(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày, từ 9 - 11/10, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Dạ Lan (TP Thanh Hóa), Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2018, với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65Kw6rhurPhu7Jk4buD4bqz4buyZOG6sTvGoeG7suG6t+G7h+G6s+G7suG7iuG6t2/hu7Jk4buT4buyajpk4bqx4buyayzEkeG7si3hu7LhuqvhurfDreG6s+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rkvEqcSRZOG6seG7sjM6M+G7smThurE7xqHFqOG7smvDteG7sibhu7It4buy4bu24bu2L+G7tuG7tMWo4buyayzhurPhu7JLxKlsZOG6seG7smtbY+G7skvhu4Phu7Iz4bq34buPM+G7smrDtOG7suG6q+G6s+G6o2Thu7J5LOG7skI/ZOG7suG7qkvhu4rhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sMWo4buy4bq24buH4bqz4buyQuG6s8OhZOG7suG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG7iuG6t2/hu7Jk4buT4buy4buL4bq34bq/4bqz4buy4bq3aeG7i+G7suG6tuG6s+G6o+G7i+G7suG6t+G7h+G6s+G7snnEkT9k4bq34buyZOG6t1tk4buyZOG7k+G7smvhuqdk4bq34buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2ZT/hu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7JE4bqxO8ah4buy4buK4bq3b+G7smThu5Phu7JqOmThurHhu7JrLMSR4buyLeG7suG6q+G6t8Ot4bqz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7smQoY+G7suG7uOG7tOG7tirFqOG7suG7mWfhurPhu7Iz4bq3w7Phu7I14bqh4buy4oCc4buK4bq3b+G7smThu5Phu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7suG7mWfhurPhu7I/ZOG7smvEkTtk4buy4buZ4bqj4buyauG6s2Thurfhu7Jr4bq3w7Qz4buy4buL4bq3MGPigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7tioj4bu2LyMqNCPhu7Yj4bu4KuG7tOG7tGtAJSQq4bu2QOG7tmLhu7bGr+G6qeG7i+G6scOd4buyL+G7rndLeOG7sms+ZOG6seG7snc8ZOG6seG7suG6q+G6tzZk4buyM+G6t8SR4buyMzoz4buyNWZk4buy4buZ4bql4buyM2Xhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Jr4bq1M+G6t+G7suG7l2xda+G7smopM+G7smvhurc/Y+G7suG6seG6sz/hu7JE4bqxO8ah4buy4buK4bq3b+G7smThu5Phu7JqOmThurHhu7JrLMSR4buyLeG7suG6q+G6t8Ot4bqz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7smQoY+G7suG7uOG7tOG7tirGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6sTvGoeG7suG7iuG6t2/hu7Jk4buT4buyajpk4bqx4buyayzEkeG7si3hu7LhuqvhurfDreG6s+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7JkKGPhu7JkP8ah4buyM2Xhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6seG7smvhurfhurPDoGvhu7Jr4bq3w7Qzxajhu7Jk4bq34buN4buk4buyS8Sp4buNZOG6seG7sjI7xqHhu7LhurHhurM/ZOG7suG6tztk4bqx4buy4bqx4bqzZ+G6s+G7smvhurfhurPhuqNs4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JqLmThu7Lhu4vhurcwY+G7smvhurPDoWzhu7Iy4bqzw6Ns4buya8SpxJFk4bqx4buyMzoz4buyYuG6rWThurfhu7Lhu5nDtDPhu7JqLmThu7Lhu5dsXWvhu7Jkw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i8Wo4buya+G6s8OjbOG7smvhurfDs+G7sjPDqmThurHhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buLxajhu7Jk4bqx4bq34bqh4buya8SpbMah4bqhZOG7smvhurfhur9k4bqx4buyM8OzP+G7smPhu4XhurPhu7I14bqlP+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4bum4buyS+G7g+G7sjPhurfhu48z4buy4bqrw6Br4buyZOG6v+G6s+G7sjM6M+G7sjVmZOG7suG7meG6peG7suG6t+G7heG7smvEqWnhu7Lhu5k/xqHFqOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7LhurHhurM/xJHhu7LhuqrhurbhuqpLxajhu7LhuqvDoGvhu7Jk4bq/4bqz4buyM2xk4bqx4buyMyJs4buya+G6s8OhbOG7smvhurdv4buyai5k4buy4buL4bq3MGPhu6bhu7Lhu4vhurfhur/hurPhu7Lhurdp4buL4buy4buZZ+G6s+G7snjDqmThurHhu7JrxqHhu7JLROG6tuG6tuG7suG7iGzhur8z4buya8Og4buyTGThurNiNuG7mTbEqeG7suG7mOG6s+G6o2vhu7JEP2Phu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7JrIOG7i+G7suG6t2xdZOG7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7JkKGThurHhu7Jiw7Qz4buy4bqr4bq3w63hurPhu7Jqw7Thu7LhuqvhurNk4bq34buyNMSRP2ThurfFqOG7suG6q8Oga+G7smThur/hurPhu7Jr4bq34bql4buya8Sp4buNaGThurHhu6bhu7LhurDhurM/xJHhu7Ji4buNbOG7suG7i+G6t2/hu7Jk4buT4buy4buZZ+G6s+G7suG6q+G6t8Ot4bqz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG7mTvhu7I1LmPhu7IyLsSR4buy4buYSnBLS+G7iuG7puG7suG6sOG6szrEkeG7smrhu43hu7JE4bqxbMahxINk4buyQltk4buyecOyZOG6seG7sjPhurfhurM/4buyajnhu7Lhu5ln4bqz4buyM+G6t+G6peG7sjZj4buy4buL4bq3b+G7smThu5Phu7Lhu5nhuqHhu7IzbOG7hzPhu7IzOjPhurfhu7JjLGThurHhu7Izw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7siPGr+G7tOG7suG7mTvhu7LhuqvhurfDreG6s+G7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7JrxKnEkWThurHhu7Jkw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i8Wo4buy4buL4bq3Omvhu7JrxKnhurPDo2Thu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/hu6bGr8avxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7YqI+G7ti8jKjQj4bu2I+G7uCrhu7Thu7RrQCUkKuG7tkDhu7Zi4bu4xq/huqnhu4vhurHDneG7si/hu65E4bqxO8ah4buy4buK4bq3b+G7smThu5Phu7JqOmThurHhu7JrLMSR4buyLeG7suG6q+G6t8Ot4bqz4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7smvEqeG7jWThurHhu7IyO8ahxajhu7LhurHhurNn4bqz4buya+G6t+G6s+G6o2zhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smouZOG7suG7i+G6tzBj4buyNT4z4buya8Sp4buNZOG6seG7sjPDsz/hu7IzOjPhu7I14bqlP+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buya8SpxJFk4bqx4buya+G6p2ThurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw71bxqHhu7JiO+G7sjThuqXhu4vhu7I1w6Phu7Lhurfhu4fhurPhu7Lhu5nhurPDoWTFqOG7suG7i+G6t2/hu7Jk4buT4buyMzoz4buyNFtk4buya+G7hzPFqOG7sjM6M+G7suG7mW5k4bqx4buyY+G6s+G6oWThu7JrxKnDoWThu7I14bqlP+G7sjI7ZOG7smvhuqdk4bq34buy4bqx4bqzZ+G6s+G7smvhurfhurPhuqNs4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JqLmThu7Lhu4vhurcwY+G7smvhurPDoWzhu7Iy4bqzw6Ns4buya8SpxJFk4bqx4buyMzoz4buyYuG6rWThurfhu7Lhu5nDtDPhu7JqLmThu7Lhu5dsXWvhu7Jkw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i8Wo4buya+G6s8OjbOG7smvhurfDs+G7sjPDqmThurHhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buLxajhu7Jk4bqx4bq34bqh4buya8SpbMah4bqhZOG7smvhurfhur9k4bqx4buyM8OzP+G7smPhu4XhurPhu7I14bqlP+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqxxq/hu7LDveG7gWThurHhu7Jr4bq3aOG6s+G7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Lhu5nhurPhuqMz4buya+G6s8OhbOG7smvhurdv4buya8Spw6Fk4buya+G6t+G6peG7smvEqeG7jWhk4bqx4buyZOG7h+G6s+G7sjXhuqU/xajhu7IzbGThurHhu7IzXeG7i+G7sjM6M+G7smouZOG7suG7i+G6tzBj4buyM+G6t11r4buyYuG7jWlk4bqx4buyMz/EkeG7suG7i+G6t28z4buy4buZb+G7smThurHhu41o4bqz4buya+G6s8OhbOG7sjRuZOG6seG7sjU64buL4buy4buPZOG6seG7smThurds4buyMyJs4buyY2w/4buyailj4buyM8OzP+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7sjXhuqU/4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7Lhu5k74buyMzoz4buy4buZbmThurHhu7JiW2Thu7IzIGTGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7tioj4bu2LyMqNCPhu7Yj4bu4KuG7tOG7tGtAJSQq4bu2QOG7tmJAxq/huqnhu4vhurHDneG7si/hu65L4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buyM+G6t2zhu4XhurPhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHFqOG7suG7i+G6t2/hu7Jk4buT4buyNeG7jWkz4buya+G6tz9j4buyNMO04buyMmzhu4PhurPhu7JrIOG7i+G7suG6t2xdZOG7suKAnHjhurcp4buL4buyMzpk4bq34buyNT9j4buyY8Oh4buy4buL4bq3b+G7smThu5Phu7Lhu5jhurPhuqNr4oCdxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7iGw/4buyNWXFqOG7smssxJHhu7IzZuG7suG6t+G7h+G6s+G7sjPhurfEkeG7sjTEkT9k4bq34buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7sjM6M+G7smvhuqdk4bq3xajhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7JrxKnDoWThu7IzLuG7smThu41nM+G7sjNl4buyNOG6peG7i+G7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfhu41mZOG6scWo4buya8SpP8SR4buyNeG7g+G6s+G7suG6q+G6s2Thurfhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY8Wo4buy4buJbC5k4bqx4buyMjrhu7Jr4bq34buNZmThurHhu7LhurfhurPhuqNsxajhu7JqLmThu7Lhu4vhurcwY8Wo4buyNOG6pTPhurfhu7Lhu5lvxajhu7I14buD4bqz4buyY2fhurPhu7Izw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6o+G7sjXDo+G7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7Iz4bq3XWvhu7Ji4buNaWThurHhu7JqLmThu7Lhu4vhurcwY8Wo4buy4buL4bq3Omvhu7JrxKnhurPDo2Thu7Jr4bq34bql4buya8Sp4buNaGThurHhu7JrxKnEkWThurHhu7Lhu5ds4buya+G6t8Og4buy4bq34buH4bqz4buyZOG6tyDhu4vhu7LhuqvhurNk4bq34buya8Ogxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rndLeOG7sjUh4buya8OqZOG7suG7meG6s2Thurfhu7Lhu7gq4buyai5k4buy4buL4bq3MGPhu7Jr4bqzw6Fs4buyMuG6s8OjbOG7sjUs4bqz4buyNOG6s+G6o2Thu7Iz4bq3xJHhu7Lhu7gl4buyNWZk4buy4buZ4bqlxajhu7LhurfhurPhuqPhu4vhu7Lhurfhu4fhurPhu7I0xJE/ZOG6t+G7smThurdbZOG7smThu5Phu7JrxKnEkWThurHhu7Jr4bqnZOG6t+G7puG7smvEqT/EkeG7snc8ZOG6seG7suG6q+G6tzZk4buyM+G6t8SR4buyMzoz4buyNWZk4buy4buZ4bql4buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7suG7mcOi4buyNSHhu7IzZeG7smvhurc7ZOG6t+G7smvhurUz4bq34buy4buXbF1r4buyaikz4buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7skThurE7xqHhu7Lhu4rhurdv4buyZOG7k+G7smo6ZOG6seG7smssxJHhu7It4buy4bqr4bq3w63hurPhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buyZChj4buy4bu44bu04bu2Ksav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuROG6seG6uTPhu7LhurZsXWThu6wv4buL4buu

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]