(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5-8, hơn 200 suất ăn, phần quà miễn phí đã được TP Sầm Sơn trao cho người có hoàn cảnh khó khăn, người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, người tàn tật, phụ nữ có thai đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu51A4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uOG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4budYcSQ4butw5ly4bulLcaw4buTckVORnJ1c3Ny4buS4buUQeG7mHJ4RuG7k3LDlUXDgUZyw5Thu5Thu61y4buEw4lDRnLDlUXhurhy4bqwd3LhurDhu57DksSCcsOpY3Jlw4Hhu4RyZU5GcuG7mOG7kOG7q0dyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcsSCSHJFR+G7rUZyxIJ2RkVy4buGRUhy4buGRXhG4buTckbEkOG7nsOTw4ly4buY4buQ4bqmRnLhu6fhu6Vy4buY4buUTMOJ4buTcuG7mOG7kMOCcuG6tuG7hHLhuq7hu55Pw4lydOG7pXLhu5jhu5RMw4nhu5NyRsSQ4buew5PDiXLhu5jhu61GcuG7mMOA4buY4buTcsOVReG7mnJGU3LEgkhy4buYReG7q8OJcuG6sOG7q0bEkHLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu7HEgkVy4buCw5ly4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLhu4ZF4buUcsSC4buxxIJFcuG7gsOZcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6XDusO6w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXTDunQvdOG7p8O54bquw7l0w7nDunTDucO64buYxrDFqcO64bul4bun4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6fFqeG7p3Fy4bur4buC4buYb3FA4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6XDusO6cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53DqVBy4buS4buxRsSQcuG7kk/hu4Ry4bulLcaw4buTcsSCReG6vHLhurbhu4Ryw5VF4buackZTcsOpY3Jlw4Hhu4RyZU5GcuG6sHdy4buYQeG7mHLDg8OA4buYcsSCReG7lOG6oEZyw4PhurxyRkVTRsSQcuG7kuG7lEHhu5hyeEZy4buEw4lDRnLDlUXhurhy4bqwQnLhu5jhu5Dhu6tHcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLEgkhyRUfhu61GcsSCdkZFcuG7hkVIcuG7hkV4RnLhurDhu6tGxJByxILhu7HEgkVy4buCw5ly4buYw4DDlXLhu5jhu5Dhu5RGxJBy4buY4buvw4lyw6ljcmXDgeG7hHJlTkbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4bulw7rDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7p0L3Thu6fDueG6rsO5dMO5w7p1w7nhu6fhu5h0c8O6deG7p+G7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5BvxanFqXFy4bur4buC4buYb3FA4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6XDusO6cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53DqUHhu5hyxIJ2cuG7kuG7lEHhu5hyeEZy4bqw4bqo4buUcsODduG7hHLhurB24buEcuG7q0Zy4buYR+G7rUZyVOG6qnLhu5LDiUZFcuG7mEVRxIJyw5VF4bqg4buE4buTcuG6sOG7nHLhuq7DiUZFcuG6ruG7nuG7jkbEkOG7meG7meG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6dzc8OVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7p0L3Thu6fDueG6rsO5dMO5w7rDucO54bun4buYdMO6dHXGsOG7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bvw7l04buncXLhu6vhu4Lhu5hvcUDhu4Ry4buxw5VyRkVTRsSQcuG7kuG7lEHhu5hyeEbhu5Nyw5VFw4FGcsOU4buU4butcuG7hMOJQ0Zyw5VF4bq4cXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHNzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7p3NzcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu53hu5nhu5nhu5ly4bqw4buew5LEgnLhurBIRsSQcsSQSMOJcsSC4bqgRnLhu5hFw4BGclThu61yxIJF4buUw5lCRnLhu5hPw4ly4buGReG7lHLEguG7scSCRXLhu4LDmXLhu5jDgMOVcuG7mOG7kOG7lEbEkHLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4bunc3PDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO6dC904bunw7nhuq7DuXTDucO5c3TGsOG7mMaw4buldMawdeG7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5BvdXPFqXFy4bur4buC4buYb3FA4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6dzc3FyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4buddMO5w7ly4buS4buUQeG7mHLDlOG7lOG7rXLhurDhu57DksSCcuG7mOG7kOG7q0dyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG7mOG7kOG6pkZy4bun4bulcuG7mOG7lEzDieG7k3Lhu5jhu5DDgnLhurbhu4Ry4bqu4bueT8OJcnThu6Vy4buY4buUTMOJ4buTckbEkOG7nsOTw4ly4buY4butRnLhu5jDgOG7mOG7k3Lhu4ZFSHLhu4ZFeEbhu5Nyw5VF4buackZTcsSCSHLhu5hF4burw4ly4buY4buQR0bEkHLEgkXDieG6qOG7lHLhu6UtxrBy4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLhu4ZF4buUcsSC4buxxIJFcuG7gsOZcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLDqWNyZcOB4buEcmVORuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6d0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO6dC904bunw7nhuq7DuXTDucO5dHTDueG7mMWpxal04bupw7rhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8O6deG7qXFy4bur4buC4buYb3FA4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6d0w7lxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nSbhu7HEgnLhu5Lhu5RB4buYcsSCTuG7hHLhurDhu57DksSCcsSCReG7lMOZQkZy4bqw4bqsRnI3ReG7lHLEguG7scSCRXLhu4LDmXLhu5jDgMOVcuG7mOG7kOG7lEbEkHLhu5jhu6/DiXLDqeG7kOG7nsOTRsSQcj9RcsOD4bq8cjrhu6/DiXJFw43EgnLhuq7hu7lGcuG7mEvEgnJlw4Hhu4RyZU5G4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXTDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7p0L3Thu6fDueG6rsO5dMO5w7l1c+G7qeG7mOG7pXXFqeG7peG7peG7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bv4bupxrDhu6lxcuG7q+G7guG7mG9xQOG7hHLhu7HDlXJGRVNGxJBy4buS4buUQeG7mHJ4RuG7k3LDlUXDgUZyw5Thu5Thu61y4buEw4lDRnLDlUXhurhxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4buldMO6cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu504UcSCcuG7guG7nsOSRsSQcuG7guG7reG7hHJGRcOJ4bqq4buEclThu5py4buY4buQR0bEkHLhu4ZF4buURsSQcuG7kuG6pHLDlUXhu7Hhu5hyxIJO4buEcuG7hMOJQ0Zyw5VF4bq4csSCRUdyxILhu7HEgnLEguG7iEbEkHLhuq7hu7lGcsSC4buxxIJFcuG7gsOZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXR1w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXTDunQvdOG7p8O54bquw7l0w7nDucWpc8aw4buYw7p04bupdcWp4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6Xhu6lxcuG7q+G7guG7mG9xQOG7hHLhu7HDlXJGRVNGxJBy4buS4buUQeG7mHJ4RuG7k3LDlUXDgUZyw5Thu5Thu61y4buEw4lDRnLDlUXhurhxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4buldHVxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nTrhu7nDmXLhu4Lhu61yxIJF4bueTkbEkHLhu5jhu5DhurpGRXLhuq5HciBLw4lyOCBjYXLDqWNyZcOB4buEcmVORnLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4lyJuG7ueG7lHLhu4Lhu6/EgnLDg0tyP0fhu6tGRXJGReG7uUZyRlNyw6ljcmXDgeG7hHJlTkZy4buG4bqm4buUcsSQw43DieG7k3JUw4BGcuG6sEtGxJByxILhu7FGcsODS3JFS8OJclTDieG6pkZyw5VF4buackZTcsOU4buUw5nhuqZGcsSQSMOV4buTcuG7mExyxIJF4bugxIJyRkHhu5RyxILhu7HEgnLDg1Phu6tyeEZy4buEw4lDRnLDlUXhurhy4bqu4butRkVy4buY4buzRsSQcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGcuG6sOG7q0bEkHLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu7HEgkVy4buCw5ly4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLhu4ZF4buUcsSC4buxxIJFcuG7gsOZcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLhu5hF4butRkVyw5VFxKjhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4bundeG7qcOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7p0L3Thu6fDueG6rsO5dMO5w7nDusO6dOG7mOG7pcaww7nDucWp4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/GsHXhu6dxcuG7q+G7guG7mG9xQOG7hHLhu7HDlXJGRVNGxJBy4buS4buUQeG7mHJ4RuG7k3LDlUXDgUZyw5Thu5Thu61y4buEw4lDRnLDlUXhurhxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bundeG7qXFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budJkXhu5xy4buY4bq8xIJFciBLw4lyOCBjYXLDqWNyZcOB4buEcmVORnJp4buicsOpReG6vHIgR+G7q3LEgkXDieG7q3Lhu5LDgsO0cirDvUbEkHLhu5hB4buEcuG7gklGxJBy4buSw4JyxIJFw4nhu6vhu5NyIEvDiXI4IGNhcsOpY3Jlw4Hhu4RyZU5GcuG6sHdyVMOARnLhurBLRsSQcsOU4buUw5nhuqZGcsSQSMOVclThu61y4buYTHLEgkXhu6DEgnLhu5hRckZB4buUcsSC4buxxIJy4buS4buUQeG7mHLEgk7hu4Thu5NyxIJF4buU4bqgRnLDg+G6vHLEguG7scSCcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7reG7k3JGReG7lHLDmeG6rOG7lHLDlUXhuqDhu4RyxIJFw4nhu6ty4buSw4Jy4buGRUhy4buGRXhG4buTcuG6sEtGxJByVMOJ4bqmRnLhu5jDiUZFcuG7mEXDgUZyxIJFR3LEguG7scSCcsSC4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4bqw4burRsSQcsSC4buxxIJFcuG7gsOZcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7mOG7r8OJcsSC4buxxIJy4buGReG7lHLEguG7scSCRXLhu4LDmXLhu4xyw6ljcmXDgeG7hHJlTkbhu5lyIEvDiXI4IGNhcuG7mEXhu61GRXLDlUXEqHLhu5LhuqRy4buYw4nhuqzDlXLhu5jhu5rEgnJUw4BGcuG6sEtGxJByw5Thu5TDmeG6pkZyxJBIw5VyVOG7rXLhu5hMcsSCReG7oMSCckZB4buUcnhGcuG7hMOJQ0Zyw5VF4bq4csSCRUdyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4ly4bqw4burRsSQcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLEguG7scSCRXLhu4LDmXJU4butcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLhu4Lhu63hu4RyRkXDieG6quG7hHJU4buacuG7mOG7r8OJcsSC4buxxIJy4buGReG7lHLEguG7scSCRXLhu4LDmXLhu5jDgMOVcuG7mOG7kOG7lEbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6Xhu6nDucOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7p0L3Thu6fDueG6rsO5dMO5w7nDuXTDuuG7mMWpdcWp4bunxanhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8O54bulc3Fy4bur4buC4buYb3FA4buEcuG7scOVckZFU0bEkHLhu5Lhu5RB4buYcnhG4buTcsOVRcOBRnLDlOG7lOG7rXLhu4TDiUNGcsOVReG6uHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6Xhu6nDuXFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budY0VIciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhurkqYT9yw6ljcmXDgeG7hHJlTkZyKsagw4lyZOG7lMSoxIJyOuG7r+G7mHLEgkVHcsODw4nhuqzhu5jDtHJhxJBH4butw4lyw4N2R3LhurB24buEcsOU4buUw5ly4bqw4bq8RkVyxILhu7HEgkVy4buCw5lyxIJF4buz4buYcsSCReG6pOG7k3LEgkXhurhGRXLDlOG7lMOZ4bqoRnLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkHJU4butcsSC4buxxIJy4buYTHLEgkXhu6DEgnLhurB3clTDgEZy4bqwS0bEkOG7k3LDlOG7lMOZ4bqmRnLEkEjDlXJFTXLhu5jhu5DDknLEguG7scSCcsSC4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4buGRUhy4buGRXhG4buTckZFw73hu4RyxIJFw4nhu6ty4buSw4Lhu5Ny4bqwS0bEkHJUw4nhuqZGckZFU0bEkHJGxJDhu57Dk8OJcuG6sOG7q0bEkHLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu7HEgkVy4buCw5ly4buYw4DDlXLhu5jhu5Dhu5RGxJByw5nhuqZGcuG7mOG7ueG7hOG7k3LEgkVBw5VyReG7rUZFckbEkEXDieG6puG7hHLDlOG7lMOZcuG6sOG6vEZFclThuqhy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0ZyxILhu7HEgkVy4buCw5nhu5Nyw5VFSUbEkHLEgkXEqEbEkHLhuq7hurzEgkVyJsOhaTA/LXThu6nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqeG7iHIg4but4bubL8OV4bud

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]