(vhds.baothanhhoa.vn) - Tát học sinh, cắt tóc học sinh trong giờ học..., những sự việc ồn ào trong thời gian vừa qua được xem là bài học kinh nghiệm đối với người đứng trên bục giảng. Tất nhiên, nếu lấy đạo đức nghề nghiệp để làm thước đo thì chắc chắn thái độ, hành vi này đã đi quá xa...
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzhu7Dhu5/EguG7jcODROG7reG7jeG6pMSC4bqow4Phu43huqjhuqLDg8SCQeG6rOG7jcOV4bu54buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G7iOG6uOG6qOG6ouG7jcOMTuG7jUjDg+G7oeG6rGsvw4PDtWxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybMSD4buj4buK4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMODw6zhu43hu61z4buK4buN4buKQuG7reG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqixILhu4Lhu43Dg0Thu63hu4vhu4vhu4vDrOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNw4zDkuG7jcOVxIJB4but4buN4bq64bqo4buN4buf4bqq4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7gsSC4buN4bqixILhu53huqjhu43DlcOT4bud4buNSeG7iOG7neG7jXZO4buE4but4buN4buQd+G6rOG7jeG6puG7n+G7jeG7seG7n8SC4buNw4NE4but4buN4bqkxILhuqjDg+G7jeG6qOG6osODxIJB4bqs4buNduG6uMSC4buNw5Xhu4bEguG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jXZP4bqo4bqi4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43hu7FL4but4buN4bqixIJw4bqo4bqi4buL4buNxIPhu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu14bqow6zhu43huqjhu7fhu4jhu43huqbhu6fhu5Lhu4124buh4bqq4buNdk/hu63hu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG6qOG6osODxIJBSOG7jXbDgeG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7isODTuG7huG7reG7jXbhuqrhu43hu4rDg+G6sOG7jeG7rcODc+G7reG7jeG7rcODc+G6qOG7jeG7isOD4bujxILhu4124bq8w6zhu43Dg+G7n+G6qMOD4buNw5XEguG7jeG6qOG7n+G7kuG7jXZx4buNdsSC4buNSeG7iOG7o+G7jeG7kOG7neG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7Lhu6/hu4rDg+G7iOG6rOG7seG7jcSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buN4buX4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nDteG7lUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/EgsOV4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4bqod8OUw4wvw7Thu5HDteG7my/DtMO14buX4buv4buTw7Xhu5nhu5Phu5nhu5HDteG7isah4buP4bub4buV4buX4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHw7Xhu5fhu5PDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oy4buw4bufxILhu43Dg0Thu63hu43huqTEguG6qMOD4buN4bqo4bqiw4PEgkHhuqzhu43DleG7ueG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43DjE7hu41Iw4Phu6HhuqzDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8Oy4buX4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nDteG7lcOy4buNL2zhu6zDieG7jeG6osSC4buj4bqq4buNKU7hu4jhu43Eg8OD4bq24buNKMOD4bqq4bud4buN4buKw43hu53huqrhu412w4rEguG7jcOV4buGxILhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsKuG7gOG6qOG7jcO04buP4buN4bqocuG6rOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4Phu7nDrOG7jeG7rcOJ4buN4bqixILhu6Phuqrhu40pTuG7iOG7jcSDw4Phurbhu40ow4Phuqrhu53hu41G4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jcOV4buf4buNxIMqw6DEg+G7jcSDw4PhurjhuqjhuqLhu40+w4Phu6fhu4rhu43EqWXhu7Xhuqjhu41W4bq24bqow4Nq4buNdnHhu412xILhu41J4buI4bud4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43huqTDg0Lhu43hu5Dhu4zhu43huqLEguG7juG7neG7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jcOV4buf4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buL4buNPOG6vsSC4buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G7iOG6uOG6qOG6ouG7jeG6rOG7iMOJ4bqo4buNw4PhurDhuqjDg+G7jeG6rOG7iMOJ4bqo4buNw5XDveG7i+G7jTzhur7EguG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43huqbhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43hu4rDg+G7jOG7jeG7isOD4buj4butw4Phu4vhu40+w4NO4bqo4bqi4buN4bqow4NO4buN4butw4PEguG7neG7jcOMw73hu43hu61M4bud4buN4butw4nhu43huqLEguG7o+G6quG7jSjDg+G6quG7ncOs4buN4butQuG7jXbhurjEguG7jeG7r8SCQeG6qOG7jcOV4buGxILhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqiw6zhu43huqzhu4bEguG7jeG7rULhu43hu4rDg+G7teG6rOG7jeG6pMSC4bqow4Phu43huqjhuqLDg8SCQeG6rOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNT+G6qOG6ouG7jeG7kOG7jOG7jcOV4buGxILhu43Dg0Thu63hu43hu4rDjUPDrOG7jeG7isON4bud4buI4buN4buv4bq6xILhu43hu7Fw4bqo4buN4bqm4bq04bqow4Phu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG6qOG6osODxIJBSOG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+w4Phu4bhu43huqbhu6HEguG7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG7kHDhu5Lhu43DjeG7neG7jeG7reG7o+G7rcOD4buNduG7peG7kuG7jeG7keG7jeG6qHLhuqzDrOG7jeG7rcOJ4buN4bqixILhu6Phuqrhu40pTuG7iOG7jcSDw4Phurbhu40ow4Phuqrhu53hu43hu69O4buC4bqo4bqi4buN4bqow4NO4buNw5Xhu6vhuqjhu43hu61D4bqo4buN4bux4bq84bqo4buN4bux4bu54buN4butcOG6rOG7jeG7kMSo4but4buL4buNJcSC4buC4buNPuG6ouG7juG7jcOVcuG6qMOs4buN4bqkw4PEguG7jeG7rcOD4bq24buNduG7neG6qOG6ouG7jeG6osSCcOG6qOG6ouG7jeG7seG7n8SCw6zhu43huqzhurzhu4rhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqjhuqLhurrEguG7jeG7r07hu4bEguG7jeG6puG7hkjhu43huqjhuqLDg+G6tuG7rcOD4buN4bqo4bqi4buE4bqsw6zhu43hu4rDg8SC4bu34buI4buN4buKxrBI4buN4buKw43hu4jhuqjhuqLhu4vhu40+w4Nz4but4buN4bqow4NG4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6psWp4bqow6zhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqjhu5/hu5Lhu43DleG7q+G6qOG7jUjDg+G7huG7iuG7jeG6puG7guG7jeG7isODxrDhuqzhu43hu63Dg+G6ruG7jeG7rUPhuqjhu43hu61O4buCxILhu412SuG7ncOs4buN4bqoQsSC4buN4buK4bqq4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjDg07hu43hu4rDg+G7o+G7rcOD4buN4buKw4NP4but4buL4buN4busw4nhu43huqLEguG7o+G6quG7jSjDg+G6quG7neG7jeG6pMOB4buN4bqm4buhxIJp4buN4oCcVuG7t+G6qOG7jeG6psSo4but4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6pMSC4bu54bqs4buN4butw4Phu7fhu412TuG7hOG7reG7jeG6qOG7juG7ncOs4buN4buKw4nEguG7jXbGsEjhu43hu7Hhu5/huqjDrOG7jUnhu4jhu6Phu4pp4buNPuG7t+G7iOG7jXfhuqzhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buNw4NE4but4buN4buKw4PhurDhu43DjeG7neG7jeG6qOG6ouG6quG7n8SC4buN4bqo4bqi4bud4buS4buL4buNJcSC4buO4bud4buNw4zDkuG7jeG6uuG6qOG7jeG7n+G6quG7jeG7rUzhu53hu43huqbhu4ZI4buNw4NE4butw6zhu43huqLEgkThuqjhuqLhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqjhu5/hu5Lhu43DleG7neG6qOG6ouG7jeG6puG7teG6qGnhu43Eg+G7neG6quG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu4rDg+G6ruG7rcOD4buNxILhuqzhu4124bun4buSw6zhu412T+G7neG7jeG6qOG7n+G6quG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG6ouG6sOG7jXZO4buE4but4buN4buK4bud4bqq4buL4buNxIPDicSC4buNdnHhu43huqZ14bqo4bqi4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqs4bq84buK4buN4bqmxKjhu63hu43huqTDg8SC4buN4bqo4bqiw4N34buN4but4bul4buI4buN4bqoQsSC4buN4bun4buS4buL4buN4bus4bq44buN4bqixILhu47hu43hu7HhurDhuqjDg+G7jeG7iuG6tOG6qMODw6zhu43hu4rDicSC4buNw4PEkMSC4buN4butcOG7jeG6puG7hkhp4buNV+G6rOG7jeG6qOG7n+G6quG7jcOVw5Phu53hu43huqhCxILhu412T+G6qOG6ouG7jeG7r8aw4buS4buL4buNPsODTuG6qOG6ouG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu53EguG7jeG7isONcOG7jeG6puG7gsSC4buL4buNxIPDicSC4buNw5Xhu6vhuqjhu43huqjDg3nhu43huqjDg+G7n+G6qOG6omnhu43Eg8OJxILhu43Dg8SQxILhu4134bqs4buN4bqo4buf4bqq4buNw5XDk+G7neG7jeG6qELEgsOs4buN4buKw4nEguG7jeG7rcOD4bqq4buN4bqs4bq84buK4buN4but4buA4buNw4PhurzEguG7jXZP4bqo4bqi4buN4buvxrDhu5Lhu43hu4rDkuG7jeG6qMODxrDhuqjhu43huqbhur7EguG7i+G7jSnFqeG6qOG7jeG6qOG7n+G7kuG7jcOV4bur4bqo4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7ncSC4buN4bqm4bu14bqo4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu4vhu43Eg8OJxILhu43huqhCxILhu43DleG7hsSC4buN4bqm4buGSGnhu43EkcSC4bqo4buN4bqm4bq+xILhu43hu63hu6Phu63hu4134bqsw6zhu43hu4rDicSC4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4Hhu43hu4rEguG7t0jhu43hu4pL4but4buN4buv4buh4buS4buN4buKxILhu7fhu4rhu43Dg0Thu63hu43huqjhu5/hu5Lhu4vhu43DoMODxanhuqjhu43hu61D4bqo4buN4bqm4buhxILhu43hu61M4bud4buN4bqixILhu4Lhu43Dg0Thu63DrOG7jeG7isOJxILhu43hu5Lhu7Xhu4jhu43hu63FqeG7iOG7jeG6puG7hkjhu43hu4rDkuG7jcOMxILhuqjDg+G7jcOD4bqq4buh4buK4oCd4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rsSCw4Dhuqjhu43hu7HEguG7t+G6qOG7jeG7rUzhu53hu43hu63hu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43DjOG7neG7iOG7jXZCw6zhu43huqTDg8SC4buNw5Xhu5/huqrhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG6osSC4buC4buNw4NE4butw6zhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqLhu6Xhu5Lhu43huqbhur7EguG7jXZx4buNdk/huqjhuqLhu43huqbhu7Xhuqjhu43huqjDg8aw4bqo4buN4bqm4bq+xILDrOG7jeG7kMSC4bqo4buN4bqm4bq+xILhu4vhu40ow4PDieG6qOG6ouG7jeG7isON4buj4butw4Phu43huqxz4bqo4bqiw6zhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqow4Nz4but4buN4bqm4buhxILhu43hu4rDg+G7o8SC4buNduG6vOG7jeG7rUzhu53hu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43hu4rDjU7hu4bhu63hu43huqbhu4ZI4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4butw4nhu43huqLEguG7o+G6quG7jSjDg+G6quG7neG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7gsSC4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jeG7rcODTOG7jeG6qMODxIJB4bqs4buN4buS4bu14buI4buN4butxanhu4jhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43DlcSC4bu34buK4buN4buxcOG6qOG7jeG7ik7hu4LhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNw5Xhu5/hu43hu7Fw4bqo4buN4bqkxILDgeG6rOG7jXbEgsOB4bqs4buL4buN4oCcVuG7p+G7kuG7jeG6puG7n+G7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qMOs4buN4butQuG7jeG6puG7s+G7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu7Hhu53huqrhu43huqLEguG7guG7jeG7isOJxILhu41J4buI4bu14bqo4buNdk7hu4Thu63hu4vhu43hu7Dhu4jhurrhuqjhu43huqjDg07huqjhuqLhu43DjeG7p+G7iuG7jeG6rOG7neG7ksOs4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buN4butTeG6qOG6ouG7jXZx4buN4bqow4PGsOG6qOG7jcON4bud4buN4bqm4bq+xILigJ3hu4vhu43hu6zDieG7jeG6osSC4buj4bqq4buNKMOD4bqq4bud4buN4bqoQsSC4buL4buN4oCcPMOT4bqo4bqi4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjhu47hu53DrOG7jeG7isOJxILhu412ceG7jeG6pMSC4bu54bqs4buN4butw4Phu7fhu412TuG7hOG7reG7jeG7rXDhuqzhu43hu5DEqOG7reG7i+G7jcSDw43huqrhuqjhuqLhu43huqbhurThuqjDg+G7jcOVw5Lhu63hu43huqLEguG7o+G6quG7jeG7r0vhu63DrOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7isODxanhu5Lhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butw4PhurLhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jXbhu6Hhu4rhu43huqTEguG7t+G6qOG7jeG7isODT+G7reG7jeG7rcOD4bqq4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buN4bqs4buf4buN4butQ+G6qOG7jUjDg3DEguG7jXbhurjEguG7jeG7r8SCQeG6qOG7jcOV4buGxILhu43huqzhurzhu4rhu43DjOG6uOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43DjE7hu41Iw4Phu6Hhuqzhu43huqjhu53huqjhu43huqLEgnDEguG7i+G7jeG6oeG7iOG7neG6qOG7jeG7isONROG6qOG6osOs4buN4butxanhuqjhu43hu5Dhu4zhu43huqbhu5jhu43huqTDg8OJ4bqo4buN4bqkw4N44bqq4buNdsOB4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6rOG7p+G7iuG7jcOD4bqw4bqow4Phu41w4bqow4Phu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6rHPhu4rhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu4124bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7rUPhuqjhu43huqTDg8SC4bu34bqo4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buNw4NE4but4buNw4PEkMSC4buNdk7hu4Thu63hu43huqjDg8SC4bu54buI4buNdsSC4bu54buI4oCd4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG7kOG7iOG6qOG6ouG7jXbhurzhu4rhu43hu5Bw4buS4buNw43hu53hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6rMOJxILhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43DjE7hu41Iw4Phu6HhuqzDrOG7jXbEguG7ueG7iOG7jeG6qOG7n+G7kuG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OB4buN4buKw43hu6PhuqjDg+G7jeG6pMODxJDEguG7i+G7jT7Dg07huqjhuqLhu43DjUXhu43DjeG7n+G6qOG6osOs4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqi4buNw4xO4buNSMOD4buh4bqs4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6osSC4bq44bqo4bqi4buN4bqow4Phu53hu4jhu43hu4rDg+G6sOG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqixIJwxILhu41J4buI4buS4bu34buK4buN4butw4Nz4but4buN4butw4Nz4bqo4buNw4zhu7Phu43huqTDg+G7o+G7reG7i+G7jcSD4buI4buS4buN4bqow4PEguG7teG6qMOs4buNduG6ruG7rcOD4buN4but4buI4bq4xILhu43hu61K4bqo4bqiw6zhu43huqbhu5/hu41Iw4NwxILhu43hu4rhu6Hhuqrhu412TuG7hOG7reG7jcOMw5Lhu43huqLFqeG6qOG7jeG6ok3EgsOs4buN4butcOG6rOG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu43DleG7n+G7jcOMw73hu43hu63Dg8SC4bud4buN4bqixILhu47hu53hu43hu4rDg8Wp4buS4buNw5Xhu5/hu43hu4rDjUPhu4vhu40+4bu34buI4buNduG7qeG7kuG7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jXbEguG7jUnhu4jhu6Phu43hu5Dhu53DrOG7jeG7isODxrDhuqzhu43hu63Dg+G6ruG7jeG7rULhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jU/huqjhuqLhu43hu5Dhu4zhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43huqzDkuG7reG7jeG7isOD4bqw4buN4buQd+G6rOG7jeG6qMODTuG7jXZC4buN4bqm4buf4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw4Phu6fhu4rhu43hu7Hhu6HEguG7jeG7rUzhu53hu43huqjhuqJO4buCxILhu412T+G6qOG6ouG7jeG7isON4bu14bqo4buN4buxS+G7reG7jeG6osSCcOG6qOG6ouG7i+G7jeG7rOG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG7rUzhu53hu43hu63DieG7jeG6osSC4buj4bqq4buNKU7hu4DhuqjhuqLhu43Eg8OD4bq24buNKUHDrOG7jcSDw41O4buC4bqo4bqi4buNw6DEg+G7rsSD4buN4bqo4bq8xILhu43hu4rDjcSo4buNLeG7jcSDKuG7rMOj4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4Phu43EqSnhu53huqjhuqLhu43hu6zDg+G7o+G6qMODauG7jXZO4buE4but4buN4buQd+G6rOG7jeG6qMODTuG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43igJzhuqTDg0Lhu412R+KAneG7i+G7jTzhurzhu4rhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqi4buN4bqs4buf4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jUjDg3DEguG7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jeG6qOG7n+G6quG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu6/DgOG7jeG6onVI4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buN4buX4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nDtOG7mUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/EgsOV4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4bqod8OUw4wvw7Thu5HDteG7my/DtMO14buX4buv4buTw7Xhu5nhu5Phu5nhu5nhu5nhu4rGocO04buR4bub4bub4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buX4buTw7TDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oy4buw4bufxILhu43Dg0Thu63hu43huqTEguG6qMOD4buN4bqo4bqiw4PEgkHhuqzhu43DleG7ueG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu43DjE7hu41Iw4Phu6HhuqzDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8Oy4buX4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nDtOG7mcOy4buNL2wqROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jcSDw41O4buC4bqo4bqi4buNw6DEg+G7rsSD4buN4bqo4bq8xILhu43hu4rDjcSo4buNLeG7jcSDKuG7rMOj4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4Phu43Dg05G4bqo4bqi4buNT+G6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jcOD4bq8xILhu412ROG7reG7jcOM4buj4butw4Phu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsYeG7jcSDw41O4buC4bqo4bqi4buNw6DEg+G7rsSD4buN4bqo4bq8xILhu43hu4rDjcSo4buNLeG7jcSDKuG7rMOj4buNKeG7neG6qOG6ouG7jeG7rMOD4buj4bqow4PDrOG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jeG7rcODTOG7jeG7kuG7t+G7iOG7jeG6puG7n+G7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jeG7isODxILDgeG7iOG7jcOM4bq44buL4buNxJHhu53hu43huqjDg+G7n8Os4buN4but4buj4but4buNd+G6rOG7jcOD4bqq4buf4bqo4buN4buK4bqq4buf4bqo4buNSMODcMSC4buNw4zhurjhuqjhuqLhu43hu4rDkuG7jeG6psawSOG7i+G7jT7Dg07huqjhuqLhu43hu7Hhu7Xhuqjhu43hu63hu6HhuqjDg+G7jXZCw6zhu43hu63hu6Phu63hu43hu4rDg8Wp4buSw6zhu43hu63DieG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43huqbhu4jDieG6qOG7jXZO4buE4but4buN4but4buj4but4buNd+G6rOG7jeG7kHfhuqzhu43huqjDg07hu43hu7HhurjDrOG7jeG6rHnDrOG7jeG7rUrhuqjhuqLhu41J4buI4bud4bqo4buN4buK4bul4bqsw6zhu43huqLEgsSoSOG7jXZH4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqxExILhu43DleG7p+G6qOG7jXbhu7nDrOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4Phu4jhurjhuqjhuqLhu4vhu4vhu4vhu41WdeG7reG7jeG7scSCQeG7isOs4buNduG6uMSC4buNw5Xhu4bEguG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jeG6puG7hkjhu43hu5Xhu43huqzhu4bEguG7jcOV4buf4bqq4buN4buKw41O4buC4bqo4bqiw6zhu43hu61C4buNw43hu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G7iOG6uOG6qOG6osOs4buNdsOJxILhu43huqTDg8SC4buN4bqkw4PEguG7t+G6qOG7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jeG7seG6uMSC4buNw43hurjEgsOs4buN4buvRuG7jeG6pMODQuG7rcOs4buN4buvRuG7jeG7rU7hu4LEguG7i+G7jVZx4buN4butQuG7jcON4bun4buK4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMag4buN4bqoxIJB4bqs4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rcOJ4buN4bqixILhu6Phuqrhu40pTuG7gOG6qOG6ouG7jcSDw4Phurbhu40pQeG7i+G7jcSDw4N34bqq4buN4butw4PhurbDrOG7jeG6pMODQuG7jeG6qMOD4bun4buK4buNw5Xhu5/hu43hu4rDg8OS4but4buNw4zDkuG7jeG7rU3huqjhuqLhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqmTuG7guG6qOG6ouG7jeG7isONTuG7huG7reG7jXZO4buE4but4buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G7iOG6uOG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu43hu63hu6Phu63hu4134bqs4buN4bqm4buGSOG7jeG7lcOs4buN4bqow4Phu6fhu4rhu43huqbhu5/hu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqjhu47hu4vhu43hu6zDieG7jeG6osSC4buj4bqq4buNKUHhu43huqjDg+G7huG7jeG6puG7ocSCaeG7jeKAnOG7rELhu43huqbFqeG6qMOs4buN4buKw4nEguG7jeG6okTEguG7jeG6rOG6vOG7iuG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jXZP4bqo4bqi4buN4buvxrDhu5Lhu412w4Hhu43hu4rDjXDhu43huqbhu4LEguG7jeG7reG7peG7iOG7jcODxJDEguG7jcOV4bu54buN4bux4bufxILhu43Dg0Thu63hu43huqjDg07huqjhuqLhu4134bqs4buNw5Xhu6vhuqjhu43huqjhuqLhurrEgsOs4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6qELEguG7jeG6ouG6sOG7i+G7jSV14bqo4bqi4buNw4PEkMSC4buN4bqs4bun4buS4buN4butTeG6qOG6ouG7jcOV4bur4bqo4buN4butw4PhurLhu43huqjhuqLhurrEguG7jcOV4buf4buNxILhuqzhu43huqZ14bqo4bqi4buL4buNxIPhu4jhu5Lhu43Dlcaw4buSw6zhu43hu4rDicSC4buNw5Xhu6vhuqjhu43hu63hurjhu43huqLEguG7juG7jeG7seG6sOG6qMOD4buN4buK4bq04bqow4Phu4vhu40q4bu34buK4buN4bqixILhu4LDrOG7jeG7isOJxILhu43hu5Dhu4jhurjhuqjhuqLhu43huqJ1SOG7jcONxILhu7XhuqjhuqLhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu412QuG7i+G7jVfhuqzhu43huqjhuqLGsEjhu43huqjhuqLDk+G6qOG6ouG7jeG6qELEgmnhu43hu6zDieG7jeG7gMSCw6zhu4134bqs4buNduG7t+G6qOG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG6rOG7n+G7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu61C4buN4buxcuG6qOG6ouG7jcOVQeG7jcOMxILhuqjDg+G7i+G7jcSDw4PDkuG7reG7jcOMw5LDrOG7jeG7isOJxILhu43hu61N4bqo4bqi4buN4butQuG7jeG7seG6uMSC4buNw43hurjEguG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7rcODxKjhu4rhu4vhu43Do+G7neG7iOG7jXZCw6zhu43hu63Dg+G6ruG6qMOD4buN4buKw4nEguG7jeG6puG7n+G7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jXbEguG7jeG6rOG7iOG7neG7jeG7sXLhuqjhuqLhu43DlUHhu43DjMSC4bqow4Phu43hu63Dg+G6quG7jcODROG7reG7jeG7isONQ+G7jXZC4oCd4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw41G4buN4bqm4buhxILhu43DleG7hsSC4buNw7Thu43hu63hu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu61K4bqo4bqi4buN4buQcOG7kuG7jcON4bud4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jeG7kS3DtOG7j8O04buR4buL4buN4bus4bul4buI4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw4NP4buN4bqow4Phu6fhu4rDrOG7jeG7isODxanhu5Lhu43huqLEguG7o+G6quG7jeG7iuG7o+G7iuG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6osSC4buC4buNw4NE4butw6zhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu5Bw4buS4buNw43hu53hu41G4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buN4bqmxILhu7Xhuqjhu43hu63hu6dI4buN4buK4buhxILhu43Eg8Og4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4vhu43hu6zhu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu4rDg0/hu43DtMOs4buN4butw4nhu43huqLEguG7o+G6quG7jeG6puG7p+G7kuG7jeG6pHjhuqrhu43hu61z4buK4buN4buKQuG7reG7jeG6rOG6vOG7iuG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jcSDKsOgxIPhu43hu4rDjU7hu4bhu63hu43huqbhu4ZI4buN4buK4buhxILhu43hu4rhurLhuqjDg+G7jWPhurThuqjDg+G7jcOgw4PEqOG7reG7i+G7jSrhu5/huqjDg+G7jXbhurzhuqjhuqLhu41Iw4Nw4bqo4buN4butcOG6rMOs4buNdsSC4buN4bqo4bqiTuG7hOG7reG7jcOV4buGxILhu41J4buI4buS4buNduG6tuG6qMOD4buNw5Xhu5/hu4124buh4bqq4buNdk/hu63hu43huqjDg+G7n+G7jeG6osSC4buj4bqq4buL4buNY+G7q+G6qOG7jeG7scSC4bu34buKw6zhu43Dg+G7n+G6qMOD4buNduG6vOG6qOG6ouG7jXZCw6zhu43hu61N4bqo4bqi4buN4buQ4buI4bun4buK4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw5Phu43DjMOS4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG7iuG7peG6rMOs4buN4bqm4bqq4buN4bqmc+G6qOG6ouG7jcOV4buf4buN4bqs4bqq4bqo4bqi4buN4butw4Phuqrhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43hu4rhurjhu4rhu43Dg+G7gOG6qOG7i+G7jT7Dg07huqjhuqLhu43hu4rDjU7hu4bhu63hu43hu4rDg+G7o8SC4buNduG6vOG7jeG7rUzhu53hu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqjhu7Xhuqjhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7Xhuqjhu412ceG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqThurDhuqzhu43hu63Dg+G7t+G7jXZO4buE4but4buN4butcOG6rOG7jeG7kMSo4but4buL4buNw6PDkuG7jUnhu4jhu53huqjhu43hu4rhu6Xhuqzhu412ceG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu4rDg+G7o8SC4buNSeG7iOG7o+G7jcOV4buf4buNdsSC4buNSeG7iOG7o+G7jeG7kOG7neG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw84bq84buK4buNw4zhurjhu43huqjhuqLDg8SC4bu14bqo4buN4butT+G7iOG7jcOV4bu54buN4but4buj4butw4Phu41P4bqo4bqi4buN4buQ4buM4buNw4xO4buNSMOD4buh4bqs4buNdnHhu43hu63Dg+G6quG7jeG7isOD4bun4buSw6zhu43Dg8SCQeG6qOG7jeG7ik7hu4ThuqjhuqLhu41J4buI4buj4buK4buN4bqsc+G6qOG6osOs4buNw4zhurLhu43huqjDg0vhu63DrOG7jeG6rMSCQeG7iuG7jeG7isOD4bq24buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMODw6zhu43hu4rDg8aw4bqs4buN4butw4Phuq7hu43hu69K4bqo4bqi4buN4bux4buh4bqq4buN4bqmw5Lhu63hu43huqbhu5/hu43hu6/huqrhu412ceG7jXZO4buE4but4buN4bqs4bq84buK4buNw4zhurjhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7Xhuqjhu43hu63Dg+G7iOG7ksOB4bqo4buNw4zhu53huqjhuqLhu43hu4rDk+G7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqixIJwxILhu41J4buI4buS4bu34buK4buN4but4buj4but4buN4bqs4bul4buI4buN4buKw4Phu4jhu6vhuqjhu43hu63hu6Phu43huqjDg+G7peG6qOG7jXbhu4LEguG7jeG7isODTuG7guG6qOG6ouG7i+G7jWPhurDhu43Dlcaw4buSw6zhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buvS+G7reG7jUjDg3DEguG7jeG7isOJ4bqo4buN4buKw41E4bqo4bqi4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMODw6zhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu4124bu34bqo4buN4but4buj4but4buNSMODTuG7gOG6qOG6ouG7jUjDg+G7o0jhu43huqbhu5/hu43hu63Dg0zhu43hu5Lhu7fhu4jhu4vhu43huqPDqOG6qOG7jeG6puG7iOG7kkHhuqjhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrhu43huqhy4bqo4bqi4buN4bqmw5Lhu63hu43hu5Dhu4zhu43huqbhuq7hu43hu4rhurDhuqjDg+G7jcOD4buI4bq44bqo4bqi4buNw4xO4buNSMOD4buh4bqs4buN4bqm4buf4buNw43DqOG6qOG7jeG6puG7iOG7kkHhuqjhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu43hu7Hhurzhu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4butTOG7neG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DjcSC4bqiw4Phu4rDrcOybGvDjOG7isON4bqq4bqo4bqibOG7sOG7n8SC4buNw5Xhu5/hu41w4bqow4Np4buNY8SC4buN4buc4bqoay/DjOG7isON4bqq4bqo4bqibGsvSGw=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]