(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay v ì ng ười nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy Công an Trung ương, l ãnh đạo Bộ Công an đã có chủ tr ương và cùng với nhà tài trợ là Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoTfEqOG7kHDhuqJExqBw4buQw5Xhu5xM4buCQ3Dhu4JE4bu14buCcFJ24buCcMSC4bqu4buGcOG7gsSQ4bqm4buGcFLhu5LEkHDEguG6pOG7gnDhuqJE4buEcETEqHDhu4JDRMOo4buEw7Rw4bq+REZw4bq+RHbhu4JwUuG6pnDhu4JE4burcMOT4buXL0RyxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jF3huq7GsMOD4buhxqFd4bucw5Phu4JDcOG7ouG7gkNw4bqrROG7hOG7gkNw4buQw5Xhu6vhu4Rw4oCcJeG7rXDhu4Lhu5xN4bqicOG6okThu5Lhu4JDcOG7kMawVXBScMOJcOG7gkNw4bucTsSQcOG7gkNEw6jhu4RwLXA1RMOM4buCQ3DEguG6qHDGsMSQcOG6oOG6uHDhuqBJcOG7gOG7scSQcOG7jERFxrBww5TGsOG7kuKAncO0cCbhu63hu4JDcMagVXAlw4zhu4JDcMaw4buCcMSRw5Xhu5Lhu4JDcOG7nEzhu4JDw7Rw4buAcOG7r+G7gkRwxILhu7Hhu4RwJMSocCXDjOG7gkNwxrDhu4JwxILhu69w4bqiRnDhuqJExqBw4buQw5Vw4bucTOG7gkNwUuG7q3DhuqLhu5Thu4JDcFJNxJBw4buCROG7q3Dhu5Dhu6vEkHDhu5DDlU9w4buA4burcDhD4bu14buCcEThu6vhu4JDcGfEkOG6ruG7kOG6ouG7hOG7huG6oMaw4buC4bq+cERLcOG7kMOVT3BU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNww7lxcXDhuqJ24buCcOG7gkThu6tww5Nw4bqiROG7hHBExKhww4Phu7Xhu4Jw4buCQ0TDqOG7hHDhu5DDlcOC4buCcMSC4bq4xrBw4bqg4bur4buCcEThu5JV4bqs4buCcDfhu5xO4buCQ3A24bup4buQw7Rw4buQ4bq64buCRHDEkUTGsOG7gkRwXUbGsOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlXDDg+G7kEThu5Lhu4bhuqDhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnJyL3LFqeG7pcODdHLDusO6w7pzcuG7kMO6w7rFqXLhu4Dhu6Xhu5HDiuG7jEPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhN8So4buQcOG6okTGoHDhu5DDleG7nEzhu4JDcOG7gkThu7Xhu4JwUnbhu4JwxILhuq7hu4Zw4buCxJDhuqbhu4ZwUuG7ksSQcMSC4bqk4buCcOG6okThu4RwRMSocOG7gkNEw6jhu4TDtHDhur5ERnDhur5EduG7gnBS4bqmcOG7gkThu6tww5Phu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJeG7qeG7gnDhuqDEqHAlw4zhu4JDcMaw4buCcEThu5JV4bqs4buCcDfhu5xO4buCQ3A24bup4buQcFLhu6tw4bqi4bup4bqicOG7gOG7oOG6onDhu4Dhu5xP4buCQ3DhuqJE4bui4bqicOG7gnbhu4JDcEPEkOG7mOG7jHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqDhu6twXUxwxJFE4bq4cCpF4buCRHDhu5BE4bup4buEcMODw5Jw4buCROG7q3DhuqLhu5pwxILhuqhwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7gkThu6tw4buGTcSQ4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkUThuq7hu4RwxIJGw7RwJMSocCXDjOG7gkNwxrDhu4JwUuG7q3Dhu4JE4burcOG7kOG7q8SQcOG7kMOVT3BES3Dhu5DDlU9wROG7klXhuqzhu4JwN+G7nE7hu4JDcDbhu6nhu5BwdHFw4buQ4bq6cMSC4buI4buCQ3DEguG6qHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNww7lxcXDhuqJ24buCcOG7gkThu6tw4bqiROG7hHDhuqLhu6nhuqJwRMSocOG7gkNEw6jhu4TDtHDhu4ZLxJBw4bqiduG7gnDhu4JE4burcOG7kMOV4bq4cEPEkOG7qXDDunFw4buQw5XEkOG6rOG7knDEguG7iOG7gkNwxILhu63hu4Zw4bqg4but4buEcOG7kMSQw4Lhu5Jw4bqiROG7ksOB4buCcHRw4bqi4bui4buCQ3DigJw44bqm4buCcOG6ouG7ouG7gkPDtHDhu4bhu6nEkHDhuqLhu6Lhu4JDw7Rw4bq+ROG7kuG7gkNw4bqi4bui4buCQ+KAnXDhu5BE4bqu4buEcOG7hsOA4buScOG7kETEkOG6pOG7kHDhur7huqRw4bqixqDGsHAkxKhwJcOM4buCQ3DGsOG7guG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJHDleG7nE3huqJw4bqiRMagcOG7kMOV4bucTOG7gkNwROG6pOG7kHDDlOG7ouG6onDDmnDhu4JDROG6vMawcOG7kMOVw4Lhu4Jw4bqixqDGsHAkxKhwJcOM4buCQ3DGsOG7gnBS4burcOG7gkThu6tw4buQ4burxJBw4buQw5VPw7RwJcOM4buCQ3DGsOG7gnDhu5Dhurrhu4JEcMSRRMaw4buCRHBdRsawcMSC4buvcOG7jEThu4rEkHBET+G7jHBSTcSQcOG6ouG7qeG6onDEgkzhu4JwUuG6uHDhuqJE4bui4bqicOG7gnbhu4JDcOG6osagxrBwJMSocCXDjOG7gkNwxrDhu4JwUuG7q3Dhu5BExrDhu4Zw4buG4buc4buScOG6okThu4RwJMaw4buCcMSRROG7nE7hu4JDcFLhu5ZwxJHhurrhu4JEcMagVXDEkUTGsOG7gkRwXUbGsHDhu4Dhu6/hu4JEcMSC4bux4buEw7Rw4bqiROG6unDEguG7seG7hHBE4buSVXDEgsSo4buCQ3DhuqLhu61wROG6rHDhu5BE4buK4buCQ3DhuqJEReG7gkRw4buQw5Xhurhw4buQ4buecOG7kOG6uuG7gkRwxILhuqThu4Jw4bqiTHDDlMOTcOG7gkTGsOG7gkRw4bqiREbhu4JDcFLhu6vhu4Rw4bqi4buSxKjhuqJwxILhuqhwRMSQ4bqs4buCcOG7kEThu6DhuqJwREbGsHDhuqJExqBw4buQw5Xhu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOC4buCcOG7hsSo4buQcOG6ouG7qeG6okRww5RN4buGcOG7gkThu7fhu5DDtHDhu4JExrDhu4JEcOG7gkThu7fhu5DDtHDhuqJE4bu34buQcOG7gOG7nE/hu4JDcOG7gkThu7fhu5Dhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocSRROG7nE7hu4JDcOG7kMOV4bug4bqicMSR4bq64buCRHDGoFVwxJFExrDhu4JEcF1GxrBwxILhu69w4bq+RMOB4buCcOG7kMOV4bucTOG7gkNw4bqiROG6unDEguG7seG7hHDhuqDGsOG7gnBE4bur4buCRHAm4bqmcOG7qeG7gnBS4burcOG7kEThu6vhu4JEcOG7gEHhu4xwJMaw4buCcCVE4bq6cMSC4bux4buEcMOD4buEcMSC4buI4buCQ3DhuqJERXDhuqtERnAkRXDhu5BE4buccMSR4bq64buCRHDGoFVwxJHDleG6uOG7gkRwxJHhu5Lhu7fhu4JwZMSQ4buCRHDhu4Dhu6vhu4ZwxJHDleG7nMOT4buCQ3DhuqDGsOG7gnDEguG6qHDhu4Dhu6/hu4JEcMSC4bux4buEw7Rw4bqiROG6unDEguG7seG7hMO0cEThu5JVcMSCxKjhu4JDcOG6ouG7rXBE4bqscOG7kEThu4rhu4JDcOG6okRF4buCRHDhu5DDleG6uHDhuqLhu5Thu4JDcFLhu6vhu4Rw4bqi4buSxKjhuqJwQ8SQ4buY4buMcDhE4bu14buCcMOD4bu14buCcOG7gkTGsOG7gkRw4bqiREbhu4JDcFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhu4JE4burcOG7hk3EkMO0cErhu4JwxILhurjhu4JEcOG6ouG7ksSo4bqicMOU4buK4buCQ+G7kXDEkcOV4bucTeG6onDhu4Z34buQw7Rw4buQ4buecOG7gsawVXDEguG6pOG7gnDhu4JD4burVXBzci10cMOU4bq0cOG6ouG7lOG7gkNwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJw4buCROG7q3Dhu5BE4bu54buScEThu4Thu6vhu4Jw4buQROG7q+G7gkRwUsSQ4bqs4bqicFThu7VVcMOD4bug4buCQ3DFqXDhuqJ24buCcOG7gkThu6tw4buGw4Dhu5Jww5Nw4buncFThu6/DtHDhu5BE4bq4cOG7kMOV4bu34buCcMSC4bqocOG7kETGsOG7hnDhur5E4but4buEw7Rww5Xhu5jhu5Bw4bq+xJDhu4JEcOG7gkNExJDhuqzhu4bhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoThD4buE4burxJBww5Thu6BwREtw4buQw5VPcOG6osagxrBwJMSocCXDjOG7gkNwxrDhu4LDtHDhu5Dhurrhu4JEcMSRRMaw4buCRHBdRsawcMSC4buvcEThu5JVcMSCxKjhu4JDcOG6ouG7qeG6onDhu4Dhu5xP4buCQ3DEguG6qHDhuqLhu5Thu4JDcENG4buMcOG6osOM4buCQ8O0cENG4buMcMOU4bui4bqicEPEkOG7mOG7jHDhuqLhu6nhuqJwQ8SQxrBwxILDieG7gkRwUk3EkHDhu4xE4bucTOG7gkNw4bqiROG7teG7hnDigJw4ROG7q3Dhu4Lhu5xN4bqicERLcOG7kMOVT3AtcDhE4bu14buCcMOD4bu14buCcOG7gOG7q+G7hnDhu4JE4bur4oCdcFLhu6tw4buCQ+G7klXDguG7gnDhu5B34bqicOKAnCXEqOG7gkNwxILhu4jhu4JDcEPEkOG7mOG7jHDEgsOSw7RwRMSocEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG7gOG7q+G7hnDhu4JE4bur4oCd4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkcOV4buE4buCQ3Dhu4JExJDhuqbhu5Jw4buCQ+G7q1Vw4buCxrBVw7Rw4buA4bug4bqicOG7gOG7nE/hu4JDcCXDjOG7gkNwxrDhu4JwUuG7q3DhuqLhu6nhuqJw4buA4bug4bqicOG7gOG7nE/hu4JDcOG6okThu6LhuqJw4buCduG7gkPDtHDhuqDhu6tw4bqi4buE4buCcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhur5E4buScFLhu6DhuqJw4buQw5XDguG7gnDhu5DEkOG7gkRw4buQROG7ueG7gnDigJzEkeG7oHDhu4JD4buSVeG6rOG7gsO0cEPEkOG7mOG7jHDEgsOScOG7gMOA4buCcOG7gkTGsOG7kuKAnXDEguG7r3DEgkbhu4JDcENG4buMcEThu6vhu4JDcOG7kMOVduG7hnDhu4JD4burVXDhuqLDjOG7gkNwQ8SQ4buY4buMcOG6ouG7qeG6onBExKhwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4buQROG7qeG7hHDDg8OSw7Rww4PEkHDhuqJE4buSVeG6qOG7gnDhu4JEUeG7gkNw4bqiduG7gnDhu4JE4burcOG6ouG7mnDhu5DDleG7hOG7gkNww4PEkOG6rOG7gnDEguG7nE/huqJwREtw4buQw5VPw7Vw4bqiROG7ksOB4buCcOG6oOG6uHDhu5Dhu4rhu5Bw4buGeeG7kHDhuqB44buCQ8O1cFJB4buCcOG6okThu5JV4bqo4buCcOG7gkPhu5JVw4Lhu4JwUkHhu5Bw4buAxJDhuqzhu5LDtHDhu4JE4burcOG7kMSQ4bqm4buCcOG6okThuqTDtHDEguG7q+G7hHDEgnfhu4xwUuG7q3BU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNw4buGRuG7gkNwxalw4bqiduG7gnDhu4JE4burcOG7hsOA4buScMSC4bqocMOU4buz4buCcMOU4bur4buCQ3DhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDEgkzhu4JwUuG6uHDhu5BExJBw4bqiw4zhu4JDcOG7kMOVxJDhuqjhu4Jw4bq+RMawxJBwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7gkThu6vhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnJyL3LFqeG7pcODdHLDusO6w7pzc+G7kHV1dcO64buAw7rhu5HDiuG7jEPhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhN8So4buQcOG6okTGoHDhu5DDleG7nEzhu4JDcOG7gkThu7Xhu4JwUnbhu4JwxILhuq7hu4Zw4buCxJDhuqbhu4ZwUuG7ksSQcMSC4bqk4buCcOG6okThu4RwRMSocOG7gkNEw6jhu4TDtHDhur5ERnDhur5EduG7gnBS4bqmcOG7gkThu6tww5Phu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFbxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqJE4bq4cDZHcMSRROG6uHDEkeG7klXDguG7gnDhu5l0xalw4buQ4buSSsSQ4buVw7Rww4Phu7Xhu4Jw4buQxKjhuqJwxJFE4bupxJDDtHDDk3DhuqDhu63hu4Jw4bqr4buESOG7gkPDtHBU4buvcMSRxrDhu4ZwJUThu5Lhu4JDcOG6okZww7lw4buCQ+G7nE7EkHDEgsaw4buCQ3Dhu4xE4butxJBww5TEkOG7gkRww5Thu4rhu4JDcOG7kMOV4buE4buCQ3BzcOG6onbhu4Jw4bqiREfEkHDhu5Dhu7Hhu4Zw4bqgT3DDk3DhuqLhu5Lhu4rEkHDhuqDhu63hu4Lhu5FwNUTEkHDEguG7nE/huqJwVOG6sOG7kHDDg+G7klXhuqzhu5Bw4buA4bur4buGcOG7gkThu6tw4buGTcSQw7Rw4bqiROG6uHDhuqJE4buEcOG6oMSQ4bqk4buQ4buPcMSRw4zEkHDDleG7t+G7kHBS4buSxJDDtHDhu5Dhu55w4buCxrBVcMOM4buCQ3DhuqDhu6vDtHDhu4bhurZw4bqi4buE4buCcOG6okZw4buCROG7q3Dhu4ZNxJBwxILhuqhww5PDtHDhur5Ew4zhu4JDcOG7jEThu63EkHDhu4Dhu4Rw4buAd+G7gkNw4bq+RMSQcOG7huG7nMawcOG7gnfhu4JDw7RwQ8SQw4zhu4JDcOG7gOG7iuG6onDhu4JRxrDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoV3GsFVwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4bqg4burcF1McMSRROG6uHAqReG7gkRw4buZZDhwcsWp4bulcsO0cMOD4bu14buCcOG7kMSo4bqicDfDjOG7gkPhu5Vww5Nw4bqg4but4buCcOG6q+G7lHA4Q+G7lMaww7RwVOG7r3Dhuqvhu5RwOETEkMO0cOG6ouG7muG7gkNwUuG7ksSQcOG7huG7nuG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3Dhur7hurDhu4bhu5FwJUThu4jhu4JDcOG7huG7t+G7kHDDlE3hu4bDtHDEguG6qHDhu4Dhu7HEkHDhuqJE4buEcOG6okThurhw4buGxKjhu5Bw4buCQ+G7nE7EkHDhuqLhu4Thu4JwQ+G7qcSQcOG6oOG6uHDhur5E4buSVeG6pOG7kHDhu5BB4buQcOG6oMOB4buGcMOUxJDhu4JEcOG7gsOC4buCcOG6ouG7ksSo4bqicMOU4buK4buCQ3BE4bqk4buQcMOU4bui4bqicFLhu7fhu5BwUuG7reG7kXAl4butcHNw4buG4bq2cOG6ouG7hOG7gnDDlOG7iuG7gkNw4bqiROG6ruG7hHDhu4Dhuq7hu4Rw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6onbhu4Jw4buCROG7q3Dhu4BP4buMcOG6oE5ww5XDjHBUxJBw4buGduG7gkNww5Nw4buA4buc4buCQ3DhuqJE4bue4buCQ3DEguG7iMSQcMSC4buvcFThu5Lhu4rhu4JDcOG6ouG7t+G7jHDhu5DDleG7ueG7hnDhu5DDlUjhu4JD4buRcCbhu5xP4bqicERLcOG7kMOVT3Dhu4Dhu6vhu4Zw4buCROG7q3Dhu4ZNxJDDtHDhuqJE4bq4cMOV4bu34buQcOG6ouG7reG7hnDEgsSo4buCQ3DhuqJE4buEcOG6oMSQ4bqk4buQ4buPcCVE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG6vkTDjOG7gkNww5RPcOG7gkThu6tww5RB4buMcOG7hkvEkHDhur5ExJBw4buG4bucxrBw4bqg4buv4buEcOG7glHGsOG7kXAl4but4buGcEzhu4JwOEThu6tw4buC4bucTeG6onDEguG7r3Dhu4Dhu6vhu4Zw4buCROG7q3Dhu4ZNxJBw4bqiROG7hHDhu4bhurZw4bqi4buE4buCcOG7kMOMxJDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSXhu5rhu4JDcOG7gkThu5xwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4bqiROG6uHDEkeG7klXDguG7gsO0cOG6okThurhwKkXhu4JEw7Rw4bqi4butcOG7pXBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhuqJH4buCcOG7gOG7scSQcMSCxrDhu4JDcOG6okThu5LDgeG7gnDhuqDhurhwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7gkThu6tw4buGw4Dhu5JwxILhuqbhu5Jw4buA4burcOG7gkRR4buCQ3BExKhw4buCQ0TDqOG7hMO0cOG6okZwROG7hOG7q+G7gnDhuqLhu63hu4JEcMSCeeG6onDhuqDEkOG6rOG7kHDhur5ERnDhur5EduG7guG7kXA1RMSQcMSC4bucT+G6onBU4bqw4buQcMOD4buSVeG6rOG7kHBU4bu1VXDhu4JE4burcOG7kEThuq7hu4Rw4bqiRMagcOG7kMOV4bucTOG7gkNw4bqixqDGsHAkxKhwJcOM4buCQ3DGsOG7gnBESHDEguG6puG7knDDleG7t+G7kHBS4buSxJBw4buG4bue4buCQ8O0cOG7jEThu7fhu4Jw4bq+RMOTxJDhu5FwXVVwUkjhu4JDcOG6okTGoHDhu5DDleG7nEzhu4JDcOG7gkThu7Xhu4JwUnbhu4Jw4buC4burVXDDlOG6tHDDlE3hu4ZwRMSQ4bqs4buCcOG7kEThu6DhuqJwxILhuqhww7lxcXDhu4JDw4zEkHDhu4JE4burcMOTcFLhu5Thu4JDcOG6osaw4buEcDfhu5xO4buCQ3A24bup4buQcENG4buMcOG7jEThu7nhu4JwVOG7ksawcOG6oE3hu5BwxILEkHDDlOG7oHDhur5ERnDhur5EduG7gnDhuqLGoMawcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMav4buS4buQROG7hMOV4buhxqEmw4nhu4JEcF1P4buM4buXL+G7jMah

Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]