEqcawxJHFqTXhurtjw7o1xaluw7XEqTXDtcOi4buPNTg2NjZ7NcWo4bulw7TDteG7iTXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7XDouG7jzXDucawxIM+NcOqdnPhurs14buneTXDucawxIPDtTXFqWLhu4814bq74butxIM14bq7xKlrw7XEqTXDucawQWjDtTXhu7XhurE1w6rhu5HDteG7iTXhu4nhu5HDujXhurvhu63EgzXDlcSpYsO1NeG6vWLDtTXDqm3EgzXDusSpdnDDteG7iT41w6psw7XEqTXhu43hurHDteG7iTXDquG6tTXDqnZz4bq7NcWpxqHDtTXFqeG6t8O0NcO1xKlqaMawNcSp4bq3w7Xhu4k14buP4bux4bq7ezXDiuG6reG6uzXhurlqacWpNcO1xKlqaMawNeG7p+G6peG6uzXDusSpw7TDteG7iTXDucaww4E14bu1w6nDtTXDqsSDw7Xhu4k1w6p2c+G6uzXDteG7iXZyajXhur1iw7U1w7VwajXDqmJBNeG7jXbGsDXhu4lq4buzPjXhu7nhur/hu481w7XEqXY14buN4bqxNeG6ueG6r8awNeG7tcSRxal7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQgxajEqcawNcWoxKnhu61BIi/DuiA=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]