(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã có 5 xã vùng biển, gồm: Đa Lộc, Ngư Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc đang thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng phòng chống dịch theo cấp độ 4. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã có nhiều việc làm tốt, hình ảnh đẹp, ý nghĩa trong các khu vực phong tỏa khiến mọi người không khỏi xúc động.
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFfhu63EkeG7tm3huqdl4bq14bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm1rw6ll4bqz4bu24buXw7Nl4bqz4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7Ztw6o74bu2NeG7jTvhu7bhurVu4budxINl4bu24bq0MW7hu7ZE4buFNVYv4bq1QFdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqeG6tDg7NuG7tFdNa+G6oWXhu7Y34bqtO+G7tjQuZeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7bhurQxbuG7tkThu4U14bu2Nynhu7Y14bq54bu2JeG7tuG7mynhu7bhu5fDs2XhurPhu7Y0w6Lhuq9l4buo4bu24bqz4buDxJHFqOG7tuG7tTvhu7ZE4buFNeG7qOG7tkXhurPDteG7tkThu4U14buo4bu2xJDDomXhurXhu7ZE4buFNeG7qOG7tuG6tCjDouG7tkThu4U14buo4bu24bq0w7Vl4bqz4bu2ROG7hTXhu7Y3O2XhurPhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7Ztw6o74buo4bu2NSw14bq14bu2ZOG7neG7tm0hxJHhu7Zt4bq1w63DouG7tuG7ly7hu7YsxKnhu7Y2w7Jl4bqz4bu2xKnhurXhurtl4bqz4bu2NeG6teG7h2XhurPhu7Y24bqtNeG6teG7tm3hurU4w6nhu7Y1IMSp4bu2N+G7heG7tiThu6rhu7ZNa8OpZeG6s+G7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6sy7hu53hu7Y24bqtNeG6teG7tsO9w4nhu5bDguG7sy1AOuG7tjbDouG6sWXhu7Y0w6LhuqNl4bu2xKnhurXDtDXhu7ZtIcSp4buo4bu2Nynhu7Y14bq54bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu24buXw6LEgzXhu7ZkLsSR4bu2beG7h23hu6jhu7bhurXhuqdl4bq14bu2KGXhurXhu7Y3YcSp4buo4bu24buj4bu2ZeG6s+G6teG6qzvhu7Zta8OpZeG6s+G7tjUsNeG7tmPhurVu4bu24buX4buTNeG7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu2bcOqO+G7tmPhurXDouG6o2Xhu7bEkeG6vcOi4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2Y+G6tcOqw6Lhu7bhu5tvNeG7tjfhu4Vl4bqz4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2P+G7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlJT/EqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyNAJDovQCpANipAJSPhu7gjP20/JSYqOmThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVCoqPeG7tOG7tjtkbVThu7Thu63EkeG7tm3huqdl4bq14bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm1rw6ll4bqz4bu24buXw7Nl4bqz4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7Ztw6o74bu2NeG7jTvhu7bhurVu4budxINl4bu24bq0MW7hu7ZE4buFNeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlJT/hu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfhu7Xhuq/hu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu24bq14buF4bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu7Y3O2XhurPhu7Y1LDXhurXhu7Zk4bud4bu2bSHDouG7tmXhurUu4buo4bu2NSw14bu2bWbhu7Y14bq1w7Q14bu2N8OpLmXhu7Zt4bq14bqv4bu24buXLuG7tjUs4bu2ZeG6tSJl4bu2bWvhuqFl4bu2N+G6rTvhu7Y0LmXhu7Y3KeG7tm1m4bu2NeG6tcO0NeG7tmXhurXDosOjbuG7tuG6tcOpIW3hu7Y34buFZeG6s+G7tjfDtcOsNeG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y2ImXhu6jhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmpu4budw6Nl4bu2Nyxl4bq14bu24bqzw6Is4bu2NTvDqeG7tmXhurXDtcWo4bu2TWbhu7Y3w6Lhu7Y14bq1w6zhu7bhurXhu4Xhu7Y14buNO+G7tuG6tOG7hcOi4bu2xKjhurXDsuG7tmXhu5Xhu7bhu5sp4bu24bu1O+G7tkThu4U14bu2Nynhu7ZrLuG7tmzDqSxt4buo4bu2beG6p8SR4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2NW5l4bqz4bu2w7Rl4bqz4bu2aztu4buo4bu2NeG7jeG7qOG7tmpuKOG7tuG7ly7hu7Y3IG7hu7bEkeG7h8Oi4bu2NW5l4bqz4bu2w7Rl4bqz4bu2NeG6tcOp4bu2NSw14bu24bq14buF4bu2NeG6ueG7tuG6tcOpLmXhu7Y1KGXhurXhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4buo4bu2N8Oi4bu2NeG6tcOs4bu24bq14buF4bu2NeG6tcOp4bu2KuG7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14bu2NOG6reG7tjUsNeG6teG7tmThu53Gr+G7tuG7teG7hcOi4bu2beG6tcOixINl4bu2ZeG6s27hu53Eg2Xhu7ZF4bqz4buBw6Lhu7Zl4bq1LuG7tuG7s8Oi4bqhxJHhu7bEqeG6teG7h+G7tnnDouG6r2Xhu7ZF4bqzw7Xhu7ZE4buFNeG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2aztu4buo4bu2NeG7jeG7qOG7tmpuKOG7tsSRw6LhurFl4bu2xKnhurXhuqXhu7Y14bq1w6nhu7Y1LDXhu7bhurPDojvhu7Y34bqnZeG6teG7tjXhurnhu7bhurXDqS5l4bu2NShl4bq14bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7tuG7quG7quG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiY6P8Sp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7Yq4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jQCQ6L0AqQDYqQCUj4bu4JOG7uG0lJiY/JGThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVCU9JuG7tOG7tjtkbVThu7Thu63EkeG7tm3huqdl4bq14bu2ZeG6s8O1w63DouG7tm1rw6ll4bqz4bu24buXw7Nl4bqz4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7Ztw6o74bu2NeG7jTvhu7bhurVu4budxINl4bu24bq0MW7hu7ZE4buFNeG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7QmOj/hu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCrhu7jhu7jhu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfDveG6teG6reG7tk1rMGXhu7ZN4bq14bqt4bu24bq04buDZeG6s+G7tuG6tCFl4bq14buo4bu2TWvDteG7i2XhurPhu7Y0O2Xhu7Zt4bq1w6LEg2Xhu7Zl4bqzbuG7ncSDZeG7tkXhurPhu4HDouG7tmXhurUu4bu24buzw6LhuqHEkeG7tsSp4bq14buH4bu2ecOi4bqvZeG7tkXhurPDteG7tkThu4U14buo4bu2NeG6tcOp4bu2NMOi4bqjbcWo4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Zqbjvhu7Y1LDXhu7bhurXhu4XDouG7tuG7l8Oi4bqhZeG7qOG7tjXhurVvZeG6s+G7tm3hu4HDouG7tmU+xJHhu7Y0Pm3hu7bhu5fDo+G7tjY7ZeG6teG7tmwsNeG6teG7tjUsNeG7tuG6teG7heG7tjXhurnhu7bhurXDqS5l4bu2NShl4bq14bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qOG7tjUsNeG7tuG6teG7heG7tjc7ZeG6s+G7tm3hurXhu5M14bu24bq1w6LEg2Xhu7Y1LDXhurXhu7Zk4bud4bu2NSjhu7bhurPDojvhu7Y34bqnZeG6teG7tjfhuq/hu7Zk4bqhZeG7tjY7ZeG6teG7tmwsNeG6teG7tuG6tWfhu7Zta8Os4buq4bu2TWvDtWk14bu2xJE+beG7qOG7tm3hu5Hhu7Zl4bqzbuG7g2Xhu7Zjw6Jl4bq14bu2xKnhurXhuqXhu7Y2w6nhu7Y1LDXhu7bhurXhu4XDouG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu6jhu7Y14bq1b2XhurPhu7Zt4buBw6Lhu7Zsw6Dhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tms7buG7tsSRw6LhurFl4bu2xKnhurXhuqXhu7Y14bq1w6nhu7Y1LDXhu7bhurXhu4Xhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4bu2bWvhuqFl4bu2N+G6rTvhu7Y0LmXhu7Yj4bu24bubKeG7tkXhurPDteG7tkThu4U14buo4bu24bq0w7Vl4bqz4bu2ROG7hTXhu6rhu6rhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tMOiw704ZW04a+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0xqHDojZt4bq1xajhu7Y/4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiU9P8Sp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvI0AkOi9AKkA2KkAlIyMlQG0kPeG7uCVAZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUQCok4bu04bu2O2RtVOG7tOG7rcSR4bu2beG6p2XhurXhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2bWvDqWXhurPhu7bhu5fDs2XhurPhu7bEqeG6tcOpZeG6s+G7tm3Dqjvhu7Y14buNO+G7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7bhurQxbuG7tkThu4U14bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU9P+G7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V+G7tcO1w6w14bu2NMOi4bqjbeG7qOG7tjUsNeG7tuG6teG7hcOi4bu24buXw6LhuqFl4bu2bWvDqWXhurPhu7bhu7Xhu4XDouG7tm3hurXDosSDZeG7tmXhurNu4budxINl4bu2ReG6s+G7gcOi4bu2ZeG6tS7hu7bhu7PDouG6ocSR4bu2xKnhurXhu4fhu7Z5w6Lhuq9l4bu2ReG6s8O14bu2ROG7hTXhu7Zt4bqnxJHhu7Zjw6LhuqPEkeG7tmXhurNu4buDZeG7tms7buG7qOG7tjXhu43hu6jhu7Zqbijhu7ZtIcOi4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu6jhu7Zt4bq1buG7tsSRbjvhu7bhu5cu4bu2bWbhu7Y14bq1w7Q14bu2beG6tW7hu7bhurXDqSE14bq14buo4bu2xKnhurUsbeG7tjYwZeG7tjXhurXDqeG7tjUsNeG7tuG6s8OiO+G7tjfhuqdl4bq14bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu2Nm3hurVuxJE04bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiYmJMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7Yq4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jQCQ6L0AqQDYqQCUjPeG7uCptPz1APTpk4bu44buqYsSp4bqz4buma1Q9Pz3hu7Thu7Y7ZG1U4bu04butxJHhu7Zt4bqnZeG6teG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Zta8OpZeG6s+G7tuG7l8OzZeG6s+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu2bcOqO+G7tjXhu4074bu24bq1buG7ncSDZeG7tuG6tDFu4bu2ROG7hTXhu7Thu7bGocOiNm3hurVU4bu0JiYk4bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7Qq4bu44bu44bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXTWvDqWXhurPhu7Zl4bqzLuG7neG7tkBALUAj4buo4bu24bu14buFw6Lhu7Zt4bq1w6LEg2Xhu7Zl4bqzbuG7ncSDZeG7tkXhurPhu4HDouG7tmXhurUu4bu24buzw6LhuqHEkeG7tsSp4bq14buH4bu2ecOi4bqvZeG7tkXhurPDteG7tkThu4U14bu2Nynhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tms7buG7tsSRw6LhurFl4bu2xKnhurXhuqXhu7Y14bq1w6nhu7Zj4bq1KMOpZeG6s+G7tiPhu7jhu7jhu7bhurXhu4Xhu7Y2ImXhu7ZtIcOi4bu2I+G7tuG7mynhu7ZF4bqzw7Xhu7ZE4buFNeG7tuG7ly7hu7bhurTDtWXhurPhu7ZE4buFNeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiYlQMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7Yq4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jQCQ6L0AqQDYqQCUjPUA6bSom4bu4Kj9k4bu44buqYsSp4bqz4buma1RAKj/hu7Thu7Y7ZG1U4bu04butxJHhu7Zt4bqnZeG6teG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Zta8OpZeG6s+G7tuG7l8OzZeG6s+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu2bcOqO+G7tjXhu4074bu24bq1buG7ncSDZeG7tuG6tDFu4bu2ROG7hTXhu7Thu7bGocOiNm3hurVU4bu0JiVA4bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7Qq4bu44bu44bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXeeG6oWXhu7Y1IWXhurXhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tms7buG7qOG7tuG7teG7hcOi4bu2beG6tcOixINl4bu2ZeG6s27hu53Eg2Xhu7ZF4bqz4buBw6Lhu7Zl4bq1LuG7tuG7s8Oi4bqhxJHhu7bEqeG6teG7h+G7tnnDouG6r2Xhu7ZF4bqzw7Xhu7ZE4buFNeG7tjXhurtl4bu2xKnhurUsbeG7tsSRw6LhurFl4bu2xKnhurXhuqXhu7bhurMhw6nhu6jhu7Y2MG7hu7Y8ZeG7qOG7tmXDtWk14bu2xJE+xJHhu7Y14bq1w6nhu7Y1LDXhu7bhurXhu4Xhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4bu24buXLuG7tmXDtWk14bu2buG7h2XhurPhu7Y14bq1w6nhu7Y1LDXhu7Y14bq14buHbeG7tmPDouG6r8SR4bu2bMOpLG3hu7Zta+G6oWXhu7Y34bqtO+G7tjQuZeG7tjUsNeG7tuG7mynhu7bhurTDtWXhurPhu7ZE4buFNeG7qOG7tkXhurPDteG7tkThu4U14buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXJubeG6tcOpa+G7tFdNa8O1aGXhurPhu7bhu7XDtDVWL8SpVw==

Trương Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]