(vhds.baothanhhoa.vn) - Cái nắng nóng mùa hè ở đô thị không chỉ khắc nghiệt với những ai phải ở ngoài trời, mà còn với người lao động mà cả với những người bệnh.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPDo8SpxIM+w7pzw6Jq4buX4bq94bqqw6LDgeG7l8OsdMOiauG7l8Osw4HDouG6psOsw4HDouG6pnfGocOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDoy/EqcSDw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEg0rhurnGocOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDonPhuqLDqcOi4buXw6jDosO9w6JsxrDDosOB4buX4bujw6Jx4buXxrB04buVw6Jq4buX4bufw6Jx4buX4buHasOidOG7leG7l8ahw7TDgcOi4bqmd8ahw6J04buX4bqkdOG7lcOiw6nGocOi4bu14buXw6rGocOiw73DonThu5V14bq7xqHDosOB4bu5eMahYcOic+G6u8OiasO5dMOi4bqmd8ahw6J04buV4bqweMahw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lcOic+G6u8OiasOqw6LhuqZ3xqHDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4bqweMahw6LEqcO0dOG7l8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1NtdMOiw4Hhu5dtdcOianV0w6J04buVxanDonThu5fhu6fDouG6rWLhuq3DouG7lsOqxqHDoiPhu5fhurB5dOG7lcOiUuG6v3TDosavdOG7lcOi4bqhI+G7tMOiI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqeG6o8Oia+G7iXTDouG6puG6u3XDouG6qMO6c8Oiw4Hhu7nhu6XDomrEgsOpw6J04buX4bqkdOG7lcOixKnDtHThu5fDonThu5dodMOibMOpdOG7lcOiauG7l+G6veG6qsOiw4Hhu5fDrHTDosOB4bq9xqHDosSow7R04buXw6LhuqbGocO0dMOiTMOpw6Jx4buXdcOpw6LDgeG7n3Thu5fDocOi4buWw63DgMOi4buX4buPw4HDomrhurlqw6Lhu7Xhu5fDuXThu5XDosOB4bu54bulw6Jsw7XDgMOibOG6sHlqw6JyeeG7tcOixKnhu4N04buVw6Jz4bq5xqHDouG7mcahxKnhu7l1LeG6qMahw6Jz4buBdOG7lWHDomrhurnGocOidMO6dOG7lcOiw4HhurLDosOB4bu54buNdMOibOG7n3Thu5fDomzDrcOAw6Lhu5dpw4HDosOB4buXZnThu5XDouG6qMOA4bupdOG7lWHDonVzw6LDgeG7uXV04buVw6Jq4buBdMOi4bu14buXw7l04buVw6LDgeG7ueG7pcOiceG7l8ah4buPdMOidOG7leG6sHjGocOiw4HDqcOiasOqc8Oiw4Hhu5dp4bqqw6J04buV4buxw4HDonThu5Xhur3DgcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomPhuqXhuqXhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huqnhuq3huqcv4bqt4bqn4bqla+G6reG6p2Phuq1l4bqt4bqtw4FkZWThuqdkcuG6pcOhcOG7teG7lTfhu7ky4bqrZOG6q+G6tcOiw6lyw4Ey4bq1PsO6c8OiauG7l+G6veG6qsOiw4Hhu5fDrHTDomrhu5fDrMOBw6LhuqbDrMOBw6LhuqZ3xqHDonThu4d04buVw6J0w7p04buV4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1Y+G6peG6peG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDxq904buVw6LEqOG7h2rDonLGoeG7jXTDosOBw4Nqw6LEqcOsw4HDouG7t8OA4bq9w4HDosOB4bu5dXThu5XDomrhu4F0w6Lhu7Xhu5fDuXThu5XDosOB4bu54bulw6J04buX4bunw6Js4buRw6LEqXfDgcOidMO6dOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Phu4Vqw6Jr4bqiw6Jzd8ahw6Jsw63DgMOiQeG6uXThu5Vhw6J04buX4bqwdOG7lcOiauG7gXTDouG7teG7l8O5dOG7lcOiw4Hhu7nhu6XDouG7lcOtdMOi4bqnYnPDo0HDgOG7tcSD4bqtw6MvQcOA4bu1xIPDomrEgsOpw6LGsHThu5XDolLDqXThu5XDoinhu4F0w6LEqOG7h2rDouG6oeG6qOG6v8OixKjhurnDgcOiU+G7pcOBYcOi4buXw4DhuqrDtHTDoiPhu5fhurB4dOG7lcOiPsOAaHThuqPDomzDqXThu5XDouG7teG7l8OqxqHDosSpw6zDgcOiauG6onThu5XDonLhuqBqw6Lhuq3Domrhu5fGoeG7j2rDouG7t8OA4bq9w4HDocOiTOG6v8OiY8OidOG7gXPDosawdOG7lcOibMahw6Jq4buX4bq94bqqw6LDgeG7l8OsdGHDomrhuq504buVw6LDgeG6snThu5XDomnhuqrDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOixrB04buVw6LhuqjDqcOidOG7l+G6u2HDokHhu6l04buVw6LDgeG7uXV04buVw6Jq4buBdMOiw4Hhu7nhu6XDonThu5fhu6dhw6Jq4buXw6zDgcOiauG7l+G7scahw6HDoiPhu5fhurB2dOG7lcOixrB04buVYcOixKnhurvDouG7teG7l8OqxqHDosSp4bunw6Jz4bulxqHDomrGsHThu5XDouG6psahw7Rqw6LDvcOi4bu3w4Dhu43DonLhu410w6Jq4buX4buBc8Oi4bqm4bq7w6Jq4bqidOG7lcOixrB04buVw6Jq4buX4bupdOG7lcOiauG7l+G7pcahw6LhuqZ3xqHDosSpw7R04buXw6LDgcOsw4HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPGr3Thu5XDonTDusahOMOi4oCcI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOic2nhuqrDouG7l8awc8OidMOp4bqqw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOiccSQw6Jyw4Nqw6Jx4buXxqHhu490w6Jq4buXdcOic+G7pcahw6JBxqF04buXw6Lhu5d14bq9w4HDomrEgsOpw6LhuqjDunPDomrhu5fhur3huqrDosOB4buXw6x0w6Jq4buX4bqgdOG7lcOiw4HGsMahw6LEqeG7o8OibMOqdcOicuG7sXTDocOiVOG7lXXhurvGocOiQWh0w6Lhu5fDqeG6qsOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6u8OibMO1w4DDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6HDolPhu6/GocOicsOtdMOibMahw6Jy4bulasOic+G6ucOAw6LDgeG7ucO9w6LhuqbDtWHDonThu5XhurB4xqHDosOBxrDGocOicsOqw6JsxqHDouG6puG7ncOic8O0w4HDonPhu6fGocOhw6JKw7l0w6LEqeG6u8OiauG6rnThu5XDouG6puG7ncOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDonPhurvDosSp4bunw6Lhu4F0w6JzaeG6qsOi4buXxrBzw6J0w6nhuqphw6Jq4buX4bufw6JBecOi4bu14buX4bq5w4HDosSpw7R04buXw6LDgeG7l+G7ncOixKnGoeG7j8OBw6Jy4bq7c8OiQcOpdeKAncOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomPhuqXhuqXhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huqnhuq3huqcv4bqt4bqn4bqla+G6reG6p2PhuqnhuqXhuqdjw4HhuqljZWRjcuG6pcOhcOG7teG7lTfhu7kyYsSRY+G6tcOiw6lyw4Ey4bq1PsO6c8OiauG7l+G6veG6qsOiw4Hhu5fDrHTDomrhu5fDrMOBw6LhuqbDrMOBw6LhuqZ3xqHDonThu4d04buVw6J0w7p04buV4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1Y+G6peG6peG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDxKjhuqTDqcOianZzw6Lhu7nDqcOAw6Js4bq9c8OixKnhur1qw6LDqXThu5fDouG7lsO5w6nDomrhu5fDgOG7i3TDosSp4bujw6Jq4buXdcOixKnDqnTDosOB4buXaHTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINK4bqidOG7lcOiauG7l8OAdOG7lcOiasOqdOG7l8OidOG7leG7scOicuG6u8Oiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOi4buXeeG7tcOiasSCw6nDosOpdOG7l8OixKjhuqLGocOiKeG7gXTDouG7lsO5w6nDouG6oeG6qOG6v8OiI+G7l+G6vWrhu5fDokB2dGHDouG7l8OA4bqqw7R0w6Ij4buX4bq9auG7l8OiI+G7l+G6u3Thu5fhuqPDocOiw4l04buXw6Lhu5bDucOpw6LEqeG7o8OiQcOA4bqqw6LDgeG7l8OsdGHDouG7teG7l8OqxqHDonLhu6Vqw6Jz4bq5w4DDouG6qcOicsOtdC/DgcOAw610YcOiw4Hhu7nhurB3asOibMO6w6LDqXThu5fDomzGocO1w4DDosOB4bu54bujw6LDgeG7uXV04buVw6JUw6lzYcOidOG7l+G6sHThu5XDokHDqcOAw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5Xhurl04buXw6J04butxqHDomrhu5fGocOi4bu14buX4bubw6JsxqHDtcOAw6LDgeG7ueG7o8OidOG7jXTDosOpdOG7l8Oiw4Hhu7nDvcOi4bqmw7XDouG7t8OA4buNYcOibMahw7XDgMOiw4Hhu7nhu6PDosOB4bq9xqHDosSow7R04buXw6LhuqbGocO0dMOiTMOpw6Jx4buXdcOpw6LDgeG7n3Thu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDomzhur/DouG7l3Z0w6LhuqfDonThu4Fzw6J0w6nhuqrDocOiVOG7l+G6pHThu5XDonThu5XhurvhuqrDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6LhuqbhurLDqcOi4bu3w4DDqWHDomrDgOG7sWrDokHhu6l04buVw6JqxILDqcOiw6l04buXw6Jq4buXw6zDgcOi4bqmw6zDgcOi4bqm4bq7w6LDgeG7l+G7jXPDonPDtMOBw6Jz4bunxqHDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buV4bq74bqqw6LDgeG7ueG6sHdqYcOiQcOpw4DDonPhu6/GocOicsOtdMOibMahw7XDgMOiw4Hhu7nhu6Nhw6LDqXThu5fDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDomrhu5fhur3huqrDouG6qG3Dosawc8Oiccah4buPc8Oiw4Hhu5fhu41zw6LDgeG7l8OAw6J04buXw6zhu7Vhw6J04buX4bqwdOG7lcOidOG7h3Thu5XDonFudcOia+G6u8ahw6Jx4buXxqHhu490w6JB4bq2asOiceG7l+G7p23DomrEgsOpw6LDqXThu5fDouG6quG7j8OAw6Lhu5d2dMOi4bqm4bq7w6J04buXw4DDomrDrcOAw6JsxqHDouG6qG3Dosawc8OiasSCw6nDonThu5XhurB4xqHDomtodMOi4buVxqHDqnPDomzhurl04buVw6Jx4buRw6JrdcOiw4Hhu5d4xqHDosOBxqHhu4/DgcOi4bu3w4DhurnDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw4l04buXw6Lhu5bDucOpw6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBOMOi4oCcSuG6uWrDouG7teG7l8O5dOG7lcOiw4Hhu7nhu6XDosO9w6JsaOG6qsOibMO1w4DDonJ54bu1w6LEqeG7g3Thu5XDosOBaXPDouG7mcahxKnhu7l1LeG6qMahw6Jz4buBdOG7lcOidOG7jXTDonThu5fGocO1w4DDonLhuqBqw6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6J04buVdeG6u8ahw6LDgeG7uXjGocOi4bqm4bq7w6LDgeG7uXV04buVw6J04buX4bq7w6LEqeG7g3Thu5XDonThu5fDqcOAw6HDolThu5fhuqR04buVw6Jy4bqgasOidMO6dOG7lcOi4bu3w4DhurnDomrhu5fhuqB04buVw6LDgcawxqHDomrhu5fhu5/DosSpxqHhu4/DgcOiw4Hhu4dzYcOicsOpw4DDonThu5XhurB4xqHDomrhu5d1w6Jz4bq5w4Fhw6Jqw7l0w6Jx4buXxrB04buVw6LDgeG7l+G7ncOi4bu14buXw6rGocOiauG7l+G7o8OAw6Jq4buX4bq2w6Jx4buXxrB04buVw6LEqcah4buPw4HDonLhurtzw6Jq4bq5auG7l8OidOG6u3XDonHhu5fhurlq4oCdw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6Jj4bql4bql4bu14bqoOcOi4buXbcah4buV4buXw4E4w6Jk4bqlYuG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6qeG6reG6py/huq3huqfhuqVr4bqt4bqnY+G6qeG6qeG6qeG6qcOB4bqp4bqnZOG6qXJiLXrhuqvhuqljZcSR4bqlYmXhuqVj4bqnZcSRLcOp4bqlZeG6pWXDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6tT7DunPDomrhu5fhur3huqrDosOB4buXw6x0w6Jq4buXw6zDgcOi4bqmw6zDgcOi4bqmd8ahw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7leG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1Y+G6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1ZOG6pWLhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg1Thu5fGocO1w4DDouG7l+G7scOicmnhuqrDonThu5fhuqR04buVw6JzxqHhu4904buVw6Lhu7XDqXR1w6Jq4bquYcOiw4Fpc8Oicnnhu7XDomrhu5dtw6Lhurl04buXw6J04buHdOG7lcOiw4Hhu7nhurRqw6LDgcah4buP4bu1w6Jq4buXxqHhu4/DgMOi4bqm4bq7dcOi4bu14buXw7l04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6ucahw6J0w7p04buVw6LEqcOpdMOidOG7leG6u+G6qsOibOG7j3TDosOB4bupxqHDouG6puG7iXTDomrhu5fhurDDqcOiauG7l2lzw6Jr4bq2w4HDocOiI+G7qcahw6Js4buPdGHDomrDqsOi4bqow7pzw6Lhuqbhu4l0w6Jqw61zw6Lhu5Xhu5fhu49hw6JxbnXDouG7t8OA4bq9w4HDouG7ucOpw6Lhu5fGoeG7jXTDonThu5fhurvDonThu5Xhu6vGoWHDomzhu5HDouG7l+G6sMO9dOG7lcOiauG7l+G6oMOBw6Lhu5XGocO6w6LDgeG7uXjGocOic+G6ucOBw6Jzw7PDouG6puG6u8Oiw4Hhu7nDucOiauG7l8OA4bqqw7R0w6Jr4buBc8OixKnDqcOiamjDgGHDouG7t8OA4buNdMOibMahw6J04buX4bqkdOG7lcOic8O0w4HDonPhu6fGocOi4bqm4bq7w6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Phu7HDgcOiQeG7qcOi4buX4buxw6LDvcOi4bqow7pzw6Js4bqweWrDomp1dMOiauG7l+G6ucOAw6Jy4buH4bu1w6JsxqHDtcOAw6Lhu5fDucOpYcOidOG7l+G6sHThu5XDokHDgsOia8ODdOG7lcOi4bu5acOBw6Lhu5vDgcOibOG7kcOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHPDocOi4oCcSsOA4buxasOibHjGocOiauG7l+G6veG6qsOiw4Hhu5fDrHTDonTDqeG6qsOicnXDosOBxqHDtXTDosOB4buXw4Dhu6lqYcOic8OpxqHDonJ1w6LDgcahw7V0w6LDgeG7l8OA4buNw6J04buX4bq7w6HDokp1dMOiauG7l+G6ucOAw6JydcOicuG7h3Thu5XDomzhur/DonLhu4fhu7XDomrhu5d1w6Jq4bq5xqHDonPhurnhuqrDomzGocO1w4DDouG7l8O5w6nDonThu5fhurB04buVw6LDgcawxqHDonHhu5fGsHThu5XDomvhurlzw6LEqcOsw4HDonThu5fGocO1w4Bhw6Jq4buX4bufw6Js4buPdMOicuG6oGrDokHhu4fhu7XDonThu5XEgsOic3fGocOixKnDrMOBw6Jx4buXdcOqdOG7lcOi4bqnw6Lhu5XGoXhhw6Jy4bqgasOidOG6u3XDouG7teG7l8O5dOG7lcOic+G6ucOBw6LDgeG7l+G7ncOicuG6vcahw6LDgeG7h8OBw6HDokvhuqJ04buVw6J04buXxqHDtcOAw6Jqw7rDonHhu5fGocOiw4HGocO1dMOibMahw7R0w6Jy4bq9xqHDouG7t8OA4bq5w6LDgcahw7V0w6Lhu7Xhu5fDuXThu5XigJ1hw6LEqeG6u8OiUuG7jcOiI+G7l+G7o8Oi4buWxqHhu410w6LhuqHhuqjhur/DoiPhu5fDgMOsdMOiI+G7l+G6u3Thu5dhw6Ij4buX4bqweHThu5XDoj7DgGh04bqjYcOiauG7l8ahw6nDokHDs8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomPhuqXhuqXhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huqnhuq3huqcv4bqt4bqn4bqla+G6reG6p2Phuqnhuqti4bqpw4Fl4bqlxJFi4bqrcuG6pcOhcOG7teG7lTfhu7kyY2PhuqfhurXDosOpcsOBMuG6tT7DunPDomrhu5fhur3huqrDosOB4buXw6x0w6Jq4buXw6zDgcOi4bqmw6zDgcOi4bqmd8ahw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7leG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWPhuqXhuqXhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg8So4bq7w6Lhu5bGoeG7jXTDouG7l+G6vXTDomrhu5fhu4/DonRpw4DDonThurB3dOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6pHThu5XDonThu5XhurvhuqrDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6Js4buRw6LEqXfDgcOi4buXdsahw6J0w7p04buVw6LDgeG7p8Opw6Lhu7nDqcOiw4HhurLDosSp4buP4bu1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDxKjhurvDolLhu43DoiPhu5fhu6PDokzGoeG7kXPDouG6oeG7l8OA4bqqw7R0w6Ij4buXxqHDtMOAw6Lhu5bDusOp4bqjw6LDvcOi4bqow7pzw6Jq4buX4bq94bqqw6LDgeG7l8OsdMOibOG6v8Oi4buXdnTDouG6p8OidOG7gXPDonTDqeG6qsOhw6JLdcOiQeG6tmrDonHhu5fhu6dtw6Lhuqrhu4/DgGHDomzGocOicuG6vcahw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6J04buNdMOiceG7l8ahw6LEqeG6u8OiauG7l+G6veG6qsOiw4Hhu5fDrHTDosOB4bq9xqHDouG6psahw7R0w6LDgeG7l+G7ncOiauG7l+G7q3Thu5XDomrhuq504buVw6Jy4buNdMOiw4Hhu5dtdcOibOG7kcOiauG7l+G7gXPDokHDumrDocOiPuG6uWrDomzhu6N04buXw6LDvcOiw4Hhu7nhu6XDonThu5fGocO1w4DDouG7l3Z0w6LDvcOidOG7l+G6u2HDonThu410w6LGsHThu5XDosSp4bq7w6Jq4bqudOG7lcOibOG6v8Oic8OpdOG7lcOiw4HEgsOicuG6vXThu5dhw6Lhu7fDgOG6vcOBw6Lhu5d2xqHDonThurB3asOicuG7jXTDonThu5fhurvDosOB4bu54bulw6HDoiPDgOG6qsOidOG7l8ah4buNdGHDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4bq74bqqw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOi4bqm4bqyw6nDouG7t8OAw6nDosOB4buX4budw6Lhu7fDgOG6vcOBw6Lhu5d2xqHDonThurB3asOiauG6rnThu5XDouG6puG7iXTDonTDunThu5Vhw6Jx4buXxqHhu490w6Jqw6rDouG7l8OpxqHDosawdOG7lcOixKnhurvDonThu5fGocO1w4DDomzhu41zw6JzacOBw6J04buVxILDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPigJwpd8ahw6J04buV4bqweMahw6Lhu5XGoeG6u2HDonThu5dpw4HDonLhurvDonThu5XhurB4xqHDomzDqXThu5XDosSp4bujw6LEqcO0dOG7l8Oi4buVxqFpasOidOG7lcSCw6Lhu7lpw4HDouG7t8OAw6l0w6LDgeG7ueG7pXThu5Vhw6J04buX4bqwdOG7lcOi4buXw63DgMOidOG7l+G6sMOi4bqmw7XDomzhu41zw6Jzw4Dhu7F0w6Jq4buX4bqgdOG7lcOiw4HGsMahw6Jzd8ahw6Jq4buXeeG7tcOic+G7h8OBw6Js4bqweWrDouG6puG6u8ahw6LDgcah4buPdOG7lcOhw6Lhu5bGsHPDonThurt1w6JsxqHDonLhu6Vqw6Jz4bq5w4Bhw6Js4buPdMOi4bqmxqHDtHTDomrDusOibMahw7XDgMOi4buXw7nDqWHDomrhu5fhuqB04buVw6LDgcawxqHDonLhur3GocOiauG7qcOidOG6uXTDonLhur3GoeKApsOiw4Hhu7nDqXThu5fDosOB4buXxILDomrhu5d54bu1w6Jz4buHw4HDonThu5XEguKAnWHDosSp4bq7w6JMxqHhu5Fzw6Jx4buRw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiY+G6peG6peG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6qeG6reG6py/huq3huqfhuqVr4bqt4bqnY+G6qWThuqfEkcOBY2Vk4bqtY3LhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MmPhuqfhuqXhurXDosOpcsOBMuG6tT7DunPDomrhu5fhur3huqrDosOB4buXw6x0w6Jq4buXw6zDgcOi4bqmw6zDgcOi4bqmd8ahw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7leG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWPhuqXhuqXhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEgyl5w6Jq4buX4burdOG7lcOixKnhurvDokzGoeG7kXPDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4buRw6Jy4bq7c8OixKl3w4HDomzGocOiauG6ucahw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lWHDosOB4bu5dXThu5XDonThu5fhuqR04buVw6LEqeG6pMOpw6Lhu4F0w6Lhu5fhurt04buVw6J04buV4bq74bqqYcOiauG7l+G7q3Thu5XDosSp4bq7w6JMxqHhu5Fzw6J0acOAw6LDgeG7l+G7jXPDonThu5fGocO1w4DDonPDunTDouG7ucOpw4Bhw6Js4buRw6LhuqZ5w6Jqw7rDosOB4buX4buRw6Lhu4F0w6LDgeG7l+G7jXPDomp2c8Oi4bqm4bq7w6Lhu5XGocOqxqHDonThu5fGocO0w4HDomp2w6LDgeG7l+G7kcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu5fhuqR04buVw6J04buV4bqweMahw6J04buX4bqww6LEqeG6u8OiTMah4buRc2HDosawdOG7lcOixKjhu4dqYcOiw6l04buXw6Lhu5bDucOp4oCmw6Jq4buX4bufw6JzdXThu5XDomx5w4HDonTDunThu5XDonThu4d04buVw6JBd3PDouG7t8OAw6nDomzGocOibOG7kcOi4bqow7pzw6Jq4buX4bq94bqqw6LDgeG7l8OsdMOidOG7leG7l8OodcOixKl3w4HDonHhu5fhu63DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4buXbXXDoiPhu7nDgHThu5XDosOBaHPDokvhurTDosSp4bq5dcOiceG7l+G7m8Oiw4HhurB5dOG7lcOiw4Hhu5fEguG6qsOi4bqm4buBdMOi4bu3w4Dhu6lqw6Lhu5XGocOpYcOibHnDgcOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDokHDssOiceG7j8OBw6LDgeG7l+G6oGrDouG6puG6u3XDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6qS1iYcOiw4HDgOG6qsOidOG7l8ah4buNdMOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6pHThu5XDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4buXw6jDouG6puG7iXTDokHDssOiw4HGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDonThu5fhuqR04buVw6JsecOBw6J0w7p04buVw6J04buHdOG7lcOia8ahw7R0w6Lhu7nhu7F04buVYcOicW51w6Jr4bq7xqHDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xIMpaHTDosOJdOG7l8OjL+G7tcSD

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]