(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Đức, (huyện Quảng Xương) được triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đem lại những kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4bqj4bqs4bud4bqmw7Phu7HDuuG6psOz4but4bqs4bud4bqmw7PhurThu7PDjcOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7reG7gOG6osOzSUXhuqbDgMOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs+G7gsOzw5Xhu6HDs8Ohw4zhu5/huqbDgMOz4busTeG7q8SpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GJOG7r8ah4buxb2op4bqgw5LhuqbDgMOz4bqmcOG6pMOzR8OMxqFpw7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs8ONSOG7neG6rMOzw43huqzhu53huqbDs+G7scO64bqmw7Phu63huqzhu53huqbDs+G6tOG7s8ONw7PDlcO6w5TDs+G7sU/huqbDgMOz4but4buA4bqiw7NJReG6psOAw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOz4buCw7PDleG7ocOzw6HDjOG7n+G6psOAw7Phu6xN4buracOz4buL4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw6HDjOG7n+G6psOAw7NjTMOK4bqmw4Dhu4nDs+G7rUzhu4bhu6vDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs8ON4bqgT+G7q8Oz4bqg4bqi4bu34bqmw7PhuqThurjDjcOz4bur4bub4bur4bqgw7NJ4bub4bqmw4DDs8ON4buj4bqsacOz4but4buv4bqkw7PDguG7o+G6osOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bq04buzw43Ds0fDjOG7n8Ozw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8Ozw41I4bqs4bqmw4DDs0fDjOG7m8Ozw41IxILhuqbhuqDDs0bhuqDhu5vDjcOzw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqLhuqbhuqDDs8ON4buzw7Mtw7PDleG7ocOz4bqg4bq44bqiw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5nhu5Phu5VGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Ozw7TDteG7j0bDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G6ouG7jMOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O14buVL+G7j8Oy4buR4bux4buN4buNw7TDteG7l+G7j+G7kcONw7XDsuG7meG7l+G7lcOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buN4buNb8OzxqHDgsON4bq/b+G6o+G6rOG7neG6psOz4buxw7rhuqbDs+G7reG6rOG7neG6psOz4bq04buzw43Ds8OVw7rDlMOz4buxT+G6psOAw7Phu63hu4DhuqLDs0lF4bqmw4DDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7Phu4LDs8OV4buhw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G7rE3hu6tvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5nhu5Phu5Vvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b8O0w7Xhu49vw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2ou4bqgw4zDs+G7jMOM4bqiw7Phu6vhuqDDiuG6osOz4bur4bqg4bqsw7PDjeG6oOG6ouG7s8OMw7PhuqbhuqDhuqLDs8ON4buj4bqiw7PDleG7ocOzw6HDjOG7n+G6psOAw7Phu6xN4burw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKeG6oMOS4bqmw4DDs+G6pnDhuqTDs8OA4bul4bqmw7Phu63DusOUacOz4bqm4bqg4buAw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDs8OC4bud4bqkw7NJ4bub4bqmw4DDs8ON4buj4bqsacOzRuG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs8ON4bqs4bud4bqmw7Phu7HDuuG6psOz4but4bqs4bud4bqmw7PhurThu7PDjcOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7reG7gOG6osOzSUXhuqbDgMOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs+G7gsOzw5Xhu6HDs8Ohw4zhu5/huqbDgMOz4busTeG7q8Ozw43huqDDjMOz4bqg4buKw43Ds+G7rUzhu4bhu6vDs+G7rcSQ4bqmw4DDs+G7reG7n+G6rMOzKeG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOtw7Mk4bqi4bu34bqmw7PDleG7ocOz4bur4bqow7Phu43DreG7mcO14buZw7PhuqDhurjDs+G7jOG6vuG6osOz4buZw63hu5nhu5PDtcOz4bq04bqgxanDjGnDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu63huqjDs+G7q+G6qMOz4buZ4buR4buHw7PhuqDhurjDs+G7reG7o8ONw7Phu7HGoeG6puG6oMOz4bqg4bqi4bu3w4zDsz3huqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahacOz4buT4buR4buHw7PhuqDhurjDs+G7reG7o8ONw7Phu7HGoeG6puG6oMOz4bqg4bqi4bu3w4zDsz3huqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs+G6tOG6ouG7ucOMw7PhuqTGsMOMacOz4buTL+G7k8Ozw43huqDEkOG6psOz4but4bujw43Ds+G7scah4bqm4bqgw7PhuqDhuqLhu7fDjMOz4bqj4bqgxJDhuqbDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bus4bu5w7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs8ONSOG7neG6rMOzw43huqzhu53huqbDs+G7scO64bqmw7Phu63huqzhu53huqbDs+G6tOG7s8ONw7Phu7HDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7reG7gOG6osOzSUXhuqbDgMOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs+G6psOA4budw5TDs+G7q+G7neG6psOAw7NG4bqg4bubw43Ds8ONSOG6ouG7ueG6psOzScO6w4zDs0jhurjhuqbDgGnDs8OV4buhw7Phu6vhuqDhu4rDs8ONSELhuqbDgMOz4but4bq64bqiw7PhuqThur7huqJpw7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q8Oz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOzw43huqDhuqLhu7PDjcOzw43huqBP4buracOz4bur4bub4bur4bqgw7PDguG7neG6pMOz4bqgxqHDlMOtw7PhuqPhuqLDvcOMw7Phu6nhuqLhu7nDjMOz4bqm4bqgTMOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q8Oz4burw7rDjMOzw4Lhu6Phu6vDs+G7qeG6uMOz4bup4bqo4bqmw4DDs+G7q+G6oMOMw5Thu7XhuqbDs+G6oMOK4bqiacOz4burw7rDjMOzw4Lhu6Phu6vDs+G7qeG6uMOz4buxw7rhuqbDs+G7jEtpw7Phu6vDusOMw7PDguG7o+G7q8Oz4bup4bq4w7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G7q8ah4bqsw7PDjcOM4bq64bqiw63DrcOtw7PDjeG7o+G6osOz4bur4bub4burw7PDjeG6oMSQ4bqmaMOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bupw4zhurrhuqLDs8OA4bqixqHhuqzDs8OCTMOMw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzLcOz4buMcOG6psOz4bqmw4DhuqDhu7fDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7seG6rkbDs8OCQWnDs8ON4buzw43DrcOz4busw4nhuqbDgMOzw43huqDhu4DhuqJpw7PDleG7ocOz4but4buhw7NHw4zGoeG6psOzw43DuuG6pMOz4bqkw4zGocOzSXHhuqTDs8ONSMah4bqmw4DDs8ON4bqg4bqi4buzw43Ds+G7qeG6rmnDs+G6pOG7m8OUw7PhuqThuqjhu6vDs+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PhuqbhuqDhu53Ds+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7PDjeG6oMSQ4bqmacOzw4JxRsOz4butc8ONw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6tOG6oMOMw7Phu4zDjOG6osOz4bur4bqgw4rhuqLDs+G7q+G6oOG6rMOzw43huqDhuqLhu7PDjMOz4bqm4bqg4bqiw63Ds+G6q+G6vuG6osOz4bur4bub4bur4bqgw7PDguG7neG6pMOz4burxKjDs8ON4bqg4bu5w7PDjUjDveG6pmnDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7Mtw7Phu4xw4bqmw7PhuqbDgOG6oOG7t2nDs0jDqOG6psOzw4LDjMOU4bu34bqmw7PDjeG6oOG7ucOz4buxxKjhu6vDsy3Ds8ON4bqg4bu5w7PDjeG6oMah4bqsw7Phu4LDs8OV4buhw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G7rE3hu6vDs+G6psOA4budw5TDs+G7q+G7neG6psOAw7Phu6vhuqjDs8ONw4PhuqbhuqDDs8OCxqHhuqbDs8ONQ8ahacOzw43huqDDjMOz4bqg4buKw43Ds+G7rcSQ4bqmw4DDs+G7reG7n+G6rMOzKeG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7qMO94bqmw7Phu6vhu6PhuqbhuqDDs+G7reG6qGnDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs8OVw7rDlMOz4buxT+G6psOAw7PDgOG6osahw7Phu63EguG6puG6oMOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqFpw7PDjeG6oMSQ4bqmw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGoWnDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ON4bub4burw7PhurThuqDDjMOU4buz4bqmw7PhuqBC4burw7Mtw7PhurThuqDDjMOU4buz4bqmw7PDjeG7neG6osOz4butTOG7huG7q8Oz4bq04bqgw4zDlOG7s+G6psOz4bq04bqgw4Phu6vhuqBpw7PDjeG7o+G6rMOz4bqmw73huqbDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G7reG6uuG6osOzw43huqDGocOUw7Phu6tw4bqmw7Phu6nhu5/huqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu63hu4DhuqLDs0lF4bqmw4DDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7Phu4LDs+G6tOG6oMOMw7Phu7HDuuG6psOz4burTMOtw7Phu6rhu5vhu6vDs+G6oOG6uMOzw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs8ONSMO94bqmw7Phu63huq7GocOz4bup4bud4bqmw7PDleG7ocOz4but4bu1w4zDs+G6psO9w4zDs+G7q8ah4bqsw7PDjeG6ouG6puG6oMOzw43huqDhu6XhuqZpw7PDjUjhu5vhu6vhuqDDs+G6puG6oOG6ouG7t+G6pMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Ozw4DhuqLDksOzw4DEguG6psOz4bqmdsONw7Phu613RsOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqFpw7Phu4zhu6fhuqbDs+G7reG6uOG6psOAw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7q+G6oOG7m8OMw7Phu6vhuqDDuUbDs+G6oOG7neG6puG6oMOz4bur4bub4burw7Phu6vhuqBKw7PDjUhMw4rhuqbDgGnDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7NJ4bub4bur4bqgw7Phu6tKxqHDs+G7rOG7n+G6psOAacOzRuG6oOG7m0bDs8OCw4zhu6fDjcOzKeG6oOG7ncOz4bqmTOG6vuG7q8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6q+G6ouG7t+G7q8Ozw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6oOG6ouG7t8OMw7NHw4zhu5/Ds0bhuqDhuqzhuqbDgMOzw41I4bud4bqsw7PDjeG6rOG7neG6psOz4buxw7rhuqbDs+G7reG6rOG7neG6psOz4bq04buzw43Ds8OVw7rDlMOz4buxT+G6psOAw7Phu63hu4DhuqLDs0lF4bqmw4DDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7PDgOG6ouG7ikbDs+G7reG7gOG6osOzSUXhuqbDgMOz4buM4bunw43Ds+G7q+G6oMO5w41pw7PDjeG6ouG6puG6oMOzw43huqDhu6XhuqbDs+G7q0rGocOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu7HDuuG6psOzw41I4bqs4bqmw4DDs8OV4buhw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vhu53huqbDgMOz4butTOG7huG7q8Oz4bqmw7rhuqbDgMOz4burxqHhuqxpw7PDgOG6qEbDs0bhuqDhu6XhuqbDs+G7jOG7neG6rMOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu4zEqMOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs8OV4buhw7Phu63hu6PDjcOz4bur4bqgw4zFqeG6psOz4bqmxJDhuqbDgMOzw43huqDEkOG6psOz4bqk4bq+4bqiw7PhuqbDuuG6psOAw7Phu6vGoeG6rMOz4buM4bud4bqsw7Phu6vDjEXhuqLDs+G6pnDhuqTDs+G7j8Oy4buP4buPw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2rhu6jhu5/huqzDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgxKkvRmo=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]