(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu kể tên những ngôi chùa có lịch sử khởi dựng sớm nhất ở xứ Thanh, có lẽ không thể không nhắc đến chùa Long Cảm. Ngôi cổ tự tọa lạc trên sườn núi Ốc Sơn, tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung (Hà Trung) gắn liền với huyền tích vua nhà Lý trên đường chinh phục vùng đất phương Nam qua đây đã được vị thần núi Ốc Sơn hiển linh phù trợ. Cũng bởi vậy mà ngôi chùa cổ có tên Long Cảm.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKkueeG6pG/huqTDjOG6oG8i4bupb8Og4bq84bqkb+G7qcOA4bqgecOCb8awxqHhuqBv4bupw4Dhu4rhu5dvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OC4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKkow73DjW/hurLhu7dvSXnhuqRv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G6pMOBROG6oG/hu6nDgOG7iuG7l2/hu6nhuqxv4bq0xILhu6nDgG9IT2/hurLDgOG7huG6oG/hu6tO4bqkw4FvSMOKw4Jv4bqkw4DDuklv4buGb+G7jkxv4bqhw4Dhu5fhuqTDgGhv4bup4bqsb+G6tHhv4bqyw4BE4bqkw4FvScOA4bu3b+G6ssOAROG6pMOBb+G6pMOAcOG7qW/hu7HDveG6pG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4JpbyjDgUThuqBv4bup4bq4b0lOb0nhuqrhu5dv4bq04bud4bupb0lHeeG6pG9IS+G6vuG6pG/huqTDjOG6oG8i4bupb8Og4bq84bqkaG9J4bqg4bu3w41v4bqyw4DDjW/huqFH4buX4bqkw4Fv4buoxqHhu6lob0nDgMSCb0lHw7rhuqRvPeG7m2/huqFHw43huqTDgW/DrD3hu5tv4bqhR8ON4bqkw4Hhu4tvw4Fw4bqkb+G6tOG6oOG7s+G6pG/DksOK4bqgb8OAw43DleG7s+G6pG9J4bqi4bupw4Bvw5LDjeG7l2/huqTDgOG7m28uw5RvSUd54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hu6nDgOG6oOG6pMOAb+G7hMOA4buI4bupb8OS4buK4bqkw4Fv4buxw7pJb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBbyjhu5fDgm9Gw43hu5dv4buxdcOVb+G7seG7n2/hu7FL4buA4bupb8OSxIJvScOAw7nhuqRv4bqkw4zhuqBvIuG7qW/DoOG6vOG6pG/DgOG6oOG7t+G6pG/hurThuqDhuqTDgG/hu4TDgOG7im9JR+G7gGlv4buoSuG6pMOBb8aw4buG4bqgb8OS4bulw5Vvw4Lhu5tv4bqkw4FE4bqgb+G7qcOA4buK4buXb+G7qeG6uG/hu6nhuqxvSXnhuqRvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5Vub0hJw5XhurThu63Dqm5J4but4buOSS3hu5fhurThuqDDgeG6pGZv4bup4but4bqkSeG7rUdnbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtOG7j8O14buE4buOZ25vSEfhu6nDqm4vL+G7qeG7q+G6pGnGsOG7l+G6pknDgOG7l+G6pMOAw4Dhuqbhu5dpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43hu43hu4/hu40v4buNw7Lhu5Phu6vDtMOy4buRw7Thu5nhu43hu41Jw7LDtcO1w7Lhu5nhurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDquG7jcO14buVbm/hu5fhurRJw6puLnnhuqRv4bqkw4zhuqBvIuG7qW/DoOG6vOG6pG/hu6nDgOG6oHnDgm/GsMah4bqgb+G7qcOA4buK4buXby7huqbhuqTDgW/hu6jhu6PDgm5v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO04buPw7Vuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7qOG7l+G7hEnhuqDhuqbhuqRuxKkow4FE4bqgb+G7qcOA4buK4buXb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4bqkccOCb0lH4bqm4bqkw4FvRsONw7nhuqRvScOA4bu3b+G6suG6oMO94bqkb0lHw4zhu6lv4bupw4Dhu4rhu5dvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnDoE9v4bq04bqg4bu1w41vw5Lhu5tvSUfDjcOV4buz4bqkb0nDgMONw5XDvUlv4bq0S8ONb0lHw43DleG7s+G6pG9J4bud4bqgb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb+G6suG7t2/hurThu53huqBob+G6pOG7ocOCb+G7jkvhu5dvw5LDjeG7l2/huqTDgOG7m28uw5RvSUd54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW/hu6vFqeG6pG9Gw4114bqkb+G7jsONxJDhuqTDgW/hu4TDgEvhurzhuqTDgW8o4buXw4Jv4bqyw4DhuqBvRsON4buXb0nDgEThuqRv4bqhR+G7l+G6pMOBb+G7qMah4bupb+G7seG7n2/hu6tN4bqkw4Fv4bupw4B14bqkb+G7q07huqTDgW9JR+G7neG6oG/hu7HhuqzhuqTDgW9Gw4114bqkb0nhu53huqBv4bqkw4zhuqBvIuG7qW/DoOG6vOG6pG/DrOG6pMOM4bqgbyLhu6nhu4tpb+G7sHnDgm/hu47DjcSQ4bqkw4Fvw5JN4buXb+G7qcOA4buA4buEb8OCcElob+G6pMOA4bubb8OSw43hu5dvw4LDieG6pMOBb0nDgMO6w5Vvw5LEgm9Jw4DDueG6pG/DgOG6oOG7t+G6pG/hurThuqDhuqTDgG9JTm/hu45L4bqkw4Fv4bq04bubb0nDgMO54bqkb+G6pMOM4bqgbyLhu6lvw6DhurzhuqRob8OATOG7l29IeG/hu4TDgOG7im9JR+G7gG/hu6nDgOG6pm/huqTDgOG7m2/DksON4buXb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupw43DieG7qW9J4bqgw73huqRvRsONdeG6pG9IcOG7hG9Jw4rhuqBpb8Og4buXw41v4bqyw4DhuqBv4bupw4DhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iuG6pMOBb+G7scO6SW/hu4TDgEvhurzhuqTDgW8o4buXw4JvScOA4bub4bqkw4Bv4bupROG6pMOBaG9JR+G7hm/DkuG7s2/hurLhuqDhuqTDgG/hu7FEb+G6ocOA4buh4bqkw4FvLuG6puG6pMOBaG/DksON4buXb+G6pMOA4bubby7DlG/hurLDgEThuqTDgW9Gw4154bqkb0hOb+KAnMOB4bqgw4zhu4Rv4bux4buC4oCdb+G7qcSo4buXb0nDgMO54bqkb+G6pMOM4bqgbyLhu6lvw6DhurzhuqRpb+G6qcODb8OS4bulw5Vob+G7seG7n2/igJzhurThu7XhuqTDgOKAnW/hu6nDgOG6pm/huqTDgUvhur7huqBv4burdeG6pG/hu6tO4bqkw4FvSUd54bqkb+G6pMOM4bqgbyLhu6lvw6DhurzhuqRv4bqkw4FE4bqgb+G7qcOA4buK4buXb8OC4buX4bqkw4FvSXnhuqRvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCby1vw4Dhu5vDgm/DlG/huqTDgOG7m2/DksON4buXb0nhu51v4bq84bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6hK4bqkw4FvScOA4but4bqmb0nhu5vhuqBv4bq04bqg4bu1w41v4bup4bqo4bqkb+G6tEvDjW/DgeG6oMOTb0nhu53huqBv4bupw4Dhu4rhu5dvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCaG/hu7HDveG6pG9Jw4Dhur7huqBv4bqkw4Dhu5tv4bqhR8O54bqkaG/DksON4buXb+G6oUfDueG6pG/huqHDgMah4bqgb+G6oUThuqTDgW9Jw4B14bqkb+G7qcOA4bqg4bqkw4Bv4burxanhuqRvRsONdeG6pG/hu7HhuqBv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oHLhu6lv4buow4DhuqB5w4Jv4bqhw4Dhu5vhuqTDgGhv4bqyw4DhuqBvRsON4buXb+G7qcOA4buK4buXby7huqbhuqTDgW/hu6jhu6PDgm/hu6tN4bqkw4FvRsONdeG6pG/huqTDgcOA4bqub+G6pMOB4bq84bqgb+G7qUrhuqTDgW/DgsOJ4bqkw4FvScOAw7rDlW/DksSCb0nDgMO54bqkb+G6pMOM4bqgbyLhu6lvw6DhurzhuqRvw4DhuqDhu7fhuqRv4bq04bqg4bqkw4Bvw4LDieG6pMOBb8awxqHhuqZpb+G6qeG7m29JR+G6puG6pMOBb+G7qcONw4nhu6lvw4Dhu5vhuqTDgG/GsOG6oOG6pMOAb+G6pOG7m8OVaG/DksON4buXb+G6pMOA4bubb+G6oUfDueG6pG/hu6nhuqjhuqRvxrBwSW/hu7FL4buA4bupb8OS4buAb8OSw43hu5dv4buow4DhuqB5w4Jv4bqhw4Dhu5vhuqTDgG/hu7FL4buXb8OS4buzb+G6suG6oOG6pMOAb+G7sURv4buw4bud4bqgb+G6qeG6oOG7tUlpb+G7sMO94bqkb0nDgOG6vuG6oG/huqTDgOG7m28ow4HDjcOV4bu54bqkaG9JR+G6puG6pMOBb8OCw4lJb+G6tMO54bqkb0fhu5dvxq9w4bupb0bDjeG7l2/DkuG7iuG6pMOBb+G7scO6SW/huqThu5vDlWhvw5LDjeG7l2/huqHDgOG6oOG7tcONb+G6oUfEgm/hu7Hhu59v4bupw4DhuqZv4bqkw4FL4bq+4bqgb0lH4buK4bqkw4FvScONb+G6tOG7neG6oG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Job+G7sUXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBvxrDhu5fhuqRvSXLhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6nDgOG7iuG7l29Gw43hu6Nv4bupw4DDjUThuqTDgW/hu7FF4bqkw4Fob+G6ssOAcOG7qW/DkuG7oeG6pG/GsOG6oOG7l2/DgcOA4bqgb+G7qUThuqTDgW/hu7FM4bupaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFH4buj4bqgb0bDjeG7l2/DgcO54bqkb8Oyw7NvScOAw71v4bqy4buYb0lF4bqkb0nhu53huqBv4bup4buK4bqkw4FvScOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkaG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Jv4bux4bufb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bq0w7nhuqRv4buxS+G7gOG7qW9JR+G7iuG6pMOBb0nDjWhvSUThuqRvSeG7neG6pmlv4buqw7rDjW9J4bqi4bupw4BvScOA4bq+4bqgby7DlG/hu6nhuqjhuqRv4bq0S8ONb8OB4bqgw5NvSeG7neG6oG/huqTDgUThuqBv4bupw4Dhu4rhu5dv4bup4bq4b+G6tOG7m2/DtW/hu6nDiUlv4buxxqFv4buGb8OA4bqgeeG6pG/hu6nDgOG7iuG7l2/hu6nDgOG6ouG6pMOAaG/GsHnhuqRvSUd54bqkb+G6ssOAcOG7qW/hu6nDgMOTbz3GoeG6pG/hu6nhurhpb+G7qOG6qOG6pG/hurThu53huqBob+G6suG6oMO94bqkb0lHw4zhu6lob0lL4buA4bqkw4Fv4buEw4DGoeG7hGhvxrDhuqDhu5dv4bqyw5Rob+G7qcOAw41E4bqkw4Fv4buxReG6pMOBaG/hurLDgMah4bqkw4Bv4buxxqFpaWlv4bux4buzw41vw4Lhu5fhuqTDgW/hu6vDusONb0nhuqLhu6nDgG9Jw4Dhur7huqBvLnlvLW8ow4HDjcOV4bu54bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHhuqrhu5dv4bq04bud4bupb0lHeeG6pG9IS+G6vuG6pG/huqTDjOG6oG8i4bupb8Og4bq84bqkaG/hu6vhuqBvSeG6ouG7qcOAb+G7qcOA4buK4buXby7huqbhuqTDgW/hu6jhu6PDgm/huqRxw4JvSUfhuqbhuqTDgW/hurLDgEThuqTDgW/DgeG6oOG7l+G6pG/hurThu5vhuqTDgW9Gw415b0nhurDhuqTDgG/hurRy4bqkw4Fpb+G6oU1v4burS8OK4bqgb+G7qcOAdeG6pG/huqTDjOG6oGhv4bqyw4DGoeG7qcOAb8aww4lvw4Dhu5vhuqTDgG/DguG7reG6pG9Jw4Dhu63huqZvSU3huqTDgW/GsOG7peG7qW/huqTDgEJv4bux4bu3b+G6tHnhuqRvSUd54bqkb+G7qcOA4buK4buXaG/hu6nhu6PDgm/DgeG6oMah4bupb0nDgOG7l+G6pMOAb0nEguG6pMOAb8OS4bubb0nDgOG7pUlvSE5vSUfhuqbhuqTDgW/hurThu5vhuqTDgGlvw6BLb+G7qURv4bqhw4DhuqLhu6nDgG/hu7Dhu5vDgm894buj4bqmb0lH4bqm4bqkw4FvxrDDiW/GoeG6pm/huqR1w41vSEXhuqTDgW/hu6vFqeG6pG/hu6nDgMOM4bqkw4FvSUThuqBv4bur4bud4bqmb8aww4lvw4LDiUlvw5LhuqjhuqTDgW9Gw43hu5fhuqTDgG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4JpbyzhuqDhu5dv4bq04bubb8O1b+G7qXXDlW/hu6nDiUlv4buxxqFv4burTuG6pMOBb+G7qcOA4buK4buXb+G7qeG6rG9JTW9Jw4Dhur7huqBvLsOUaW9hw43hu5dv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hurTDueG6pG9JR+G7iuG6pMOBb0nDjWhv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7qcOJSW/hu7HGoW/hu7FL4buA4bupb+G7qcSQb8OBcOG6pMOBb8OB4bqgw5Nob+G7seG7t2/hu7HDveG6pG/DgETDgm/huqThu5fDlWhv4bux4bqsb+G6tOG7m2/hu6vDusONb0nhuqLhu6nDgG/hu6nDgEzhuqTDgW/DguG6oOG6pMOAb+G7qcOA4bqmb+G6tMSC4bupw4BvSE9v4bqkw4FE4bqgb+G7qcOA4buK4buXb+G7qeG6uGlvOcOA4bqi4buXb+G7q0vDiuG6oG9IdeG6pG/hu6nDgOG7iuG7l2/hurThu5tv4bqyw4DGoeG6pMOAb+G7scahb+G6tMOK4bqkaG/DgUNvw5Lhu5vhuqZvSeG6oMO94bqkw4Fv4bqyecONb8OS4buX4bqkw4Fnb0dF4bqgb+G7qeG7o2/huqTDgMOT4bqkw4Fvw5Lhu6HhuqRvxrDhuqDhu5dv4bupROG6pMOBb+G7sUzhu6lvw5LDiuG6oG/huqThuqB54bqkb+G7seG7neG6oG/hurLDgMah4bupb+G6pMOA4buXw41v4bux4bufb8OC4bq+b+G6pOG7r0lv4bupw4DDk2lpaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Jvw4FFw4Jv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu6lE4bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G6pMOAQmZv4bupw4Dhu4rhu5dv4bupw4DhuqLhuqTDgGhv4bqkw4Dhu5tvScOA4bq+byHFqcONaG/huqTDgOG7m29J4bq4aWlpb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hu7Hhuqxob+G7qcOA4buK4buXb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bvw4FFw4Jv4buPb8OB4bqg4buX4bqkb+G6ssO9SW/hu6nDusONb8OSw4Nv4bqyw6jhuqZvScOA4but4bqmb+G6suG6oOG7t8ONb+KAnOG7qcOAReG6pMOBb8OB4bqgS+G6vuG6pMOBaG/DgeG6oMahb+G7qcOA4bqgeeG6pMOB4oCdb8OSw4rhuqBvw7Vvw4Dhu5vhuqTDgW/hu6nDgHXhuqRv4bupw4lJb8Os4bupw4lJb+G7qcah4bqgaG/hu6nDiUlvRsONdeG6pOG7i2hv4buEw4DhuqLhu5dvSUd54bqkb+G6tOG7m2/igJzhu6l1w41v4buxw7nDjeKAnWlpaW9JR3nhuqRv4bupxqHhu6lvw5LDg2/hurLDqOG6pm/hu7FL4buA4bupb0lH4buX4bqkw4FvSUfhuqJvw4DDg+G6pMOAb+G7qcah4bupb+G7qeG6puG6pG/DgeG6oMSQ4bqkw4Fv4bqkw4BLb0dF4bqkw4Fob+G6pMOBTuG7l2hvw4BLw41pb+G6oUfhuqbhuqTDgW/hu4TDgOG7pUlv4bux4bqg4bu14bqkb+G6tOG7m2/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBb0lL4buA4bqkw4Fv4buEw4Dhu6VJaG9JS+G7gOG6pMOBb8OAw4lv4buEw4DGoeG7hGhv4bupdcONb+G7scSQ4bqgaG/hu7Hhu53huqBvSU5pbz3hu5fhuqBv4buEw4DhuqZvSUvhu4DhuqTDgW/DgMOJb+G7hMOAxqHhu4Rv4bup4bq4b+G7sUvhu4Dhu6lv4buxcklvw4Dhu5fhuqBvxrB54bqkb8OSw4rhuqBv4burxqHhuqTDgW9JS+G7gOG6pMOBb0nhu53huqZvScah4bupb+G6suG6oOG7t8ONb8OSSm9I4bqwb+G6suG6ouG7qcOAb0nDgEvDiuG7qW/hu6nhu4Jv4bq0w4rhuqRob8OCcuG7qW/GoeG6pm/DgeG6oMah4buEaG9J4buXw5Vv4bupw7nDgm/hurLDgOG6om/DgeG6oMOK4bqgaG/hu7HDucONb+G7scOJ4bqgb8OCSm9JR+G7iGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbm9IScOV4bq04butw6puSeG7reG7jkkt4buX4bq04bqgw4HhuqRmb+G7qeG7reG6pEnhu61HZ27EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7Thu4/DteG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buN4buP4buNL+G7jcOy4buT4burw7TDsuG7kcO04buZw7Xhu49Jw7Xhu5Xhu5nDtOG7keG6tMOzaeG6tuG7hMOB4buFR8Oq4buRw7XDtG5v4buX4bq0ScOqbi554bqkb+G6pMOM4bqgbyLhu6lvw6DhurzhuqRv4bupw4DhuqB5w4JvxrDGoeG6oG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Jub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7mcOzw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DtOG7j8O1bm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu6jhu5fhu4RJ4bqg4bqm4bqkbsSpLMOAxqHhuqTDgG/hu7HGoW/hu6nhu4Jv4bq0w4rhuqRvSeG7neG6oG/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Jp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqSPhuqDhu5fhuqRvw4HhuqDDk+G7l2/hu6nEqOG7l285w4Dhu6VJb+G7seG6oOG7teG6pG/hu7FL4buA4bupb8aw4bub4bqgb0lH4bqib+G7qcah4bupb+G7hMOA4bqmb0lL4buA4bqkw4Fv4bup4bq4b8OSw4rhuqBvw7Rv4bq0w4rhu4RvxrDhu5fhuqRvScOA4bq+b0lNb0lHeeG6pG/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4burS8OK4bqgaW/huqFHeeG6pG/hu6nhu4rhuqTDgW/hurThu5tv4buPb+G7hMOA4bqmb0lL4buA4bqkw4Fv4bqh4buXw4Jv4bqhw4DDvW/huqTDgUXhuqBvSUd54bqkb0nhuqjhu5dvSOG7reG6pGhvSUvhu4DhuqTDgW9JR0vhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6nDgEtvOcOA4bulSW/GsOG7l2/hu7Hhur7huqBmb0bDjcahb+G6ssOATGhvw4DhuqDhu7XhuqRvSeG7neG6oGhvSUvhurzhuqTDgW/hurThu5fhuqBvw6zDksSCb+G6tOG7l+G6oOG7i2dv4bq0w4rhu4RvxrDhu5fhuqRvScOA4bq+b0nDgExvw4Dhu5fhuqBv4bq04bubb0lL4buA4bqkw4Fv4buq4bqgb+G7sOG7m2/huqHhu5fDgm/huqFE4bqkaG/hu4TDgOG7pUlv4buWb+G7quG6oG/hu7Dhu5tvw6xJS29Jw4DDvW9J4bqq4buXb0nDgOG6oOG7s+G6pOG7i2hvSUvhu4DhuqTDgW9hw43hu5fhuqRv4bqhw4DDvW9Vw4Jvw5Lhu5tv4buw4bud4bqgb+G7qMOA4bqib+G6ocOAw71nb+G6tMOK4buEb8aw4buX4bqkb0nDgOG6vm9Jw4BMb8aw4buXb+G6tOG7m285w4Dhu6VJb+G6ocOA4bqi4bupw4Bv4buo4buXb0jhurxvSOG6oOG6pMOAb+G7sUzhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb0nhuqjhu5dv4buoT8ONby7huqbhuqTDgWhvxrB54bqkb0lHxqHhuqBv4bq04bubb0lL4buA4bqkw4Fv4bqp4buh4bqkb+G6ocOA4buKb8avRW/huqHGoUlv4bqkw4FF4bqgb0lHeeG6pG/hurRL4bqkw4FvSEtvSU9vw5Lhu5tvOcOA4bq4bz3huqDhu7PhuqRvxq9Fb+G6ocahSW/huqTDgUXhuqBvSUd54bqkb8OS4bqm4bqgb0lHcOG6pMOBb8OsxrDhu53hu6nDgG9JS+G7gOG6pMOB4buLZ29Jw4BMb0lLb+G6tOG7m2/GsOG7l+G6pG9Jw4Dhur5v4bup4bqsb0lL4buA4bqkw4Fv4bqhw4DGoeG6pMOAb+G6oeG7oeG6pMOBaG/huqHDgOG6uG/hu7HEguG7l2/DkuG7m2/hu7BM4bupb0ThuqTDgWlpaW8ow4Hhuqbhu5vhuqBv4bupxqHhu6lv4buEw4DhuqZvSUvhu4DhuqTDgW/hu6nhurhob8aweeG6pG9JR+G6puG6pMOBb+G7qcOA4buK4buXb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4bupSuG6pMOBb+G6tOG7m2/huqThurzhuqBv4bq0S8ONb8OB4bqgw5Nv4bupxqHhu6lvw4Lhu6PhuqTDgW/hu6nDgOG7ncOCb+G6ssOAcOG7qW9JR+G7l+G6pMOBb0lH4bqib8OsxrBM4bupb8OSQ+G6pMOBaG/hu6nEkOG6pG/Dgnlob+G7seG7neG6oG9JTuG7i29J4bqg4bqkw4Bv4buO4buj4bqmb8OSw4rhuqBv4burw7rDjW9J4bqi4bupw4Bv4bux4bqgecONb+G6ssOAcOG7qW9Jw4Dhur7huqBvKMOBw43DleG7ueG6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhTW/hu6nDgOG7iuG7l2/hu6nDgOG6ouG6pMOAaG/hu6nhuqxv4oCc4bqkw4HGoeG7qcOA4oCdb+G7seG6oG9Jw4BE4bqkw4Fv4buOw43EkOG6pMOBb+G6pMOA4bubb0nDgOG6vm8hxanDjW/DksOK4bqgb+G6suG6oMO94bqkb0lHw4zhu6lv4oCcxrDhu5dvw4HhuqDhu5fhuqRob8OA4buX4bqgb8OSw4Nv4bqyw6jhuqbigJ1vxrDEkOG6pG/DgOG7m+G6pMOBb+G7qcOAdeG6pG/hu6nDiUlv4buxS+G7gOG7qW9J4bud4bqmb0nGoeG7qW/GsHHhuqTDgW/hu7HGoW/hu47hu5fhuqTDgGlv4bqhR3nhuqRv4bupxqHhu6lv4bupdcOVb+G7qcOJSW/hu7HGoW/hu6lK4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hurLDgHDhu6lv4bupw4DDk2/hu6nhurhvw4Lhu7PDgm/DguG7neG6oGlv4bqhR+G6puG6pMOBb8OB4bqg4buX4bqkb0nDgOG6vm8hxanDjW/DgOG6oOG7teG6pG/hurRLw41vw4HhuqDDk2/hu6nGoeG7qW/hu4TDgOG6pm9JS+G7gOG6pMOBb+G7qeG6uG/hu6nhuqxvw4HhuqDGoW9JR8SCb0l1w4Jv4bq04bqg4bqkw4Bvw5Lhu5tv4bup4bujb+G6pMOBw4Dhu7VvScOAw43hu6VJaW/Gr3nhuqRv4bqkw4Hhuqbhu5vhuqBv4bqkw4Dhu5tvScOA4bq+byHFqcONb+G7qeG6qOG6pG/hu6nhu6NvxrBM4bupb+G7seG7neG6oG9JTm/hu6nhurhvw5LDiuG6oG/hu6vhuqjhuqTDgW/hu6nDgMOTb+KAnCPhuqDhu5fhuqBvSUfDg2/hu47DjXXhuqRvSHDhu6nigJ1p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sMah4bqkw4Bvw4HhuqDGoW/DkuG7s2/DgeG6oMahb0lHxIJv4bqy4bqgw73huqRvSUfDjOG7qW/huqTDgcOA4bu1b0nDgMON4bulSW/DkuG7m2/DkuG7oeG6pG/DgOG6rOG7l2/hurTEguG7qcOAb0hPb+G7qcSo4buXb+G6pMOBROG6oG/hu6nDgOG7iuG7l2/hu6nhurhvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCaG9IxqHhu6nDgG/hu7DEguG7l2/hu6nDgOG6om/DgMONw5Xhu7XhuqRvPeG7m2/huqFHw43huqTDgW/DkuG6oMO9SWZv4oCcYcON4buXb+G6suG6oMO94bqkb0lHw4zhu6lvw5Lhu5tvSUvhu4DhuqTDgW/hu4TDgMah4buEb+G7hm/hu6nDgOG7iuG7l28u4bqm4bqkw4Fv4buo4bujw4Jv4bupw4DhuqZvScOAw7rDlW/hu7F1w5Vv4bq04bubb8OCw4lJb+G7qUThuqTDgW9JR8OD4bqkw4BvScOA4bq+bznDgOG7pUlvRsONw5Vvw4JEaW/DoMSQb+G6tEvhu4DhuqTDgW9JS+G7gOG6pMOBb+G7hMOAxqHhu4Rob+G7seG7neG6oG9JTmhv4bupdcONb+G7scSQ4bqgaG/GsOG6oOG7l2/hurLDlG/DkuG7m2/hu6vDusONb8O64bqkb+G6suG6oMO94bqkb0lHw4zhu6lv4bup4bq4b+G7qeG6qOG6pG/hu7FL4buA4bupb+G6tEvDjW/DgeG6oMOTb+G6ssOAxqFv4bqkw4HDjcOVeeG6pG/DknbhuqRpb+G7sHLhu6lvxrDhuqDhu7VJb0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG/huqTDgMOT4bqkw4Fv4buEw4DhuqZvSUvhu4DhuqTDgW/hu4TDgOG7pUlv4bq04bubb0nhu5vhuqBvSOG7o+G6pG/DkkRvw4HhuqDGoWlpaW8uxILhu6nDgG9IT29H4buXb+G7seG6vuG6oG/DkuG7m29JReG6pG9J4bud4bqgb+G7qcSo4buXb+G7qcOA4buK4buXby7huqbhuqTDgW/hu6jhu6PDgm/DgeG6rOG7hG9Jw4B5w4Jvw4LDiUlv4bqkw4FE4bqgb+G7qcOA4buK4buXb+G7qeG6rG/huqThuqB54bqkb+G7seG7neG6oG9Jw4Dhur7huqBvLsOUb0lHeeG6pG/hu7HDuklv4bqhw4Dhu5fhuqTDgG894bqs4buXb+G6oklv4buxS+G7gOG7qW/DguG6quG6oG/huqTDgUvhur7huqBvxrDhuqDDvUlv4buxw73huqTigJ1p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqT3hurzhuqRv4buPw7Nv4bqk4buhw4Jvw4Fw4bqkb8aw4bqsb0nDjW9J4bul4buEb0nhu53huqBv4bupw4Dhu4rhu5dvLuG6puG6pMOBb+G7qOG7o8OCaG9IS2/hu6lEb+G6ocOA4bqi4bupw4Bv4buw4bubw4JvPeG7o+G6pm/hu6nDgOG6oOG7l29Id2Zv4oCcKMOB4bqm4bub4bqgb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu6vDusONb0nhuqLhu6nDgG/DgOG6oOG7teG6pG/DkuG7pUlob+G7qUThuqTDgW9JR8OD4bqkw4BvRsON4buXb+G7qcah4bupb0lH4bqg4buzw41v4bux4bud4bqgb+G7qeG6qOG6pG/hurRLw41vw4HhuqDDk29J4bud4bqgb+G7qcOA4buK4buXby7huqbhuqTDgW/hu6jhu6PDgmhvScOAw4Nv4bur4bqgb0nhuqLhu6nDgG/hu6lK4bqkw4Fv4bupw4DEgsONb+G6pMOA4bqg4buzw41vScah4bupb+G7scOJ4bqkw4FvxrDhu4bhuqBvxrDhuqDDveG6pG9Jw4DhuqB54bqkb+G6tMSC4bupw4BvSE9vw5Lhu5tvScOA4bq+4bqgb8OB4bqg4buX4bqkaW/huqHDjcOVb+G6pMOA4bqgeeG6pGhvw5LDiuG6oG9Jw7rDgm/hurThuqjhuqTDgW/hu4TDgMahSW9JdcOCb+G7qUThuqTDgW/hu7FM4bupb+G7qcSo4buXb+G7hMOA4bulSW9JT29Jw4Dhu6Xhu4Rv4buEw4BL4bq84bqkw4Fob0lN4bqkw4Fvw5LhuqB54bqkb8OB4bud4bupw4Bob+G6pMOB4bubw5Vv4bupROG6pMOBaWlpb0nhuqLhu6nDgG9J4bqg4bu3w41vScOA4bub4bqkw4Bv4bux4bud4bqgb+G7seG7t2/huqTDgUThuqBv4bupw4Dhu4rhu5dv4bup4bq4b+G7sUvhu4Dhu6lvSUfhu4rhuqTDgW9Jw41ob+G7seG7t2/hurLDgEThuqTDgW/hu6nDgOG6rm/hurThu5tv4bqk4bq84bqgb0nDjW9J4bul4buEb+G7qcSo4buXb+G6pMOBS+G6vuG6oG9Jw41vw4Dhu5vhuqTDgGdv4bupT+G7l2/hu6nDgOG7iuG7l29JTW/GsOG6oG/hurTDjUThuqRvR8OJ4bqkw4Fvw4Lhu4Zvw4BLw4rhuqTDgW/hu6nhuqbhuqRv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7scO94bqkb+G6pMOAw5PhuqTDgW/hu7HhuqDhu7PDjW9Jw4DhuqDhu7XhuqRv4bq04bub4bqkw4DigJ1p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buWw41Jw4DhuqZHbsSpxq/hu5vhuqBvw5Lhu5tv4buj4bqkw4BmbyzDgMah4bqkw4BvLsOJ4bup4buJL+G7hMSp

Bài và ảnh: Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]