(vhds.baothanhhoa.vn) - Những cánh rừng bạt ngàn tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc đã giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập từ việc săn mật ong rừng.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOz4bqz4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5F4cMSQ4buRS8OV4buRROG6sOG6tuG6oOG7kUrDukThu5FD4butS+G7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqwby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7Nd4bq24buSROG6sOG7kXhxROG6tuG7kcSow5VE4bqw4buRd3NL4buRROG6sHJE4buRS3PhurLhu5Hhu5Z14buRW+G7oOG7keG6s+G7qURq4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3hurDhurh44buRfeG7p3jhu5HDvXXhu5HhurDhurJN4buK4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F54bupROG7kURG4bqy4buRw73hu6nGoOG7kXhF4buRS+G6tsOBQ+G7kUvhurZM4buRROG6tuG7reG7iuG7kUvDleG7keG7mOG6suG6onjhu5FKw7pE4buRQ+G7rUvhu5HEkEThurDhu5HEqMOVROG6sGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqOG7kXlL4bq2TEN3w7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buXxqHhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5nhu5nhu5kv4buZ4buT4bubeeG7leG7k+G7oeG7m8ahxqHhu51L4buh4bud4buhxqHhu5dC4buTa+G6qOG7iuG6sOG7i8SoZ+G7leG7n+G7n8O04buRcEJLZ8O04bqz4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5F4cMSQ4buRS8OV4buRROG6sOG6tuG6oOG7kUrDukThu5FD4butS+G7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqww7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7n+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m+G7l8ahw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1vhu6Dhu5HhurPhu6lE4buRQnLhu5Hhu5Z14buRQ+G6suG6oEThu5FETeG6suG7kUThu6VD4buRw43hu5Hhu4rhurbhurRw4buRS+G7qcag4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3hurDhurh44buRfeG7p3hq4buRS8OV4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FEw7pD4buRRHDGoOG7kUThurDhu4xI4bqy4buReeG7qUThu5F4ReG7kXhM4buGeOG7kUrhur5E4bqw4buR4bqq4bq24burQ+G7keG6quG6tnHhu5HhurZGROG7kUThurZI4buRd+G6ssOAS+G7keG6quG6tnDhurLhu5FL4bq2cXjhu5F44bq24buO4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRS+G7qUThu5F54bqy4bqiS+G7kUThurbhu5JE4bqw4buR4bqw4bqyceG7kUvEqOG6pOG7kUvDleG7kcSow5VE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzUEThurbhu5FXTuG6suG7kcOpw7pE4buRXeG6tuG7q0vhu5Ft4buX4bub4buRS0zhu4LhurJq4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F54bupROG7kUvhu4Z44buRW+G7jEhE4bqwbuG7kcON4buRS+G6tsOKROG7kVjhurZ04buR4bqz4bq24buMSUThurBq4buR4buWdeG7kVvhu6Dhu5HhurPhu6lE4buRLeG7kUPhu4ZL4buR4oCcS+G6tknhu5FKw7pE4oCd4buRQ+G7rUvhu5HEkEThurDhu5HEqMOVROG6sOG7kXjhurbEkOG7kXfhurLDgEvhu5HDvXXhu5FCckPhu5FE4bqw4bq24bqg4buRQuG7q8ag4buRQ+G7rUvhu5HEkEThurDhu5HEqMOVROG6sOG7kcO94buMSXjhu5HhurZGROG7keG7l+G7kUTDukNr4buRWEXhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUThurByxqBq4buRw73Dg+G7kULhu6vGoOG7kcO94buMSXjhu5FD4butS+G7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqwauG7kXBE4bq24buR4buK4bq2dOG6suG7kUvEqMOoxJDhu5FCw4FE4buRROG6tuG7kkThurDhu5Hhu5hxeOG6tuG7kURN4bqy4buReHDEkOG7keG7n+G7ky3hu5nhu5Phu5ND4buReOG6tuG6puG7keG7mEfhurLhu5F54bupxqDhu5FL4bq2w5VE4bqw4buR4buYcuG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXhF4buRw73hu4Dhu5F3dMSQ4buR4bq24buGa+G7kVhF4buR4bqq4bq24bqy4buR4bqw4bun4buK4buRS+G7guG7kcSQROG6sOG7kXnhu5Lhu5F34bqk4buRw73hur5L4buRSuG7jEThurDhu5FD4bunS2rhu5FK4buMROG6sOG7kUtwxqBq4buRw71wTOG7kcOB4buR4buvQ+G7keG6tsOAS+G7kUThurDhu4xI4bqya2tr4buRROG6tuG7jEThurDhu5Hhu5jDguG7kUPhurLDgEThurDhu5F4RkNq4buRQ3BE4bq24buRccSQ4buReMOTcOG7keG6sOG6snDhu5HDvcOCROG6tuG7keG7mHLhu5FCxJDhu5F44bq2xJDhu5F4cXjhu5F4xJBE4buRw7pE4buR4bq24bq4eOG7kUTDgUThu5Hhu4rhurZ04bqy4buReeG7q0Thu5FL4bq24bupRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs13hurDhurbhuqDhu5FEcsag4buRS0zGoOG7keG7mOG7q0vhu5Hhu5h04buR4buYcuG7kUThurBMxqDhu5HhurbhurLDg0Phu5FE4bq24buMROG6sOG7kcO94buzQ+G7kUJz4bqy4buRS+G6tkzhu5FE4bq24but4buK4buR4bqq4bq2ceG7kXhwxJBr4buRO+G6suG6okThu5FLc+G6suG7kUPhu4ThurLhu5F44bq2cOG6suG7kUPhu61L4buRxJBE4bqw4buRxKjDlUThurDhu5HhuqrhurbEkHRE4bqw4buR4buTauG7o+G7kULhurRL4buReEXhu5HhurDhurJx4buRS8OV4buR4buV4buT4buTa+G7k+G7k+G7k+G7kcO9w4BE4buR4bub4buT4buTa+G7k+G7k+G7k+G7kcO94buAROG6sOG7kUtOxqDhu5FCxJBz4bqya+G7kcOd4bqy4buReHThu5FL4bq2cUThurDhu5F4ReG7kUvhurbDg+G7keG6quG6ssOAQ+G7kcO94buMSXjhu5HhurZGROG7keG7meG7k2vhu5Phu5Phu5Nr4buT4buT4buT4buRw73hu4BE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bub4buj4buj4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buZ4buZ4buZL+G7meG7k+G7m3nhu5Xhu5Phu6Hhu5vhu5vhu5Phu5dL4buh4bub4buh4buj4bufQuG7k2vhuqjhu4rhurDhu4vEqGfhu6Hhu5Phu5vDtOG7kXBCS2fDtOG6s+G6tkzhu5FE4bq24but4buK4buReHDEkOG7kUvDleG7kUThurDhurbhuqDhu5FKw7pE4buRQ+G7rUvhu5HEkEThurDhu5HEqMOVROG6sMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu6Phu6PDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzUEThurbhu5Fd4bq24burS+G7kXjhurbEkOG7kXfhurLDgEvhu5FL4bq2w4FD4buJ4buRW0zhur5E4buRS8OCQ+G7kUvhurbhu6vGoOG7kUvhu4Lhu5HEkEThurDhu5FL4bq2w4Lhu5HigJxL4bq2SeG7kUrDukTigJ3hu5Hhu4rhurZ04bqy4buReEXhu5HhuqrhurJE4bq24buRROG6sOG6tuG6suG6okNq4buRS8OCQ+G7kXjhurbhu4Thu5HEkEThurDhu5FC4burxqDhu5FD4butS2rhu5HhurZNS+G7kUThu4xHeGrhu5HDvUVE4buR4bq24buMR0ThurDhu5HEkEThurDhu5F3cMag4buRSkHhu5HDvcSQcUThu5HDveG6pEThurbhu5HDveG7jEl44buRS+G7guG7kcSQROG6sOG7kUThu6VD4buRw43hu5HDveG7qUxr4buRe+G6tuG6suG7kULhu6vGoOG7kUvhu4Lhu5FL4bq2w4Lhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FL4butROG7kXnhurLhuqJL4buRQ3Lhu5F44bq24bqm4buRw73hur5L4buR4bqq4bq2ReG6suG7kXjhurbEkOG7kcSQROG6sOG7kXdwxqDhu5HEqOG7gOG6suG7kXjDuUvhu5FC4burxqDhu5FD4buGS+G7keG7iuG6tuG7sUThu5FL4buC4buRw73Dg+G7kXfhu7HGoOG7kcSQROG6sOG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXfhurrhu5HDveG6suG7kUNy4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buR4buW4bupxqDhu5FCc+G6suG7kUvhu4Lhu5FDR+G6suG7kUvEqMOBROG7keG7iuG6tuG7sUThu5FL4buC4buReMOJROG7kUJz4bqya+G7kcOQ4buneOG7kXfhurLhuqJL4buRQnLhu5Hhu4rhurZ04bqy4buReOG7r0Thu5FL4bq24butROG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kcO9w4Phu5FLckThu5FC4buQcOG7kcSoRuG6suG7keG7mHXhurLhu5FLxKjEkEThurDhu5HEqMOVROG6sOG7keG6sOG7qcag4buReOG6tnHGoOG7kcSow5VE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzWOG6tuG6tEThurbhu5Hhu5jDguG7kUvhurZM4buRROG6tuG7reG7iuG7kUNwROG6sOG7kUJz4bqy4buRS8OV4buR4buY4bqy4bqieOG7kUrDukThu5FD4butS+G7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqw4buRRMOBROG7kUThurDEkHLhurLhu5FE4bq24buSROG6sOG7kUtwxqDhu5FL4bq2SeG7kXjhurZMxqDDgUThu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buRROG6tuG7jOG7kXBE4bq24buRV07hurLhu5HDqcO6ROG7keG6s+G6tuG7q0tq4buRw43hu5Hhu5Z14buRW+G7oOG7keG6s+G7qUThu5F4w5JE4bqw4buRxKjhu6tL4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FE4bq24buSROG6sOG7keKAnEvhurZJ4buRSsO6ROKAneG7kUPhu61L4buRxJBE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kXnhu4xrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7NQROG6tuG7kcSD4bq2c0Phu5HDqcO6ROG7kVnDkkThurBq4buReHFE4buRd+G7huG7kcOpw7pE4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buR4bq1V11Z4buR4buWdeG7kVvhu6Dhu5HhurPhu6lE4buR4buYcsSQ4buRROG6tuG7kkThurDhu5FE4bqwcsag4buRROG6sOG6tuG6puG7kXjDkkThurDhu5FCw4FE4buRxKjDlUThurBr4buRUEThurbhu5F44bq2xJDhu5F34bqyw4BL4buJ4buRw53Dg+G7kUvEqHFE4bq24buRd+G6pOG7kcSQROG6sOG7kcO94bq+S+G7keG7iuG6tnThurLhu5F4ReG7kUPhu4ZL4buRd+G7huG7kcO94buA4buRd3TEkOG7keG6tuG7huG7keG6sOG7gEPhu5Hhu4hM4buxROG7kXHEkGrhu5FDw5Jq4buR4bqww7pE4bqw4buRS3DGoGrhu5HDk0ThurDhu5F34bulROG6sOG7kXjhurbhu6tL4buRQuG6suG6okzhu5F4cMSQ4buRSkzhu5Hhu5hH4bqy4buR4bqw4bqyceG7keG7mWvhu5/hu5Phu5Nr4buT4buT4buT4buRw73hu4BE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzWOG6tkzhu5FLxKjDgkThurbhu5FD4buGS+G7kULhu7FE4buRS3HhurLhu5FLc8SQ4buRQnPhurLhu5FD4butS+G7kUJy4buR4bqq4bq2xJB0ROG6sOG7keG7meG7my3hu5nhu5/hu5FE4bqwcsagauG7kXnEkOG7kcO9ReG7kUPhurjhurLhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUJMw4pE4buRS8OU4buRROG6tsO5eOG7kUThurbDjeG7kUThurZwTOG7keG6quG6tnDhurLhu5FL4bq2cXjhu5FL4bq2w4Dhu5FEcsSQ4buRw73Dg+G7keG7mMOVcOG7kXhF4buRQknhurLhu5F44bq2xJDhu5FDw4JE4bq24buR4buYw5Vw4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7kcO94buMSXjhu5FCxJBy4bqy4buR4bq24buSTOG7keG6tHjhurbhu5FEcsaga28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzUEThurbhu5FXTuG6suG7kcOpw7pE4buRWOG6tuG6tEThurZq4buR4bqw4bqyccSQ4buR4buY4bqyw4FE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7keG6s+G6ssODTOG7keG6tuG6uHjhu5Fb4bug4buR4bqz4bupROG7kXjDkkThurDhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buRSsO6ROG7kUPhu61L4buRxJBE4bqw4buRxKjDlUThurDhu5Hhu5hyxJDhu5FD4buE4bqy4buReeG6pOG7iuG7keG6tsOo4buR4bq2xJDhu6d44buR4buYcsSQ4buRQ05w4buRxJBE4bqw4buRw73hurLhu5FC4burxqDhu5FD4butS2vhu5FQROG6tuG7kXjhurbhurJw4buRSuG7ueG7ieG7keKAnFvhu4ThurLhu5F44bq2TMagw4BE4buRw73hurLhu5F44bq2TUThurDhu5FLw4rhurLhu5FL4bq24buMSEThurDhu5FDcEThurDhu5FL4bq24buzxJDhu5F34butS+G7kULhu5BwauG7kUtN4bqy4buRw73DlEThurDhu5FD4butS2vhu5E64bun4buK4buRS+G7guG7kcSQROG6sOG7kUvhurbDguG7kXlOROG6sOG7kXjDk+G6suG7keG7mHLhu5FCceG7kXjhu6nGoOG7kUvhu4xG4bqy4buRd0zhu4Z44buRd8OBROG7kUThurDEkHLhurLhu5FL4bq2cEThurbhu5F4w5PhurLhu5HDveG6vkvhu5HDvcOD4buR4bq2TEThu5HhuqrhurZF4bqyauG7kcO9TOG7guG6suG7kcSQROG6sOG7kcO94bqya+G7kSJE4bqw4buRxKjDlUThurDhu5FL4bq24buMSEThurDhu5FCckPhu5FL4buC4buRS8So4buzxJDhu5FLxKjDgUThu5Hhu5hxeOG6tuG7kcO9ceG7kXnEkOG7kcO9ReG7kXjhurZNROG6sOG7kUvDiuG6suG7keG7iuG6tnThurLhu5F5TkThurDhu5F54bupxqDhu5HDvcOD4buRS8Sow6jEkOG7kULDgUThu5F44bq2xJDhu5FwROG7kUvEkHJEa+G7kVvhu4ThurLhu5F44bq2TMagw4BE4buRw73hurLhu5FDcMag4buRQ8O5ROG7kUpB4buRS+G6tkzhu5HDveG7jEl44buRS8OV4buR4bub4buRw73DgEThu5Hhu5nhu5Phu5HhuqrhurDhu5FLdEThurDhu5HEkEThurDhu5FL4bq2w4pq4buR4buYw7lL4buRd3FE4buR4bq2w4BL4buRQ+G7rUtq4buRSnHhu4rhu5F4w5JE4bqw4buRQ3BE4bqw4buRQnPhurLhu5Hhu5hy4bqy4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sOKAnWtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1BE4bq24buRWOG6tuG6tEThurbhu5F44bq2xJDhu5F34bqyw4BL4buRS+G6tsOBQ2rhu5HhuqrhurbDikThurDhu5F44bq24bqm4buRSsO6ROG7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqw4buRQuG7q8ag4buRQ+G7rUtq4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXjDiUThu5F34bqyw4BL4buReHF44bq24buR4oCcSsO6ROKAneG7kcSQROG6sOG7kcSow5VE4bqw4buR4buY4bqg4buRS+G6tkzhu7FE4buR4bq2RXDhu5HDvcOD4buRQnJD4buR4bqw4bqy4bq+ROG6sOG7kURMw4rhurLhu5FLc+G6suG7kUThurZya28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pQTEvhurbEkMSow7TDs33hurJE4bq24buRO+G7jEZE4bqwby/hu4rDsw==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]