(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 6/3, Huyện Đoàn Tĩnh Gia và Huyện Đoàn Đại Lộc (Quảng Nam) đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên năm 2020 tu sửa nhà cho bà Lê Thị Trong, vợ liệt sĩ Nguyễn Khắc Năm hy sinh tại chiến trường tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buHT0BH4buw4buuTSNH4bugP0Dhu7BHMCJXQOG7rEcw4busTUDhu6xHQOG7rsOZQEcwMUcgw6FNR0Dhu6xPR+G7oOG7rCNH4bqhPkfhu7bhu67FqDBHIMOdR+G7rMSDRyDhu65A4busRzDDk+G7rkfhu6Dhu6zhu67hu6RARzAiNzxA4buwRzBZQOG7rEfhu6sxw5JA4buwR+G7l03hu7jDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hu61OQOG7sEfEqC/DjEVHbzHEg8WoQEdmI09AR+G7r8OdQOG7rEdu4buuTUfhuqFPR28xxIPFqEBHZiNPQEdmw5Phu65H4buZLOG7oEfhurrhu6sxw5JA4buwR+G7l03hu7jhurxHUeG7jEcwLkfhu6Dhu6w44bugRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEfhu6A/QOG7sEcwIldA4busRzDhu6xNQOG7rEdA4buuw5lAR0Dhu47hu7hHw41Iw41IRzAxRyDDoU1HQOG7rE9H4bug4busI0fhu55PR+G7mcOZR+G7r+G7rFhH4buvIiNA4buwRUfhuqE+R+G7tuG7rsWoMEcgw51H4buX4buwMcSD4buoQEfhu5Phu6zDleG7oEfhu5fhu47hu7hH4busxINHIOG7rkDhu6xHMMOT4buuR+G7oOG7rOG7ruG7pEBHMCI3PEDhu7BHMFlA4busR+G7qzHDkkDhu7BH4buXTeG7uMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL8ONSElIL+G7iktQSUhMSMOMSEgw4buKSsSoxKjhu4pKSeG7tknDieG7slvhu7BGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu4M/QOG7sEcwIldA4busRzAxRyDDoU1HQOG7rE9H4bu2T0cgYUddMcSDw5lAR+G7sD1bR+G7oDVNRzAxLuG7rkcwIlVH4busTeG7rkfhu6wxxIPFqEBH4buvw51A4busR27hu65NRy1HZsOT4buuR+G7mSzhu6BFR+G7oD9A4buwRzAiV0Dhu6xHMOG7rMavR+G7rOG7rsWoQEcwV0Dhu6xH4bugw5Lhu7hFRyBhRzAi4buuR+G7lEBH4bugNU1HMOG7rOG7pEfhu6zFqEcwIlVH4bqhKeG7rkdA4busw6BA4buwR0Dhu7A3POG7rkdR4buMR+G7oD1H4bugP0Dhu7BH4bqhKeG7rkfhu6BO4bug4busR+G7uMOTQOG7sEVHMFdA4busR+G7oMOS4bu4R+G7tOG7pDBHQOG7sOG7rMOdTUfhu7Dhu67DoE1HUSNPQEfhuqHhu67DmUBHMOG7rE1A4busR0Dhu67DmUBH4busTeG7rkdRKEBH4bqhWMOJR+G7rU0xR+G7rChAR0lHMOG7rE5A4buwR+G7tOG7rHvhu65H4bugP0Dhu7BHMDFHIMOhTUVHMCI3KeG7oEcgYUfhu6Dhu6w4QOG7sEfhu7Thu67hu6RAR+G7oDVNR1HDk+G7rkdQ4buuxahAR+G7tuG7jEDhu6xHUcOTI0fDo+G7jEfhu4NO4bugR+G7rShAR+G6uuG7r8OdQOG7rEdu4buuTeG6vEUw4bus4buUQEdA4bus4buUQEfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEfhu6AzQOG7sEdRP0Dhu7BHUcOSI0dRI09AR+G6oeG7rsOZQEcw4busTUDhu6xHQOG7rsOZQEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHw6Phu4xFR28xxIPFqEBHZiNPQEfhu6/DnUDhu6xHbuG7rk1H4bqhT0dvMcSDxahAR2YjT0BHZsOT4buuR+G7mSzhu6BHUeG7jEcwLkfhu6Dhu6w44bugR+G7tuG7qEfhu55PQEfhu7Dhu65NI0fhu6A/QOG7sEcwIldA4busR+G7oOG7rCNH4buw4buuTUdRV0Dhu6xH4bueT0fhu5nDmUfhu6/hu6xYR+G7ryIjQOG7sMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buXw5Thu7hHMCIjQOG7sEfhu6Dhu6wxIeG7rkfhu6BO4bugR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR+G7rDd7QOG7sEc4QOG7sEfhu7ThurNHQOG7rsWo4bu4R8SoSEdA4buO4bu4R+G7tOG7pDBHQOG7sOG7rMOdTUfhu6/DnUDhu6xHbuG7rk1HLUdmw5Phu65H4buZLOG7oEVHMDEu4buuRzAiVUfhu6xN4buuR+G7rDHEg8WoQEdR4buMRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHMOG7rOG7juG7uEfhu6wq4buuRUcw4buQQOG7sEddMU9H4bugTuG7oEfhu7Dhu65NR1FXQOG7rEfhu6Dhu6xWQOG7rEcgTuG7oOG7rEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BH4busTeG7rkfhu6wxxIPFqEDDiUfhu68uQOG7sEfhu7Dhu65ORzAiWEfhu6BO4bugR+G7oD9A4buwRzAiV0Dhu6xFR1vhu6zGoEBH4bqh4buuxajhu6BHMOG7rE1A4busR0Dhu67DmUBH4bu2T0dKSEcwIuG7rsWoMUdRO0Dhu7DDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+w6JA4busR+G7rzHhu5RAw4ovW+G6vg==

Anh Tuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]