(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong 2 tháng đầu năm 2023, tỉnh Thanh Hoá đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt gần 1.342 tỷ đồng. Trong đó lượng khách tham gia loại hình văn hoá tâm linh, lễ hội chiếm tới 60%.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu7Jqa8ahYjZSw51rNuG7l2stP2LhurPhurFk4buk4buy4bqpbGpr4bqz4bqvxqHhu6bDneG7riThu7RU4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smvhurc/Y+G7suG6seG6sz/hu7I0bOG7smLhuqUz4bq34buy4buZKGThu7LhurfEkTrhu7JrW2Phu7Ji4bqzZOG6t+G7sjThuqXhu4vhu7I1Imzhu7JkKGPhu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rkvhurc2xJHhu7Jr4bq34bq/ZOG6seG7suG6q8Oh4buyM8OzP+G7skrDreG7suG7mChk4buy4bq3xJE6xajhu7JL4bq3w6Phu7Jr4bq3P8SR4buy4buZO+G7snls4buyYuG6pTPhurfFqOG7smvEqcSRZOG6seG7suG7uOG7smvhurc6ZOG6seG7sjUibOG7smQoY+G7suG7uOG7tOG7uEDFqOG7smvhuqdk4bq34buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2xJE64buyNWVk4buy4bqr4bq3xJEuZOG6seG7suG7tsWoPeG7smvEqeG6s+G6o2zhu7Ji4buNaWvhu7Lhuqvhurc6M+G6t8Wo4buya+G7g2ThurHhu7Jr4bq3bOG7sjRs4buyYuG6pTPhurfhu7Lhu41nM+G7sjUsa+G7suG6sSJk4buy4bu2xq9AI+G7uOG7smvhu5/hu7I14buBZOG6scav4buyS8SpxJFk4bqx4buyNWXhu7Ji4buNaWThurHhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smvhurc/Y+G7suG6seG6sz/hu7JixJEs4bqz4buy4bq3w6Jk4bq34buy4buZKGThu7LhurfEkTrhu7JrW2Phu7Ji4bqzZOG6t8Wo4buyYsSD4buy4bq34buH4bqz4buyM+G6t+G6s8OgY+G7smtn4bqz4buyJOG7tFTGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqeG7sjRr4bq3bGMyw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siThu7Thu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uEDhu7bhu7Yv4bu44bu0JTQj4bu24bu04bu44bu0QOG7tmvhu7hAKiMkYuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIkKirDneG7sj9ia1LDnSThu7RU4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7smvhurc/Y+G7suG6seG6sz/hu7I0bOG7smLhuqUz4bq34buy4buZKGThu7LhurfEkTrhu7JrW2Phu7Ji4bqzZOG6t+G7sjThuqXhu4vhu7I1Imzhu7JkKGPDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50k4bu04bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65CxIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7I14bqhZOG7snc74buyS8Sp4bqz4bqjbOG7smvhurds4buy4bq3bWvhu7I1w6pk4bqx4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7sjXDoGThu7I0W2ThurHhu7Lhurfhu41mZOG6seG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw70sa+G7sjXhu41pM+G7suG6q8Oga+G7suG7iWwu4buyNWXhu7JiO+G7smThurdo4buya+G6p2Thurfhu7JrP+G7sjUh4buyayDhu4vhu7JrxKlsZOG6seG7smMsZOG6t+G7smNh4buyM8OqZOG6seG7sms6M+G7smvEqWzGoeG6oWThu7Jr4bq3w6pk4bqxxajhu7Lhu4lsLmThurHhu7IyOuG7suG6t8OiZOG6t+G7si5k4bq3xajhu7JkN2vhu7I1PjPhu7JrxKnhu41k4bqx4buyM8OzP+G7sjM6M+G7sjXhuqU/4buy4buL4bq34buNZmThurHGr+G7snhuZOG6seG7suG7mWfhurPhu7I1ZcWo4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7Lhuqvhurdsxajhu7I14bqzw6Nj4buyNOG6s+G7smvhurUz4bq34buyNSHhu7IzZeG7smrDtOG7sjUibOG7smvhu43hu7Jrw6pk4buyayzEkcWo4buyayzEkeG7sjMuZOG6t+G7suG7iWw/ZOG7smPDquG6s+G7smvEqeG7jWhk4bqx4buyaiwz4bq34buyNTjhu4vFqOG7smvhurds4buy4bq3bWvhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7sjRs4buy4bqr4bq3OjPhurfhu7Jr4bq3P2Phu7Lhu4lsP2TFqOG7sjRbZOG6seG7suG6t+G7jWZk4bqxxq/hu7J4OjPhu7JixJEs4bqz4buy4bq3w6Jk4bq34buy4bq3xJEsa+G7sjXhu4dk4bqx4buyNOG6pTPhurfhu7Lhu5lv4buy4buL4bq3bzPhu7Lhu5lv4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7sjPDsmThurHhu7I14buNaTPhu7Lhu4lsP2Thu7JrW2Phu7IzLuG6s+G7smvhurfhurPhuqNkxajhu7Iz4bq3XWvhu7Ji4buNaWThurHhu7Lhu4vhurdvM+G7suG7mW/hu7Jk4bqxO8ah4buyMztk4bqx4buyM+G6t2zGocOhZOG7smThurHhurfhurPhuqPhu4vGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6scSRO+G6s+G7ssSpP8Wo4buyNOG6peG7i+G7sjUibOG7smQoY+G7smNn4bqzxajhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smLEg+G7suG6t+G7h+G6s+G7sjPDsmThurHhu7I1IeG7sjXhu41pM+G7sjM6M+G7sjNd4buLxajhu7Jk4bqxO2ThurfFqOG7sjXhuqU/4buy4buL4bq34buNZmThurHhu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7LhurFl4buL4buy4buL4bq3ImThu7Jr4bq3bOG7suG6t21r4buyROG6t1tk4buyNFtk4buy4buZO+G7sjRs4buy4bqr4bq3OjPhurfhu7I1w6Bk4buya+G6tz9j4buy4buJbD9kxq/hu7LDveG6s8OjZOG7suG6t8OiZOG6t+G7smThurfhu43hu7JCxIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7I14bqhZOG7snc74buyS8Sp4bqz4bqjbMWo4buyYsSD4buy4bq34buH4bqz4buyeCJs4buyROG6seG7jeG7suG7quG6tiBs4buyQuG7hzPhu7DFqOG7smLEg+G7suG6t+G7h+G6s+G7sjMibOG7suG7i+G6t20z4buyw73huqFk4buyw73hu4cz4buyeOG7jWcz4buyZChj4buy4bu44bu04bu4QOG7suG7qkvhu4rhu7JKImPhu7JKZmThu7DigKbhu7J4OjPhu7JixIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7I14bqhbOG7sjXhu41pM+G7smvhu4Phu7Iz4bq34buPM+G7smvEqT9k4bqx4buya8Sp4bq5ZOG6scWo4buy4bqx4bqz4buT4buy4bqxw6Jk4buy4buZO+G7suG7i+G6tzpr4buy4bq3bMah4buyMi5k4buyaikz4buy4buZKGThu7LhurdlP+G7sjRbZOG7smvhu4czxajhu7Jr4bq3bCJk4buy4buL4bq3xJFk4bqx4buyY+G7oeG7smtvM8Wo4buyM+G6t13hu4vhu7Lhurc7ZOG6t+G7smThurHhurfhurPDoWPhu7IzOjPhu7Lhu4lsxqHhu7I14bqlZOG6t+G7suG7meG6oeG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buyZMOg4buL4buyauG6v2ThurHhu7Lhu5koZOG7smPhurNk4bq3xajhu7LhurEpZOG7suG7mWfhurPhu7Lhu4vhurdvM+G7suG7mW/hu7Lhu4vhurc6a+G7smvEqeG6s8OjZOG7sjRs4buyYuG6pTPhurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7Iq4bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7IjJuG7tuG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu4QOG7tuG7ti/hu7jhu7QlNCPhu7bhu7Thu7jhu7hA4bu0ayUkJCbhu7Zi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUiQlJMOd4buyP2JrUsOdJOG7tFThu7I0bOG7suG6q+G6tzoz4bq34buya+G6tz9j4buy4bqx4bqzP+G7sjRs4buyYuG6pTPhurfhu7Lhu5koZOG7suG6t8SROuG7smtbY+G7smLhurNk4bq34buyNOG6peG7i+G7sjUibOG7smQoY8Od4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSMm4bu2w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67hurbhu4fhurPhu7I1bD/hu7Jr4bq3bMah4bqhZOG7ssOt4buy4buXIeG7suG7iGwuZOG6seG7skThurc/Y+G7suG7quG7iGwuZOG6seG7suG7luG7jWZk4bqx4buwxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnfDoWThu7IzLGThurfhu7I1ZcWo4buyMzoz4buya8Spw6nhu7Iz4bq3ZuG6s+G7sjRbZOG7suG6seG6sz9k4buyMuG7g+G7suG6tTPhurfFqOG7smvhurfhurPDoGvhu7Jr4bq3w7Qz4buyNeG7jWkz4buya+G7g+G7sjPhurfhu48z4buya8SpxJFk4bqx4buyNOG6peG7i+G7smLEg+G7suG6t+G7h+G6s+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjPhurfhuqfhu7LhurFl4buL4buy4buL4bq3ImThu7IyLsSR4buya+G7gWThu7IzOjPhu7LhurHhurM64buya8Sp4bql4buya+G6v2vhu7I1OOG7i+G7sjPDsz/hu7JixIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7JrxKlsxqHhuqFk4buya+G6t+G6v2ThurHFqOG7smM74buyM8OpZOG7smssxJHhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7LhuqvhurfhurXhu7Lhu5ls4bqz4buya+G7jWbhurPFqOG7smI7ZOG6t+G7smMsZOG6t+G7suG7mTvhu7Lhurdd4buL4buyNDFk4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuROG6sWzGocSDZOG7ssO9LGvhu6wv4buL4buu

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]