(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiên nhiên ban tặng cho thôn Đôn, xã Thành Lâm (Bá Thước) khí hậu trong lành, mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống ruộng bậc thang cùng nhiều nét văn hóa truyền thống… Đây chính là “bệ đỡ” để có thể thúc đẩy du lịch phát triển, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng trong “công cuộc” giảm nghèo bền vững của thôn Đôn.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5Lhu4vhur3hu5l4d+G6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hu6/hu4t24bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7pjL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w5nGocOt4buV4bq7ZDzDueG7peG7oXfhur13w7nhu6Xhu6F34bq94buTw6134bq94bqsbnfDuuG6veG7mcO5eOG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhuqfhur3hu4Zq4bq9PMO54buLd8O54bq94buuw7J24bq94bqr4buSw6zhur08w7lFxILhu5li4bq94butw7nhu6fhur3DucO14bqo4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7r+G7i3fDueG6p+G6vXbDrOG6rOG6vXbhu6Phuqfhur3hu63DueG6qHfDuuG6veG7mcSpd8O54bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq9d8O54bul4buhd+G6vcO5QnfDuuG6veG6vuG7q+G6veG6vsSC4bul4bq9w7ly4bq94bqsw7lBd8O64bq94bqk4bqow4B3w7rhur3hu5PDteG7meG6veG6rMO5w613w7rhur3hu5lCd8O64bq9d8O54bulceG6qOG6vXfhu5vhuqzhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94bqs4bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDuUF3w7rigKbhur3hu5bDsuG7guG6veG7mcO54bund8O54bq94buv4buL4bq94oCc4buTcuG6veG7l+G6suKAneG6veG7l3Phur3hu5l54bq94bqsw7lz4bq94bqsw7nhuqrhu5nhur3hu5fDtOG7guG6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhuqfhur3DguG6qMOt4bq94buXeeG6veG6rOG7iXjhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buv4buLduG6p+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3hu5nDuXjhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bqn4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq94oCc4buZ4bu5d8O64bq94buZ4bqow4Dhu5nigJ3hur3DuuG7pcSpduG6vXfDusO5w6h44bq94buTcXfhur3hur7DinfDuuG6veG7mUTDreG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7mcahd+G6rMah4bqk4bql4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7g2hp4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buB4buB4buBL+G7geG6v2fhu5Xhu4Xhur/hu4Xhu4fhu4fhu4fDquG6rOG7gcOq4bq/ZuG7h+G7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg+G7g2bDquG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5Lhu4vhur3hu5l4d+G6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hu6/hu4t24bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buDaGnhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2RWw4Dhuqzhur3Dunnhu5nhur3hu5lEw63hur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bqn4bq94buGauG6vTzDueG7i3fDueG6veG7rsOyduG6veG6q+G7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZYuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RjxqF2ZGPhuqbhuqzhuqR4d8O6ZOKAnFZ5d+G6vcOC4bqo4buL4oCd4bq94buZRMOt4bq94bqs4buJeOG6vcO5ecOtYy/huqbhuqzhuqR4d8O6ZGMvxqF2ZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RXbXbhur3hu5nDrOG7mcO54bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94bqsw7J24bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7ksOs4bq9PMO5RcSC4buZ4bq9w7rhu4934bq94bq/4buD4butduG6p+G6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hu5l54bq94bq/4buFaeG6vcO5w4Dhur3hu5XDsnfhur3hur7EguG7peG6vWZoZ+G6vXfDucOyd+G6veG7rcO5w7Thuqjhuqfhur3hu5nDuUThur3hu4Jw4bqo4bq94buv4buL4bq94buXw4F3w7rhur3hu5Phu4t44bq94buVw7J34bq94bqsw4Dhu5nhur08w7nDrOG7peG6reG6vTVx4bq94bq+xILhu6Xhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bqn4bq94buV4bqo4bq94butw7nDrOG7mcO54bq94buXReG6sOG7meG6veG6pHh3w7rhur3huqThuqjhuqDhu6Xhur3hu63DucOsduG6veG6tMO5w6zhuqfhur3huqzDuUXhurZ3w7rhur13w7p44buJd+G6veG6vuG7o+G6vcO5QnfDuuG6veG6vuG7q+G6p+G6veG6rMO5w4Phur12w4B3w7rhuqfhur3DueG6qOG7gnF34bq9xKl44bqn4bq9w7rhu4934bq9d8O5ReG6vcOC4bqow613w7nhur13a3bhur12w7Lhu4Lhur12QuG6veG7k8OteOG6veG6tMO5ROG6reG6vTzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bq94buZw7134bq94buZeeG6vcO5cuG6veG6rMO5QXfDuuG6veG6pOG6qMOAd8O64bq94buTw7Xhu5nhur3huqzDucOtd8O64bq94bqs4bqkxKnhu6Xhur3huqzDucSpduG6veG6rOG6pOG7oXfhur13w7nDinfDuuG6veG6rOG6pOG7pXF34bq94buXw4Hhu6Xhuq3hur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6vuG7o+G6veG7l+G7neG6tOG6vXbDgOG7meG6vXbhu4nhu5nhuqfhur3DuXjDrXfDuuG6veG7lWrhur13w4Phu6Xhur3hu5fDsuG7guG6vXbDrXfDuuG6veG7r+G7ieG7peG6veG7mcSpduG6veG6rMWpd8O54bqn4bq9d+G7p+G6qOG6veG7mcO5w7J34bq94buvw4rhur3hu63DucOs4buZw7nhur3hu63DueG7peG6veG6vnHhur3hur7EguG7peG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWcHfhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bq94buV4bqo4bq94butw7nDrOG7mcO54bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5nDueG7qeG6veG7l0XhurDhu5nhur13w7psduG6veG7mcSpd8O54bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq9d8O54bul4buhd+G6veG7l+G7neG6tOG6veG6rOG6usOt4bq94buTw4nhu5nhur3huqzhuqTDrXfDueG6veG6rMO5ROG7guG6vXZu4buZ4bqn4bq9duG7i+G6veG7mcO9d+G6veG7l0XhurDhu5nhur3huqzFqXbhur3DueG7pXPhuqjhur3hu63hu6Vwd+G6veG6rOG6pOG6quG7meG6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bq94bqsw7lBd8O64bq9w4LhuqjDreG6vXdw4bq04bq9d8O54buL4bq94bqm4buLd+G6veG7mUTDreG6vXfDukXhuq7hu6Xhur08w7nDrOG7peG6peG6veG6rMO5ReG6tnfDuuG6veG6rMO5w4nhu5nhur13w7nDinfDuuG6vXZ5d+G6vWt34bq94buXReG6sOG7meG6veG7mcO5cOG6veG7k+G7pXB34bq94buZ4bu5d8O64bq94bq0w7nhuqjhur3huqzhurjhur13w7nDinfDuuG6vXfDuuG6qOG7guG7oXfhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq9w7rhu4934bq9w7rEkOG7peG6veG7mXnhur3huqbDs3fhur3huqzhurjhur134bqq4bul4bq94bqk4bq4d8O64bqn4bq94bqm4bqoQeG7peG6veG7rcO5xqHhuqXhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buXbHbhur12xal3w7nhur3huqzhuqR4d8O64bq9d8O5w4p3w7rhur3hu6/hu4t34bq94buX4bulcuG6qOG6veG7lcOyd+G6veG7mcOt4bqn4bq94buVw7J34bq94bq+xJDhur3hu5du4buZ4bq94bqmbOG7meG6veG7lXjhur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7ueG6vcO6w6zhu6Xhur08w7nDrOG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu5Xhu6V0d+G6veG7k+G7oXfhur3DrHfDueG6veG7r+G6vMOt4bq94buTw7XhurThur3hu5NCd8O64bql4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94bqs4bqkxKnhu6Xhur13w7rDueG7pXJ24bq94buZw6zhu5nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7r8OteOG6veG7l8OAd8O64bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bq94buZxJB3w7rhur13w7lF4bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6veG6puG7pXfDueG6vcO5eOG7ieG6rOG6vcO54buLd8O64bq9d8O64buL4buC4bq94bq+xILhu6Xhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94buTxKl34bq94buXxrDDreG6reG6reG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RjxqF2ZGPhuqbhuqzhuqR4d8O6ZOG7kuG7pXB34bq94bqs4bulcXbhur13a3fDuuG6veG6rMO54buLd8O54bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rMO54bq64buZYy/huqbhuqzhuqR4d8O6ZGMvxqF2ZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Zwd+G6veG6rMO5a3bhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bq94bq+4buLeOG6vXfDucOKd8O64bq9d8O64buL4buC4bq94buZ4bqoQeG7peG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu4Xhuqfhur3hu5d5d+G6veG7mcO54bqqd8O64bq94bqs4bu54bul4bq94buv4buL4bq9w613w7nhur3DmeG7i+G6vTVrd+G6vTzDuUXhurDhu5nhuqfhur3hu5nDuUThur3hu63DueG6qOG6vXfDusO54bup4bq94buVReG6snfDuuG6veG6puG7pXfDueG6veG6rMO5w6zhu6Xhur3DuXh2xqHhuqbhuqzDreG7guG6reG6vSnhu6V3w7nhur3huqTDreG6veG6rOG6pHh3w7rhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3huqzDueG6qOG7j3fhur134bu5d8O64bqn4bq94buZ4bqow4Dhu5nhur3huqZBd8O64bq9w7pu4bq04bq94bqk4buN4bqs4bq9d8O54bulceG6qOG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur3huqTDgeG7peG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bq94bq+4buL4bq94bqkw63hur3hurbhur3huqThu6Xhu6F3w7rhur3hur7hu5F34bq94bq+xILhu6Xhur3DucOt4bul4bq94buT4buLd+G6veG6rMOt4buC4bq94bqs4bqkbHfDuuG6p+G6vXfDueG7pXHhuqjhur13a3bhur3hu6/hu6Vxd+G6p+G6vcO64bulw63hur3hu5fFqXfDueG6vcOtd8O54bq9d2124bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7lcOtd8O54bq94bqmw6zhu5nDueG6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOG6veG7mUTDreG6veG6rMO54bu5d+G6reG6vVfDuUV3w7rhur3hur7EguG7peG6veG7hOG6veG7mcO54bun4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqsw7J24bq94bq+RcODd+G6veG7r+G7oXfhuqfhur13a3bhur3hu4HDquG6v2fhur3DrXfDueG6vXbhu4l3w7nhur3hu5Xhu4l34bq94bq+w63hu4Lhur3hur5Bd+G6vXfDusOyd+G6vcO54buLd8O64bq94bq+4buL4bq9w613w7nhur3GoXbhur3huqzhuqR4d8O64bq94buVw713w7rhur3DueG7s+G6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu6/hu4t24bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6reG6vTXhurjDreG6veG7r+G7i3bhuqfhur3hur7hurjDreG6vcO54buz4buZ4bq9w7nhu7Xhu6Xhur3hur7hu4vhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bqn4bq94buT4buJd+G6veG7k8Oo4bq94buXw4B3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhuqfhur3DrXfDueG6veG6rOG6uHfDuuG6veG7k0XEguG7meG6veG6vkXhurDhuqzhur3DguG6qMOt4bq94bq+4buL4bq94buX4buJ4bqs4bq94buXReG6sOG7meG6vXfDucOKd8O64bq94butcOG6rOG6vcOC4bqoxKnhur3huqThu43huqzhur3hu63DucSp4bq9w4LhuqjDrXfhuq3hur3DmeG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bqn4bq9w613w7nhur3hu5dq4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5nDuXjhur12xal3w7nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bq/4bq94buT4bqod8O6w63hu6944buA4bq94bqrd8O54buL4bq9w7rhuqJi4bq94bq+xILhu6Xhur1m4bq94bq0w7nDvXfDuuG6vXfDusO54bup4bql4bq94bq/4bq9d8O54buL4bq94bqm4buLd+G6p+G6vWbhur3hurTDucO9d8O64bq9d8O6w7nhu6nhur3hu5PFqXfDueG6veG7lcOyd+G6veG6vsSC4bul4bq94bqmw4nhu5nhur3hu5nDucOJw63hur3hu63DuXjEqXfDuuG6veG7hcOq4bq94buV4bqo4bq94butw7nDrOG7mcO54bqt4bq9NeG7pXLhu5nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq94buZw4B3w7rhur3hu5fDgXfDuuG6veG7l2rhur12w613w7rhur3hu6/hu4nhu6Xhur3hu5nDuXjhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3DrXfDueG6vTzDuUXhurDhu5nhur3hu63DuXjEqXfhur3huqzDueG6qOG6vXfDucO14bq04bq9w7nDg3fhur3hu4HDqsOq4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O6L3drduG6p+G6veG6rOG7iXjhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buv4buLduG6veG7mcO5eOG6vWjhur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6p+G6veG6vsSC4bul4bq9dsOJ4buZ4bq94buvRcODd8O64bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94buTxal3w7nhur3hu4Xhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7ovd8O6ReG6ruG7pS/huqzDucOsd8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZMONd8O54bq9w5nhu4vhur01a3fhur08w7lF4bqw4buZ4bq9w7nhu4t44bq9w7nDiXfDusOi4bq94oCcV8O54bqu4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rhuqfhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur3hu5lEw63hur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3huqzhu7nhu6Xhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buZxKnhu6Xhur3huqzDueG7pXJ34bq94bqk4bu34bq9d+G7m+G6rOG6p+G6veG7mXnhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94but4bulcnfhur3hu5nDuWt24bq94bqmeeG7meG6veG7mcOs4buZ4bq94buZeHfhur3huqxB4bqs4bq9w7nDg3fhur3hur7hu4vhur3huqzhu4l44bq94bq+4bulcuG7meG6veG7r+G7i3bhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhur3hu5nDuXjhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buvw6144bq94buXw4B3w7rhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rigJ3huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74bqsxqHhu4bhuqwtw63hu6/hu6XDunfDouG6veG7mcahd+G6rMah4bqk4bql4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7hWnhu4fhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4Hhu4Hhu4Ev4buB4bq/Z+G7leG7heG6v+G7heG7h+G7h+G7g+G7g+G6rGdpZmZn4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSD4bq/4buBZuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5Lhu4vhur3hu5l4d+G6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hu6/hu4t24bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFaeG7h+G6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZCHhuqjDrXfDuuG6veG7mcSpd8O54bq9w7l4dsah4bqm4bqsw63hu4Lhur3hu5lEw63hur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3DrXfDueG6vcOZ4buL4bq9NWt34bq9PMO5ReG6sOG7meG6vcO54buN4bq04bq94buV4buRd+G6veG7leG6qOG6veG7rcO5w6zhu5nDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5jEkHfDuuG6vXfDuUXhur3DrXfDueG6vTzDuUXhurDhu5nhuqfhur3DrXfDueG6vcOZ4buL4bq9NWt34bq9w5l4w613w7nhur3hu5dq4bq94bq+ReG6sOG6rOG6vcOC4bqow63hur13w7nDinfDuuG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhur3hu5lEw63hur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur3huqzhurh3w7rhur3hu5NFxILhu5nhur3hur5Fw4N34bq94buv4buhd+G6veG7r+G7i3bhur3DuuG7peG7i+G6qOG6veG7mcO54bund8O54bq94buXw6x3w7rhur13w7rDreG7guG6veG6rOG6pOG7oXfhur12xKl3w7nhur3hu5fhu43huqzhur3DguG6qOG7oeG6vcO5RcODd8O64bq94buTbXfDuuG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7lcaw4buZw7nhur3hur5D4bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6reG6vcONd8O54bq9w5l4w613w7nhur3hu5nDueG7pcOt4bq94bqm4bujw6Lhur3igJxXa3bhur3hu4HDquG6v+G7heG6p+G6veG6rOG7ueG7peG6veG6vsOt4buC4bq94bq+QXfhur13w7rDsnfhur3DueG7i3fDuuG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vXfDueG7i+G6veG6puG7i3fhur3hur7hu4vhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94bq0w7nDvXfDuuG6vXfDusO54bup4bq94buv4buLduG6vcO5eHbGoeG6puG6rMOt4buC4bqn4bq94but4buld8O54bq94buVeMOtd8O54bq94buVxrDhu5nDueG6veG6vkPhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq94buZw4B3w7rhur3hu5fDgXfDuuG6reG6vSnDreG6qOG6veG6vuG7i+G7peG6vXdrduG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94buZeeG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhuqfhur3huqzhu7nhu6Xhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu6/hu4t24bq9dsSC4bul4bq94buZxKl3w7nhur3DguG6qMOtd+G6p+G6vXbhuqjDreG6veG6pmx24bq94bqsw7nhu6F24bq94bq+w7Xhuqzhur3hu5VDd8O64bq94bqs4bulcnfhur13w7rDueG7peG6p+G6vcO5cuG6veG6rMO5QXfDuuG6vXdFxILhu5nhur13eXfDuuG6veG7r+G7iXfDueG6p+G6vXbhu4l3w7rhur3hu4Dhu6V14bul4bql4bq9w7nhu7Phu5nhur3hu5nDrOG7mcO54bq94buZw7lD4bq04bq9xKl3w7nhuqfhur3huqzDucOtduG6vcO64bulw63hur124buJd8O64bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5dz4bq94buXa3fDuuG6veG7k+G7i+G7peG6vcO64bulxILhu6Xhur3huqzDueG7pXLhuqjhur3hur5x4bq9w7l4dsah4bqm4bqsw63hu4Lhuqfhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur3hu5lEw63hur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94bq+4buL4bq94bq+4buj4bq94buX4bud4bq04bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq9d8O54bul4buhd+G6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfigJ3huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O54bqu4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buZw6zhu5nhur3hu5XGsOG7mcO54bq94bq+Q+G6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3hu5nDgHfDuuG6veG7l8OBd8O64bqn4bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bq9w613w7nhur3DmXjDrXfDueG6veG7l2rhur3hu5l54bq94bqsw7nhuqjhur13w7nDteG6tOG6veG7rcO5eMSpd8O64bq94bq/4buFw6rhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7ovd2t24bqn4bq94bqs4buJeOG6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu6/hu4t24bq94buZw7l44bq94buD4bq94buvw6144bq94buXw4B3w7rhur3hur7EguG7peG6vXbDieG7meG6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3hu4Xhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7ovd8O6ReG6ruG7pS/huqzDucOsd8O64bqt4bq9V8O54bqu4bq94buZeeG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3huqB34bq94buXxrB3w7nhuqfhur3DrXfDueG6vcOZeMOtd8O54bq94buv4bqo4bu5d+G6vcO5a3fDuuG6vcO5w6zhu6Xhur3DunnhurThur3hu5nhu7l3w7rhuqfhur3DunnhurThur3hu5lEw63huqfhur3hu5lCd8O64bq94buT4buL4bq94buZeHfhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur134bu5d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq9dsSC4bul4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZFfDueG7pXHhuqjhur3DucOA4bq94butw7nDrOG7meG6veG6tuG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hu5nEkHfDuuG6vXbhu4l3w7nhur3hu5Xhu4l34bq94bq+w63hu4Lhur3hur5Bd+G6vXfDusOyd+G6vcO54buLd8O64bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94butcOG6rOG6veG7meG7jeG6qOG6vcO54buJ4bq94bqs4buPd8O64bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5NFxILhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur12w613w7rhur3hu6/hu4nhu6Xhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bq94bqk4buN4bqs4bq94buXw6x3w7rhur3DusO54bul4bq9d8O5w7J34bqt4bq9PMO5xqF44bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq94buZRMOt4bq94bqsw7nhu7l34bq94buW4bu5d+G6p+G6vcO54bulcnfhur3huqzDueG7uXfhur3hu5l54bq94buB4buD4bq9w7nDgOG6veG7lcOyd+G6p+G6veG7lXjDrXfDueG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu5nDrOG7meG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3DucWpd8O54bq94buVxrDhu5nDueG6veG6vkPhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq94buZw4B3w7rhur3hu5fDgXfDuuG6reG6vTXhu6Vy4buZ4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq9duG7ueG6vcO5xal3w7nhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq9d+G7i+G7guG6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZw7nhu6nhur3DuuG7peG6quG6tOG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nDgOG6vcO64bulw63hur3hu5fFqXfDueG6veG7mXnhur13w7rhuqjDgXfhur3huqzDueG6qOG6vXfDucO14bq04bq94buZw6144bq9duG7i+G6veG7mcO9d+G6veG6rOG7iXjhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buv4buLduG6veG7mcO5eOG6veG7rcO5eMSpd8O64bq94buFw6rhur13w7pF4bqu4bul4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6reG6vSHhuqjDreG6veG7l3nhuqfhur3DunnhurThur3hurTDueG7j3fhur3DguG6qMOtd+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6vcO64bulxKl24bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5Nxd+G6veG6vsOKd8O64bq94buZRMOt4bq94bqsw7nhu7l34bq94buW4bu5d+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bqkw6144bq94buX4bqg4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nDueG6qnfDuuG6veG6rOG7ueG7peG6p+G6veG7uXfDuuG6vcOZ4buL4bq9w5nhuqjhu4Lhur3DmuG7pcOs4bq04bqn4bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bqn4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rMOi4bq9POG6pHh3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6vcO64bulw6134bq9w4LhuqjDreG6p+G6vXfDueG7pXHhuqjhur3DucOA4bq94buVw7J34bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6vXbhu4l3w7nhur3hu5Xhu4l34bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG6vkF34bq94buv4buLduG6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3hu5nDgHfDuuG6veG7l8OBd8O64bq9dsOtd8O64bq94buv4buJ4bul4bq9d8O64bqow4F34bq94bqsw7nhuqjhur13w7nDteG6tOG6veG7mcOteOG6veG6vuG7i+G6veG6rOG7iXjhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buv4buLduG6veG7mcO5eOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuqfhur3DunnhurThur3hurTDueG7j3fhur3DguG6qMOtd+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG7l0XDreG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur3hur5x4bq94buX4bun4buZw7nhur134bu5d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq9dsSC4bul4bq94bq+4buLeOG6vXdrduG6veG7gcOq4bq/aeG6reG6vcOZ4bulcnfhur13w63hu4Lhuqfhur3huqzDueG7uXfhur3hu5nDueG7qeG6veG7mcO9d+G6veG6v+G6v+G6vcO5w4Dhur13w7rDucOoeOG6p+G6veG6rMO54bqo4bq9d8O5w7XhurThur3hu5PFqXfDueG6vcOC4bqow7J34bq94buX4buP4bqo4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7l+G7ieG6rOG6veG7g+G7h+G6veG6rOG6pOG7pXLhuqjhur3hu5fDgXfDui93a3bhuqfhur3hu5fhuq7hu6Xhur3huqZBd8O64bq94bq+w7Xhuqzhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG6rOG7pXfDueG6veG6rMO54buPd+G6veG7mUTDreG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu63DueG7uXfDuuG6vXfDuuG6uHfDuuG6veG7l0XhurDhu5nhur13w7J3w7rhur3hu6/hu6F34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOKAnFfDucOKd8O64bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3DuXh2xqHhuqbhuqzDreG7guG6veG7mUTDreG6vcO5w4Dhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhuqfhur3hu5nDrOG7meG6vXfDueG7i+G6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3huqzhu4nhu6Xhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bq94buXauG6veG7l8Osd8O54bq94bqsw7nDieG7meG6veG6rOG7pXF24bq9d2t3w7rhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq94bqseOG6veG7r8SCd+G6vXfDg+G7peG6veG7l8Oy4buC4bqn4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7l5w63hur12eHfDuuG6vXbhuqhBd+G6veG7l0XDreG6veG7l+G6ruG7peG6veG6pkF3w7rhuqfhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94buZRMOt4bq94buVw7J34bq94bqsw4Dhu5nhur08w7nDrOG7peG6veG7l3B34bq9w7rhu4934bq94bq+xILhu6Xhur3hu5Xhuqjhur3hu63DucOs4buZw7nhur3huqzhuqR4d8O64bq94bq+4buL4bq9d8O6eOG7i+G7peG6vXdFxILhu5nhur3huqzDueG7uXfDuuG6vcOC4bqow63hur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqzhuqTEqeG7peG6vXfDusO54bulcnbhuqfhur3hu63DucOsduG6veG6tMO5w6zhuq3hur084bqkeHfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3huqzEguG7peG6p+G6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur3hu67Dsnbhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7l8O04buC4bq9duG7iXfDueG6veG7reG7oeG6qOG6vcO64buz4bul4bq94buZw6zhu5nhur13w7nhu4vhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bq+4buL4bq94butw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7rcO54bun4buZw7nhur3hu5nDrOG7meG6vcO5w4Dhur3hurbhur3huqzDueG7uXfhur3hu5bhu7l34bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rhur3Dumx34bq94bq+xILhu6Xhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buTxKl44bq94bq+cuG6vXbhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq9w7rFqXfhur3DuuG7pcOK4bq94bq+4buL4bq94bq0w7nDrOG6rOG6vcO54bqo4buC4bq94buZw6zhu5nhur3DuuG7pcOs4bq94bqs4bqkxrDhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94bqs4bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDuUF3w7rhuq3hur0h4bqow63hur3hu5d54bqn4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3DuuG7pcSpduG6vXfDusO5w6h44bq94buTcXfhur3hur7DinfDuuG6veG7mUTDreG6veG6rMO54bu5d+G6veG7luG7uXfhur13eeG7peG6veG6pOG7peG7oXfDuuG6veG6vuG7i+G6veG7hmrhur08w7nhu4t3w7nhur3hu67Dsnbhur13eeG7peG6veG7mcO54bqod8O64oCd4bqn4bq94bu5d8O64bq9POG6pMawd8O54bq9NWt34bq94buUxJB3w7rhuqfhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9PuG7klfhu5Thur3hu4Zq4bq9PMO54buLd8O54bq94buuw7J24bqn4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtk4buS4buL4bul4bq94bq+4buL4bq9xKl3w7nDouG6vTfhuqjDsnfhur3hu5hF4bqud8O6Yy/hurRk

Bài và ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]