(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa phải tăng cường công tác đào tạo vận động viên (VĐV) kế cận đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bộ môn bắn súng Thanh Hóa còn phải vượt qua những khó khăn do thiếu súng, đạn cho tập luyện và thi đấu. Đây vẫn là nỗi trăn trở của các xạ thủ xứ Thanh nhiều năm nay.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7gmTGocOg4buveMahb8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoC3DoOG6ouG6rcOgxqHDusOyw6B24butY8ahw6B24butxrDDoHbDs8OyxKl3w6Dhu694xqFvMMOgZ+G6qcahNS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2JUHhuqXDoOG7q8Oz4bqrw7LDoHZjxqFvw6Dhu4Xhu7fhu6fGoW/DoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5vDoOG6ouG6v8ahw6BndMahb8Og4bqiw7Lhu4nGocOgMyVHJTTDoOG7mcSpw6Dhu4Xhur/GocOgZ+G6p+G7q8Og4bu5xqFvw6Dhuq7hu4l3w6Dhu4XDqnfDoOG7heG7s+G6pcOgb8Oy4bqlw7LDoGfhu5vhuqnGocOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7l+G7pcOyMMOg4buDdMOg4buXccahw6Dhu4NkxqHDoOG7r3jGoW/DoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhu6PGocOg4burw7PhuqvDssOg4bqi4bu3xal2w6Dhu7F34bqlw6DGocOz4bqgxqFvw6Dhu5nDs+G7ncOg4buZw7NjxqHDoGbhu5vDoHbDs8OyxKl3w6Dhu694xqFvMMOgZ+G6qcahw6Dhu4XDs+G7m8OgduG6v+G7q8Og4buVd+G6rmvGocOg4bqi4bqtw6B2w7PDssOgZ+G6vXcxw6BH4bq74bquw6DhuqLhu4fGocOg4buV4bqtw6DGocO6w7LDoHbhu61jxqHDoHbhu63GsMOg4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMSC4bqpw6B2w7Phu7PDoMSC4bu5w6BWw7PhuqXGocOzw6DGocOzw7Jqd8OgxqFj4buXw6DGoeG6peG6rjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoWZ2w7N34buX4buDw6DDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6t+G6oeG6o+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PhuqHDoi/huqPhurPhurNm4bqx4bqhw6Lhuq/huq/hurHhurF2w6PhurfhurXDo+G7leG6ty3huqMx4buT4burb8Ohw6DhuqXhu5V2PMOh4buCZMahw6Dhu694xqFvw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgLcOg4bqi4bqtw6DGocO6w7LDoHbhu61jxqHDoHbhu63GsMOgdsOzw7LEqXfDoOG7r3jGoW8ww6Bn4bqpxqHDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bq34bqh4bqjw6HDoC82R3TDssOgdnfhuq5sxqHDoOG7g2TGocOg4buveMahb8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoMahw7rDoOG7lcOB4buFw6DhuqLhu7fFqXbDoOG7sXfhuqXDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGocOgZuG7m8OgdsOzw7LEqXfDoOG7r3jGoW8ww6Bn4bqpxqEww6DhuqLhu4fGocOgb8Oy4bqtxqHDs8OgZ+G7t8Wp4buFw6B2w7Phuq3GocOzw6B24buN4buFw7PDoHZydsOgduG6qcOyw6Bn4bq9d8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buxd3Lhu4XDoG/DsuG6pcOgxqHDs+G6oMahb8OgxqFj4buXw6Bvw6rGocOgZ+G6u+G6rjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buCZMahw6Dhu694xqFvw6Dhu5Xhuq3DoOG7l3R2w6B24but4bubxqFvw6DGocOz4bqgxqFvw6Dhu4N0w6Dhu5dxxqHDoHbDs8Spw6Dhu5fhuqnGocOzw6Dhu4Xhu7PhuqXDoHbDs2zDoHbDs+G6peG7m8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoHbhu63hu5vGoW/DoMOzw7nGocOg4bqjw6B2w7Phur/hu6vDoOG7meG6tMOg4buxd+G6pTHDoOG7guG7icahw6Dhu4XhuqnGocOzw6DGocOz4bqgxqFvw6B2w7Phuq3GocOzw6B24buN4buFw7PDoOG7mcOz4bqnw6B1xqHDoGfDtcahw7PDoMaww6Bn4bq9d8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buxd3Lhu4XDoG/DsuG6pcOgw7Phuq3GoW/DoMahY+G7lzDDoOG7heG6p+G7hcOgxILhuqnDoHbDs+G7s8Og4buF4bu1xqFvw6BnYsOg4buF4budw6DGocOzw7Jqd8OgZ+G7ncahb8Ogb+G7neG7q8Og4bqiasOgw7N34bquw6Dhu4XDs+G7t8O5xqFvMMOgdsOz4bqtxqHDs8OgduG7jeG7hcOzw6Dhu4XDs+G7m8OgZ+G7m+G6rcahw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgduG6qcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7meG6tsOgZ+G6qcOyw6DDs3TDssOgdsOzbMOgdsOz4bql4bubw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6Bvw6rGocOgZ+G6u+G6rjHDoEfDsmzGocOgw7Phu4/GocOzw6DGocOz4bq9dsOg4buV4bqtw6B24bqpw7LDoEfhuqnDssOgw7N0w7LDoFbDs2zDoHbDs+G6peG7m8OgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4buVw6rGocOgdsOz4bu5w6Alw5LDksOSw6DGoWPhu5fDoMOj4bqh4bqj4bq1MMOg4buDZMahw6Dhu694xqFvw6BnYsOgZ2jhu5fDoOG6omrDoOG6scOgw5Phu4QlMMOgZ+G7ncahb8Ogb+G7neG7q8OgZ+G6p8ahb8Og4buZbMOg4bqi4bqt4bubw6DhuqLDtcOgduG7reG7jcOgdsOz4bu5w6Dhuq/DoHbhu5vhuq3GocOgZ+G7m+G6rcahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoEfhu5vhuq3GocOgVsOzbMOgdsOz4bql4bubw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgduG7reG7icahw6Dhu4PhuqvGoW/DoHZ1xqFvw6Dhu69k4burw6DDs3fhuq7DoOG7hcOz4bu3w7nGoW8xw6Dhu4JkxqHDoOG7r3jGoW/DoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhu7XGoW/DoGdiw6B2Qcahb8Ogb8Oy4bqtxqHDs8OgZ+G7t8Wp4buFw6DDk+G7hCXDoMaww6Bn4bq9d8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buuSOG6pMOgT+G6peG7l2jhu68ww6Dhu4Xhu7XGoW/DoMahw7Phu7fDoHbhuqnDssOg4buF4bqn4buFw6Bvw7LhuqvDssOgduG7reG7m8ahb8Og4buZw7N3w6DhuqLDgeG7hcOgR3HGoW/DoMag4bql4buXw6DhuqYxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs+G6rcahw7PDoOG7hXHGoW/DoOG7leG6rcOgZ+G6p8ahb8Ogb8Ozw7LDoMahw7Phur/GocOgxqHDs+G7t8ahb8Og4buF4bu1xqFvw6Dhu412w6DhuqXDssOg4buDw7LEqXbDoGfhu7fFqeG7hcOg4burw7Phu43huqXDoOG7r+G6pXfDoMahw7PhuqDGoW/DoHbhur3hu5fDoMOzd+G6rsOg4buFw7Phu7fDucahb8OgxqHhu53DssOgduG7reG7icahMMOg4buF4bqn4buFw6DEguG6qcOgdsOz4buzw6DEguG7ucOgVsOz4bqlxqHDs8OgZ2LDoOG7q8Oz4bqrw7LDoGdyw7LDoOG7l2V2w6DhuqLhu6XDssOg4buZw7NxxqFvw6Dhu412w6Dhu5nDs+G7ncOg4buZw7NjxqEww6B2w7PDssSpd8OgdsOzcsahMcOgR8Oqd8OgdsOy4buJxqHDoOG7leG6rcOgZ8OyanfDoOG7mcOya8ahw6B24bq/4burw6Dhu5V34bqua8ahw6B24bqpw7LDoOG7mcOzd8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buDZMahw6Dhu7F34bqnw6Dhu4Xhu7Uww6DEgndyxqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoMahb8Ozw7Lhu4nhu5fDoHbhu63hu5/GoW/DoOG6ouG6rcOgZ2LDoOG7lcO6w7LDoHbDs+G7p8OyMMOg4buZw7NxxqFvw6Dhu4Xhu6PGocOgZ+G6p+G7q8Og4bu5xqFvw6DhuqLhu6XDssOg4bqu4buJd8Og4buFw6p3w6Dhu5fhu6XDssOgw7PDsmvGocOgxqHhuqXhuq4xw6Dhu5jDs3HGoW/DoOG7hcOzw7TDoOG6ouG6v+G6rjDDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGocOg4buF4bujxqHDoMahw7PhurvGocOg4buV4buJxqHDoG/hur3hu6vDoOG7g3TDssOg4buZw7PDssOgxqHDs8OyanfDoMahY+G7l8OgxqHhuqXhuq4ww6BndMOyw6Dhu4NkxqHDoOG7r3jGoW/DoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu5V3ccahw6DGsMOgduG7reG7m8ahb8OgduG7j8ahw7PDoHbhu63huqnGoW/DoHbDs8OyxKl3w6Bn4bqpxqEww6B2w7PDssSpd8Og4buveMahbzHDoOKAnOG7gmTGocOg4buveMahb8Og4buX4bqtw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7heG7ncOgZ+G6qcahw6B2w7Phu4/DoHbDs8Oyw6Bn4bq9d8Og4buv4bql4bubw6Bn4bu3xanhu4XigJ3DoC3DoOG7heG6u3fDoMah4budw7LDoOG6onfDssOgxqHDs+G7t8ahb8Og4buV4bqpw7LDoOG7leG6rcOg4buFw7N34bqua8ahw6Dhu4Xhu53DoHbDs+G6v3Yxw6Alw7Jr4buFw6Dhu5d34bqlw6Bn4bqpxqHDoOG7q8Ozw73DoHbDs3d04buFw6DhuqLhuq3hu5vDoOG7heG6p+G7hcOgZ8O5xqHDoOG6osO1w6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7gnTDoOG7sHdy4buFw6Dhu6vDs+G7o8ahb8Og4bqi4bqtw6Dhu4J0w6Dhu4RxxqFvw6DhuqXGoTHDoCXhu4/DoHbDs8SpMMOgZ3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOgZ3TDssOgdnfhuq5sxqHDoOG7g2TGocOg4buveMahb8Og4buwd+G6u8ahw6BndMOyMMOg4buEccahb8Og4bqlxqEww6DhuqLDsmvhu4XDoOG7l3fhuqXDoGfhuqnGocOg4buFw7Phu5vDoOG7sXfhuqfDoHbhu63hu4/GocOzw6B24bq/4burw6Dhu5V34bqua8ahw6DhuqLhuq3DoHbDs8Oyw6Bn4bq9d8Ogw7Phuq3GoW/DoMahY+G7l8OgdsOzd+G6v8ahw6Dhu5XFqcOyw6DDs8O5xqHDoOG7reG6vXbDoMahw7PDsmp3McOg4buE4bujxqHDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDucahw6DhuqLDtcOgdsO0xqHDs8Og4buVw6zDoMahw7Phu7fDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlMMOg4bqi4bq9xqHDoGdqw6DGoeG6reG6rsOg4bqi4buHxqHDoOG7reG6vXbDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzaOG7m8Og4buD4bqlxqHDoMOzd+G6vcahw6Dhu5V34bqua8ahw6BndMOyw6B2d+G6rmzGocOg4buDZMahw6Dhu694xqFvw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTDDoOG6osOya+G7hcOgZ2V2w6Dhu5d34bqlw6Bn4bqpxqHDoGdiw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7g3TDoOG7l3HGocOgb+G6veG7q8Og4buteHbDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOgdkHDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo+G6ozDDoHZ34bquw6DGocOzw7Lhu4nGocOg4buFw7Phu5vDoGfEqcahw6B2w7Phu6fDssOgZ8OybOG7l8OgxqHhuq3huq7DoOG6ouG7h8ahw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOg4buF4budw6Bn4bqpxqExw6BHw7Jqd8OgxqHhuq3huq7DoGdiw6DhuqvGocOzw6DDs+G7t8awxqFvw6Dhu5nDs3HGoW/DoMahw7Phu6HDoHbhu6XDssOg4buxd+G6p8OgduG7reG7j8ahw7PDoMOzd+G6vcahw6Dhu5V34bqua8ahMMOgduG6v+G7q8Og4buVd+G6rmvGocOg4buF4buz4bqlw6Dhu4N0w6Dhu5dxxqExw6Al4bulw7LDoOG7r3LDoOG7leG7t8WpxqFvw6Bn4bqpxqHDoOG7jXbDoOG7ocOyw6DDs8Oya8ahw6B24bqpw7Iww6Dhu4N0w6Dhu5dxxqHDoOG7g3d04buFw6Dhu6vDs+G6q8Oyw6B2w7LEqXbDoOG7mcOya+G7lzDDoGdsw6Bm4bqtxqHDs8OgZ2zDoGfDssOgdsOzw7LDoGfhur13w6Dhu4Xhuqfhu4XDoG/DsuG6q8Oyw6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PDozDDoMahw7Phur12w6Dhu5Xhuq3DoG/DsuG6q8Oyw6DhuqJxw6Bnw7Xhu4XDs8Og4buxd3Lhu4XDoG/DsuG6pcOgduG7reG7m8ahb8Og4buFw7Phu7fDucahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoEfhuqnDssOgw7N0w7LDoFbDs2zDoHbDs+G6peG7m8OgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4buVw6rGocOgdsOz4bu5w6DDkibDoOG6ouG6reG7m8Og4buFd3LDssOgxqFj4buXw6DGoeG6peG6rjHDoEfDsmp3w6DGoeG6reG6rsOgZ3PGoW/DoMahb8Oz4buR4bqlw6DhuqLhu6XDssOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMSC4bqpw6B2w7Phu7PDoMSC4bu5w6BWw7PhuqXGocOzw6DhuqLhu4fGocOg4burw7PhuqvDssOg4oCcduG6v+G7q8Og4buFw7PhuqXhuq7igJ0xw6Dhu4TDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6Dhu4XDs3fhuq7hu4nGocOg4buXccahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoMOzd+G6vcahw6Dhu5V34bqua8ahMMOgduG6v+G7q8Og4buVd+G6rmvGocOgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8OgdsOz4bqtxqHDs8OgduG7jeG7hcOzw6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqnw6DGocOz4bq7xqHDoHZBxqFvw6DEguG6qcOgdsOz4buzw6Dhu5Xhuq3DoOG7reG6vXbDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGocOgduG7reG7m8ahb8OgZ8OyanfDoOG7mcOya8ahw6B2w7PDssSpd8OgdsOzcsahw6DDs8Oya8ahw6DGoeG6peG6rjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buYw7NxxqFvw6Dhu4XDs8O0w6B2w7PDssSpd8OgZ+G6qcahMMOgw7PDqnfDoMOzxKl2w6Dhu694xqFvw6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOgdsOzw7LDoGfhur13w6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7g3TDoOG7l3HGocOgw7PDsmvGocOgxqHhuqXhuq7DoOG7leG6rcOg4buveMahb8OgZ2LDoOG7heG7ncOg4oCcdnd1w7LDoGfhu6fDsuKAncOgduG7reG7icahw6Bm4bu34bulw7LDoOG7hcOzw73hu4XDoMahY+G7lzHDoOG7hMOz4bubw6BnxKnGocOgdsOz4bunw7LDoGfDsmzhu5fDoMah4bqt4bquMMOg4buXccahw6B2w7Nsw6B2w7PhuqXhu5vDoOG7g2TGocOg4buveMahb8OgZ2LDoOG7heG7ncOgxqHDs8OyanfDoHbDs+G6peG6rsOgZ3XDssOg4buF4bqrw6DhuqJqw6Dhu5V34bq/dsOgdsOzw7LDoGfhur13w6Dhu4Xhu7XGoW/DoMahw7Phu7fDoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4bqiasOgduG7reG6pcahb8OgdsOzw7LEqXbDoOG7g8O1w6B2w7PDssOgZ+G6vXcww6DGocOz4bq9dsOg4buV4bqtw6DDs2vDoHbDs3LGoW/DoOG7r3jGoW/DoC3DoGfhuqnGoTHDoCXhu4/DoOG6ouG6v+G6rjDDoOG7r3LDoOG7r3jGoW/DoMOzw7JrxqHDoMah4bql4bquw6Dhu4XDs8O0w6Bn4bqn4burw6Dhu7nGoW/DoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8OgdnLDssOgdsOzw7Jsd8OgxqHDs+G6vXYww6Dhu4Xhu6PGocOg4buV4bqpw7LDoOG7leG6rcOgZ2LDoOG7lcO6w7LDoHbDs+G7p8OyMMOg4buFw7Phu7fhuqXDoOG7mWzDoOG7heG7o8ahw6Dhu4PDtcOgw7Phu6HGoW/DoMOz4bud4buFMcOg4buE4bqn4buFw6AlRyXDoOG6ouG7h8ahw6Dhu6vDs+G6q8Oyw6DigJzhu5XDsmt3w6Dhu4XDueG7lzDDoG9k4burw6Dhu5dk4buX4oCdMcOg4buEw7nDoMOzdMOyw6Bn4bu3xanhu4XDoG/hu5/DssOg4bqi4bqt4bubw6BndMOyw6B2d+G6rmzGocOg4buxd3Lhu4XDoG/DsuG6pcOg4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMSC4bqpw6B2w7Phu7PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhu7XGoW/DoGdiw6Dhu4PDtcOgdsOzd8Ogw7PDreG7q8Og4buV4bqpw7Ixw6DDk8Oya8ahw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buZw7NxxqFvw6Dhu4Xhu53DoCVHJcOgxqHhuq3hu5vDoHbhu63hu5vGoW/DoGd0w7LDoHZ34bqubMahw6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6DhuqLhuq3DoOG7hcOzw7TDoOG7heG7ncOg4bqjw6Dhu69yw6AlRyXDoHbhu63hu5vGoW/DoGd0w7LDoHbhu63DrMOg4buxd3Lhu4XDoG/DsuG6pTHDoFbhu63hu7fhu6Xhu4XDoHbhu4/GocOzw6DDs+G7j8ahw7PDoGfhu50ww6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqMww6Dhu4N0w6Dhu5dxxqHDoGdiw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7q8Oz4buJw6Bmd+G6rmt2w6Dhu4XDs+G7s8OgduG7reG7t8O5xqFvw6Dhu5d34bqlw6Dhu694xqFvw6Dhu5fhu6XDssOg4bqi4bulw7LDoMSDw6Dhu5nDs+G7gXfDoOG7r3jGoW/DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOzw7nDsjHDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhu53DoHbDs8Spw6Dhu5fhuqnGocOzw6DGsMOg4buF4bqn4buFw6DGoXTDssOgZnfGoW/DoOG7r3jGoW/DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOzw7nDssOgxqHhu4nGocOg4bqiw7Jr4buFw6Bnw6p3w6B24bu3w6Dhu5d34bqlw6Dhu694xqFvw6Dhu5fhu6XDssOg4buV4bqtw6DDs8Wp4burw6Dhu5XhurDDoOG6ouG6rcOg4buFw6rGocOgdsOzw7LEqXbDoMaww6B2w7Phu6fDssOgZ8OybOG7l8OgxqHhuq3huq4xw6BGecOg4bqi4bq/4bquMMOg4buF4bqn4buFw6AlRyXDoMah4bql4buXMMOgxqHhuqDDoMaww6Dhu4XhuqvDoMSDw6B2d+G6rsSpxqHDoOG7heG7tcahb8Og4buv4buLw6Dhu6vDs+G6q8Oyw6Dhu4XDs8Oy4bqlw6DGocOz4bqld8Og4buvw4DDoGbDvcahbzDDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu53DoOG7heG6p+G7hcOgxILhuqnDoHbDs+G7s8OgxrDDoGd0w7LDoOG6o8Og4buv4buLw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7t3fDoHbDsuG7icahw6DDs8O5xqEww6DGocOz4bq9dsOg4buV4bqtw6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOgdsOzw7LDoGfhur13w6DGsMOg4buF4bqn4buFw6Bvw7LhuqvDssOgZ+G6vXfDoOG7leG7pcahMcOg4buE4bqn4buFw6AlRyXDoHZ34bquxKnGocOgduG7rcOsw6DhuqLhuq3DoMahY8ahb8Og4buZw7PDssSpd8Og4burw7PhuqvDssOgduG6v+G7q8Og4buVd+G6rmvGocOg4bqi4bulw7LDoOG7r3jGoW/DoOG7heG7tcOg4bqi4bqtw6DhuqLhu4fGocOgdsOzw7LEqXfDoGfhuqnGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buC4bu34bul4buFw6DhuqLhuq3hu5vDoG/DsuG6pcOyw6Bn4bub4bqpxqHDoMOj4bqhw6PhuqPDoC3DoMOj4bqhw6PhurHDoOG6ouG7pcOyw6DGocOz4bqgxqFvw6Dhuq7hu4l3w6Dhu4XDqncww6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOg4bqi4bqtw6Dhu5fDveG7hcOgdsOy4buJd8Og4buX4bulw7LDoGfhu53DoOG7leG6rcOgb8Oy4bqgw6Bn4bu3xanhu4XDoOG6osO1w6B24but4buNw6B24but4bubxqFvw6B2cuG7q8OgZ8Oqd8OgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOg4bqi4bqtw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6B2w7Phuq3GocOzw6B24buN4buFw7PDoHbhu63hu4nGocOgZ+G6vXfDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoOG7sXdy4buFw6B2xKkxw6BHbMOgw7PDsmvGocOgdsOzw4Hhu4XDoMOz4bud4bqlw6Dhu5fDveG7hcOgdsOy4buJd8OgduG7reG7icahMMOg4buDdMOg4buXccahw6Dhu4NkxqHDoOG7r3jGoW/DoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6BnYsOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buVw4Hhu4XDoOG7leG7t8WpxqFvw6AlRyXDoOG7mcSpw6Dhu4Xhur/GocOg4bqi4bulw7LDoOG7leG7ueG6pcOgxILhuqnDoHbDs+G7s8OgxqFjxqFvw6Dhu5nDs8OyxKl3w6Dhu5nDs+G6p8OgduG7rcOybMahw6DhuqLhu5/GoW8xw6BW4but4bubxqFvw6Dhu69yw6DEg+G6ocOgJUclw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6q8Og4buDdMOg4buXccahw6B2w7Phu4/DoMSC4bqpw6B2w7Phu7PDoHbhu63DrMOgxqHDs+G6vXbDoOG7r8OyxqHDs8OgxqFj4buXw6DDo+G6oeG6ocOiMcOg4buE4bqn4buFw6AlRyXDoOG7meG6tsOg4buFw4F3MMOg4buZw7LGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7l8OgxqHDs+G7t8Og4buqw7N5xqFvw6Dhu5Thu4nDoMOTd+G6ruG7icahMMOgxqBvd+G6rm3GocOgVsOz4bqtxqHDs8OgR+G6qXYww6BHw7rDoOG7luG6qcahw7PDoEfDtcahw7Mww6BW4bqpw6BW4but4bqlxqFvw6BWw7Phu7fDoOG6ouG7h8ahw6Dhu5Xhuq3DoMahw7PhuqDGoW/DoHbhu63DvcOg4buFdHbDoOG7sXfhuqXGocOgduG7reG7n8ahb8Og4buD4buJxqHDoOG7heG6qcahw7PDoMahw7PhuqDGoW/DoMahw7PhurvGocOgdnLDoHbhu63DrMOgw7PDucahw6DGocOz4bu3w6DGoG934bqubcahw6BWw7PDtcOgw5PhuqvDssOgP8SpxqEww6Dhu5bhuqXDssOgVsOzw7XDoFbDs+G7t8O5xqFvMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNsagY+G7l8Ogw6PhuqHDo+G6ozDDoOG7heG6p+G7hcOgb8Oy4bqrw7LDoGfhur13w6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6Bvw6rGocOgxqHDs+G7t8Ogw7Phu7Phuq7DoOG7g+G7ocOgZuG7m8Og4bqrxqHDs8Ogw7Phu7fGsMahb8Og4buF4buz4bqlw6Bmw7Xhu4XDs8Og4buE4buaJcOSRi3huqPDosOg4bqi4bqtw6Bn4bq74bquw6Bn4bu3xanhu4XDoMSCaOG7l8Og4buV4bqtw6Bvw7LhuqXDssOgZ+G7m+G6qcahw6BnbMOg4buF4bqn4buFw6DEguG6qcOgdsOz4buzw6DEguG7ucOgVsOz4bqlxqHDs8Og4buF4budw6Dhu6/DgcOg4buFw7N34buBxqHDoOG7g8O1w6B2cnbDoMahw7Phur12w6Dhu4XDs+G7m8OgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6PDoOG6ouG7pcOyw6DGocOzw7Jqd8Ogb8Oy4bqrw7LDoGfhur13w6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6Dhu7F3cuG7hcOgdsSpw6Dhu7F34bqlxqHDoHbhu63hu5/GoW8xw6Dhu4Thuqfhu4XDoCVHJcOg4buDZMahw6Dhu694xqFvw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4bqi4buHxqHDoOG7q8Oz4bqrw7LDoMahw7rDoOG7lcOB4buFw6DhuqLhu7fFqXbDoOG7sXfhuqXDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTDDoHbDs8OyxKl3w6B2w7NyxqHDoGdsw6Bvw7Lhuq3GocOzw6Bn4bu3xanhu4XDoMahw7PhuqDGoW/DoHbDs+G6rcahw7PDoHbhu43hu4XDs8OgdnJ2w6DGocOz4bq9djHDoOG7mMSpdsOg4buxd+G6q8Ogb8Oy4bqtxqHDs8OgZ+G7t8Wp4buFw6DhurHDoMOT4buEJTDDoOG6r8Ogw5Phu4Thu4LDoOG6ouG6rcOgw6PDoMOT4buERzDDoMSCxKnhu6vDoHbDs+G7ucOg4buD4bqlw6B24bub4bqtxqHDoGfhu5vhuq3GocOgduG6qcOyw6BPw7LhuqvDssOg4bqiccOgZ8O14buFw7PDoOG7heG6p+G7hcOg4buE4buU4buCw6Dhu4NkxqHDoOG7r3jGoW/DoOG7sXdy4buFw6Bvw7LhuqXDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo8Ojw6Dhu5fhu6XDssOgZ+G6u+G6rjDDoGfhu7fFqeG7hcOgxIJo4buXw6Dhu5Xhuq3DoOG7g+G7t+G7peG7hcOg4buFw7Phuqnhuq7DoGfhuq3DoOG7sXfhuqXGocOgduG7reG7n8ahb8OgZ2zDoOG7heG6p+G7hcOgxILhuqnDoHbDs+G7s8OgxILhu7nDoFbDs+G6pcahw7PDoMOz4bu34bulxqFvw6B24bulw7LDoOG7l8O94buFw6B2w7Lhu4l3w6Bvw7Lhuq3GocOzw6B2QcOgxIPDoMOT4buEJcOgduG7rcaww6Dhu5Xhu4nGocOgduG6qcOyw6BH4bqpw7LDoMOzdMOyw6BWw7Nsw6B2w7PhuqXhu5vDoHbhu5vhuq3GocOg4buxd3Lhu4XDoOG7lcOqxqHDoHbDs+G7ucOgw5ImMMOg4burw7Phur3GocOgZ+G6vXfDoG/DsuG6rcahw7PDoHbDs+G7ucOgw7PhuqnGoW/DoOG7heG6peG7m8OgduG6qcOyw6Bvw7LhuqvDssOgduG7rcOsw6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PDozE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhdmjEgnYt4bql4buVw7JvxqEiw6Dhu63Dsm/Ds3Ygw6E2NeG7r3bhu63hu5vGoW824buW4bqpxqHDs8Og4buE4bu34bunxqFvNS/hu6924but4bubxqFvNjUv4burNg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]