(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện đại hóa diện mạo đời sống khu vực nông thôn là một quá trình đang diễn ra và là một đòi hỏi tất yếu hiện nay. Song, cũng bởi sự thay đổi chóng vánh của cuộc sống hiện đại, đã và đang đặt không ít nếp nhà cổ trước câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại”.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhurPhu4DDmeG6piThu6zDmuG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6piQjw5nDmsag4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoOG6pk7DneG7nOG6pj3hu7DDmsag4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqm4bu04bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDDquG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nOG6puG7muG7pOG6uuG6pk3hu5zhu5LDmuG6plXhur7DmeG6pk7DneG7nOG6pj3hu7DDmsag4bqmU+G7miXhuqY+KEzhuqbDmuG7qsOaxqDhuqYk4bua4buqw5rhuqZUw4rhuqZV4buuJOG6pkAl4bq84bqmJCPhu57DmuG7muG6pk7hurrDmsag4bqmTeG7nOG7lMOa4bqmI+G6uuG6pj7DiuG6plTDiuG6plXhu64k4bqmTuG7puG7nOG6puG7msav4buc4bqmJMOMJOG6plvDlCXhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6psOa4bq6W+G6oOG6puG7m8OZw5rGoMOA4bqmTDvDmsag4bqmS+G7tOG7nOG6pj0o4bqmJOG7muG6ulvhuqZOVuG7nOG6pkzhu5rhu6TDmsag4bqmPuG6vMOa4bua4bqmTDrhurrhuqZMJeG7rkzhuqY94buww5rGoOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nMOA4bqmTuG7huG6pj7DiuG6pk7hurrDmsag4bqmTkck4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu6Ik4bqmw5rDlOG7uOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6piQjLFlM4bqmTMONJeG6puG7msav4buc4bqm4oCcJOG7rMOa4bqmJOG6vuG7nOG6puG7muG6ulvhuqZT4bua4buqw5rGoOG6piThu6zDmuG6piThur7hu5zigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqRNJOG7miVVS+G6puG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qOG6qOG6qi/huqjhurhFTeG6qOG6qEThuqhF4bqo4bqoJENFRcSQVMSQ4bqgUuG7uMag4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bqz4buAw5nhuqYk4busw5rhuqbDmuG7msOK4bqmTFbhuqYkI8OZw5rGoOG6pn3DjVvhuqZNKMOaxqDhuqZOw53hu5zhuqY94buww5rGoOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6puG7tOG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurBpw4rDmsag4bqmTFbhuqbhuqXhu6rDmsag4bqm4bubWMOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOs4buaw4rhuqbhu7ThuqYt4bqmw5rhu5os4bqmU+G7mkjDmsag4bqmTuG7oMOa4bua4bqmTDrhurrhuqZM4bq8TOG6psOa4buaw4rhuqbDmsag4bua4bucw5XDmuG6pkwuJeG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6pi3huqZT4bua4buqw5rGoOG6pk5Yw5rhuqYk4buaJeG7isOa4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqZT4bucw5TDmuG6piQjKkzhuqbhu5rhurpb4bqmU8OUJOG6pkzDjCXhuqY+4buIJOG6pkzhu5rDjCTDgeG6plXDiuG6pj3DjSXhuqZ94bq64bqm4buaWMOaw4DhuqbDmuG7pOG6plTDiuG6plXhu64k4bqmTeG6vsOaxqDhuqYk4buaLkzhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6ThurrhuqY+4buIJOG6pkzhu5rDjCThuqbGoOG7nMOKJeG6psag4buc4bq84bqmJCPhu6DDgOG6pkzhu6ThuqZT4bua4buA4bqmw5rhu4LDmsag4bqm4bu44bua4buAw5rhuqbhurzDmuG7muG6psOa4bua4buc4buQJeG6plPhu5rhu6LhurrhuqZM4bq+w5rhu5rhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6ThurrDgOG6pn3hu4bhuqbhu5rhu67hu5zhuqY+w4rhuqYk4buaxKhV4bqmVTHhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwacOKw5rGoOG6pkxW4bqm4bql4buqw5rGoOG6puG7m1jDmuG6pk4s4buyTOG6pkvhurrDmeG6pkvFqEzhuqZLw5XDmuG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pkzhurzDmuG7muG6psOaKuG7nOG6piThu5rDjOG7uOG6pj7DiuG6pj3hu6rDmsag4bqmw63hu4bhuqZAJVvDlMOa4bqmVCVbw5TDmsOA4bqmJOG7muG7ilXhuqYk4bua4bue4bqmVMOd4buc4bqmTuG7rMOaxqDhuqY+xajDmsag4bqmw5rGoMOKw5rhuqbDmuG7glXhuqDhuqbhu5vDjSXhuqZLw5XDmuG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pksuTOG6piQsw53Dmsag4bqmI8OVJeG6pkw7w4DhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmTMOZw5rhuqbDmsag4buo4bqmw5rhu5rGr+G6puG7msOS4bu44bqmTOG7muG6vlvhuqZNxahM4bqmw5rGoOG6usOaxqDDgOG6pk0sw53Dmsag4bqmw5rhu5os4bqmPkrDmuG6plTEqMOa4bqmU+G7miXDjCThuqZNw4wl4bqmJOG7okzhu5rhuqZMOuG6uuG6psOa4buaPMOaxqDhuqYk4bua4bq8w5rGoOG6psOa4buCVeG6psOZRsOa4bqmVeG7nsOa4bua4bqmTSxZ4buc4bqmTuG6vsOa4bqmS8OZVeG6oOG6puG7p8OK4bqmw5pY4buc4bqmTOG6vMOa4bua4bqmTFbDmsag4bqmS+G6vkzhuqZVw4ol4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pj5Kw5rhuqZT4buaw5Phu7jhuqbhu5rDneG6pkw64bq64bqmw5rhu5o8w5rGoOG6psOaxqDhu6rhu5zhuqbDmuG7msOK4bqmTFbDgOG6pk0sw53Dmsag4bqmw5rhu5os4bqmPkrDmuG6plThu4TDmsag4bqmTsWow5rGoOG6pj7hu6rhuqY94buw4bqmJCPhu4pV4bqmJOG7okzhu5rhuqZMOuG6uuG6plThu6BM4bua4bqmPSnDgOG6pkw64bq64bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmPsOK4bqmTDrhurrhuqZOw53hu5zhuqbDmsagLMOd4buc4bqg4bqmw6zhu5o8w5rGoOG6pkzDmcOa4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk7hu4bhuqY94bucw5rhu5rhuqYj4bq6w4DhuqZUWcOa4bqmVMOVw5rhuqY+w4rhuqZT4bua4buqw5rGoOG6puG7oiThuqZO4buG4bqmTuG7nOG6piPhurrDgOG6piThu5rDmeG6vCThuqZUW+G6plPhu5rGr+G7nOG6pkzhurzDmuG7muG6pkxWw5rGoOG6plTDisOaxqDhuqDhuqbhuqXhu5jhuqZT4bua4buc4bqmTuG7huG6pkzhu5rhu6zDmuG6pkzhu5rDjcOa4bqmVcav4buc4bqmxqDhu7Dhu5zhuqY+WeG7nOG6psOa4buaPMOaxqDhuqYsWUzhuqY+xajDmsagw4DhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmVMOZ4bqmJMOZ4bq6w5rDgOG6psOa4buaPMOaxqDhuqbhu5pYw5rhuqYk4buaJeG6usOA4bqmJOG7muG7nuG6pkzhu6ThuqbDmsagLMOd4buc4bqmVOG6vuG7nOG6plVY4bqmJCPhu7ThuqY+4buQ4bqmTSxZ4buc4bqmVeG6vOG7nOG6puG7muG7nMOVw5rhuqbDmuG7msOKw4DhuqbDmljhu5zhuqYkw4xV4bqmS+G7nsOa4bua4bqm4bu44buaw5nDmsag4bqmTuG6usOa4bqmS0bDmsag4bqmJCNP4bqmxqDhu5zhu4DDmuG6pk3hu6DhuqZVw4rhuqZM4buaLuG6uuG6pk4ow5rGoOG6pkzhu4DhuqZAJeG6usOa4bqmw5rhu5zhu5JV4bqmPuG7kOG6psOa4buaw43DmuG6pj3hu5zDmuG7msOA4bqmPuG7kOG6piThu5rDlOG6psag4bucWeG7nOG6pkw64bq64bqmTOG7muG6uuG6puG7qsOaxqDhuqZV4buew5rhu5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6xGVeG6piQjw5nDmsag4bqmVOG7psOaxqDhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6piQj4buM4bqmw5rhu4LDmsag4bqmTuG7rsOaxqDDgOG6plTDisOaxqDhuqZMVuG6puG6peG7qsOaxqDhuqbhu5tYw5rhuqbDmuG7mizhuqZV4buuJOG6psOaw5Mk4bqmSyok4bqmJCPhu4pV4bqmVUdM4bqmJCPDlcOa4bqmSy5M4bqmJCPhurrDmuG7muG6pj3hurzDmsag4bqmVcOKJeG6oOG6puG7neG7msOU4bqmw5rhu5osw5rGoMOA4bqm4bu44bua4bui4bq64bqmPeG6uiXhuqY+4buM4bqmS+G7nsOa4bua4bqmW8OVw5rhuqbDjFvDgOG6plTDisOaxqDhuqZMVuG6pkw7w5rGoOG6pk7hurrDmsag4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmTuG7sOG7nOG6plVHJOG6pj5Z4buc4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu6Ik4bqmTMONJeG6pkzhu5olW+G7ksOa4bqmTsOd4buc4bqmPeG7sMOaxqDDgOG6pj7hu5DhuqbhurrDmuG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7DiuG6pkzhu4DhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoOG7muG7oEzhu5rhuqZUXeG6psag4bucPOG6uuG6pkvhu4DDmeG6piThu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pkxW4bqmPlnhu5zhuqZ9w41b4bqmTSjDmsag4bqmTOG6vOG7nOG6plVZ4buc4bqg4bqm4bql4buk4bqmTDvDmsag4bqmVMOK4bqmPsOMw5rhuqZO4buQ4bqmTuG6usOaxqDhuqZORyThuqYj4bq64bqmJCPDmcOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6pkvhu4DDmeG6pj7hu5LDgOG6pkvhu4DDmeG6piThu6zDmuG6pj7DiuG6puG7uOG7muG6vCThuqbhu5olW+G6psag4buc4bq84bqmJCPhu6DhuqZMOuG6uuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmsag4buq4buc4bqmw5rhu5rDiuG6pkxW4bqmTOG7pOG6plThu6BM4bua4bqmPSnhuqbhu5rDisOaxqDhuqYkI+G7glXhuqbDmuG7glXhuqDhuqbhurPhu7Thu5zDgOG6pkzhu5pQ4bqmU+G7muG7nOG6pkzDmcOa4bqmw5rGoCzDneG7nOG6piThu5rGr+G6uuG6plXhu4bDmuG6pk4s4buyTOG6pkzhurxM4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqY+4buIJOG6pkzhu5rDjCTDgOG6piThu5rhu57huqZT4bua4buc4bqmw4xb4bqmw5rGoCzDneG7nOG6piThurrhuqZVWeG7nOG6pkzhu6ThuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOaw4DhuqYkw41V4bqmJOG7msOUw4DhuqZVw5nDmsag4bqmVSXhu7DDmuG6pj7DiuG6plPhu5rhu4DhuqbDmuG7gsOaxqDhuqZO4buY4bqmTOG7muG7glXhuqZUw5nhuqZOw53hu5zhuqY94buww5rGoOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6puKAk+G6piThu5zDmuG7muG6piThu5rhu4rDmuG6oOG6puG7p1nhu5zhuqZL4buAw5nhuqYk4busw5rhuqbDmuG7msOK4bqmTFbhuqZMO8OaxqDhuqY+4buIW8OA4bqmJOG7muG7iCThuqZT4bua4buk4bqmTuG7mOG6plvDlSXhuqZM4buKJeG6pj7DiuG7nOG6pkvhurrhuqYk4buaw5Thuqbhu5rhu5LhuqZMJsOaxqDhuqY94bucw5rhu5rhuqY94buww5rGoOG6pk0sWeG7nOG6plXhu64k4bqmVeG6vOG7nOG6psOa4buaw4rhuqZM4bua4buIJOG6puG7msOS4bu44bqmPsOK4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZVw4xb4bqm4bu44buaJuG6puG7muG7suG7uOG6pj5Z4buc4bqmVOG7sOG7nOG6pj3hu7DDmsag4bqmTDrhurrhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJCPhu4zhuqDhuqbGoeG7rOG7nOG6pj0o4bqmVOG6vkzhuqZU4buow5rGoOG6pkw64bq64bqmw5rhu5o8w5rGoOG6psOaxqDhu6rhu5zhuqbDmuG7msOK4bqmTFbhuqbGoOG7nDzhurrhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmU+G7nOG7mCXhuqZT4bucw5TDmuG6piQjKkzhuqZVWeG7nMOA4bqmTOG7mkjDmsag4bqmU+G7muG6vEzhuqbDmsOKw5nhuqZV4buuJOG6pksuTOG6piQj4bq6w5rhu5rhuqZT4bucw5TDmuG6piQjKkzhuqZM4bua4buE4bu44bqmPuG6vOG6pkw74bqmLeG6plVZ4bucw4DhuqZT4bua4bucw5TDmuG6psOaxqAsw53hu5zhuqbDmuG7muG7nsOa4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZT4buaxq/hu5zhuqbDmuG7mi5M4bqmVeG7hCThuqDhuqbDrVnhu5zhuqZOw41b4bqmw5rhu5rDjCTDgOG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6puG7o+G6s8Osw6LhuqYkUMOa4bua4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pk7hu4bhuqbhu7jhu5rDleG6pk0lW+G7kiThuqbhuqXhu5DhuqZMLFjDmsag4bqmTuG7kOG6puG6vMOa4bqmw6zGoOG7muG7nMOVw5rhuqZMLiXhuqZL4buAw5nhuqYk4busw5rhuqY+w4rhuqbhu7jhu5rhurwk4bqm4buaJVvhuqbGoOG7nOG6vOG6piQj4bug4bqmVMOKw5rGoOG6pkxW4bqm4bql4buqw5rGoOG6puG7m1jDmsOA4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6psOqw4pV4bqmxqHhu6zDmsagw4Dhuqbhu53hu5Xhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmw4Mk4bq+4buc4bqm4buXJVvDlCThuqZO4bugw5rhu5rhuqY94buw4bqm4bqo4bq4w4nhuqwv4buX4bqlLeG7o+G6s8Osw6LhuqbDmsagw4pb4bqm4bqqLcSQLeG6quG6rOG6quG6rMSC4bqg4bqmw6pb4bqmPsWow5rGoMOA4bqmTsONW+G6pj3hu47huqZUw4rhuqZV4buuJOG6pkssWUzhuqYk4bucw5TDmuG6plVZ4buc4bqmPsOK4bqmJOG7mihM4bqmPSjhuqbhu5o8JeG6puG7muG7nOG7kiXhuqYkI8OZw5rGoOG6pj7hu5zhu5JM4bqmS+G7gMOZ4bqmJOG7rMOaw4DhuqZL4buAw5nhuqY+4buS4bqmVMOKw5rGoOG6pkxW4bqm4bql4buqw5rGoOG6puG7m1jDmsOA4bqmTkdM4bqmS+G7nOG7kiThuqZUw4rhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoOG7quG7nOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6pi3huqZV4buuJOG6puG7uOG7mi5M4bqm4bua4buy4bu44bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmxqDhu5zDiiXhuqbGoOG7nOG6vOG6piQj4bug4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSPDmcOaxqDhuqY9KOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmw5rhu6Thu5zhuqZM4buaJcOaxqDDgOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6pkzhu6ThuqY+4bug4bqmJOG7msOU4bqmPuG7quG6pkwmw5rGoOG6pkAl4bq6w5rhuqYkI8Wow5rGoOG6oOG6puG6s+G7tOG7nOG6pj7hu4hbw4DhuqY9KOG6plXDjCThuqZMw43DmuG6pk7hu7Dhu5zhuqY94buO4bqmfeG7gFvhuqYj4bq64bqmw5rDlCXhuqZORyThuqZVP0zhuqYk4bucw5Ul4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5ThuqZVw4rhuqYk4bq8TOG7muG6piPDneG7nOG6plXhu6rhu5zhuqYkIyzDncOaxqDhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6ThurrhuqDhuqbhurXhu5rhu6LDmuG7muG6pj7hu57huqZU4buO4bqmTuG7pMOA4bqmVcOK4bqm4oCcVOG7nMOa4bua4bqm4bua4busw5rigJ3huqZMOuG6uuG6psOa4buQw5rhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6Thurrhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqm4bua4buc4buSw5rhuqbDmuG6ulvhuqZUw4rhuqbigJzDmuG7kMOa4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmJOG7nMOVw5rhuqYk4bucw5TDmuG6pk7hu4hV4bqmTsOK4bqmS+G7gMOa4bqmPeG7hEzhuqZNw43DmuG6piThu65M4oCd4bqg4bqmaOG7muG7qsOaxqDhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmVMOKw5rGoOG6puG7p+G7nOG7kiThuqYkIyVb4buQw5rhuqYk4bua4buww5rGoOG6pk4s4buyTOG6puKAnFVHTOG6pk7hu6DDmuG7muKAneG6pktGw5rGoOG6piThu6LDmuG6puG7muG7nOG7kiXhuqZUw4zhu7jhuqZU4bq8w5rhu5rhuqYt4bqmxqDhu5zhu4DDmuG6pk3hu6DhuqY+w4rhuqYk4buaw43DmuG6piThu5ol4buuTOG6pi3huqY+WeG7nOG6pkzDjVvhuqZO4bq6w4DhuqbGoOG7nMOUw5rGoOG6psOaLFlMw4DhuqY9w43DmuG6pk7hu57DmuG7msOA4bqmI0fDmsag4bqmJCNPw4Dhuqbhu5rDisOaxqDhuqYjw41V4bqmSz8k4bqg4bqg4bqg4bqm4bunw4rhuqYkw4wk4bqmW8OUJcOA4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqYk4bua4buY4bqmJOG7muG7nMOUJeG6pkvhu6TDmsag4bqmTeG6vMOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rDlOG7uOG6psOa4buaw4rhuqY+WeG7nOG6plXhu4DDmuG7muG6pj4sw53DmuG6pn3hurrDmuG7muG6plUsWSThuqDhuqbDrOG7msOK4bqmTFbDgOG6pj5Z4buc4bqmXeG6psOaxqDhu5pR4bq64bqmTDrhurrhuqbDmuG7pOG6piQjw5nDmsag4bqmTsOd4buc4bqmPeG7sMOaxqDhuqZUw4rDmsag4bqmfeG7huG6pj7DiuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbGoOG7nOG6vOG6piQj4bug4bqmVOG7oEzhu5rhuqY9KcOA4bqmU+G7nMOUw5rhuqYkIypMw4DhuqbDmsag4bua4buS4bqmJOG7miXhu4gk4bqmTuG7huG6pk4s4buyTOG6plPhu5pIw5rGoOG6pk7hu6DDmuG7msOA4bqmJOG7mk/DmeG6pk7hu6TDgOG6pkzDisOaxqDhuqZM4buKw5rhuqZOLOG7skzhuqZL4buAw5nhuqY+4buSw4DhuqbGoOG7nsOa4bqmxqDhu5w84bqmw5rhu5os4bqmTOG6vEzhu5rhuqYk4bq64bqmTuG6usOaxqDhuqbDmlfhuqZUKEzhuqZO4buY4bqmxqDhu5w84bqmVOG6vuG7nOG6pkzhurzhu5zhuqbhu7jhu5rhu4rDmuG6piThu5zDmuG7muG6puG7msOZ4bq64bqmTDrhurrhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6ThurrhuqZMVuG6piQjJVvhu5DDmuG6plTDisOaxqDhuqZ94buG4bqm4oCT4bqmTOG7ruG7nOG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6ThurrhuqZNw43DmuG6piThu65M4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSPDlcOa4bqmVeG7gMOa4bua4bqmTsOMJOG6pn0u4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rDgOG6pkvDjCThuqZT4buY4bqmVMOK4bqmVeG7nOG7kMOa4bqmfSXhu6rhu5zhuqbhu5rhurpb4bqmVeG7nOG7kMOa4bqmw5rGoCzhu7JMw4DhuqbDmsagLMOd4buc4bqm4bun4buc4buSJOG6puG7muG6ulvhuqbDmsagLMOd4buc4bqmw60sw53Dmsagw4Dhuqbhu53hu5rhurzhu5zhuqZO4buQJeG6puG7oiThuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqbGoOG7nsOa4bqmxqDhu5w84bqmTizhu7JM4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pk3DjCXhuqYk4buiTOG7muG6piQh4bqmJOG7miXhu7ThuqZNKMOaxqDhuqZUw4rDmsagw4DhuqZU4buI4bu44bqmS+G7gMOa4bqmxqDhu4TDmuG6plThu5zhu5DDmuG6pj5Z4buc4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plPhu5oqTOG6pk7DmeG6vsOa4bqmJOG7muG7gsOaxqDhuqYkI+G7ilXhuqYkI8OZw5rGoOG6plThu6BM4bua4bqmPSnhuqbhu5rhu57DmuG7muG6piThu5rDisOa4bua4bqmPsOK4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqYk4buuTOG6psOaxqAsw53hu5zhuqDhuqbhu5PhuqZO4bukw4DhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoOG7quG7nOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6pj7hu6LhuqbDmuG7mizhuqZV4buuJOG6puKAnEvhu4DDmeG6piTDisOaxqDhuqYk4buaJeG6psOa4buaxq/igJ3huqZMOuG6uuG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6pj5Z4buc4bqm4bu44buaw5nDmsag4bqmJD9Mw4DhuqYk4buI4bu44bqmQCXhurzDmsOA4bqmJOG7osOa4bqmw5rGoCzhu7bDmsagw4DhuqZM4bq8TOG7muG6piThu5ouTOG6pj3hu5zDmuG7muG6puG7msOZ4bq+JMOA4bqmU+G7nMOUw5rhuqYkIypMw4DhuqZVMeG6piThu5ol4buIJOG6oOG6oOG6oOG6pj7hu7DDmuG6pk4s4buyTOG6psag4buew5rhuqbGoOG7nDzhuqY+w4rhuqYkI+G6usOZ4bqmJCMlW+G7kMOa4bqmJCHhuqYk4buaw5Thuqbhu5rhu5LhuqbDmsOKW+G6pk7DlMOa4bqmJOG7msOU4bqm4bua4buS4bqmU+G7muG6vEzhuqZNLFnhu5zhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rDlOG7uOG6psOa4buaw4rhuqDhuqbDrOG7pOG7nOG6pkzhurxM4bua4bqmU+G7muG6vEzDgOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6plTDiuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6usOA4bqmw5pY4buc4bqm4buaLOG7tMOaxqDhuqYk4buaP+G6pj7DiuG6pj3hu4DDmuG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6oOG6puG6s+G7tOG7nOG6piQh4bqmQCXhurzhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDDgOG6pj3hu5zDmuG7muG6puG7msOZ4bq+JOG6pkzDmcOa4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk7hu4bhuqbGoOG7pOG7uOG6psOa4buaRyTDgOG6plQo4bq64bqmTOG7msWow5rDgOG6pk0s4bu2w5rGoOG6psOaJeG7quG7nOG6pj7DiuG6pkvhu6zhu5zhuqZO4buE4bu44bqmw5rDlcOa4bqmTOG6vEzhuqZM4buaJcSow5rhuqZVKEzhuqZO4bq+w5nhuqZOLkzDgOG6puG7msOKw5rhu5rhuqY+4bucw4DhuqZU4buw4buc4bqmPeG7sMOaxqDDgOG6piQj4bq8TOG7muG6psOa4bua4buc4buSVeG6pkzhu5rDmeG6plVX4buc4bqmTOG6vOG6psOa4buaw43DmsOA4bqmTuG7mOG6piQh4bqmTuG7pOG6pkzhu7DhuqZTw5Qk4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqZV4buuJOG6pkzhu67Dmsag4bqmTuG7rMOaxqDhuqZL4buQw5rhuqZM4buaRyThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bq1w5nDmuG6pj3hu7Dhuqbhu5rDisOaxqDhuqbDmsag4bua4buew5rhuqbDmsag4buq4buc4bqmw5rhu5rDiuG6pkxW4bqmTizhu7JM4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoOG6piQh4bqmJOG7msOd4buc4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqYkI+G7tOG6pj7hu5DhuqYkIyxZTMOA4bqmJCPDmcOaxqDhuqZO4buk4bqmTOG7pOG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqZD4bqs4bqs4bqmw5rGoOG7quG7nOG6psOa4buaw4rhuqZM4buk4bqmJCVW4buc4bqmJOG7msWo4bqmPsOK4buc4bqmJCPhu4JV4bqmw5rhu4JVw4DhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmw5rGoOG7mlHhuqZMO8OaxqDhuqZUw4rhuqZV4bucw5rhu5rhuqZM4buaLsOaxqDhuqY94buww5rGoOG6pk7hu67Dmsag4bqmTOG7msOZ4bqmPSjhuqbhu5rhu57DmuG7muG6piThu5rDisOa4bua4bqmPsOK4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6piQjw5XDmuG6plXhu4DDmuG7muG6pk7DjCThuqbDmsOKW+G6oOG6puG7nSPDmcOaxqDhuqZO4bukw4DhuqbDqsOZRsOaxqDhuqbDquG7pOG6usOA4bqm4budI+G7nOG7kiXhuqbhu5tYw5rDgOG6puG7p1HDmuG7muG6pmnhu65Mw4DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqm4bubWMOa4bqg4bqg4bqg4bqmVMOK4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqZM4bumw5rhuqYk4busw5rhuqYk4bq+4buc4bqmU+G7muG6vOG6psOa4bua4buc4buQJeG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6piQj4buCVeG6piQlVuG7nOG6oOG6puG6peG7nOG7mMOa4bqm4bua4buew5rhu5rhuqZUw4rhuqbDmsag4buq4buc4bqmw5rhu5rDiuG6pkw64bq64bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqbhu6rDmsag4bqm4buV4bua4bq+VeG6psOsxqDFqEzhuqbhu50mw5rGoOG6psODfeG7huG6puG7p1HDmuG7muG6puG7neG7nMOUw5rDgOG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTMSC4bqg4bqmw6zGoOG7quG7nOG6psOa4buaw4rhuqZOLOG7skzhuqZ9w41b4bqmTSjDmsag4bqmJCHhuqYk4buaw53hu5zhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6psOaw4pb4bqmTizhu7JM4bqmTuG6vMOa4bua4bqmxqDhu5zhurzhuqZUw4rhuqZM4buk4bqmVOG7sOG7nOG6plPhu5zDlMOa4bqmJCMqTOG6pk7hu65M4bqmTuG6vMOZw4Dhuqbhu5rhu5zDlFXhuqZM4buk4bqg4bqmw61HTOG6pk0m4bqmTuG7huG6piQj4buA4buc4bqmQCXhurrhuqbhu5pYw5rhuqbhuqrhuqzhuqzhuqbDmuG7glXhuqYk4busw5rhuqYk4bq+4bucw4DhuqbDmuG7pOG6pj5Kw5rhuqZOLOG7skzhuqbGoOG7nsOa4bqmxqDhu5w84bqmJCxYw5rGoOG6pk7hu7Dhu5zhuqbDmsagJVvDlcOa4bqmPsOSw5rhuqZT4bucw5TDmuG6piQjKkzhuqYkIyVb4buQw5rhuqYk4bua4buww5rGoOG6pkw7w5rGoOG6psOa4buaLOG6pj0o4bqmJOG7nMOa4bua4bqmfeG7gMOZ4bqmTDrhurrhuqbhu5rDmeG6uuG6pj7hu4LDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu50lW+G6psOa4bua4bucw5XDmsOA4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqbDmsag4buq4buc4bqmw5rhu5rDiuG6pkxW4bqmw5rDisOZ4bqmTDvDmsag4bqmTizhu7JM4bqmS+G7gMOZ4bqmPuG7ksOA4bqmxqDhu57DmuG6psag4bucPOG6psOa4buaLOG6psOaxqDhu6rhu5zhuqbDmuG7msOK4bqmTDrhurrhuqbhu6rDmsag4bqm4buV4bua4bq+VeG6psOsxqDFqEzhuqbhu50mw5rGoOG6oOG6puG6s+G7tOG7nOG6piThu5ooTOG6piTDlMOA4bqmTuG6uuG6puG7uOG7muG7isOa4bqmTOG6vEzhuqbDmsag4buq4buc4bqmw5rhu5rDiuG6pkxW4bqmTuG7kCXhuqYk4buaJeG7rkzhuqZAJVvhu5DDmuG6pj3hu7Thuqbhu5o8JeG6pj7DiuG6pj0p4bqmTT/Dmsag4bqmTDrhurrhuqZM4bq8TOG6puG7muG7ruG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqg4bqm4bql4buc4buQJeG6psOaw4pb4bqmVMOK4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZN4buU4bqmTOG7msOZ4bqmPuG7nOG7kkzhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqY+w4rhuqZL4buAw5nhuqYk4busw5rDgOG6plPhu5rhu5zhuqZVw4rhuqbhu5rFqOG6pj5Kw5rhuqZO4bq6w5rGoOG6pj3hu7DDmsag4bqmTSxZ4buc4bqmw5rDlOG7uOG6psOa4buaw4rhuqbDjFvhuqbDmsOVw5rhuqZT4bua4buk4bqmJCPhurzDmuG7muG6pj7hu5zhu5JM4bqmVMOKVeG6puG7gMOa4bua4bqm4buaLOG7tMOaxqDhuqbhu5rhurpb4bqm4buaLOG6puG7muG6usOZ4bqmTuG7nOG6pkzhurxM4bqmxqDhu5zhurzhuqYkI+G7oOG6plPhu5zDlMOa4bqmJCMqTMOA4bqmw5rGoOG7muG7kuG6piThu5ol4buIJOG6pkw64bq64bqmw5rhu6ThuqDhuqbhuqXhu6ThuqZUw4rhuqZM4buaLOG6uuG6plPhu5jDgOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqm4bu44bua4buA4buc4bqm4bq64buc4bqmTDvDmsag4bqmTOG7pOG6piThu5rhu5jhuqbDmuG7hFXhuqZL4buEJOG6pk4s4buyTOG6pkzhurxM4bqmQCVb4bqmTuG7oMOa4bua4bqmPuG7kOG6pj7hu5zhu5JM4bqmS+G7gMOZ4bqmJOG7rMOa4bqmTeG7nOG6pj3hu4DDmuG6pk7hu5jhuqZUw4pV4bqmTOG7msOZ4bqmTirDmsagw4HhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nMOA4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqbhurrhu5zhuqZMO8OaxqDhuqZM4buk4bqmVcOZw5rGoOG6plUl4buww5rDgOG6plPhu5zDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmPsOK4bqmw5rhu5rDjCThuqZUw4rhuqZT4bucw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu6LhuqZO4buY4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqY+4buc4buSTOG6pkvhu4DDmeG6piThu6zDmuG6oOG6puG7p+G7iFvhuqbDmsOVw5rDgOG6piThu5ooTOG6piQj4bq+w5rGoOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqm4buiJOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6pi3huqY+4buq4bqmJOG7nsOa4bua4bqm4buaw5lHTOG6puG7mjwl4bqmXeG6pi3huqZL4bug4bqmfcONVeG6puG7muG6vuG7nMOA4bqmfSXhu7DDmsag4bqmTMOM4bu4w4DhuqYk4bua4buIVeG6pkzhu5rhu6LhuqZUw4rhuqZL4bug4bqm4bu44bua4bq84bqmS8avw4DhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmw5rGoOG7mlHhuqZUw4rhuqZO4buc4buQJeG6pkzhu6ThuqYk4bua4buY4bqmVF3huqbGoOG7nOG7gOG7nOG6pk4s4buyTOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDquG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nOG6puG7muG7pOG6uuG6pk3hu5zhu5LDmuG6plXhur7DmeG6pk7DneG7nOG6pj3hu7DDmsag4bqmU+G7miXhuqY+KEzhuqbDmuG7qsOaxqDhuqYk4bua4buqw5rhuqZUw4rhuqZV4buuJOG6pkAl4bq84bqmJCPhu57DmuG7muG6pk7hurrDmsag4bqmTeG7nOG7lMOa4bqmI+G6uuG6pj7DiuG6plTDiuG6plXhu64k4bqmTuG7puG7nOG6puG7msav4buc4bqmJMOMJOG6plvDlCXhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6psOa4bq6W+G6oOG6puG7m8OZw5rGoMOA4bqmTDvDmsag4bqmS+G7tOG7nOG6pj0o4bqmJOG7muG6ulvhuqZOVuG7nOG6pkzhu5rhu6TDmsag4bqmPuG6vMOa4bua4bqmTDrhurrhuqZMJeG7rkzhuqY94buww5rGoOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nMOA4bqmTuG7huG6pj7DiuG6pk7hurrDmsag4bqmTkck4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu6Ik4bqmw5rDlOG7uOG6psOa4buaw4rhuqZMVuG6piQjLFlM4bqmTMONJeG6puG7msav4buc4bqm4oCcJOG7rMOa4bqmJOG6vuG7nOG6puG7muG6ulvhuqZT4bua4buqw5rGoOG6piThu6zDmuG6piThur7hu5zigJ3huqDhuqbhu6fDiuG6pk7hu5jhuqZM4buk4bqmTMONJeG6piQj4buA4bqmVMOd4buc4bqmTOG7msOZ4bqmPsOMw5rhuqZO4buQ4bqmw5rDilvDgOG6piThu5rhu5zDlCThuqbDmsag4buaUcOA4bqmTOG6vEzhuqbDmsagw4rDmuG7muG6pkzhu6ThuqZU4bucw5XDmuG6pkAl4bq6w5rhuqY+w4rhuqZM4bq8TOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqZM4buKw5rhuqZM4buaOuG6pk7hu67Dmsag4bqmPsOK4bqmJCPhurxM4bua4bqmw5rhu5rhu5zhu5JV4bqmJCPDmcOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6plPhu5zhu5hV4bqmU8OVw4DhuqZO4bq8w5rhu5rhuqbGoOG7nOG6vMOA4bqm4bu44buaw43DmuG6plTDmeG6vuG7nOG6pj7DiuG6pkzhu6Thuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqbhurzDmuG6pkvhu4DDmeG6pj7hu5LhuqDhuqbDrMOUJeG6plPhu5rhu6rDmsagw4DhuqYjw4wk4bqmTOG7pOG6piThu5rhu5jhuqZM4buaSMOaxqDhuqZL4bq6w5nhuqZUw40l4bqmw5o84bq6w4DhuqZM4bq8TOG6psOaw5Thu7jhuqbDmuG7msOK4bqmTFbhuqY94buO4bqmTeG7isOa4bqmS+G7nMOUw5rhuqZVw4wk4bqmU+G7msav4buc4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmVMOKw5rGoOG6pkAlw5XhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDDqsOZw4rDmsag4bqmxrAlw43DmuG6ri/hu7jhurA=

Hoàng Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]