(vhds.baothanhhoa.vn) - Với slogan chính là "Nhà nông tài giỏi - học hỏi lẫn nhau", nhà nông 3 huyện Như Thanh, Như Xuân và Nông Cống đã cùng tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi trong 4 phần thi tại gameshow "Nhà nông tài giỏi".

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buUUuG7nn1kaCg24bue4buzfeG6veG7nkdkw5024buO4bue4buzfeG6veG7nkN94bumNn3hu47hu57hu7PhuqE2e+G7nuG7m+G6ozZ74bueY33hu6Y14buee1vhu6bhu57hu6Lhu7N9xq/hu5424bqhNnvhu55jxq9b4buee1vDoVvhu6Lhu5gvfVDhu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcawKuG7piThu6Lhu5Thu4ThurNb4bueYjQ3e+G7pjbhu549fV02feG7njTGr+G7nuG7ouG7s33Gr+G7njbhuqE2e+G7nmPGr1vhu557W8OhW+G7ni3hu559YT3hu559w6Fb4bueNEA24bueNn3hu6Zk4bui4buO4bueNn3Gr+G7njbhuqE2e+G7nlLhu559ZGgoNuG7nuG7s33hur3hu55DfeG7pjZ94buO4bue4buzfeG6veG7nkdkw5024bue4buFxq/hu57hu7PhuqE2e+G7nuG7m+G6ozZ74bueJeG7sOG7nj1lNnvhu55jfeG7pjXhu557W+G7puG7nuG6q+G7smPhu542fVsoY+G7nmMiNn3hu47hu55i4bqhW+G7njbhuq9b4bueY+G6qzc2e+G7nlPhu57huq194bu0NuG7nmN9W+G7nmPhu6hb4buee+G7pjUqYn03ZuG7nuG7ouG7s33Gr+G7njbhuqE2e+G7nmPGr1vhu557W8OhW+G7osOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUMOZU1AvU8OZJFRQ4bug4bug4bug4bug4bugY8OaU1VRVOG7pOG7pDRQw5Uy4bqte+G7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7o8OdaOG7njTGr+G7nlLhu559ZGgoNuG7nmN9ZMSDPeG7njZ9ODXhu55R4bueM31k4bue4buF4buBPeG7niXDozZ74bueI1Y2e+G7juG7nmPhuqtkNnvhu54kZOG7nmN94bumNeG7nntb4bum4buexanhu6Y1KmJ9N2bhu55j4bqrZGghNuG7nn0iNn3hu57hu6Lhu7N9xq/hu5424bqhNnvhu55jxq9b4buee1vDoVvhu6Lhu54kN+G7nuG7o8avW+G7nuG6rH3FqGPhu55jfeG7pjZ94bueLeG7nkPhuqtkaCE24buefSI2feG7nkN94bumNn3hu57GsDjhu6bhu57huq194bqjW+G7nn3DouG6reG7nuG7heG6s1vhu55C4bql4bue4buz4buzT+G6rEPhu7ND4bueYzA2feG7juG7nuG7hOG7rDbhu57huq19OTZ74bueJVshZOG7nuG6rX3huqNb4buePX3hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu55nw51o4bueJOG7gTZ74bue4buzQ8O94bueYzA2feG7juG7nsawxINb4bue4buz4bqhNnvhu54kw5024bue4buFxq/hu549xag94bueJeG6tzbhu57hu4Ug4bueY8avW+G7nmPhuqvDouG7nmN94buBPeG7nn1bKDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ33hu6Y14buee1vhu6bhu57FqeG7pjUqYn03ZuG7nuG7ouG7s33Gr+G7njbhuqE2e+G7nmPGr1vhu557W8OhW+G7ouG7juG7njXhurFb4bueJcSDW+G7nmN9W+G7nj3hurnhu6bhu54j4bum4buefWRoKDbhu57hu7N94bq94bueR2TDnTbhu47hu57hu7N94bq94bueQ33hu6Y2feG7nuG7hcav4bue4buz4bqhNnvhu57hu5vhuqM2e+G7niXhu7Dhu5414bumNnvhu54lLjbhu549fTfhu549ZMSDPeG7nmN9W+G7njZ9WyFk4buePX3hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu542e30o4bueY31k4bu2Y+G7niVXPeG7nmLhu6494bue4buF4bqzW+G7njZ94buDNnvhu55jfeG6oTZ74bueJVso4bqt4bue4bqr4buyY+G7nuG6q8Og4bue4bqrxq82e+G7juG7nmLDnWThu55i4buuPcOV4buexalb4buqW+G7njZ94buyY+G7nj1kxIM94bueY31b4bueY31kxIM94bue4buFIeG7niXEg1vhu57hu7N94bq94bueQ33hu6Y2fcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buU4bqsw5Xhu4Thu5gv4bqt4buU

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]