(vhds.baothanhhoa.vn) - Các trận đấu vòng 2 V.League 2022 đã khép lại với khá nhiều bất ngờ khi các ứng viên vô địch “ngã ngựa”.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur064bumxKnDrOG6vSl7KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pyl7PHt7QCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtCk/L+G7m+G7ncah4buLw6zhur06Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG6tDPhurUp4budxqHhuq/DrCnhuqXDo+G7oynhu6fEqcOs4bq9KXsp4bumJEnhuqcy4bq94buj4bqnKXs8e3sp4bqlNylow6rhuq3hu5UpaTXhur8p4bunw7Xhur8paMOqMynDrMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtClow6rhur8p4bq1M+G6tSl0w6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG7p20p4bql4buD4bq1w6op4oCcw6zhur03KcOs4bq9w7oy4oCdJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKMOi4budw6rhu6PDreG6synhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldMTDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s8MS8+IjDDols+PHt9fSLhu51bIF0xaT48LeG7m2nDrDIt4bqz4bq/w6zDqsOi4bq/w6zDqns8e3stPH0kZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKOG7psSpw6zhur0peynhu6YkSeG6pzLhur3hu6Phuqcpezx7e0Apw4zDquG6v8SR4bujKeG6s8Oj4budKcOs4bq9w7QoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdMTAoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhu5zhu4vhu5XhuqfDrGkyw6zDoinhurLhu4fDrMOqKeG6pOG7g8Osw6opKuG6s2PDrCnhu5XDqjbhur8mKeG6veG6o+G7qSnhurPDo+G7nSnDrOG6vcO0KWnDtcOsKeG7p8O14bq/KeG6teG7o8Oz4bq1KWnDs+G6vynDrOG6vXPhu5HhurUpw6LEqcOs4bq9KcOs4bq94buLNcOsKcOtcOG6tSnhuqXDqSnhuqUzw6zDqinhurM14bq/KeG6tcOqcSnDrMOqNCnhu5ptw6zhur0pSTLDrSnDjOG6vcOqZSl3w6wpKjPhu4sp4bunNMOs4bq9JiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqyw6Phu50pw6zhur3DtClpw7XDrCnDrMOqw6Phu50p4bql4buJKeG6tcOq4buBw6zDqilpNCnhurXhu6PDs+G6tSlpw7Phur8pw6zhur1z4buR4bq1KcOixKnDrOG6vSlow6rhu4kp4bud4bq/w6wp4bq1cTIp4buc4buL4buV4bqnw6xpMsOsw6Ip4bqy4buHw6zDqinhuqThu4PDrMOqKeG7ncahc8O14bq1KeG7mm3DrOG6vSlJMsOtKcOM4bq9w6plKXfDrCnDrOG6vTLhu6kp4budxqFjw6wp4bub4bqjw6wp4bum4bq/w6zDqiQp4bqk4buLNMOsKeG7l+G7o+G6o8OsKeG6tXEyKcOKSeG7pinDjOG6veG7o+G7qeG6ucOsKcOK4buj4bupKcOK4buLNMOs4bq9KeG6s3PDteG6tSnhu6c04buLKeG7ncah4bqvw6wp4bqlw6Phu6Mp4bqlxIPhu6Mp4bud4bq/Y8OsKeG7ncahY8OsKeG7m+G6o8OsKcOsw6o0KeG7neG6v2Thu5Up4buc4buL4buV4bqnw6xpMsOsw6Ip4bqy4buHw6zDqinhuqThu4PDrMOqKeG7p8O14bq/KeG7neG6v8Osw6op4budw6rEg8OsKeG7ncO6KeG7neG6v8OsKcOqc8O1w6zhur0p4budw7Xhur8p4bq1w6rhur9kw6wp4budw6o5w6zhur0kKeG7luG7o2Qpw4zhur1q4bq1KcOKNuG6vynhuqU3KWjDqsOgw6zhur0p4bql4buDw6zDqinhu5fhu6Phu6lk4budKeG7neG6o8OtKeG6s2HDrOG6vSnhu5XDqjIp4bq9w6rhur8p4bqzNMOsKeG7m+G6v2Phu6Mp4buVw6rhurHDrSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s8MS8+IjDDols+PHtdezDhu517PDxdaVst4bubacOsMi3hurPhur/DrMOqw6Lhur/DrMOqezx7ey08PiRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bumxKnDrOG6vSl7KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pyl7PHt7QCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOsONw7Phu50p4buabcOs4bq9KUkyw60pw4zhur3DqmUpd8OsKeG6pcSD4bupKeG7ncOqMsOtKeG7p2rDrOG6vSnhuqU3KeG7ncOqw6Phu50p4bqzNeG6vynDrOG6vTLhu6kp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53GoeG6r8OsKeG6pcSD4bujKeG7neG6v2PDrCnhuqVz4buR4bq1KeG6tcOq4buP4bq/KeG7ncahY8OsKeG7m+G6o8OsKcOsw6o0KeG7kynDreG7oTIp4bq94bq/NuG6vynDrDThu6kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOMw6rhu6XDrOG6vSnhu51z4buTw6zhur0pw61q4bq/KeG6tcOq4buj4bupZcOsKeG7m2Ipw6Lhurkpw6I0w6zhur0p4bq1w6rhu4sp4bqlw7Phur8p4bq1w6pxKeG7m+G6o8OsKeG7puG6v8Osw6o9KcOsw6pzw6zhur0p4buc4buL4buV4bqnw6xpMsOsw6Ip4bqy4buHw6zDqinhuqThu4PDrMOqKeG6pTcp4bq1w6rhu4sp4budw6rDo+G7qSnDqmopaMOqbcOs4bq9KeG7lcOqNuG6vylpNCnhuqXDs+G6vynhurPhu4nDrOG6vSnDouG6uSnhurPhu4Mp4bqlM8Osw6op4bqzNeG6vyQpw4pJ4bumKcOM4bq94buj4bup4bq5w6wp4bqkdOG6tSnhu5zDqjnDrOG6vSnhu6c0KeG6tTPhurUpw6pq4bq1KeG7ncahxKkp4bqlNynhurXhu4kpeynhurM0w6wp4budw6o5w6zhur0p4bqlw6kpaTTDrSnDrGPDrCnhurXhu6PDs+G6tSlpw7Phur8pw6zhur1z4buR4bq1KcOixKnDrOG6vSnDo8OsKeG7nXPhu5HDrOG6vT0p4bqlM8Osw6op4bqzNeG6vynhuqXDs+G6vynhurXDqnEpw6zDqjQp4buabcOs4bq9KUkyw60pw4zhur3DqmUpd8OsKcOs4bq9MuG7qSnhu5014bq/KeG7mzThu4spw6rhu6Phu6ll4budKeG7m+G6o8OsKeG7puG6v8Osw6okPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXTBd4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PDEvPiIww6JbPjx7Ins84budMTwiPml7LcOqMuG6vWktw6oy4bud4bq/w6zDqns8e3stPj4kZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKOG7psSpw6zhur0peynhu6YkSeG6pzLhur3hu6Phuqcpezx7e0Apw4zDquG6v8SR4bujKeG6s8Oj4budKcOs4bq9w7QoKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdMF0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhurRtw6zhur0p4buUw6pz4buRw6zhur0pKjPhu4sp4bunNMOs4bq9Jinhu6c0KeG6tTPhurUp4bqlb8Os4bq9KeG6pcOz4bq/KeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnigJzDrMOqNeG7nSnDrMOqxKky4oCdKeG7p8O14bq/KeG7ncah4bqvw6wpw6rEqTIpPC08KeG7ncOqdCnDqjLhur8paeG6v2PDrCnhu53hur9k4buVJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjcOz4budKeG6s8Oj4budKcOs4bq9w7QpaMOqM+G6tSnhuqXhu4kpaTQpw600w6wp4budxqHhu4fDrMOqKcOi4bq/4bq5w6wpaMOqMynDrMOqNeG7nSnDrMOqxKkyKeG6tXEyKcOK4buLNMOs4bq9KXfDrMOqKeG6vOG6vzIpSTLhur8p4budxqFzw7XhurUpw4pvw6zhur0pSWbDrMOqKcOKNCnhu5xmw6zDqinhu53GoWPDrCnhu5vhuqPDrCnDrMOqNCQp4bq0M+G6tSnDrOG6vW3hur8p4bubMuG7iynhu53GoeG7i8Os4bq9KeG6pcOz4bq/KcOq4buHw6zDqinhurVxMinDiuG7izTDrOG6vSl3w6zDqinhurzhur8yKUky4bq/KeG6tcOqczIp4budw6rDqSnDquG6v2XDrCnhuqVz4buR4bq1KeG7lcOq4buLw6zhur0p4bqlw7Mpw6zDqnMpaOG7sSnhu6dqw6zhur0kKeG6pOG6o+G7qSlpNCnDrOG6veG7o+G7qWPDrCnDrMOq4bqjw6wpaMOq4bq/ZMOsKeG6tTPhurUpw6pq4bq1KeG7ncahxKkp4bq1cTIpw4pJ4bumKUjhu4Uy4bud4bq/4bubMmgp4bq1w6pzMinhurXhu4kp4bqzNMOsKeG7ncOqOcOs4bq9KcOsNOG7iynhurXDquG7iynDouG7oSnDqmop4bub4buTKcOq4bul4bujKcOtw7Phu50pw6o0w6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7neG7izTDrCnhurUz4bq1KcOs4bq9beG6vynhu5sy4buLKeG7mzPDrOG6vSnhurVxMinhuqXDs+G6vynhu53hu6Phu6nDqcOsKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60pw6rhur9lw6wpw6wy4bupJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97ezwxLz4iMMOiWz48eyA8XeG7nT57PCJpIC3DqjLhur/hu5XDquG7i8Os4bq9LcOsMsOtw6Lhur/DrMOqezx7eyRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bumxKnDrOG6vSl7KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pyl7PHt7QCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOsOKNuG6vynhu5TDqsSpw6zhur0pKjPhu4sp4budxqE5w6zhur0mKeG7m8O1w60p4budxqHhu5Mp4budw6o0w6zDqinDrOG6vcO6MiltKeG6tXEyKeG6veG6vzbhur8p4bunw7Xhur8peynhu53GoeG6r8OsKeG7ncOqOcOs4bq9KWnhur9jw6wp4bud4bq/ZOG7lSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucxqHhu4vDrOG6vSlow6rhur8p4bql4buJPSnhurXDquG6v2TDrCnhu53DqjnDrOG6vSl7LT4p4budxqFjw6wp4bub4bqjw6wpw6zDqjQp4budxqFzw7XhurUpw4wyw60p4bqk4buDw6zDqinhuqU3KeG6veG6v+G7n+G7lSnDijbhur8p4buUw6rEqcOs4bq9KeG6pcOz4bq1KeG6tcOq4bq/ZMOtKcOs4bq9beG6vynhuqXEg+G7oynhu6fDteG6vyl7KeG7ncah4bqvw6wp4budw6o5w6zhur0paeG6v2PDrCnhu53hur9k4buVJClIw6ptw6zhur0p4buX4bujMylvw6wpNOG7iynhu53GoWPDrCnhu53DquG7gynhu53GoXPDtMOs4bq9KeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnDrMOqc+G7kcOs4bq9PSlpNeG6vynDrcOj4budKcOsw6rhur/EkeG7oynhu53GoXAp4bq1w7Phu509KeG7neG7o+G7qSnhu6fhuq/hu6kpw6Jzw7Xhur8p4bqzNMOsKeG7nTLhu6kpw6rhu6PDo8OsKWnhu6Phu6llw6wp4bq1cTIpw4pJ4bumKeG6tMOq4bujKeG6pOG7h8Osw6opw4zhur3DquG6v2PDrT0p4bqlw7Phur8p4bq1w6pxKeG7m+G6o8OsKUk14bq1w6op4bucxqEy4bupKeG6pTLDrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6opw6Lhur/hurnDrCnDrcOz4budKeG6s8OzKcOtw6Hhu50pw6rhu4s0w6wp4bud4buLNMOsKcOtw7Xhur8p4bunNCnDqmop4bqlc+G7keG6tSnGsOG6p8OtKWk0KeKAnMOs4bq9w7oyKW3igJ0p4buTKcOt4buhMinhur3hur824bq/KcOsOMOtKcOsMuG7qSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfX3hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s8MS8+IjDDols+PHswfT7hu519XTFpey0g4bqnIOG6tTAyPD4+w6JbfeG6u1s+w6Iyw6JdeyRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bumxKnDrOG6vSl7KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pyl7PHt7QCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19fSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG7lMOqMinGsOG6p8OtKeKAnOG7neG6vynhu6fhur/igJ0p4bqz4bqrKeG6tcSp4bq/KeG6tXEyKeG7ncahasOs4bq9KeG7nTThur8p4bucxqHEg8OsKeG6pOG7h8Osw6op4bucw6rhu4PDrMOqKeG6veG6o+G7qSnhu53GoTLDrMOqKeG6tTfhur8kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7psSpw6zhur0p4bqlw6Phu6Mpw6w04bupKeG6tcSpw6wp4bq1w6p0w6zhur0paOG6v2TDrCnhu6fhur9l4bq1KeG7ncahasOs4bq9KeG7nTThur8p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7nMahxIPDrCnhuqThu4fDrMOqKeG7nMOq4buDw6zDqinigJzhurPhuqsp4bq1xKnhur/igJ0p4budc8O14bq1KeG6szTDrCnhu53DqjnDrOG6vSnhurVxMinhuqXDs+G6vynDijbhur8p4buUw6rEqcOs4bq9KeG7kynhu5XDquG7n+G7nSkiMCnhu6c04buLKWlzw7Xhur8pw4wyw60p4bqk4buDw6zDqinhu5sy4bujKWjDquG6vynGsOG6p8OtKWk14bq/KcOq4buHw6zDqik2w6zDqilpNMOtKeG6tcOq4bqvw60p4budxqFjw6wpw600w6wpw6rhu4fDrMOqKWnDtcOsKeG7kynhu5vhuqPDrClJNeG6tcOqKeG7nMahMuG7qSQp4buUw6oyKcaww7kpaeG7qynhurVxMinhu53GoWrDrOG6vSnhu5004bq/KeG7nMahxIPDrCnhuqThu4fDrMOqKeG7nMOq4bq/w6zDqilpNCnhuqXhur/EkeG7oynhurXDqnMyKeG7nXXDrOG6vSnGsDbhu6kpxqEyKeG7nXUp4budxqFzw7XhurUp4budw7Xhur8pw6wy4bupJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKT59XSLhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s8MS8+IjDDols+PHsxXSDhu50xXVsgaT4t4bqzMsOs4bq9Lcaw4bqn4buVLcOqMsOs4bq9LeG7py1p4bqnMuG6vSRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bumxKnDrOG6vSl7KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pyl7PHt7QCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bqzw6Phu50pw6zhur3DtCgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKD59XSIoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOMw6rhu6XDrOG6vSnhuqXhur/DqcOtKcOsw6rDo8OsKeG7ncahY8OsKeG6pTcp4bql4bqnw60paTXhur8p4bubw7opw6rDo+G7lSnDouG6t8OsPSnhu6lk4bujKeG7nW4p4bqzw6Phu50pw6zhur3DtD0paMOq4buJKWlzw7TDrOG6vSnhurXDquG7iynhur3hur824bq/KeG7piRJ4bqnMuG6veG7o+G6pynDrDjDrSnDrDLhu6kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVd+G7o+G7ncOq4buLxqEoOj/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9OsONNcOsw6op4bq0c8O0w6zhur0/L+G7m+G7ncah4buLw6zhur06Py/hu5U6

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]