(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những nỗ lực phấn đấu của chi bộ và mỗi người dân, năm 2021 thôn Lý Nhân (xã Yên Phong - huyện Yên Định) đã xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPw5114bqk4buVw4LDiuG7s+G7lUThuqTDicOC4buVw4nhurTDguG6pOG6rkXhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcOJ4buGw4nhurThu5VOw4Lhu4bDieG7lUXDjeG6pOG7lUThuqThurBP4buVRXlP4buVIuG7nuG7lTDDguG7rcOJ4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j8Oic0/hu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7lUrDguG7r8OJ4buV4bu34buvT+G7leG7s+G7jnPhu5Xhu7PDguG6pOG7lcO9RuG7lcagdeG7lUVI4bqk4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4lt4buVw4nhu6dF4buV4bub4buX4bubxqHhu5VOw4Lhu4bDieG7lSLhu57hu5Uww4Lhu63DieG7lcOz4buc4bul4buV4buB4bqiw4nhu5XhurfDguG6uMOJ4bq04buVLeG7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4buB4bqiw4nhu5Xhu7bhuqjDicOCw7Lhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lU7DgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5VFw43huqThu5XDszDhuqUgw7Lhu5VE4bqk4bqwT+G7lUV5T27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZTuG7ueG7nE4tc8SQ4bqk4bq0w4lr4buV4buz4bu5w4lO4bu5TGzhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buh4buX4buXSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7neG7my/hu5vGoXDhu7Xhu5/GoXDhu5vGoeG7n3JO4budcXJxcMSQ4buXbkNK4bq0akzDrcahcuG7m+G7meG7lXPEkE7DreG7mcOddeG6pOG7lcOCw4rhu7Phu5VE4bqkw4nDguG7lcOJ4bq0w4LhuqThuq5F4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5VFw43huqThu5VE4bqk4bqwT+G7lUV5T+G7lSLhu57hu5Uww4Lhu63DieG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6Hhu5fhu5fhu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jzDDgnXhu5XGoOG7p8OJ4buVw4Lhurpz4buVTsOC4buGw4nhu5Ui4bue4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7s8O54bqk4buVTsO64bq44buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5VO4buS4buVTeG7mOG7leG7t+G6usOJ4bq04buV4bq04bq6SuG7leG7s+G7jnPhu5Uww4Lhu63DieG7leG7teG7rcOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqVM4bq4w4nhurThu5VN4buY4buVSsOC4buvw4nhu5VEw4Lhu4jhuqThu5Xhu7PDguG7kMOJ4bq04buVROG6pMODw4nhu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOw4J1w4nDguG7lUtPw7nhu5Xhu7fDuk7hu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7s+G7jnPhu5VOw4Lhu4bDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lTDhuqUg4buVROG6pOG6sE/hu5VFeU9t4buVc+G6pOG7leG7s8OVw4nhurThu5VOw4Lhu6/hu6Lhu5VO4buY4buVw4J14bq44buVxqDhuqzhu5VN4buY4buV4bu3R+G6pOG7lUXDjeG6pOG7leG7s+G7jnPhu5VLT+G6ouG7lcOCw5RJw4nhurRu4buVIcOK4buV4bu34bul4buVw73huqTDg07hu5XDveG6pMODw4nhu5VEw4Lhurrhu5VEw4Lhu6fDieG7lU7DgnXDicOC4buVTsOCT3fDieG7lcSQ4buK4bqkbeG7lUrDgnRO4buVw4JP4bui4buVTeG7kOG7s+G7lUXDusOJw4Lhu5VOR8OJ4bq04buVw4Lhu4pK4buV4buz4buOc+G7leG7s8O54buVw4Lhuq7hu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqo4buVTsOC4buGw4nhu5XGoHXhurjhu5Xhu7NPRuG7s23hu5VEw4JJ4bqk4buV4bu1d+G7ouG7lU7huqTEgkXhu5XDieG7p8OJ4bq04buVTsOCw4Phu5VFw7rDicOC4buV4buz4buOc+G7lU7DguG7hsOJbeG7lcagd8OJ4buV4bu14buMw4nhurThu5XEkOG6pMOJw4Lhu5XDguG6uMO6TuG7leG7s+G6uuG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7nhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVTuG7ksOJ4bq04buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7leG7s+G7jnPhu5VOw4Lhu4bDieG7lUThuqThurBP4buVRXlPbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu7bhu4LhuqThu5XGoMON4bqk4buVTsOC4buGw4nhu5Ui4bue4buVMMOC4butw4lt4buVTXNP4buVRMOC4bqk4buVw4Lhurh1w4nhu5VOw4J1w4nDguG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVMOG6pSDhu5XDgnZP4buVw4LDg07hu5Xhu7N04buz4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7leG7s+G6vMOJ4buVTsOC4buvSuG7lU3hurjhu5XGoMON4bqk4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lUThuqThurBP4buVRXlPbuG7lcOd4bqiw4nhu5Xhu7PDusOJw4Lhu5Xhu7fhurrhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fGoXHhu5VOw4Lhu7nhurjhu5Xhu7PDguG7juG7lU5Mw5RJw4nhurThu5Xhu7Phu45z4buVTuG6qsOJw4Jt4buVTsOC4buGw4nhu5Ui4bue4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU10SuG7lcOJw4J3SuG7lU7hu5Lhu5VOw4Lhu4bDieG7lcah4buVxqB14buVTsOC4buGw4nhu5Xhu5tt4buV4bu14butw4nhu5VN4buC4buV4bu34buGw4nhurRu4buV4buyw4LhuqThu5XDvUbhu5Xhu7Phurrhu5Vw4bud4buV4bu3w7nDieG6tOG7lcag4bqk4bqiw4lt4buV4buf4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7leG7t+G6uHXDieG7lU7DguG6sG7hu5XhuqXDgk/hu5XDicOCd0rhu5Xhu7Phu45z4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4nhu5Xhu7PDguG7juG7leG7osODT+G7leG7teG7mHPhu5XGoHXhurjhu5XDieG7hsOJ4bq04buVw4nhurTDguG6pOG6rkpt4buV4buzw4Lhu6fDieG7lcOJT+G7huG6pG3hu5VOw4LDlEnDieG6tOG7lUXDuuG6pOG7leG7teG6qOG7s8OC4buVxqDhu4xubm7hu5Xhu7bhurDhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lU7DgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5Uw4bqlIOG7lUThuqThurBP4buVRXlP4buV4buzdsOJ4buVTeG7mOG7lcOJw4Lhu69O4buVTkzhuqbhu5Xhu7Nz4bq44buV4buz4buOc+G7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4lt4buVw4nDguG7r07hu5XEkHXhu5VKw4LhurjDieG6tOG7lU5MdeG6uOG7lU7hu5jhu5XDieG6tE/hu6Lhuq7DieG7lcOC4bqkw4PDieG7leG7t+G7r07hu5VF4buI4buVTEbDieG6tOG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7leG6tOG6pHPhurjhu5VOw4Lhu4bDieG6tOG7lcOJ4buGw4nhurThu5VOw4Lhu4bDiW3hu5Xhu7fhurrDieG6tOG7leG6tOG6ukrhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7leG7s0nhu5VN4buI4buVw4LDuuG7lU52w4nhurThu5VOw4LhuqTDg07hu5Xhu7PDgsOD4buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7lS3hu5VOw4LhurDhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VOw4LhurDhu5VOw4Jz4bq44buVxqB14buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4buY4buz4buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7rU/hu5XEkMO64buz4buVw71GbeG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVxJDhuqThuqLDieG7lU7DgsOD4buVw4Lhuq5ubm7hu5Xhur3huqzhu5VOw4LDg23hu5Xhu7PDguG6pOG7lcO9RuG7leG7t+G7peG7leG7s8OCw5Phu5VOTMOKw4nhurThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buVTk/hu6LhuqLDieG7lU5MT+G7osSCw4lt4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5Xhu7fEguG7lXTDieG7lU7DguG7hsOJ4buVROG6pOG6sE/hu5VFeU/hu5XhurThuqRz4bqk4buV4bu34bq4w7rDieG7leG7m+G7l8ahcuG7lS3hu5Xhu5vhu5fhu5vhu5du4buV4bu24buEw4nhurThu5VOw4LDjOG6pOG7lU53SuG7lU5MT8OJ4bq04buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fDuuG6uG3hu5VKw4J0TuG7lcOCT+G7ouG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7nhu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7N04buz4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s2vhu5XDvXPDieG7lUXhu6lO4buVTkx3w4nhu5VOw4Lhu4bDieG7lU5P4bui4bqiw4nhu5VOTE/hu6LEgsOJ4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7N04buz4buVw4JG4buV4bu14butw4nhu5VO4buY4buVw4nhurRP4bui4bquw4nhu5Xhu7fhurrDieG6tOG7leG6tOG6ukrhu5VO4bqkxILDiW3hu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7leG7t+G6sOG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVTOG7pcOJw4Lhu5VOw4Lhurh0TuG7lcOJw5TDjeG7s23hu5VEw4JP4buGw4nhu5XGoOG6pOG6osOJbeG7lU5M4buEw4nhurThu5XDguG6uHPhu5VOTOG6osOJ4buV4buzdOG7s+G7lU5M4buM4buz4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVTsO64bq44buV4buzw7nDicOC4buVS09zw4nhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurThu5VOTOG6uMOJ4bq04buVRMOCT+G7leG7teG7rcOJ4buV4buzw5Ru4buV4buyw4LhuqThu5XDgkbhuqThu5VKw4Lhu4zhu5XDieG7luG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5VKw4LhurjDieG6tOG7lU5MdeG6uOG7leG7n+G7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4bud4buVTcO64buzw4Jt4buV4buzw7nhuqThu5VOw7rhurjhu5XGoHXhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lcagw5TDjMOJ4buVRXlPbuG7lTDDgsOM4buV4bu34bq64buVTXNP4buV4bub4buVw4nhu6dF4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5VKw4Lhu6/DieG7leG7t+G7r0/hu5VO4bqk4bqiT+G7leG7s8OC4bqm4buVMOG6pSDhu5VE4bqk4bqwT+G7lUV5T+G7leG7s+G7jnPhu5VOw4Lhu4bDieG7leG7t+G7peG7lcOC4bq4dcOJ4buVTsOCdcOJw4Ju4buV4bql4buvTuG7leG7s8O54buV4buzdOG7s+G7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lU5M4buM4buz4buV4buzw4LhuqbDicOC4buV4buzw5XDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7leG7nMOUScOJ4bq04buV4buzdOG7leG7s+G6uuG7lU5Hw4nhurThu5Xhu7PDguG6pMSCT+G7leG7tXXhuqThu5XDgknDieG7lcahbXFEReG7leG7t+G7peG7leG7t8OU4buK4buz4buVw73huqLhu5VO4buGw4nhurThu5XDguG6unNt4buVReG7qU7hu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5VF4buI4buVTEbDieG6tOG7leG7nW3hu59FbeG7leG7s+G6uuG7lUzhu6XDicOC4buVTsOC4bq4dE7hu5XDicOUw43hu7Phu5XGoHXhu5XDicWpSuG7leG7t3fhu6Ju4buVXcOC4buGw4nhurThu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOw4LDg23hu5Vw4buVTk/hu6LDg8OJ4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVSsOC4buM4buVTkzhurjDieG6tOG7lU7DguG7hsOJ4buV4buzw5XDieG6tOG7leG7t8OU4buK4buz4buVw73huqLhu5VO4buGw4nhurThu5XDguG6unPhu5XGoMON4bqk4buVReG7qU7hu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5VO4buC4bqk4buVTsOC4bqk4bqwT+G7leG7nUVt4buV4buz4bq64buVw4J1w4nhurThu5VMdeG6uOG7leG7nHPDicOCbeG7lcOC4bqu4buVTsOC4buCw4nhurThu5Xhu7fhuqThuq7DieG7leG7s8OC4bqkw4NP4buVTXTDieG6tOG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lU5M4buM4buz4buVTsOC4buGw4nhu5Xhu7fDuUXhu5XDvcO54bq44buVc8OJ4buVw4nhuqTDicOC4buVxqB14buV4bu34bqk4buVxJDDuuG6pOG7lU7Dgk93w4nhu5XEkOG7iuG6pOG7leG7s8OC4bq44buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4lubm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPMMOCdeG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unPhu5Xhu7Phu45z4buVTsOC4buGw4nhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7fDuk7hu5VOTOG6osOJ4buV4buf4buX4buXReG7m23hu5XGoMON4bqk4buVw4JJw4nhu5XGoeG7l+G7l+G7leG7s8OCSOG7lcOJ4bq04buE4bqk4buV4buzw5LDieG6tOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDguG7lUrDguG7jOG7lU5M4buK4buVRMOCQUrhu5VE4bqmw4ls4buVTuG7juG7lU104buzw4Lhu5Xhu7Phu45z4buVTsOC4buGw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU5Mc8OJ4bq04buVw73huqjhu5Xhu7d24bui4buV4bu34buO4buV4buzw4Lhu47DieG6tOG7lcSQ4bq4w7rhuqRt4buVSsOC4buM4buz4buVxqDhu4zhu5XDicOCT+G7leG7s3ZP4buVTuG6rEXhu5XDguG6pOG6sE/hu5Xhu7PDguG7juG7lU5Mw5RJw4nhurRt4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVTXThu7PDgm3hu5VKw4J0SuG7lcSQT3dO4buV4buz4buOc+G7leG7t8O5w4nhurRt4buVw4nDgnXhu5XDicOUw43hu7Nt4buVRMOC4bq4c+G7lcOCw4rhu7Phu5VEUuG7lU7Dgk93Tm5ubuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5VOTOG6osOJ4buV4buz4bq64buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOw4Lhu7nhurjhu5XDvXXhu5Uw4bq0T+G7ouG6tsOJ4buV4bqlw4Lhuqjhu5XhuqXhu61F4buVLeG7leG6pUzDlOG7iMOJ4bq04buVw71zw4nhu5VKw4J0TuG7lU5M4bqk4bqww4nhu5VOw4Lhu4bDieG7leG7s8OC4bq44buVw73huqTDg05r4buV4bq3w4LDueG6pOG7lcOJw4J3w4nhu5VOw4Lhu5Dhu7Phu5Xhu7fDk8OJ4bq04buVxqDEguG7lU52ReG7lUtPc8OJ4buVTkzDisOJ4bq0beG7leG7nuG7lcOJ4bq0w4JCc+G7leG7s+G7jnPhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lTDhuqUg4buVROG6pOG6sE/hu5VFeU9t4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4nhu5VKw4LDueG6pOG7lcSQdeG7leG7s8OC4buO4buVTsOC4bqw4buVxqB14buV4buzw4Lhu47hu5VOw4LhurDhu5Xhu7fhurrhu5VKw4LDueG6pOG7leG7t8OU4buK4buz4buVRMOCSeG6pOG7leG7tXfhu6Lhu5XGoHXhu5VKw4J0TuG7lcOCT+G7om7hu5XhurNPdOG7lU5M4bqsw4nDguG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7N04buz4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lUrDgsO54bqk4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7lU7hu4JO4buVTuG6pMODw4nhu5Xhu7dG4buV4bu3xILhu5VMc+G7lcagdeG7lcOCT+G7ouG7leG7t0bDieG6tG3hu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buVw4nhurRP4buEw4nhu5Xhu7fhurrDieG6tOG7leG6tOG6ukpt4buV4bq04bqkdEXhu5VNdE5t4buV4buz4buGw4nhurThu5VEw4Jz4bqk4buVReG6pMOJw4Lhu5XDvcO64buzw4Ju4buV4bu24buEw4nhurThu5VOw4LDjOG6pOG7lUTDguG7ucOJ4buVTsOCw5Thu4jDieG6tG3hu5XDveG6pOG6sE/hu5Xhu7XDlEnDieG6tOG7lUThuqhK4buVTsOCw4zhuqThu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buzbeG7leG7s3Thu5XDicOC4butw4nhu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4bqkxIJP4buVTsOCdcOJw4Lhu5VO4bqm4buzw4Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5Uw4bqlIG5ubuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKU09Ow4LhurhM4buZ4buPw5114bqk4buVxqB14buVw7nDicOCa+G7leG7tuG7kOG7s+G7leG6vcOV4buNL0rhu48=

Bài và ảnh: Đức Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]