(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng “ngâu” ập đến như một nhịp lặp lại của thời gian. Lại nửa năm trôi qua chóng vánh. Ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì trong những vội vã ngày xanh… Miên man suy tư, bước chân đã dừng ở ngôi chùa làng tự bao giờ.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2fDnUlDxIJ54buJdeG7j+G7huKApuG7icSCw71E4buJxIJ54bqu4buR4buzZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2c2w73DtcSCeeG7ieKAnMSCeeG7n+G7huKAneG7iXHhurrhu4nDueG7scSC4buJxILDvUnhu4nDg+G6qOG7gOG7icSCw73hu7nhurrhu4nhuqLhu5vhurrhu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l1R+G7j+G7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhu4Hhu4kl4buR4buz4buJxILhu4jhu4/hu4nEguG7lcOD4buJ4buAw4rhuqThu7Phu4nhurzhu4bhu4/hu4l1w73hurDEgnnhu4lKw7XEgsO94buB4buJNuG7j+G7iUpzxILhu4nhu4Dhu4rhu4nDveG6tOG7s+G7icOD4bu3xILDveG7icO54buZ4buJ4bqiw7TDg+G7icO5SUV14buJeeG7t+G7ieG7gMOK4bquxIJ54buJxILDvcSoxIJ54buJSuG6qOG7s+G7iUrhu5nhu4nEgnnDtE3hu4lM4buPxILDveKApuG7iSrhu7Phu6vEguG7icOD4buPxILhu4nhur7hu4ZN4buJ4buASeG6v+G7iXRJRHXhu4l1w73hu5/EguG7icO54buZ4buJw7rDjMSCeeG7icOJ4buJxIJ54bqk4buz4buJdcO94buE4buP4buJ4bqiw7TEgnnhu4nhu4Dhu4rhu4l04buP4bqu4buJeeG7s8SQ4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dmdGdm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7icO64buAw73hu4bDg3Thu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lubGzhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2tsay9ramzDum5qamrDsm5q4buAbsOz4buNbuG6om4tw73huq7hu48tdeG7j+G7huG7gcOA4bq6eeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4vDnUlDxIJ54buJdeG7j+G7huKApuG7icSCw71E4buJxIJ54bqu4buR4buz4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLbmxs4buL4buJL2dmL3RnZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ8OdSUPEgnnhu4l14buP4buG4buJ4buAw71Dw4Phu4nEgnnDteG7gOG7ieG6oMO94buz4buxxILhu4nhuqLhurbEgnnhu4nhu4Dhu4/hu4nEgsO9ROG7iUrhu63hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4Hhu4nhu4Phu5LEgsO94buJw4Phu7PEgsO94buJw73hurLhu4/hur3hu4kmeeG7huG6rMSC4buJ4buyxILhu4Dhu6XDisSC4bul4buA4buFZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cmw71J4buJw4Phuqjhu4Dhu4nhu4DDveG6sOG7s+G7ieG6vOG7huG7pcSC4bq/4buJw4NC4buz4buJ4bqgw73hu7Phu4nhu4DDveG7oU3hu4nhuqLhurbEgnnhu4nDg+G7t8SCw73hu4nDveG6ruG7j8SCeeG7icO94bqu4buT4buz4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4l04bqoxILhu4l04but4buJdeG7huG6qHXhu4nhur7huqbEgnnhu4nDg0nhu4bhu4nhur7hu7PEgsO94buJ4bqsxILhu4nhu5nhur/hu4nhu4Dhu4/hu4nhuqLhu5Hhu7Phu4nhu4Dhu7fDg+G7iUrhu63hu4nDuklE4buz4buJdOG7j8SC4buJ4buAw73EkOG7iTLDvXHhu4Dhu4Hhu4kkw73huqTEgnnhu4nhurrDveG7k+G7s+G7icO5duG7icOD4bquxIJ54buJdXDhu4bhu4l54buz4buT4buz4buJ4buAw73huq7DteG7gOG6v+G7iXVIxIJ54buJdcO94budxIJ54buJw4NJ4buG4buJdXDhu4bhu4nhuqJF4buz4buJw7rhu4/EgsO94buB4buJNsOK4bquxIJ54buJ4buA4buz4buxxIJ54buJdcO94buG4bqkxIJ54buJdcO94buE4buP4buJSuG6ssSCeeG7ieG6ouG7keG7s+G6v+G7ieG7gMOK4bquxIJ54buJ4buA4buz4buxxIJ54buJ4bqg4buv4bq/4buJ4bqixJDhu7Phu4nhuqDhu7PEgsO94oCm4buJ4buA4buP4buJ4buAw73hu6FN4buJ4bqi4bq2xIJ54buJw4Phu7fEgsO94buJw7lJRXXhu4l04bu3xILDveG7ieG7j8SC4buB4buJJeG7ncSCeeG7ieG6ouG7m8SCeeG6v+G7iXXDvUXhu4Dhu4nEgnnDveG7peG7iXXhurDhu4nhu4Dhu7Phu7HEgnnhu4lK4bu54buJ4bq+SeG7iXXhuqThu4l14buh4buA4buJ4bqi4burxILhur3hu4nigJxV4buG4bqodeG7icO5xJDhu7Phu4lK4bqk4buJ4buAw71JxJDEgnnigKbigJ3hu4Hhu4nDneG7ncSC4buJ4bqiw7Thu4l14buG4bqodeG7icO5xJDhu7Phu4lK4bqk4buJ4buAw71JxJDEgnnhu4Hhu4nDmcSQ4buz4buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4buAw4rhu5XDg+G7icSC4buVw4Phu4nDunPhu4bhu4nDusO04buz4buJw4rhuqbhu4Dhu4l14buG4bqodeG7iXVIxIJ54buJdcO9QeG7ieG6osO04buJ4oCcdcO9ROG6uuG7icOD4buX4buA4oCd4buJdUfhu4/hu4nhu4DDvcSQ4buz4buJeeG7s+G7j8SC4buB4buJ4oCcNsOK4buPxIJ54buJVcO94buG4buJw4PhuqjEgnnhu4nDveG6rOG7icO54buz4buv4bq64oCd4buJxILDveG7s+G7reG7huG7icSCeUnEkOG7s+G7icO94budxILhu4nDueG7meG7ieG7gMOMxIJ54buJxIJ5w73hu6Xhu4nEgsO9ScSCeeG7icOD4buhTeG7ieG7j+G7s+G7icO94buzduG7huG7icO94bux4buA4buB4buJ4bq3w7Thu4nhu4Dhu4/hur/hu4nhurrDveG7k+G7s+G7iXXDveG7lcSCeeG7iXVIxIJ54buJSnFN4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dV4bqw4buJw4Phu4Thu7Phu4nDvUlDxIJ54buJeeG7t+G7ieG7gMO9ceG7gOG7icSCw73FqeG6v+G7ieG7gMO9ceG7gOG7ieG7gMO9Q8OD4buJw4PDtOG7icO6ScSQxIJ54buJxILDvUnhu4nhu4DDjOG7ieG6ouG7n+G7huG7ieG6ouG7l8OD4buJ4buA4buP4buJw7nhu5nhu4nigJx04bq04buJ4bq84buG4burxILigJ3hu4Hhu4lV4bqm4buJ4bq+4buGTeG7icSCecO9w4Hhu4nDuXbhu4l54bqy4buz4buJ4buA4burxILhu4nDg+G7hOG7s+G7icO9SUPEgnnhu4nhu6FN4buJxILDvUnEgnnhu4nDucO0xILDveG7iXXDveG7ueG7huG7geG7iTbDveG6pOG7s+G7iUpxTeG6v+G7icO64buR4bqu4buJdOG6qOG7icOK4buP4buJSknEkMSC4buJdeG7n03hu4l1R+G7j+G7ieG6vuG7n8SC4buJdcO94buE4buP4buJ4buA4bu3w4Phu4l1w73hu4Lhu4Dhu4l04bqwxIJ54buJw4PDteG7gOKApuG7iSbDvUThu4nDiuG7j+G7icOK4bqs4buz4bq/4buJ4bqiw7Thu4nDg+G7hOG7s+G7icO9SUPEgnnhu4l1R+G7j+G7icO94bqu4buP4buJdeG7j+G7huG7geG7iTXhu4/huq7hu4nhu4Dhu4/hu4l14bqw4buJ4buAw7124buJSuG6pOG7ieG7gOG7n8OD4buJw7nhu7HEguG7ieG7gMO94bux4buHZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cq4buz4burxILhu4nDg+G7j8SC4buJ4bq+4buGTeG7ieG7gEnhur/hu4nhuqLhurbEgnnhu4l1w71F4buA4buJxILDvUThu4nDueG7scSC4buJdMO04buJxIJ54bqu4buR4buz4buJw7nhu5nhu4nhuqDDveG7huG7oeG7gOG7iUrDtOG7ieG6oMO94bqu4buTxILDveG7ieG6vuG7n8SC4buJxILDveG6tOG6v+G7iUpJxJDEguG7iXXhu59N4buJdUfhu4/hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyrFqeG7ieG6oHbhur/hu4nhuqTEgnnhu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nDvU3hu4nhur7hu7PEgsO94buJxIJD4buz4buJdcO94buz4buxxILhu4nhu4DDinHEguG6v+G7icOD4bqo4buA4buJw4Phu7fEgsO94buJxIJ54bqu4buR4buz4buJ4buA4buT4bqu4buJ4buAcMSC4buJxILhu4bhuqThu7Phu4l1w7V14buJdeG6rsSC4bq/4buJw4rhuqzhu7Phu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l1w73DteG7huG7geG7iSrFqeG7ieG6ouG7oU3hu4l1w73huqzEgnnhu4nDieG7iUzhurDDg+G7ieG7gMOK4burxILhur/hu4l1w7V1w73hu4nEgsO9w7Thu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4l1w71B4buJdcO9SeG7j+G7icO5cE3hu4nEguG7iOG7j+G7iXXhu59N4buJ4bq+4bqm4buB4buJJnnDtE3hu4l1w73hu4LEgnnhu4nhu4DhuqThu7Phu4l14bq2xILhu4nEgsO94bq04bq/4buJdcON4buJ4bq+w7XEgnnhu4nhur5Ew4Phu4nhuqLhu5Hhu7Phu4nDuUlFdeG7icODxanhu4nDuuG7l+G7gOG7iUzhu4bhuqbEgnnhu4nEgsO9w7Thu4l0w7Thu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nigJx54buI4buz4oCd4buJw7l24buJw7nhu7Phu4nhuqLDtMOD4bq/4buJdcO94buz4but4buG4buJ4buA4bqm4buz4buJw4NE4buz4buJw7nhurDEguG7iUrhu63hu4Hhu4k2w73DtMSCw73hu4nhu4DDveG7iOG6v+G7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhu4l04buP4buJdcO94bu54buJ4bulw4Phu4nDieG7icSCw73DtOG7iXTDtOG7icSCeeG6ruG7keG7s+G7iXXhurbEguG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4nDvUPEguG7icOJ4buJxILDvcO04buB4buJJnnhuqThu7Phu4nEgsO9w7Thu4nEgnnhurDhu7Phu4l1R+G7j+G7icSCeeG6ruG7keG7s+G7icSCw73hurThu4lM4buzxILDveG6v+G7ieG6oMO94bqu4buTxILDveG7ieG6vuG7n8SC4buJdUjEgnnhu4nEgsO94bq04bq/4buJdcO9QeG7iXXhurDhu4lKScSQxILhu4nhuqLDtOG7icOK4bqoxIJ54buJSkThu7Phu4nDuUfhu4nhuqLhuq7hu5Hhu7Phu4l14bufTeG7ieG7gMOKw7Xhu7Phu4Hhu4k2w4zhu4nEgnnDguG7iUrDtOG6ruG7icSCw73DtOG7ieG6osO04buJw73hu4/hu7Phu4nDvcO0xIJ54buJdeG7j+G7huG7iUzhu4/EgsO94bq/4buJ4bq6w73hu7Xhu4/hu4nDuklE4buz4buJdeG6sOG7icSCw73EqMSCeeG7ieG7gMO94bufxILhu4nhu4DDinDhu4bhu4nhurzhu4bhu6HEguG7ieG6vOG7huG7j8SCw73hu4Hhu4kmw73EqMSCeeG7iXThu4bhuqrhu7Phu4nhur7DtcSCeeG7iXThu4/EguG7icOD4buP4buz4bq/4buJxIJ54bqu4buR4buz4buJ4buAw71JxJDEgnnhu4nhu4DDiuG7k+G7s+G7iXXDveG7s+G7sXXhu4l1w73hu7Phu7Hhu4bhu4l14bqw4buz4buJTOG7huG6psSCeeG7icO6SUThu7Phu4l54bqmdeG7iXXhu4/hu4bhu4nDuXbhu4l0w7Thu4l1w73DteG7huG7iXXhu4TEgnnhu4nEgnnhuqzhu7Phu4Hhu4lUw7Thu4l1w73hu5Phu7Phu4nhu4DhurB14buJdcO94bqu4buJ4buAw4zEgnnhu4nDucON4buP4bq/4buJ4bq+4buP4buG4buJdeG7hMSCeeG7icODROG7s+G7icO54buxxILhu4nDg+G7t8SCw73hu4Hhu4kqw7Xhu7Phu4nhu4DhurB14buJxIJ54bqu4buR4buz4buJdOG7kXXhu4nhu4DDiuG7l8SCeeG7iUrDtOG7icO6w7Thu7Phu4nhu4DDveG7peG6ruG7icSCw73EqMSCeeG7icSC4buVw4Phu4nhu4DDvcO1xIJ54bq/4buJw7lJRXXhu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4l1w73hu5Phu7Phu4l1csSC4buJ4buAw71xxILhu4nDiuG6rOG7s+G7ieG6vOG7huG7ocSC4buJ4buAw4rhurbEguG7ieG7gMO9ceG7gOG7iXXDveG7l3Xhur/hu4nhur7hu4/hu4bhu4l14buExIJ54buJw4NE4buz4buJ4oCcdcO94bu14buA4oCd4buJdcO94buz4buxdeG7ieG6oMO94buVxILhu4nhuqLhu6vEguG7icO5cOG7huG7geG7iSbDvcSoxIJ54buJ4bqi4buCdeG7icSCw71J4buJSnFN4bq/4buJdeG6rsSC4buJw4PDqOG6ruG7icODSUThurrhu4nhu4DDvUnEkMSCeeG7ieG7gMOK4bqmxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iXnhurB14buJdOG7seG6uuG7ieG6ouG7keG7s+G7iXXDveG7kU3hu4nDiuG7j+G6v+G7icOD4bquxILhu4nDg+G7pcSC4buJdOG6tuG7iUrDtOG6ruG7ieG6ouG6tsSCeeG7icOD4buhTeG7iXTDtOG7iXXDvcO14buG4buB4buJw5pJROG7s+G7icSC4buXxIJ54buJ4bq+RMOD4buJw4Phu4/hu7Phur/hu4nDvUlDxIJ54buJdeG7j+G7huG7icSCw4nhu4nhu4DDvUPDg+G7icSCecO14buA4bq/4buJdeG7k8OD4buJeeG7s8O1deG7ieG7gMO9ceG7gOG7ieG6vuG7iuG7iUrhu4bhu7Phu4lKxrDhur/hu4l04bu3xILDveG7iU3hu6vEguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnVcO94buCxIJ54buJ4buA4bqk4buz4buJ4bqiRMSC4buJ4bqi4burxILhur/hu4nDueG7scSC4buJ4buAw4pJxJDEgnnhur/hu4nhuqDDveG6pMSCeeG7iXXhurbEguG7ieG7gMO9ScSQxIJ54buJTOG7hk3hu6vEguG7icO5SUV14buJw4nhu4nEgsO9w7Thu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nEgsSo4buP4bq/4buJdeG6sOG7iXXDveG7lcSCeeG7iXXDvUHhu4nhuqLDtOG7icSCw73EqMSCeeG7icSCecO0TeG7iXXhu4bhuqbhu7Phu4nhu4Dhu4ZwxILhu4lM4buG4bqmxIJ54buJ4buAw73hu5XDg+G7geG7iVVIxIJ54buJSuG7t+G7ieG7gMO94bux4bq/4buJdMO04buJxIJ54bqu4buR4buz4buJ4buAw71JxJDEgnnhu4nhurzhu4bhu4/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DhuqThu7Phu4nEgsO94buz4but4buG4buJw71DxILhur/hu4nhuqLhu4J14buJw4Phu4/Egnnhu4nDg0Thu4nDiuG7j+G7huG6v+G7iUrDtOG7s+G7ieG6vOG7huG7k+G7icO94bqsxIJ54buJTOG7s+G7q8OD4buJdcO94bu1xILhu4l14bufTeG6v+G7icO64buVw4Phu4nhurzhu4bhu5Phu4nhuqDDveG7seG7icSCeeG6suG7gOG7geG7iVXDvUnhu4/hu4nhuqB24bq/4buJxILDvcSoxIJ54buJxIJ5w7RN4buJxIJ54bqu4buR4buz4buJw7nhu7Phu4l1w71F4buJSuG7reG6v+G7ieG6oOG7s3bhu4bhu4l54bu34buJdUjEgnnhu4l14bqw4buJw4Phu6FN4buJdcO14buz4buJ4bqgxanhuq7hu4nDg+G7oeG7huG7icO54buEw4Phu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6osO14buJdcO94buG4bqm4buz4buJ4bqgw73huqThu4nDveG7j03hu4lKw7Thu7Phu4nhurzhu4bhu5Phu4nDg3HEguG7iXXDveG6ruG7iXXDtXXhu4l1w73DteG7huG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnKkLhu7Phu4nEgnnDtE3hur/hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4l54buzw7Thu4nDvUPEguG6v+G7iXXDveG7s+G7sXXhu4nhuqJJxIJ54buJdeG6tsSCeeG7iUzhu4bhuqbEgnnhur/hu4nDueG7s+G7ieG6vOG7huG7j8SCw73hu4nhurzhu4ZyxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icSCw73DtOG7iXVIxIJ54buJdXDEguG7icO54buxxILhu4l1w73hu7Phu7F14buJeXFN4buJxILDveG6tOG7geG7iSpC4buz4buJ4bqicMSC4buJ4buA4bqk4buz4buJTOG7huG6psSCeeG7ieG7gMO94buVw4Phur/hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nhuqLhu5Hhu7Phu4nDuUnhu4/hu4l1w73huq7hu4l1w73hu7Phu7F14buJdeG6puG7s+G7iXnhu7Phu5nhu4nhu4DDinDhu4bhur/hu4nDg+G7s+G7scSCeeG7iXXhu4/hu4bhu4nhuqDDveG6pOG6v+G7iUrDtOG7s+G7ieG6vkXhu4nhu4DDveG7huG6pnXhu4nhuqLDtOG6ruG7iUrDtOG7icOD4buz4buxxIJ54buJ4buAw4pw4buG4buJTOG7j8SCw73hu4l04buT4bqu4buJeeG7s+G7meG7iXXDveG6ruG7icOD4butw4Phu4Hhu4kmeeG6ruG7keG7s+G7iXThu5Phuq7hur/hu4nhur7huqbEgnnhu4nhu4DDjMSCeeG7icSCw7RN4buJ4buA4buG4bqq4buz4buJw4rhuqzhu7Phur/hu4nEgnnhuq7DtOG7s+G7icOD4buz4buxxIJ54buJ4buAw4pw4buG4buJdeG7j03hu4nDiuG7j+G7ieG7gMO94bu34buJdcO94budxIJ54buJ4buAw73DqMOD4buJeeG7t+G7geG7ieG6t8OM4buP4buJxILhurDhu7Phur/hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4lKw4zhu4/hu4nDuUnhu4/hu4l0w7TEguG7ieG7gOG7j03hu4nEgsO94buVxILhu4nEgsO94bul4bqu4buJ4bqi4burxILhu4l1w73hu4Thu7Phu4nEgklEdeG7ieG7gMOKcOG7huG7icO54bq04buJ4bq84buG4buPxILDveG7icOD4buz4buvxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cmw71J4buJdcO94buz4buxdeG7icO5w6jEguG7icO94bux4buA4buJw7pw4buG4bq/4buJw4Phuqjhu4Dhu4nEgnnDtE3hu4nDg0nhu4/hu4l54buz4bqw4buJ4buAcMOD4buJ4buA4buZ4bq/4buJxIJ54bqu4buR4buz4buJ4buA4bqk4buz4buJ4bq84buG4buP4buJw7nEkOG7s+G7geG7iTbDiuG7q8SC4buJdeG6rsSC4buJw7lJxJDEgnnhu4nhuqLDtMSCeeG7icO54buh4buA4buJ4bq+4bun4buA4buJ4buAw4pDxILhu4nhu4DDiklF4buA4bq/4buJdcO94buz4buxdeG7iUzhu6Xhu4nhu4Dhu4/Egnnhu4nhuqLhu53Egnnhu4nhuqLhu5vEgnnhu4nDuUnhu4/hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nDiuG7j+G7icSCecO9w4Hhu4/hu4nhu4DDiuG7j8SCeeKApmYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnM+G7huG7j+G7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhur/hu4nEgsO9w7Thu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nDunDEguG7ieG7gMO94buPTeG7icO54bqq4buz4buB4buJVeG7lcSC4buJxILDvcO04buJdUjhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7iXXhurbEguG6v+G7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4l14bufTeG7iXXhuqbhu7Phu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iUpJxJDEguG7iXVIxIJ54buJdOG7ueG7iXXDveG7m+G7gOG7icO54buz4buJw7l24buJ4buAw4rhuqzEgnnhu4l14bufTeG7icODROG7s+G7geG7iVXDveG7ncSCeeG7iXXhurbEguG7icO9w7TEgnnhu4l14buP4buG4buJTOG7j8SCw73hu4nEgnnDtE3hu4nEgsO04bqu4buJSsO04buJ4buA4bqk4buz4buJdUjEgnnhu4nDunDEguG7ieG6ouG7mcSCeeG7ieG6vOG7huG7q8SC4buJw7nhu7Phu4nDvUlDxIJ54buJw73huq7hu4/hu4l14buP4buG4buJ4buAw71Dw4Phu4nEgnnDteG7gOG7icODQuG7s+G7icO54bqo4buJxILDieG7icO94bqu4buP4buB4buJNuG6pOG7s+G7iXVIxIJ54buJdcO9QeG7iXnDveG7p+G7ieKAnOG7gMO94buVw4PigJ3hu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4lKw7Thuq7hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nEgnnDtE3hu4nhuqJ34bq/4buJ4buA4bux4buA4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fhurdxTeG7icODw7Thu4nDveG6pMOD4buJxILhu49N4bq/4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4l04buh4buA4buJdcO9ReG7gOG7iXVH4buP4buJxIJ5w7RN4buJ4bq34buG4buJJeG7j8SC4buJdMO14bqu4buJw73hu7Phu7Hhu4bhur/hu4nhu4DhuqThu7Phu4nhuqLhu5Hhu7Phu4nEgsO9ROG7icO54buxxILhu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4lKROG7s+G7icSCw73EqMSCeeG7ieG6oE7hu4nDjXXhu4nhu4DDveG7hsOJ4buJxILDveG6tOG7geG7iTLDveG7k+G7s+G7icOK4bqs4buz4bq/4buJw7nhu5nhu4l04buP4bqu4buJ4bqi4buf4buG4buJ4buA4bqk4buz4buJdcO9SeG7j+G7ieG7gMO94buX4bq64buJw71JQ8SCeeG7ieG6ouG7q8SC4buJw4Phuqjhu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4Hhu4Hhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrhu47hu4bhu4DDveG6rsOK4buLZyTDvcO1xILDveG7iSXhuqh1Zi/hurpn

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]