(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Bá Thước vừa trao tặng kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương” cho 2 hội viên phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ban Công và xã Hạ Trung, nâng tổng số nhà “Mái ấm tình thương” do các cấp Hội LHPN hỗ trợ từ đầu năm đến nay lên 6 nhà, trong đó có 4 nhà xây mới, 2 nhà sửa chữa, với số tiền hỗ trợ là 120 triệu đồng.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bu0w7rGoeG6reG6puG7kuG7iuG7t23GoeG6rU514bq8xqFF4bqs4bq64bqmxqFM4bqm4bqoxqHhu5524bugxqHigJwxw7rhuqzGoXfhurjGocOT4bqq4bq64bqmxqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqk4oCdxqHhu7fhuqbhurzGoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6xqFM4bqmw5XGoeG6uuG7msO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7QpSOG6rMahMCnhurUyxqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usah4bu0w7rGoeG6reG6puG7kuG7iuG7t8ah4buc4buUdcahw5NOdeG6vMahw5Phu7HhurrhuqTGoUXhuqzhurrhuqbGoUzhuqbhuqjGoeG6psONxqHDk07EqMah4bueduG7oMah4oCcMcO64bqsxqF34bq4xqHDk+G6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pOKAncah4bu34bqm4bq8xqHhu6PGoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6xqFM4bqmw5XGoeG6uuG7msahQcOM4bq6xqHDk+G6pnbhurpvxqHDk+G6psOSSOG7t8ah4bu54bqs4bq24bq6xqHhuqZIxqHhurrhuqThuqbDqOG6vG/GoeG7t8OKxqHhuqbhurzDueG6usah4bu34bun4bq64bqmxqFB4bux4bu3xqHhu7XhuqzhurbDk8ahReG6psOKxqFF4bqmxrDhurrGocOT4bul4bqsxqHhu57Fqcah4bu0deG6usah4bu24buE4bq64bqkxqHhu5zDucah4buexanGoSnhu6XGoeG6rU7DkuG6uuG6pG/GoeG6unbhurrhuqTGocOTSeG6uuG6pMahT0bGoeG6uuG6psO5xqHigJwxw7rhuqzGoXfhurjGocOT4bqq4bq64bqmxqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqk4oCdxqHhu7nhurzGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TMahKUjhuqzGoTAp4bq1Msah4bqmw43GocOTTsSoxqHDk+G7lMahQXjDksah4bq6xrDhurjGoUHhuq7hurrGoeG6unXhu6DGocOJxILhurrGoXHGoeG6uuG6psO5b8ahw5NO4bq84bq64bqkxqFBw4rGoeG7t8OKxqHhu6HGoeG6uuG6psO5xqHhu5524bugxqHhurjhu4rhuqxvxqHhu6PGoeG6uuG6psO5xqFPxqB1xqHhu7fhuqbhu5p1b8ah4buc4buK4bqsxqFPRsahw5PhuqzhurDhurrGoeG6psONxqHDk07EqMahw4nDucah4bud4buj4bubxqHDk07huqzhurbDksahQUfhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhu7nDk+G6psOS4bq44bu1xqHhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFx4bub4bubTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bufcy/hu53hu6F04bu54bub4bubdOG7oeG7neG7o+G7o8OT4buhceG7m+G7m3PDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4vhu53hu51y4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7tMO6xqHhuq3huqbhu5Lhu4rhu7dtxqHhuq1OdeG6vMahReG6rOG6uuG6psahTOG6puG6qMah4bueduG7oMah4oCcMcO64bqsxqF34bq4xqHDk+G6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pOKAncah4bu34bqm4bq8xqHhuqZI4bqsxqHhu5zhuqzEguG6usahTOG6psOVxqHhurrhu5rhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Hhu5vhu5vhu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O04bu24bqmw5TGocOTQuG7t+G6psahKUjhuqzGoTAp4bq1Msah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7tMO6xqHhuq3huqbhu5Lhu4rhu7fGoTDEgsah4bqt4bqmQsahKeG7p+G6rMahMFDGocOTTnXhurzGoUXhuqzhurrhuqbGoUzhuqbhuqjGoeG6psONxqHDk07EqMah4bu34bqm4bq8xqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqHhu7fhuqZCxqEw4buSw4zhurrhuqTGoeG6reG6pkLGoTLhuqThu4Dhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7bhuqZCxqEw4buSw4zhurrhuqTGoeG6reG6pkLGoTLhuqThu4Dhu7fGoeG7jcOT4bqm4buE4bq6xqEy4bqk4bqm4bqqdW/GoeG7nsWpxqHhu7R14bq6xqHhu7bhu4ThurrhuqThu4/GocOJw7nGoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHhurrhuqThuqbDqOG6vG/GoeG7t8OKxqHhuqbhurzDueG6usah4bu34bun4bq64bqmxqFB4bux4bu3xqHhu7XhuqzhurbDk8ahReG6psOKxqFF4bqmxrDhurrGoeG7nMO5xqHhu7fhuqZCxqHhu7Thu47huqzGoeG6reG6pkLGoeG6v+G6rOG6uuG6psah4buNw5Phuqbhu4ThurrGoeG7tuG6puG6rOG6sOG6uuG6pMahVeG6rG/GoeG7nsWpxqEp4bulxqHhuq1Ow5LhurrhuqThu4/GocOJw7nGoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6xqFPRuG6uuG6pMahQcOM4bq6xqHDk+G6pnbhurpvxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhu7fDisahQeG6rOG6sMOSxqFF4bqs4bq24bq6xqHhu5524bugxqHhurrhuqbDucahReG6rMSC4bq6xqHhu7dGw7PGoUDhurLGoeG7t+G6puG6rHXGoU/huqLGoUXhuqbDisahReG6psaw4bq6xqHhu5zhu4rhuqzGoeG7t8O64bu3xqHhuqZI4bqsxqHhu5zhuqzEguG6usah4bq6w7nhu6BvxqEpSOG6rMahMCnhurUyxqHhuqZ14bqsxqHhu57FqcahQcWpxqFB4bqwxqHhu57DknfDk8ahKUjhuqzGoTAp4bq1Msah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7tMO6xqHhuq3huqbhu5Lhu4rhu7fGoeG6psONxqHDk07EqMahReG6rOG6uuG6psahTOG6puG6qMah4bueduG7oMah4bq64bqmw7nGoeG6uOG7iuG6rMah4bucw7nGoUHhu5LEqOG7t8ah4bqmw43GocOTTsSoxqHhurjDjeG6rMah4bqmSMah4buj4bubxqHDk07huqzhurbDksahQUfhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFwdHRM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu59zL+G7neG7oXThu7nhu5vhu5t04buhcOG7n3LDk+G7oeG7n3Thu6Phu6PDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4tx4buh4buf4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7tMO6xqHhuq3huqbhu5Lhu4rhu7dtxqHhuq1OdeG6vMahReG6rOG6uuG6psahTOG6puG6qMah4bueduG7oMah4oCcMcO64bqsxqF34bq4xqHDk+G6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pOKAncah4bu34bqm4bq8xqHhuqZI4bqsxqHhu5zhuqzEguG6usahTOG6psOVxqHhurrhu5rhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3B0dOG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Qxw7rhuqzGoXfhurjGoUXhuqzEguG6usah4bu3Rsah4bu3w5R1xqHhuqZIxqHhu7fhuqZCxqHhu7Thu47huqzGoeG6reG6pkLGoeG6v+G6rOG6uuG6pm/GoeG7nsWpxqHhu7R14bq6xqHhu7bhu4ThurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qy4bqkw5JH4bq6xqFF4bqs4bq64bqmxqFM4bqm4bqoxqFB4buSxKjhu7fGocOTTuG6qOG7t+G6psahw5Phu5TGoU3DklTGoeG7nnbhu6DGoeG7ueG7luG6uuG6pMah4oCcMcO64bqsxqF34bq4xqHDk+G6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pOKAncah4bu54bq8xqHhu7fDuuG6usah4bu1SG/GoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6b8ahTOG6psOVxqHhurrhu5rGocOT4bq8w7nhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqFBw4rhurrhuqTGoeG6pMOKTMOzxqHhuqd1w5LGocOT4bqm4buI4bqsxqHhuqThuqx14bq6xqHhurrhuqThu6nhurrGoUXhuqZK4bqsxqHhu7fhu4ThurrhuqRvxqFB4buSxKjhu7fGoU/hu5bGoeG6psONxqHDk07EqMah4bu3w5R1xqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU3DkuG7oOG6sOG6usahQUJ1xqFM4bqm4buSw4zhurrhuqRvxqHhu7fhu47hurrhuqTGoU/hu5bGoeG6pOG6rOG7jEzGoUFLxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahw5PhuqZ24bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG6pOG6rHXGoUHhuqrhurrhuqZvxqFBw4rhurrhuqTGoeG6pMOKTMah4bq64bqkw7nhu6DGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu3w5R1xqHhuqZI4bqsxqHhu5zhuqzEguG6um/GoUzhuqbDlcah4bq64buaxqHhu7fDjMahT0pvxqHhurrhuqThu4ThuqzGoeG6uuG6psO5xqHhu7fDlHXGoeG6pkjGoeG7t+G6pkLGoTLhuqThu4Dhu7fGoeG7nMO5xqHhu7fhuqZCxqHhur/huqzhurrhuqbGoUHFqcah4bqm4bq8w7nhurrGocOT4bqm4bqs4bq24bq6b8ah4buc4buK4bqsxqHDk0nhurrhuqTGoUXhuqzhurrhuqbGoUzhuqbhuqjGoUF4w5LGocOT4buSxqHDicO5xqHhu51w4bubxqHDk07huqzhurbDksahQUfhurrhuqQv4bq64bqmw7nDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bujTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bufcy/hu510cuG7ueG7neG7neG7neG7nXDhu53hu53Dk+G7oXDhu6NwcMOJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i+G7nXThu5fGoXXDicOT4buL4buX4bu0w7rGoeG6reG6puG7kuG7iuG7t23GoeG6rU514bq8xqFF4bqs4bq64bqmxqFM4bqm4bqoxqHhu5524bugxqHigJwxw7rhuqzGoXfhurjGocOT4bqq4bq64bqmxqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqk4oCdxqHhu7fhuqbhurzGoeG6pkjhuqzGoeG7nOG6rMSC4bq6xqFM4bqmw5XGoeG6uuG7muG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7n+G7o+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7QpSOG6rMahMCnhurUyxqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usah4bucw7nGoUHhu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqFNw5Lhu6DhurDhurrGoeG7nsWpxqEp4bulxqHhuq1Ow5LhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bq64bqkxqHhu5zDkuG6rMah4buc4buK4bqsxqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqHhu7fhuqZCxqHhu7Thu47huqzGoeG6reG6pkLGoeG6v+G6rOG6uuG6psOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG7peG6rMah4bu1w5JJ4bqsxqHDk0514bq8xqFF4bqs4bq64bqmxqFM4bqm4bqob8ah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psah4bu34bqmQsahMOG7ksOM4bq64bqkxqHhuq3huqZCxqEy4bqk4buA4bu3xqHhu5zDucah4bu34bqmQsah4bu04buO4bqsxqHhuq3huqZCxqHhur/huqzhurrhuqbGoUHFqcahw5Phuqzhuq5MxqHhurrhuqZ54bq6xqFF4bqs4bq64bqmxqFM4bqm4bqoxqHhuqbDjcahw5NOxKjGoeG7t8OUdcahKUjhuqzGoTAp4bq1Msah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4bq64bqs4bqw4bq4xqHhu5zDkuG6rMah4bq44buU4bq64bqkb8ah4bue4buM4bu3xqFBSOG6uuG6pMOzxqFAduG7oMahw4nDucahQUjhurrhuqTGocOJ4buW4bu3xqHhuqThuqzhu4xMxqHhu7fDuuG7t8ah4bu34bqmQsah4bu34buO4bq64bqkxqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqFF4bqm4bup4bu3xqFM4bqmw5Xhu7fGoUXhuqbDisahReG6psaw4bq6b8ah4bu3w4rGoUFI4bq64bqkxqHDieG7luG7t8ah4buc4buSw4zhurrGocOJxILhurrGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4bu3w5JI4bu3xqFPRuG6uuG6pMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0xVw5LDk+G6puG6vE7hu5fDtDDEgsahKcO5w7UvTMO0

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]