(vhds.baothanhhoa.vn) - Nguồn thu nhập cao từ hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) của người lao động đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, trở nên khá giả. Nhằm giúp người lao động hòa nhập thị trường lao động khi về nước, ổn định cuộc sống, tránh lãng phí lao động có tay nghề, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với những người trong cuộc.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DDgcOd4bqhMVVlMjRV4bqhMcOqw6LhuqFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVOzIk4bq9VcOhZmPhuqExVTvhu67huqPhu5hVciXhuqFV4bqhMsOs4bqhMVUxM1kzVWUyVmVVLsOi4bqhMVU64bql4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4bqgMcOqw6LhuqFV4bq9MsOqVeG6oTIqZVU74buu4bqjVeG6vWhVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVxKnDqiThur1VYTImw6pVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bucxKhBw4F04buiVTvhu4Phu65V4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVUuw51VMTPhur9lVeG6oTIzW8OqVTEz4buuVS414bqhMlXhur0y4bqjVuG6vVXhuqExMsOo4bqj4buWVeG6veG6uWRV4bqhe+G6oVVhMlZVMTNZxqBV4bqgMuG7tsOgVTEz4bq/ZVXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVTLEg+G7rlXhuqEyKmVV4bq9MjZV4bq94bq5ZmLhuqExVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVWEyM1Xhu4tbVeG6oWbhuqs74buWVeG6p+G6oVUuNuG6oTJVO8Oq4bqlO1XhurvhurXhuqEx4buWVeG6veG6uVbhuqEyVcOhw53huqExVWUyNFXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7w6NV4bq94buualXhuqExMlvhu5ZVZTLDo+G6oTFV4buLM3vhuqFVcVbhuqNV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buuVS7DnVU7w6NVO8Oq4bqlO1Xhur3hurnhu67huqNVLuG6pzNV4buL4bqrM1XhuqEyw6zhuqExVeG6oTFmYjNV4bq94bq54bqj4bqhMVU7w6rhuqU7xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xULOG6vTLDqsOgOlUzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXhu6rDmsOaZcSp4buUVTIhMzEy4bq94buYVcWo4busxq9lxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcWo4busL8OZ4buq4buqLMavw5nGr8OZw5nhu6bFqOG6veG7sMWo4buww5nhu6zDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zDmeG7pOG7qlRV4buuw6Hhur3hu4xUw4HDneG6oTFVZTI0VeG6oTHDqsOi4bqhVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVTsyJOG6vVXDoWZj4bqhMVU74buu4bqj4buYVXIl4bqhVeG6oTLDrOG6oTFVMTNZM1VlMlZlVS7DouG6oTFVOuG6pVRV4buJMyzhur0y4buMVOG7qsOaw5pUVTIhMzEy4bq94buMVMWo4busxq9UVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFU4bugw7XhuqEyVcOgM+G6oTJVMuG6r+G7rsag4bueL2Xhu6Dhu54sM+G7i1U7w6Hhu67hurvhurvhu4xULOG6uSHDoeG7ruG6vSEsVOG7oOG7nuG6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6Dhurwz4bqhVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oeG7mOG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4buew6rDoVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xU4bq9M+G6vcOhIS3hur0yw6rDoDot4buu4bqhLC3hurvhu65l4bqjVOG7oOG7nsOhM+G7oOG7nuG7rlXhur0z4bq9w6Eh4buMVMOBw53huqExVWUyNFXhuqExw6rDouG6oVXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVO+G7ruG6o+G7mFXhuqAyNeG6oVXhur1oVeG6vTJpO1Xhur3hurlY4bqhMVRVMuG6uSEw4buMVC/DoeG7ruG6oTEtZTIzLeG6oTHDquG6o+G6oS3DoeG7ruG6oy0s4bqj4bqhMS07MuG7ruG6vS3DocOq4bqj4bqhMS074buu4bqjLeG6oTrhurtlLeG6oTIz4bqhLeG6oTrhurtlLeG6vcOqLeG6oTrhurtlLeG6vTLDqjst4bq94bq54buu4bqhMS3hu6Thu6TDmuG7quG7rMagMuG6vcOgVOG7oOG7njPDoDFV4bq74bq5O+G7jFQvw6AhLDPhu64vw5nhu6TDmi/huqEh4buJ4bq7L+G7pMOZxajhu6wvw5nhu6rhu6osxq/Dmcavw5rhu6zDmuG7rOG6veG7psOaxajGr8Oaw6HDmsagOWUxVFXhu67DoeG6veG7jFTDgcOd4bqhMVVlMjRV4bqhMcOqw6LhuqFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVOzIk4bq9VcOhZmPhuqExVTvhu67huqPhu5hVciXhuqFV4bqhMsOs4bqhMVUxM1kzVWUyVmVVLsOi4bqhMVU64bqlVFUv4bug4bueL+G7ruG7oOG7niwz4buL4bug4bue4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7nuG7rlXhur0z4bq9w6Eh4buMVMOBw53huqExVWUyNFXhuqExw6rDouG6oVXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVO+G7ruG6o+G7mFXhuqAyNeG6oVXhur1oVeG6vTJpO1Xhur3hurlY4bqhMVRVMuG6uSEw4buMVC/DoeG7ruG6oTEtZTIzLeG6oTHDquG6o+G6oS3DoeG7ruG6oy0s4bqj4bqhMS07MuG7ruG6vS3DocOq4bqj4bqhMS074buu4bqjLeG6oTrhurtlLeG6oTIz4bqhLeG6oTrhurtlLeG6vcOqLeG6oTrhurtlLeG6vTLDqjst4bq94bq54buu4bqhMS3hu6Thu6TDmuG7quG7rMagMuG6vcOgVOG7oMOBw53huqExVWUyNFXhuqExw6rDouG6oVXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7MiThur1Vw6FmY+G6oTFVO+G7ruG6o+G7mFXhuqAyNeG6oVXhur1oVeG6vTJpO1Xhur3hurlY4bqhMeG7ni/hu67hu6Dhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDIh4buuLFThu6DhurzhurnhuqPhuqExVeG6oTLDrOG6oTFV4bqh4buyw6BVw6nDquG7ruG7llU74bqz4bqhMVXhur1WO1XEqcOqJOG6vVVhMibDqlXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhu5zEqEHDgXThu6JV4bq94bq5e+G6oVUuNuG7rlU6V+G6oVXhur034bqhMlXhurkk4bq9VS5mYztVw6nDquG7ruG6oVXhur09w6DGoFVyMjdV4bq9NOG6oTJV4bq9aFUuJcOqVeG6oeG7ssOgVeG7pMOaw5nhu6xVLn3huqFV4bumw5otw5nDmi3hu6TDmuG7pMOZ4buWVeG6veG6o1fhuqFV4bq9N+G6oTJVO8OjVcOZ4busxqDhu6jhu6jhu6RVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVLjNVw6FXw6BV4buLM107VWRV4bqhZuG6qztV4bqhMeG6o1czVeG6vTIh4bqjVTJjZVUuw6LhuqExxqBVcuG7h1Xhur0yIuG7llXhuqHhu7LDoFXhu6TDmsOZ4busVcOhV1XDmcOaxqDhu6bDmuG7rFXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMeG7lFXhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7pMOaVcOhV1XGr8ag4buqw5nhu7BVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTHhu5RVw5nDmlXhur0yVuG6oTFVO+G7g+G7rlXhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7pMOZVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVS5mYztV4bumxqDhu6jhu6bGr1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMcagVeG6vDI2VeG6veG6uWZi4bqhMVXEqEHDgXRV4bq9KmVV4bq94bq5w6rhuqExVTsy4buDVWp9w6pVw6FXVXRXM1XDgeG6o+G7ruG6oeG7llV3V+G6oVXDicOq4bq1O+G7llXhuqAyKuG6vVVxWeG6oVXhu4tXVTtWO1XhuqFm4bqrO1XhurzhurnDquG6oTFVdOG6s+G6oTHhu5ZV4bq94bq54bqj4bqhMVUuw6Phu5ZV4bq74bq1VcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVTvDo1Xhur3hurk14bqhMlUu4bqlVeG6veG7rmpV4bqhMTJbVTsyM33DoFXDmcavLeG7pMOaw5VV4bucOzLhu4NVan3DqlXDoVdV4bqhMTJbVTvhuqlVYTI04buWVTJX4bqh4buWVeG6vTNd4bqh4buWVcOg4buuauG7osagVXThurUzVeG7i+G6qzNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bq9MsOq4bqlO1XDmcOZVTLDqmpd4bqhVcOgM1vhuqFV4bqh4bq/M+G7llXhur0yNlXhur3hurlmYuG6oTFVOzLhu4NVan3DqlXDoVdVd1fhuqFVw4nDquG6tTtV4buLV1U7VjtV4bqhZuG6qztV4bq84bq5w6rhuqExVXThurPhuqExxqBV4bqgMsOs4bqhMVUuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVS5m4buuVS5mYztV4bqhMjNbw6pVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVLjNVw6FXw6BV4buLM107VWRV4bqhZuG6qztV4bqhMeG6o1czVeG6vTIh4bqjVTJjZVUuw6LhuqEx4buWVTHDosOg4buYVXImw6BV4bq8MuG7g2rhu5ZVcVZV4bq8Mmbhuqs74buWVcOB4buu4bqhMVVyMlbhuqEy4buWVeG6vDJmYuG6oTFVxKjDqj3huqHGoOG7ni9l4bug4bueLywz4buL4bug4bueL8OhM+G7oOG7ni/DqsOh4bug4bueLDPhu4tVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDvDoeG6uVThu6Dhu54vLDPhu4vhu6Dhu54vLDPhu4vhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7nuG6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6DhurLhuqExVcOBe1V0NeG6oTJV4bq84buB4bqhMeG7llVFMsOjVXYzVsOgVS7hurU7VeG6umRVw4Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVLVXhurwyZuG6qeG6oTFVOjPhuqEyVeG7i1dVxKnDnVUy4bqlM+G7mFXhurzhu7LhuqExVTtmYuG6oTFVYX3hur1V4bqh4bq1M1Us4bqj4buu4bqhMlXhuqExMjNdZVXhu4tXVeG6oTFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTHhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bugReG7iuG7mFXhurwyZuG7rlXhurPhuqEx4buWVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rlUuw51V4buLV1Uu4buu4bqhMVU7w6NVMTNZM1VlMlZlVTE1VTEz4bq/ZVXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6u+G7rsOqVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVTLEg+G7rlXhuqEyKmVV4buL4bqrM1Xhur0yNlXhur3hurlmYuG6oTFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bq94bq54bqj4bqhMVXhuqFm4bqrO1Xhu4tXVWUyVuG6vVUyw6pqVeG6vTJ9VcOgWOG6oTJVO+G7g+G7rlUy4bqv4buS4bueL+G6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bue4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG6suG6oTFVw4F7VXQ14bqhMlXhurzhu4HhuqEx4buY4bueL+G6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6BV4bqgMuG7tsOgVeG6vVjhuqNVLjNbw6pVYTNd4bqhVTsy4bqjVeG6oTFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTHhu5ZV4bqhMiThur1Vw6FXVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVeG6veG6uWRV4buLW1UuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVeG6vTXDoFUuZmM7VTvhurPhuqExVeG7izNdO1VlMuG7gVUyY2VV4buL4bqrM1VhM+G6oTJV4bqhMTIzXcOg4buWVeG6oeG7suG6oTFVw6FpO1UuZmM7VS5X4bqjVeG6vVjhuqPhu5ZV4bqhMsOs4bqhMVXhuqHhu7LDoFXDqcOq4buu4buWVeG6umRVw4Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVLVXhurwyZuG6qeG6oTFVOjPhuqEyVeG7i1dVxKnDnVUy4bqlM1U7MjdVLljhuqNV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVzNjsyVeG7i+G7h1Xhu4szXTtVw6FXw6BVLjbhuqEyVWFsVcOgZFU7VjtVZTIze+G6oVUxM+G7ruG6o1UsNjsyVeG7izNdO1XDoVfDoFXhur1YM1Xhur3hurnDquG6oTFV4bq9PcOgVeG7i1dVw6Fmw6pVLuG6peG6oTFV4bq9WDNVO1Y7VTLDqmpd4bqh4buWVeG6vTI2VcSpw53GoFVxe+G6oVU7WOG6oTJVLsOj4buWVeG6u2RVZTLhurUzVTJjZVXhu4vhuqszVXLhu4c7VcOJw6pZ4bqhVcOha1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhuqEx4bqjVzNV4bqhZuG6qztV4buLV1XhurzhurnDquG6oTFV4bq9PcOgVcOB4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6oTHhuqNXM1XhuqFm4bqrO1Xhu5xx4bqlVcOB4buu4bqjVS7huqXhuqExVS1V4bq8MmbhuqnhuqExVToz4bqhMlXhu4tXVcSpw51VMuG6pTPhu6JV4bq94bqnVTsyZztV4bq7V+G6oVUxM+G7ruG6o1UsNjsyVeG7izNdO1XDoVfDoFXhuqPhuqHDoTPhuqEh4buWVWF94bq9VeG6oeG6tTNV4buL4bqrM1U7VjtVLOG6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVVO8OjVeG7i+G6teG6oVUuJcOqVeG6vWZV4bq94bq5aTtV4bq9M31lVeG6oWbhuqs7VeG6oTHhuqNXM1Xhu5zhu69zeOG7olU7w6NV4bqhMsOqVTslw6pV4bq9w6pqIuG6oVUs4buH4bqhMVXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhur3hurl74bqhVTtZVeG6oWbhuqs7xqBVw4nDquG7rlUuw6Phu5ZVLOG6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVVOzLhu4NVLuG6peG6oTFVO8Oq4bqhMVU7JGVV4bq9MuG6s+G6oTFV4bq9M+G6oVXhu4tbVeG6oTLDqlU7JcOq4buWVeG6u+G6tVXDoWZj4bqhMVXhu4tXVeG7izZV4bq94bq5NFXhur3Dqmoi4bqhVSzhu4fhuqExVS7hu7LhuqExVeG6vVkzVeG6veG6uXvhuqFV4bq7V+G6oVUxM+G7ruG6o1UsNjsyVeG7izNdO1XDoVfDoOG7llXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVTvDo1Xhur0yIlXhur01w6BVMjMiw6pVLiVqVS7hu4NV4buLNlXhur3hurk0VeG7izNdO1XDoVfDoFVlMuG7gVUyY2Xhu5ZVZTLhurHhuqExVeG7iyThuqFV4bq74bqpVeG6vcOqaiLhuqHhu5ZVw6Eze+G6oVUyXVXhur3hurlpO1Xhur0zfWVV4buL4bqrM1Us4bqj4buu4bqhMlXhuqExMjNdZVXhuqF9w6pVO8OjVeG6oTLDqlU7JcOqxqBVdD1qVcOhV1U7JcOqVeG6oeG6tTNV4buLM107VcOhV8OgVTLDrMOqVTQ7MlUxM8Os4buuVeG6oTJXVeG6vcOqaiLhuqFVLOG7h+G6oTFV4buLV1XhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq6ZFXDgeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVUtVeG6vDJm4bqp4bqhMVU6M+G6oTJV4buLV1XEqcOdVTLhuqUzVTvhu4XhuqExVS7DnVU7MjdVLljhuqNVO1Y7VS7huqnhuqFV4buLNlXhur3hurlpO1Xhur0yw6rhuqU7VWUy4bq1M1UyY2VV4buL4bqrM1U7VjtVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVXDoGRVO1Y7VcOh4bqrZVUuV+G6o1Xhur1Y4bqjVeG6oTEyW+G7llUyZuG6q+G6oTFV4bqhMTIzXWXhu5ZVZsOqVeG6vTN74bqhVTsy4bqjVeG6oTLDrOG6oTFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVxKnDqiThur1VYTImw6pV4bq94bq5ZFXhu4tbVeG6oWbhuqs7VeG6oX3DqlU7w6NV4bqhMsOqVTslw6rGoFXhurzhurnhuqPhuqExVeG6vTJiM1UxM+G7ruG6oVXhur3huqsz4buWVeG6u2RV4bq9M31lVeG6veG7hztVZTLhurUzVTJjZVXhu4vhuqszVTtWO1U74bqpVcOpw6rhu67huqFVOzJnO1XhuqHhu7LhuqExVS4malXDoFjhuqEyVTvhurPhuqExVeG6vVY7VWF94bq9VeG6oeG6tTNVw6FpO1XDoWZj4bqhMVXDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhurvhu67DqlVhMjNVMn3hur1VMljhuqFVMmNlVS7DouG6oTFVw6FXw6BV4buLM107VWRV4bqhZuG6qztV4bqhMeG6o1czVeG6veG6uWRV4buLW1XhuqFm4bqrO1Xhu4vhuqszVTtWO1U74bqz4bqhMVXhur1q4buWVSzhuqPhu67huqEyVeG6oTEyM11lVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqFV4bq9N+G6oTLhu5ZV4bqhMuG7tsOgVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG7izNdO1XDoVfDoOG7llVlMlbhur1VMsOqalXhuqHhu7LhuqExVcOhaTtVO+G7g+G7rlXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqEx4buWVTHDo2VVZTIl4bqhVeG7i1fhuqNVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqhVWEz4bqhMlXhur19VS1VxKnDnVUy4bqlM1U7MsOq4bqhMVU74buD4buuVeG6vTfhuqEyxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bue4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG6suG6oTFVciXDoFVxVlV0Z+G6oTHhu5ZVRTLDo1VyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1Uyw6pqXeG6oVXhurwyZmLhuqExVcSow6o94bqh4buYVcOJw6rhu67huqFV4bq9PcOgVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG7izNdO1XDoVfDoFXhur1YM1U7MuG6reG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7niHDoOG7oEXhu4rhu5hVxKgz4bqhVeG6s+G6oTFVOzLhuqNVOjN94bq94buWVcOhV1UuNuG7rlVlMmbhuqnhuqExVeG6u+G6tVXhuqExZmIzVcSoQcOBdOG7llUyw6pqXeG6oVXhurwyZmLhuqExVcSow6o94bqhVS7DnVU7w6NVMTNZM1VlMlZlVTE1VS4iVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG7izNdO1XDoVfDoFU7MuG6o1XhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6u+G7rsOqVWEyM1Xhur3hurlkVeG7i1vhu5Lhu54vIcOg4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7niHDoOG7oOG6suG6oTFVciXDoFVxVlV0Z+G6oTHhu5jhu54vIcOg4bugVXF74bqhVTtY4bqhMlXhu4szXTtVw6nDquG7ruG6oVXhur09w6BVLn3huqFVO+G6s+G6oTFV4bq9VjtVxKhBw4F04buWVTLDqmpd4bqhVeG6vDJmYuG6oTFVxKjDqj3huqFVLsOdVeG6vVjhuqNVLjNbw6pVYTNd4bqh4buWVTLhuq1V4bq94bq5Y1Xhu4szXTtVw6FXw6BVOzLhuqNV4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhurvhu67DqlXEqcOqJOG6vVVhMibDqlXhu4vhuqszVeG6oTIzW8OqVTI14bqhMlXhur0yZzvhu5ZV4bqhMmbhu5hV4bq9MuG6s+G6oTFV4bq9M+G6oVVhNmVV4bq9MmIzVeG7i1tV4bqhMsOqVTslw6pV4bq9w6pqIuG6oVUs4buH4bqhMVXhur3hurnhuqPhuqExVTtWO1Us4bqj4buu4bqhMlXhuqExMjNdZVXhur1YM1UuNuG7rlVlMmbhuqnhuqEx4buWVWbDqlXhur0ze+G6oVU7MuG6o1XhuqExZmIzVcSoQcOBdOG7lFU7MjdVLljhuqNVOzI04bqhMlXDqcOqalvhuqFVO+G6qVXhurtkVeG6vVjhuqNVLjNbw6pVYTNd4bqhVeG7i1tVw6Dhu7jhur1VOuG7tuG6oTHhu5ZV4bq9MuG7g1Xhur3hu4c7VWUyVmVVw6FrVS4iVeG6oTFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqhVTtWO1XDoOG6s1UyNeG6oTJVYTPhuqEyVeG6vX1V4bqhMeG7rmpV4bq9WDNVw6nDqntVMmbhuqnhuqExVcOgNeG6oTLhu5RV4bq94bqnVTsyZztVLjNbw6pV4bq94bq54buuVeG6oeG7tMOgVTrhu7Thur1V4bqhMsOqVTslw6pVLlfhuqNV4bq9WOG6o1U7MsOqaiLhuqFVLuG6pzNV4bqhMTJbVTvhu4Phu65V4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhurvhu67DqlXEqcOqJOG6vVVhMibDqlUuIlVlMuG6tTNVMmNlVcOgZFXDoeG6q2VVLlfhuqNV4bq9WOG6o8agxqDGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Bx4bu24bqhMVXhuqEyM1vDqlUxM1kzVWUyVmVVYTJWO1XhuqEy4buuw6rhu5ZVMsOqal3huqFV4bq8MmZi4bqhMVXEqMOqPeG6oVUyZuG6q+G6oTFVLn3huqFV4bq9WOG6o1Xhu4szXTtVw6FXw6BVOzLhuqNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bq74buuw6pVxKnDqiThur1VYTImw6pV4bqhMeG7rmpV4bq9WDNVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMcagVXFkM1VlMiXhuqFV4bqhMjNbw6pVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bq94bq5ZFXhu4tbVeG6u+G7rsOqVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVcOg4bqj4bqhMVXDoMOq4bq14bqhVTvDo1U74bqz4bqhMVXhu4szXTtVZTLhu4FVMmNlVeG6oTHhu65qVeG6vVgzVcOpw6p7VTJm4bqp4bqhMVXDoDXhuqEy4buWVeG7i2jhu65V4bqn4bqhVS424bqhMlU7w6rhuqU7VeG6u+G6teG6oTFV4buLaOG7rlUxJeG6oVUx4buFM1UxM+G7rlUuNeG6oTLGoFXhurzhurl74bqhVS424buuVTpX4bqhVTLDqmpd4bqhVS7hu67huqExVTvDo1XhuqEyM1vDqlXDoOG6s1UyNeG6oTJVYTPhuqEyVeG6vX1V4bqh4bqz4bqhMVXhuqExMjNdZVVWZVUs4buH4bqhMVU74bqz4bqhMVXhuqExMl1VO+G7ruG6o1Xhur0yV+G6oTJVO+G6s+G6oTHGoFXhu4rhuqszVeG6oTLDrOG6oTFV4bqhMVfhuqEyVeG6oTEyW1XDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVLmZjO1UuV+G6o1Xhur1Y4bqj4buWVcOhV8OgVeG7izNdO1VkVeG6oWbhuqs7VeG6oTHhuqNXM+G7llXDoVgzVTvDo1Xhu4vhurXhuqHhu5ZV4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7w6NV4bq9MiJVLiXDqlXhur1mVeG7i1dVZ+G6oTFVLOG7h+G6oTFV4bq9M33huqFVOuG6pVVhMuG6o+G7rlUy4bqvO1Vhb1Xhur0yw6oq4bq9VeG7i1fhuqNV4bq7WeG6oVXEqcOqJOG6vVVlMuG7gVUyY2VV4buL4bqrM1UuM1vDqlVhM13huqFV4bq9Mmk7VeG6vX1VLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVXhu4tXVeG6vTI2VeG6veG6uWZi4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHfDqmpd4bqhVeG6vDJmYuG6oTFVxKjDqj3huqFVLsOdVeG7i1dVLuG7ruG6oTFVxKnhur87VeG6vTN94bqhVcSpPWpVLGnhuqExVeG6oTJXVcOgVmpVMTNXalUs4buuVeG7i+G6qzNVw6nDqmpVw6DhurNV4bumxqDDmsOaw5pVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTHGoFV0w6LhuqExVeG6vTJiM1XDqcOqalUy4bqjWDsyVcSpPWpVLGnhuqExVWEyw6pVO+G6s+G6oTFV4bqhMTIzXWVV4buL4bqrM1Xhur3huqfhuqExVSwzXeG6oVXhur00OzJVxq/DmjLhu65VLiJV4bq9MsOqVTLhur/hur1VLOG6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVV4buLV+G6o1UuJcOqVeG6vWbhu5ZVMcOjZVVlMiXhuqFVMTNZM1XDqcOqan3hur1V4buLM107VcOhV8Og4buWVeG6oT3huqExVTvhu67huqNV4bq9MsOqVeG6oTIqZVU7MuG6o1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhuqHDozNVOzLDquG6oTFV4buLV1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVXhurvhu67DqlXEqcOqJOG6vVVhMibDqlXhur3hurlkVeG7i1tV4bqhw6MzVeG6uTN74bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7nuG6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6DDs+G6oTJVw4F7VeG7iuG7suG6oVXDgFjhuqEy4buWVXYzVsOgVS7hurU7VXLhurPhuqExVeG6vWpV4bq84bqgd3dVw4Dhurzhu4pVw4BY4bqhMlXhurzhurnhu67huqEx4buWVWUyZmLhuqExVXThurPhuqExVeG6vD3huqFV4buc4bq8RVXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu67hu6Lhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54hw6Dhu6BF4buK4buYVcOz4bqhMlU7w6NV4bq9MiJVOzIz4buuVeG6uzxV4buLW1U74bqj4bqhVS5mYuG6oTFVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqhVeG6u2lV4bqhMTIzXWVVO+G7g+G7rlU6WeG6oVXhur0yPeG6oVXhur1oVeG6u+G7rsOqVWEyM1XEqEHDgXRV4bq94bq5ZFXhu4tbVeG6oWbhuqs74buS4bueLyHDoOG7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54hw6Dhu6DDs+G6oTJVw4F7VeG7iuG7suG6oVXDgFjhuqEy4buY4bueLyHDoOG7oFXhurzhurMzVS4zVcSoQcOBdFXhur1YM1V0VzNVw4HhuqPhu67huqFV4bq9aFXhuqHhu7LDoFXhu6TDmsOa4buqVS594bqhVeG7pMOaw5nDmuG7llXDoVfDoFU74bqz4bqhMVXhuqEyPeG6oVXhur1YM1XhuqEyV1XDoFZqVeG6u1nhuqFVxKnDqiThur1Vw6Ez4bqhMlVhM13huqFV4bqzVeG6veG6s8agVeG6vOG6uWRV4buLW1XhuqFm4bqrO+G7llXhu4vhuqszVeG6u+G6tVXhu4vhurXhuqFV4bq9NDsyVcOh4buFalUuZmM7VTvhu4HhuqExVeG6veG7rmpV4bqhMTJbVS5mYztVLlfhuqNV4bq9WOG6o+G7llXhur3hurMzVS7DnVXhur0yV+G6oTJVw6EqZVU74bqz4bqhMVXhur1qVeG6uTN74bqhMVU7MsOqanvhuqFV4buLW1Xhu4sq4bqhVeG6vVkzVeG6s1Xhur3hurPhu5ZVw6BWalXEqeG6vzvhu5ZV4bq9WOG6o1Xhu4szXTtVw6FXw6BV4bq9MmZi4bqhMVXEqcOqanvhuqFVOzLhuqNV4buqVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqEx4buWVeG7i+G6qzNVw6BnO1XDoWbhuqnhuqExVeG6vWhV4buqLcOZw5lV4bq94bq5M13DqlUuw6LhuqExL+G6vTJW4bqhMS/huqExZmIzxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq84bqzM1Uuw51V4buLKuG6oVUs4buH4bqhMVVhM+G6oTJV4bqhMTIzXcOgVcOpw6prVTpWw6pV4buLW1U7VjsyVeG7iyrhuqFVMlfhuqEyVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVU74bqz4bqhMVXhur1q4buWVeG7i+G7suG6oVUyw6Phu65VZ+G6oTFVxKnDrVUxM8Os4buuVeG6oTFmYjNVOzLhu4NV4buLV1U74bqz4bqhMVXhuqEyPeG6oeG7llXhur1WO1VlMuG6o+G6oTFVO+G6s+G6oTFV4bqhMTIzXWVV4bq94bq54bqj4bqhMVXDoVfDoFXhu4szXTtV4bq9aFXhuqFm4bqrO1XhuqEx4bqjVzPhu5ZVZTLhu4FVMmNlVeG7i+G6qzNVMuG6o1fhuqFVO1nhuqEyVeG7i1dVLjNbw6pVYTNd4bqhVeG6vTJpO1Xhur19VeG6vVgzVS424buuVWUyZuG6qeG6oTHGoFVxe+G6oVU7WOG6oTJVLsOj4buWVSzhuqNVO8OjVeG6u2lV4bq9M31lVTsq4bqhVeG7i+G6qzNVZTJm4bqp4bqhMVXhur0yZztV4bq7WeG6oVXEqcOqJOG6vVXhur0ze+G6oVXhur0zfeG6oeG7llUyM13huqFVLlgz4buWVeG6oXvhuqFVOlnhuqFV4bq9Mj3huqFV4bq94bqzM1U7w6NV4bq7aVXhuqEyWGpVOijhuqFV4bq94bq54bqj4bqhMVVhM+G6oTJVLOG6o+G7ruG6oTJV4buLV1XhurtW4bqhMVXhur1Y4bqjVTLhuqnhuqFV4bq94bq54bqj4bqhMVU74bqz4bqhMVXhu4szXTvGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6BBMuG6s+G6oTFVMTPhurXhuqExVeG6oTJmVeG6oTIzW8OqVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVcSpw6ok4bq9VWEyJsOqVeG6u+G7rsOqVWEyM1Xhu4tbVeG6oWbhuqs7VTvDo1XDoOG6peG6vVXhur0yYjNVMTPhu67huqFV4bq9WMOgVSxo4bqhMeG7llXhuqExMjdV4bqhMeG6qTPhu5ZV4bq94bqzM1XhuqEy4buu4bqhMlU7MsOj4bqhMVXhur01w6BVMjMiw6pV4bq9MjZV4bq94bq5ZmLhuqEx4buWVcSpPWpVLGnhuqExVcOg4bq1M1XDqcOq4buu4bqhVTJd4buWVTsyw6om4bqhVTo2VWF9VTLhuqNYOzJVLiJV4bq9MlfhuqEyVcOhKmVVO+G6s+G6oTFV4bq9asagVeG6vOG6szNV4bq7Y1XhuqF9w6pVw6A14bqhMlXhuqExMjdV4bqhMeG6qTNVw6nDqlZVw6E9w6rhu5ZV4bq94buualXhuqExMltV4bq7PlU6NlXDoOG7rjNVw6DhuqXhur3hu5ZV4bqhMjNd4bq9VTLDqmp94bq9VTo2VTEzWcOgVeG6u+G6v+G6vVXhur0yNVXDoVfDoFUxNVU74buF4bqhMVVhMsOjxqBVQTLhurPhuqExVeG6oTLDrOG6oTFV4bq9Mn3hu5ZV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur0yYjNVMTPhu67huqFVOzLDqibhuqFVOjZV4buLW1XhuqFm4bqrO1Xhur3hurMzVS7DnVXhur01w6BVMjMiw6pV4bq9MjZV4bq94bq5ZmLhuqExVeG7i1dVO1Y7VS4zW8OqVWEzXeG6oVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6oWbhuqs7VeG7i1dVw6nDqmp94bq9VS424bqhMlXhu4tbVeG6oTJXVeG6uz5Vw6BkVTvhurPhuqExVeG6vWpVYTPhuqEyVSzhuqPhu67huqEyxqBVcWQzVeG7iypq4buWVeG6veG6szNVLsOdVTvhurVVMeG7tOG6oTFVMuG6rztVMuG6sTNVYTPhuqEyVeG6oTEyM13DoOG7llVhb1XhuqHhu7LhuqEx4buWVeG6veG7rmpV4bqhMTJb4buWVeG6oT3huqExVTvhu67huqNVYTJZVeG6oeG7suG6oTFV4bqhMeG6o1gzVeG6oTHDrFXhur1oVeG6oWbhuqs7VeG6oTHhuqNXM8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7niHDoOG7oEXhu4rhu5hV4bq8MiHhuqNV4buu4bqhMuG7llUuIlU7w6NV4bq9MiJVZTJW4bq9VTLDqmpVLmZjO1Xhur3hu65qVeG6oTEyW+G7llVhM+G6oTJV4bqhMTIzXcOgVS5mYztVLlfhuqNV4bq9WOG6o+G7llXDoVfDoFXhu4szXTtVZFXhuqFm4bqrO1XhuqEx4bqjVzNV4bq9MjVVOlnhuqFV4bq9Mj3huqFV4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7JeG6oVXDoVfDoFXhuqEyw6zhuqExVTE14buS4bueLyHDoOG7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54hw6Dhu6DDs+G6oTJVw4F7VeG7iuG7suG6oVXDgFjhuqEy4buY4bueLyHDoOG7oFXhurzhurMzVeG6oTEyOFXDoOG6rTNVw6nDquG6tTtVMTPhu65VLlvDqlU7w6NV4bqhMsOqVTslw6pV4buLV1Vqe8OqVTslw6pVYTJWO1XhuqEy4buuw6pV4buLW1U7MiThur1Vw6FmY+G6oTFV4bqhMcOqw6LhuqFVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTHhu5ZVZFXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFU74buF4bqhMVXhur0yfcagVeG6oDFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFV4bq74buuw6pVxKnDqiThur1VYTImw6pV4bq94bq5ZFXhu4tbVTtWM1XDqcOqa1XDoVdVO8OjVeG7i+G6teG6oeG7llU7w6NV4bq94buualXhuqExMlvhu5ZVYTPhuqEyVeG6oTEyM13DoMagVXLDo1Xhu6RVO+G6o+G6oVUuZmLhuqExVTsy4buDVWp9w6pVLiJVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqh4buWVeG6oX3DqlXDoMOq4bq14bqhVeG7i1fhuqNVO1Y7VSzhuqPhu67huqEyVeG6oTEyM11lVTvDo1Xhur0yw6pV4bqhMiplVTvhu67huqPhu5ZV4bqhMWZiM1XDoeG7ruG6o1Uu4bql4bqhMVU7JeG6oVU7MmfhuqExVcOgM+G6oTJVOzLhuqNVOzLhu4NVLOG6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVV4bq9MiRqVeG6veG7rmpV4bqhMTJbVTvhu4Phu65Vw6A14bqhMuG7llUuIlU7w6NV4bqhMsOs4bqhMVXhu4s2VeG6veG6uTRV4buLM107VcOhV8OgVWUy4buBVTJjZVUy4bqp4bqh4buUVeG6oX3DqlXDoGRVO+G6qVXhurtkVeG6u1nhuqFVxKnDqiThur3hu5ZVYTPhuqEyVSzhuqPhu67huqEyVeG6uTN74bqhMeG7llXhur0yNVXhuqExZmIzVcOh4buu4bqjVS7huqXhuqExVeG6oXvhuqFVO8OjVeG6u2lVLiXDqlXhur1mVTpXM1U6WeG6oeG7llUy4bqvO1Uy4bqxM1Xhur0ye8OgVeG7i1tVO1Y7VWFvVeG6oeG7suG6oTFVYTPhuqEyVSzhuqPhu67huqEy4buWVWEz4bqhMlXhuqExMjNdw6BV4bq9MjZV4bq94bq5ZmLhuqEx4buWVeG6veG6uTXhuqEyVS7huqVVw6nDqlnhuqFVw6FrxqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVeG6uTMxMuG6veG7lFThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bugRTLhuqPhuqExVeG7ij3huqFV4buc4bq9Mmk7VTIzXeG6oeG7ouG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bueL2Xhu6A=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]