(vhds.baothanhhoa.vn) - Khán giả xứ Thanh sẽ có cơ hội được chào đón sự hội ngộ của cặp song ca Bằng Kiều – Minh Tuyết trong đêm nhạc “Chuyện tình yêu” diễn ra vào tối thứ bảy, ngày 3-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc quần thể FLC Sầm Sơn.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p33hurBOR+G7reG6s0nhu4BVc+G7rcOiSU5I4butaVVZ4bq+VOG7rVbhu4Dhu61QSOG7kOG7rUJJ4buCTuG7rWjhuqZN4butaMagTuG7rUvhu4Lhu63igJxbSFVZ4buGTuG7rVTDjE5I4butWcOKVeKAneG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p+G6s0jDgU7hu61HSeG6ouG7rVjhu6jhu61pSEFOSOG7rVPhurzhu61Dw5Phu61DxqDhu61I4buYSeG7rcSQxq/hu6JD4butQ0jDgE/hu63EkMOTTuG7rVPhu7Dhu61I4buYSeG7rU5H4buY4butQ+G7pkHhu61D4bq2UOG7rVNPTkfhu61DQeG7rX3hurBOR+G7reG6s0nhu4BV4but4oCT4butw6JJTkjhu61pVVnhur5U4butVFJPTkfhu63EkMOKTeG7rU5I4bqgQ+G7reKAnFtIVVnhu4ZO4butVMOMTkjhu61Zw4pV4oCd4butREnhu4RO4butUkHhu61Ww4BP4butVOG7kEnhu61USOG7qOG7rULhuqJZc+G7rU5Hw4BZ4buteC15c+G7rVThuqBJ4butaVJVTkfhu61Uw4JN4butw6Dhu5hJ4butTkdI4buK4butZlXhu5BD4butVOG6vuG7rVRIVeG7mEPhu61RVeG6pk7hu61USOG7guG7rWHhurVb4butaOG6pk3hu61oxqBOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sURUSFVNQuG7rUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7t+G7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXh3UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9JVnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ORVdTL3d2dnYvduG7r8O9RHl24buzeXh2eFThu7nhu7V54bu3THZ0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxfeG6sE5H4but4bqzSeG7gFVz4butw6JJTkjhu61pVVnhur5U4butVuG7gOG7rVBI4buQ4butQknhu4JO4butaOG6pk3hu61oxqBO4butS+G7guG7reKAnFtIVVnhu4ZO4butVMOMTkjhu61Zw4pV4oCd4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7fhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7HDvXh34bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6d94bquTkfhu63hurNJ4buAVeG7reKAk+G7rcOiSU5I4butaVVZ4bq+VOG7rVThu6pOR+G7rUNISU5I4butUEjhu6RD4butSMOATkfhu61OR8OATuG7rUtIw4FO4butR0nhuqLhu61U4bqgSeG7rWHhurVb4butaOG6pk3hu61oxqBO4butVuG7mknhu61OSOG7rk5H4butxJDDik3hu61OSOG6oEPhu63EkOG6plnhu61D4bqiTeG7rUjhu6hOR3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulU1RST05H4bunw6Dhu5hJ4butTkfhu5jhu61OxqBJ4butUEjhu5Dhu61CSeG7gk7hu6UvU1RST05H4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lIRU/hu63EkFXhu5RJ4butRMOSTkfhu61OSOG6oEPhu61UUuG7ruG7rVTDjE5Ic+G7rX3hurBOR+G7reG6s0nhu4BV4butVsOA4butw6JJTkjhu61pVVnhur5U4butxJDGr+G7okPhu61LSMOBTuG7rUdJ4bqi4butVFJPTkfhu61Oxq/hu5pD4butVsOA4butSOG6oknhu61OR0/huqBJ4butWcOKVeG7rU3hur5O4butQuG7nknhu61HSeG7jE5H4butSMOBVOG7rU5H4buMVOG7rU5Hw4BPc+G7rUNBT+G7rVbDmlThu61Ww4Dhu63EkEnhu61Ww4BP4butTMOSTkfhu61OR8av4bucSXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVLhu57hu61M4bqgSeG7rVbhu5pJ4butVEjDgE5I4butUEjhu5Dhu61CSeG7gk7hu61o4bqmTeG7rWjGoE7hu61M4bqmTuG7rU7DgFlz4butxJDDlEnhu61EQU5I4butQ0Hhu61T4bq84butTeG7mFThu61M4bqmTuG7rU7hu65B4butTMOATeG7rVPhu5BOR+G7rUzhuqBJ4butTkjhu65OR+G7rVRVWeG7hlThu61QSOG6qE3hu63EkMOD4butVOG7qk5H4butTeG7mFThu61USOG7nEnhu61DSEnhur5N4butVFLhu4xO4butQ09O4butVElN4butQ+G7pkHhu61CSeG6vlThu61CQU/hu61OR8av4bucSeG7rU5HSEXhu61OSOG6oEN04butaVJPTkfhu63EkMOT4butUEjhuqJJ4butS+G7guG7rcSQ4bq+TuG7reKAnOG6pcagSeG7rVTDjE5I4butWcOKVeG7rULhuq5U4butxJDhuqZV4oCdc+G7reKAnMOy4buK4butTkfhu4xU4butxJDDlEnhu61Nw5RJ4oCdc+G7reKAnOG7j0lO4butTOG7lknhu61BTkjigJ1z4but4oCc4bqlSMav4butxJDDg+G7rUThuqRV4butWcOKVeKAnXR0dOG7rWjhu7Dhu61Iw5JB4butUVVZ4buGTuG7rUPhu6ZB4butSEFJ4butR0nhu4xOR+G7rUNB4butVsOATkfhu61USOG6vuG7rUjhu4bhu63hu7VY4butU+G6vOG7rcSQxq9B4butS0jDgU7hu61HSeG6ouG7rVThu5pJ4butTkjhu65OR+G7rUNVTkfhu61C4bqsQ+G7rUPhuqJN4butWMOaQ+G7rVRJTkjhu61U4bq+4butVuG7mknhu61OSOG7rk5H4butR0lBSeG7rcSQSeG7hlXhu61W4buqQeG7rU5I4bq44butTkjDgE5Hc+G7rVPDglXhu61M4bquTkdz4butVuG7qkHhu61OR+G7jFThu61OR8OAT3Phu61Mw4NOR+G7rU3huqBOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dbT05DRVBU4butQ+G7pkHhu63EkMOKTeG7rU5I4bqgQ+G7rS3hu63igJxbSFVZ4buGTuG7rVTDjE5I4butWcOKVeKAneG7rcSQxq/hu6JD4butTOG6pFnhu61D4bqiTeG7rUjhu6hOR+G7rVThu6rhu61USeG6vk5H4butTMOSTkfhu61Tw4JV4butTOG6rk5H4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butQ+G6tlDhu61Uw4xOSOG7rU5Iw4JOc+G7rU5I4buuTkfhu61OR8av4bucSeG7rcSQQU5H4butWcOKVeG7rVbDgOG7rcSQw4Phu61Zw4pVdOG7rWlST05H4butS0jDlE5H4butR0lBTuG7rVNBTkfhu61UUuG7jE5H4butQ+G7pkHhu61pUlVOR+G7rVTDgk3hu63DoOG7mEnhu61OR0jhu4rhu61mVeG7kEPhu61U4bq+4butYeG6tVvhu61o4bqmTeG7rWjGoE5z4butS0jDgU7hu61HSeG6ouG7rVPhurzhu63EkMav4buiQ+G7rVPhu5BOR+G7rUzhuqBJ4butVOG7qk5H4butUEjDmlThu61HScOCWeG7rVbhu5pJ4butTkjhu65OR+G7rVnDilXhu61USMavxqBOR+G7rUjhu5xO4butR0nhuqxOc+G7rUNIw5pU4butTFVZ4bq+TuG7rUzGr1Vz4butREFZ4butROG7qFThu61W4buA4butTeG7kEnhu61Uw4xOSOG7rcSQ4bqmVeG7rcSQw4Phu61RVUHhu61IQVnhu61OSOG7rk5H4butR0nDglnhu61QSMOaVOG7rVRIxIJOR+G7rUhPQXPhu61I4bqgTkjhu61QSMOaQ+G7rU7GoEnhu61C4bq+TuG7rcSQ4buW4butQ+G7pkHhu61DVeG7mEPhu63EkOG7nEnhu61Nw4xOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunfcOKTuG7rUPhuqBOSOG7rU5I4buuTkfhu61Nw4BO4butVFLDjE5I4butREnhu4RO4butQ+G7pkHhu61D4bq2UOG7rcSQw5RJ4butR+G6oE/hu61D4buYSeG7rVRST05H4butTMOATkfhu61OSOG6oEPhu63Dsknhu4ZUc+G7rcSQw4pN4butTkjhuqBD4butU+G6vOG7rcSQxq/hu6JD4butVMOU4butxJBJ4buCTeG7rVRIw4pN4butQuG6sE5H4butU+G7sOG7rVhV4bqkVOG7rUhJ4buGTuG7rUPhu6ZB4butTkjhu65OR+G7rUNB4butU+G7uOG7rU7hu5RJ4butVEnhur5OR+G7rUtIw4FDdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ciw5Phu61Mw4Dhu61N4buYVOG7rV3Gr8agTkfhu63DoE/DgE5H4butw7Xhur5O4butU+G7nuG7rUjhu65V4butR8avxqBOR+G7rU3hurZU4butWElOSOG7rcSQ4bq4UHPhu61O4buk4butQ8av4bucSeG7rURVWcOKTuG7rUPDmU5H4butQ0jhuqRU4butR0nhu4xOR+G7rVNPUFJBTk/hu63EkEnDilXhu61MVVnhu4ZOc+G7rUjDgE7hu61Mw4JN4butTkjGr05H4butQ8WoTkfhu61S4bqkVOG7rcSQ4buWSeG7rVTDjE5I4butQ+G6ok3hu61D4bumQeG7rU3hu5hU4butR0nhuqJOR+G7rVZJw4pO4but4bqlSOG6oEPhu61WSeG7hk7hu63DoMOA4but4bql4buYSXLhu63EkMOT4butTMOA4butaUhV4butw6DhurBOR+G7reKAk+G7rVFVw4FO4butUVXDgk7hu63igJxoT0xP4butQ8OZTkfhu619T0xFUk/igJ3hu63EkOG6sE3hu61USOG6rk3hu63EkMOD4butVOG6oE/hu63EkMav4buiQ+G7rU5ISeG7gFXhu61E4bqkVeG7reG6pE7hu61UUk9OR+G7rUzDkk5H4butS0jDgU7hu61HSeG6ouG7rVRI4bucSeG7rUdJQU7hu61H4bqmTuG7rcSQw4JZdOG7rWjhu7Dhu61I4buYSeG7rU5H4buY4butQ+G7pkHhu61OSEnhu4BV4butVEjhur7hu61I4buG4butQ0Hhu61TxKjhu61UUsOKTuG7rUPDmU5H4butTeG7mFThu61Tw4JO4butS0jhuqRV4butU+G6vOG7rcSQRU3hu61U4buaSeG7rUNIT+G7rU5Hxq/hu5xJ4butTkdIReG7rU3hu5hU4butQuG7qEPhu61UUkFOSOG7rcSQQeG7rVPhuq5Dc+G7rVPhu7Dhu61EVU5H4butSMOSQeG7rVRJTkjhu61U4bq+4butR0nhu65B4butQ0jhuqRU4butVOG7sOG7rVPhu7Dhu61IT8OASeG7rU5J4buGTeG7rcSQQU7hu61YRU7hu61Ow4lU4butVFLhurrhu61UUlVOR3Phu61ISeG7hk7hu63EkOG6oEnhu61D4bumQeG7rUTDkk5H4butTkjhuqBD4butVFLhu67hu61Uw4xOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlSOG7rk5H4butVMOMTkjhu61LSMOaQ+G7rULhuqRU4butSOG7puG7rVFVQeG7rUJBT+G7rU7Egk3hu61USMOBTkfhu61W4buaSeG7rcSQQeG7rUThuqBOR+G7rVBIT05H4butQ8OBQ0jhu61U4buq4butQk9MRVJP4butTkfhu4xU4butTkfDgE9z4butTkjhuqBD4butREFOQ0Xhu61Tw5RJ4butxJDhu5hOR+G7rUNIT+G7rcSQ4bq+TuG7rVBPUOG7rU5I4bq44butTkjDgE5Hc+G7rcOKTeG7rUThu4pV4butU+G6vOG7rVZBTkfhu61Mw4pO4butVFJPTkfhu61LSMOUTkfhu61HSUFO4butTMODTkfhu61N4bqgTuG7rUPhu6ZB4butYeG6tVvhu61o4bqmTeG7rWjGoE5z4butTUFOR+G7rcSQ4bq+TuG7rUNIT+G7rUtIw4FO4butR0nhuqLhu61OSOG7rk5H4butVFLhuqJJ4butTkdISeG7hk3hu61LSMOT4butUVXDik7hu61UUk9OR+G7rU3hu5hU4butQlXhu5RJ4butVOG7kEnhu61USMOBTkfhu6154butxJDhuqZZ4butWMOaQ+G7rUPhuqJNdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VTVFJPTkfhu6ciSeG7gk3hu61I4bq4TuG7rUzDneG7rVTGr+G7nk5H4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDsuG7mknhu61T4buw4butVEhBTeG7rUdJQeG7rUPhu6ZB4butQkFO4butTkjhuqBD4butXcavxqBOR+G7rcOgw5lOR3Phu61T4buw4butROG6qk7hu61E4bquVOG7rUPhu6ZB4butQ+G6tlDhu63Dolvhu63DouG7uOG7reG6tUFO4but4oCT4butXUFOSOG7rWnDmU5H4butQ8OZTkfhu61Wxajhu63EkE/DgE7hu63DoVJBTU1Zc+G7reKAnFtIVVnhu4ZO4butVMOMTkjhu61Zw4pV4oCd4butROG7sOG7rUtJ4bq+TuG7rUNIw4BP4butxJDDk07hu61IxqBO4butdnR44buv4buv4butS0jDgU7hu61HSeG6ouG7rVThuqBJ4butaVJVTkfhu61Uw4JN4butw6Dhu5hJ4butTkdI4buK4butZlXhu5BD4butVOG6vuG7rWHhurVb4butaOG6pk3hu61oxqBOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0lWdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL05FV1Mvd3Z2di924buvw71EeXbhu7N5eHZ4VHl44bu34bu3THl0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxfeG6sE5H4but4bqzSeG7gFVz4butw6JJTkjhu61pVVnhur5U4butVuG7gOG7rVBI4buQ4butQknhu4JO4butaOG6pk3hu61oxqBO4butS+G7guG7reKAnFtIVVnhu4ZO4butVMOMTkjhu61Zw4pV4oCd4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6fhurNIVeG7rU5HSOG7iOG7rUTGr+G7oE5H4butYeG6tVvhu61o4bqmTeG7rWjGoE7hu61Lw41O4butS0jDgUNI4butVFJPTkfhu61E4buKUOG7rXjhu68veeG7rUjDgE5H4butTsSCTXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIsOCWeG7rUPFqE5H4butQ0jDjU5I4butTMOA4butxJBJ4buCTeG7rUjhurhO4butUVVFTuG7rVRIVeG7mEPhu61D4bumQeG7rU5ISeG7gFXhu61DSMavxqBOR+G7rVRSw4xOSOG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butTkdI4buG4butVEhV4bqsVOG7rVThuqZN4butQ+G7oOG7rVFV4buQQ+G7rUdJQeG7rU5Ixq9x4butW0hVTkfhu61L4bq+VOG7rWhBT+G7rcOiQUnhu6134buvdsO9c+G7rVtIVU5H4butS+G6vlThu61oQU/hu63DokFJ4butd+G7r3bhu7Vz4butW0jGr8agTkfhu61UUsOMTkjhu61dVeG7rUNB4butw7JJ4buGVHPhu60iw4pN4butTkjhuqBD4butw6Dhu5Lhu63huqVH4buMQ+G7rcOgw4Dhu60t4butw6DDg1nhu61Ow5NJ4butVuG7mknhu61FTXPhu63hurVJVkVTSE9X4butd+G7r+G7rU7Egk3hu61DQeG7rUjDgVThu61D4bumQeG7rWlV4bqkTuG7rcOgxq9OR+G7reKAnMOh4busSeG7rU5Hw4BO4butTOG7nEnhu61Zw4pV4oCdc+G7rSLDik3hu61OSOG6oEPhu61pw4xOSOG7rWlIVXPhu60iw4pN4butTkjhuqBD4butfeG6sE5H4but4bqzSeG7gFXhu60t4butw6JJTkjhu61pVVnhur5Uc+G7reG6teG7hOG7rVRSQU/hu61HSeG6oknhu61b4buQTkfhu61ISeG6vk50dHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIsOKTeG7rU5I4bqgQ+G7reKAnFtIVVnhu4ZO4butVMOMTkjhu61Zw4pV4oCd4butTMOA4butTeG7mFThu61QSOG6pk7hu61UUk9OR+G7rUNIVeG7lknhu61UUuG6oknhu61OR0hJ4buGTeG7rcSQ4bqmWeG7rU3DgFXhu61T4bquQ+G7rU3DgOG7rWHhurVb4butaOG6pk3hu61oxqBO4butTUFOR+G7rVThu5pJ4butQ0hP4butRFXhu61LSMOBQ0jhu61OSMOCTuG7rUThu4pQ4buteOG7ry/hu6954but4oCT4but4buvdi/hu6/DvXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW8OZTkfhu61OSEnhu4BV4butxq9V4butxJDDg0nhu63EkOG6tkPhu61CSeG7hlThu61I4bqkUOG7rUThuqpO4butVuG7mknhu61Ww4nhu61YRU3hu63EkMOKTeG7rU5I4bqgQ+G7rVbDgOG7rUNPTUJP4butTkdI4buI4butRMav4bugTkfhu61U4bqgSeG7rUtIw4FDSOG7rVPhuqBO4butw73hu61TQU/hu61TQU5H4butVFLhu4xOR3Phu61EVeG7rUtIw4FDSOG7rVPhurzhu61Dw5Phu61DxqDhu61I4buYSeG7rVRIxq/hu55OR+G7rVRI4buoQ+G7rU5I4buuTkfhu61HSUFJ4butxJBJ4buGVeG7rUtIw5Phu61RVcOKTuG7rcSQ4buSTkfhu61USOG7nEnhu61USOG7jkHhu61USMONQ0jhu61U4bqsTuG7rUjGr+G7nk5H4butS+G7suG7rU5HSOG7iOG7rUzhu4Thu63EkMOBTkfhu61OSOG7muG7rVbhu5pJ4butSOG7huG7rVRI4buQTkfhu61Dw4FD4butVEnhu4ZO4butw41DSOG7rU5HSOG7iOG7rUTGr+G7oE5H4butLeG7rUdJ4bqiSeG7rVRSw43hu63EkEHhu61E4bqgTkdz4butQkFP4butR+G7kk3hu61C4buC4butQsagSeG7rU7Gr+G7mkPhu61N4bq2TuG7rUzhu5pO4butTkjhuqRU4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFNc+G7rULhu4Lhu61CxqBJ4butVsOU4butQ+G7sEPhu61UUsOKTuG7rUNBT3Phu61Tw4JO4butR09MRuG7rUxJTktT4butduG7t+G7rUjhu5Dhu61h4bq1W+G7rWhBTVNPTuG7rcOhT0xG4but4bq1SU5LU+KApnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBAVVRIT1Lhu7Hhu6fhuqXhurXhu6UvUOG7pw==

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]