(vhds.baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã biết phát huy lợi thế của kinh tế biển phát triển sản phẩm OCOP và đã có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao - sản phẩm 5 sao duy nhất Thanh Hóa đạt được sau 5 năm nỗ lực thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQcOgQ8OUxILDlVJJxILhu5rDlOG7nsOVxILhu57hu47DlcOUT+G7osSCV+G7siHEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7g+G6oeG7g8OyxILDgsSCWeG6quG7oOG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0HhuqFV4bue4buOxILDnS7EgsO04buHY2PEgsO0w5UqScSCVsOVRuG7osSC4buvxILDtOG7geG6o3HEguG6v0zEgmLDlOG6qnnEgixFxIJj4bug4bq64bue4buOxILDssOV4bu4ecSCw5Xhu7IuT+G7nsSCY+G7oOG6uuG7nuG7jsSCY1DhuqrEgsOMRcSCSMOUTcOdxIJWw5VCw53EgsOV4buyLsSC4buc4buww5TEgsOdw5VNxIJJQOG6qsSC4buaw5Thu57DlcSCw51NxIJIw5TDk+G7nsSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7g+G6oeG7g8OyxII6Q8SCw4xFxIJJUMSC4bq2xIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7g+G6oeG7g8OyxILDjETDncSC4bq0xIJZ4bqq4bugxII6Q8SC4bqwxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEgsOCxIJZ4bqq4bugxIItxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEgsOCxIJZ4bqq4bugxILDjeG7si7EguG7nsOV4buGw53EgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEgsOMRMOdxILDjD3hu7BJxIJZ4bqq4buyxILDgsSC4buew4nhu6LEguG7nsWoxILhu5wqScSCw53DlSpJxILDlcOUT+G7nsSC4bqhw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxILigJzhu4HFqMOUxIIsRcSC4bui4bukw53EglnEkOG7nsSCVsOVRuG7ouKAncSC4bu14buD4bqh4buDw7Lhu7fDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVuG6oeG6qlbDncOU4bug4buew4NB4bu5w5Thu6Lhu47Egknhu5zhuqpZWeG7qcODw43DncOV4buy4buiSMSCw5ThuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODO8OUw43DncOVd8SC4bqs4bqu4bquVix4xILDleG7isOU4buOw5XDnXfEguG6rOG6ruG6rFYseMODxIJZWEnhu6nDgy8vScON4buew71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6tOG6sOG6pC/hurDhuqbhuqbDjcOC4bqu4bqsw4Lhuq7hurLDgsOd4bqy4bqsw4Lhuqzhu5zhuq4t4bq24bqkw73GoFbhu47Dg8SC4bqq4bucw53hu6nDg8OgQ8OUxILDlVJJxILhu5rDlOG7nsOVxILhu57hu47DlcOUT+G7osSCV+G7siHEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7g+G6oeG7g8OyxILDgsSCWeG6quG7oMODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6rOG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bqs4bqu4bqsw4PEgi9B4bqhQknEglnEkOG7nsSCVsOVRuG7osSCSUDhuqrEguG6v0zEgmLDlOG6qsSCw51Y4bug4bue4buOxIJJw5Xhu7LFqMOUxIJJw5Xhu7LEgsOdWOG7kuG7nsOVxIJZxJDhu57Egizhu7Lhu4bDncSC4buaw5Xhu4hWxILhu5rhu5Dhu57EguG7nsOVPeG7nuG7jsSC4bucRMOUxILDncOUTVbEgknhu4Thu57Egljhu6Thu57hu47EgsOMTeG7nsSC4buaw5VCScOVxILDlUPhu57hu47DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw63hu57hu47EguG6v0zEguG7h+G7jlJJxIJ74buew5V5xIJiw5RC4buixILDjMOaScSC4bqhVeG7nuG7jsSCw50uxILDtOG7h2NjxILDtMOVKknEglbDlUbhu6LEguG7r8SCw7Thu4HhuqNxxILhur9MxIJiw5ThuqrEgknDleG7oMSCWOG6uuG7nuG7jnfEgsO0WOG7oOG7nuG7jsSC4bqhw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxILhu4PhuqHhu4PDsnnEguG7h8OVQ8SC4buePeG7qEnEgsOMUOG7nuG7jsSCOuG6qsOUxILDnVhRxILDnUThu6DEgljhuqrEguKAnFnhu4Dhu57EgknDlcavw5TDg8SCSOG6uuG7nuG7jsSCSUJJw5XEgkjhuqrhu57EgsOVQ+G7nsOVxIJJQknEgknGr8SCScOVTXnEgknDleG7kOG7nsOVxIJZQknDlcSCw5Xhu7BWxILhu5whxILDjMOTxILDlcWoxILDnVjhu7DEglbDlULDncSCw51Yw5TDk+G7nsSCSVHhu57EgknDlUDEgsOdw5XDk8SCVsOVxJDDlMSCw4xQ4bue4buOxII64bqqw5TEgsOdWFHEgknDleG7kOG7nsOVxILDnVjhu6Dhu57hu47Eglnhu4Dhu57EgknDlcavw5TEguG7nkMuw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6ocOVQMSCw53DlcOTxIJWw5XEkMOUxILDnSrEglfhu7IuTcOdxILDjOG7mOG7nsOVxILhu5wq4bqqxIJJw5VS4buexII6Q8SCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7juG7ksSCSVDEguG7nOG7sMOUxILDncOVTcSCSUThu57DlcSCw51Y4bqq4buew5XEgjpDxILhu57DieG7nuG7jsSC4bucKknEguG7nFTDlMSCSUDhuqrEguG7ouG7kuG7nsOVw73EgsOjw5nhu57hu47EgsOdw5Xhu6rDlMSCVsOVxJDDlMSC4bucQ+G7osSCWeG6quG7oMSCw4zDk8SCSUJJxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEgsOMUMSCSVDEgknDleG7hsOdxILhu5w94buw4bue4buOxILDncOaw53EguG7nsOV4buGw53EgsOdw5Xhu4rhu6DEgsOM4bu04bue4buOxIJX4buyLsSCScOV4buyRuG7nsSCw4xCVsSCJOG7nuG7jsSC4buew5Xhu7LEgknhu4Lhu7LEgklA4bqqxILDncOV4buYxILDnVg94buq4bue4buOw73EguG6ocOV4buGw53EguG7nD3hu7Dhu57hu47EglnEkOG7nsSCVsOVRuG7osSCScOV4buQ4buew5XEguG7nEPEgi5N4buyxILDncOaxIJX4buyLk3DncSCw4zhu5jhu57DlcSCWSrEgsOdw5VD4buew5XEgklV4bue4buOxIJITuG7nsSCOj/hu57hu47EgklA4bqqxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEgjpDxIJJw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVw73EgsOqw5XDlMSCSUJJxILhu57hu47hu7LDmeG7nsSC4bucKknEgknDlT3huqrEgsOMQMSCw53DleG7ksSCSULDlMSCw43hu7IuxILhu57DleG7hsOdxIJJ4buC4buexILDneG7hFbEgsOdWOG7suG7nuG7jsSC4bucQ8SCw53hu4RWxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOMw5PEglbDlULDncSCw51Yw5TDk+G7nsSCWcSQ4buexIJWw5VG4buixILhu6Lhu6TDncSCSUJJw5XEgsOdw5rDncSC4buew5Xhu4bDncO9xILhuqFQxILDjD3hu7BJxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEgsOdw5rDnXnEglbDleG7tsSCw5Xhu7BWxII64buow5TEglbDleG7gOG7nsSC4buaw5Xhu7RJxILhu5rDlUJJw5XEgsOVQ+G7nuG7jsSC4bucQ8SC4bueTuG7nsSC4buiUOG7nuG7jsSCOj/hu57hu47EgknDleG6uEnEgsOMw5PEgsOMw5TEgizhuqrDvcSCw6BM4buexIJJROG7nsOVxILDjFDEguG7nEPEglbDlcSQw5TEgsOdw5XDlE3DncSC4buaTcSCWcSQ4buexIJWw5VG4buiecSCw43hu5hJw5XEgjrhu7jEgsOdw5Xhu4rhu6DEgsOdPcSCw43hu7IuxILDncOV4buYxILDnVg94buq4bue4buOw73EgnHhu5LEgsOdw5Xhu5jEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7nEPEgsOdw5U94buoScSCw4zhu6B5xILhu6JP4buew5XEguG7nE/hu57DlcSCw4zDlE7hu7LEguG7msOVw5TDk+G7nsSCWcSQ4buexIIs4buy4buGw53DvcSCw7Q9xILDjeG7si7EgsOdw5Xhu5jEgsOdWD3hu6rhu57hu47Eglfhu7IuTcOdxILDjOG7mOG7nsOVxILDnT3EgsON4buyLsSCWcSQ4buexIIs4buy4buGw53DvcSC4bqhI+G7nuG7jsSCSeG7guG7nsSC4bucPeG7ssSCw53hu4Dhu6J5xILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOdPcSCw43hu7IuxILDncOV4buYxILDnVg94buq4bue4buOxILDncOV4buSxIJIxJDhu57EglnhurhJecSC4buOw5RCxILDnVjhu5jEgknDmsOdxILhu5xUw5TEgklA4bqqxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7nEPEgklCw5TEguG7msOVVeG7nuG7jsSCw53DlcOTxIIsTMSCw43hu5hJw5XEgjpDxIJJw5Xhu5TEgklQxIJJxJDDlMSCw53DlE3hu57EgsOMw5PEglbDleG7tsSCw5Xhu7BWw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6v+G7hi7Egjrhu5DEgsON4bu4xII6TsSC4buaw5Thu57DlcSC4bue4buOw5XDlE/hu6LEgizhu7Lhu4bDncSC4buaw5VG4buyxILhu6Lhurjhu6LEgsOdVeG7osSCw4zDlMSCWOG6qsSCw53DlU3EguG7jsOU4buow5TEgsOMw5PEguG7osOU4buew5XEgknDlSThu57hu47EgknDleG7oMSC4buew5Xhu7LEgknhu4Lhu7LEgsOdw5Xhu5jEgsOdWD3hu6rhu57hu47Eglfhu7IuTcOdxILDjOG7mOG7nsOVxILDjE3hu57EglnEkOG7nsSCLOG7suG7hsOdw73EgsOqw5VV4bue4buOxIJJw5Xhu5TEgi5M4buyxIJJ4buC4buyxIJJ4bu4xILDncOVw5PEgjpOxILhu47DlELEgsOdWOG7mMSCScSQ4buixIJX4buy4bqq4bueecSCScOV4buUxILDncOUTOG7ssSCw5VQ4bqqxILhu5whecSC4bua4buQScOVxIJJ4buuxIJI4bqq4bugxIJI4buSecSC4buiQ8SCSSPhu57hu47EgsOdJcSC4bue4buO4buyLkzhu57EguG7nMOUT+G7ssSC4buGLnnEgsOdw5XhuqouxILDjOG7psOUxIJWw5U9xq/hu57hu47EglbDlUJWxIJZxJDhu57Egizhu7Lhu4bDncSCWUvEgknDleG7oMSCWOG6qsSCWcSQ4buexIJWw5VG4buixILhu5rDlUJJxIJIw5RPw515xIJJUMSCw53DlcOTxILDjD3hu7BJxII94bqqxIJJw5Xhu7Lhu6Thu57hu47Egjrhu6jDlMSC4bue4buOPeG7qsOUxILDjeG7gOG7nsSCV+G7ssOaScSC4buOw5ThuqrEgsOMUMSCLcSC4buaw5VV4bue4buOxIJJw5Xhu5TEguG7nEPEgknhu6Thu57hu47EgsOMw5nhu57hu47EguG7nuG7jj3hu6rDlMSCccOUT8Odw73EguG7h8OVPcSC4buiUOG7nsSC4bui4bq44buixILDneG7iFbEgi3Egljhu7LDmknEguG7nuG7juG7gOG7osSCLcSC4bui4bq44buixILDnVXhu6LEguG7nOG7oEXhu57hu47EgknDleG7oMSC4bue4buOPeG7qsOUxIJjQ+G7nsSC4buN4buyw5pJecSCw6NDw5TEguG6v+G7oOG6quG7nsO9w73DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw6BM4buexIJJROG7nsOVxILDjFB5xIJJI+G7nuG7jsSCSeG7guG7nsSCV+G7suG6quG7nsSCw53hu4Dhu6LEgsOMTeG7nsSCw51YxJDDlMSC4bue4buOw5XDlE/hu6LEguG7msOVQknDlcSCw5VD4bue4buOw73EgsOjw5rDlMSCOuG7qMOUxIJiw5RC4buixILDjMOaScSC4bq/TMSC4buH4buOUknEgnvhu57DlXnEglnEkOG7nsSCVsOVRuG7osSCSVDEglbDleG7guG7nsSCSSThu57hu47EguG7teG7nEPEgklCScSC4buOw5RCxILDnVjhu5jEgjrhu4TDncSC4bucIcSCw5U/4buyxILDleG7kuG7nsOV4bu3xII6Q8SCVsOV4buC4buexILhu6JO4buixILhu7Xhu47DlELEgsOdWOG7mMSCw53DieG7nuG7jsSCw53DlUzhu6J5xIJJxJDhu6LEgizhu7RJxIJI4bqq4bugxIJI4buSecSCw53DlcOUTcOdxILhu5pNecSCw53hu5Dhu57DlcSCw53DleG7suG7hOG7nsSCw53DlE/hu57hu7fDvcSC4buB4bq44buixILhur9MxIJiw5ThuqrEguG7msOVVeG7nuG7jsSCScOV4buUxILhu5xDxILDncOVQ+G7nsOVxILDncOaxIJX4buy4bqq4buexILDnVhS4bue4buOxILhu47hurjhu57EguG7nMOUTuG7nsSCOuG7qMOUxIJJ4buy4bukScSCWcOa4bue4buOxIJJQOG6qsSC4buew5XDlE7hu7LEgsOdw5VD4buew5XEgjrDlEzhu57EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCScOV4buyxajDlMSCWcSQ4buexIIs4buy4buGw53EguG6quG7nsSCw53hu6BD4bued8SC4buH4buOPcSCw43hu4Dhu555xILDjcOUTOG7osSCw43hu4Dhu555xILhu57hu4494buqw5TEguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EguG7nEPhu6LEguG7ouG6uOG7osO9xIJjw5RP4buexILDnUTDlHnEgklV4bue4buOxILDnS7EgsOMRcSCw51E4bugxII6w5RPScSC4bucQ+G7osSCScOV4bugxILhu47hu4Lhu57EgsOC4bquxILhu5zhuqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxILDjOG7mOG6qsSCVsOVPcav4bue4buOxILhu7VI4bqq4bugxILhu47DmeG7osSCScSQxILhu5zhuqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxILDncOV4buqw5TEgjrhu7jhu7fEgjrhu6jDlMSCScOV4buyxajDlMSC4bue4buO4buyLkzhu57EguG7nMOUT+G7ssSCw5Xhu4Lhu7LEgsOVTcOdxILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw53hu5Thu57DlcSC4buew5VDxILhu6JDxILDnVjhu6Dhu57hu47Eglfhu7JCxILDnVjhu5Lhu57DlcSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxII6Q8SCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4bueecSCSULEguG7nsOV4buA4buexII6Q8SCSVXhu57hu47EgsOdLsSC4buc4buyVeG7nsSC4buO4bq44buexILhu6Lhu5Lhu57DlcSCOuG7qMOUxIJJ4buk4bue4buOxILDjMOZ4bue4buOxILDjeG7gOG7nsSCST3EgsOM4buY4bqqxIJWw5U9xq/hu57hu455xILDnSXEgklCScSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxILDnVjhu7IuTuG7nsSCw53DlVXhu57hu47EgsOMTeG7nsSCSUJJxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EguG7mk3DncSC4buew5rDlHnEgsOdw5Xhu7RJxILDjEYuxILDjeG7ssSC4buc4buYScOVxILhu5xD4bue4buOxILhu57hu47DlU7EgjpDxILDnVXhu57EgjrDlOG7nsOVxILhu57hu47DlU7EgsOdWOG7si5O4buexILDncOVw5rhu57hu47DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7RY4bug4bue4buOxIJX4buyQsSCw51Y4buS4buew5XEglbDlULDncSCw51Yw5TDk+G7nnnEguG7juG6uOG7nsSC4bui4buS4buew5XEgjrhu6jDlMSCw4zhu5jhuqrEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSC4buaw5VV4bue4buOxIJJw5Xhu5TEguG7nEPEguG7osOU4buew5XEgknDlSThu57hu47EgknDleG7oMSCw53hu5Dhu57DlcSCSeG7pOG7nuG7jsSCw4zDmeG7nuG7jsSCw4zhu5jhuqrEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSCSUDhuqrEglnEkOG7nsSCVsOVRuG7osSC4buD4bqh4buDw7LEguG7okPEgklR4buexILhu5xDxILhu57DlT/hu57hu47EguG7jsOUQsSCw51Y4buYxILhu6JO4buixIJJROG7nsOVxILDnVjhuqrhu57DlcSCScOV4bugxIJZxJDhu57EglbDlUbhu6LEguG7msOVw5TEgsOMw5TEgljhuqrEgkjDlMOT4buexILhu5zhu6jhu57DvcSC4buBVcSCw5Xhu5Lhu57DlcSCw43hu7LEguG7nOG7mEnDlcSCw51YxJDDlMSC4bue4buOw5XDlE/hu6LEgsOdw5Xhuqrhu6LEglfhu7Lhuqrhu57EguG7nsOVQ8SCw53DleG7tuG7nuG7jsSC4bui4bq44buixILDnVjhu7IuTuG7nsSCw53DlcOa4bue4buOxILhur9MxIJiw5ThuqrEgknDleG7oMSCw43hu7LEguG7msOVQknDlcSCw43hu7LEguG7nOG7mEnDlcSCw5XDqMSCSMOUw5Phu57EgmPEkMOUxILDtMOUTeG7nsSC4bucQ8SC4bui4bukw53EguG7osOU4buew5XEgknDlSThu57hu47EgknDleG7oMSCWSrEgsOdw5VD4buew5XEgklV4bue4buOxIJJQOG6qsSCSVXhu57hu47EgsOdLsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xIJYw5Thu47DlcOdeMODQeG7uVnDnVjhu6Dhu57hu45Bw6BDw5TEgjpDxILEkOG7nsOVd8SCw6MkScSCcSPhu7kvWcOdWOG7oOG7nuG7jkHhu7kvVkE=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]