(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày bé Hưng chào đời cả gia đình vỡ òa niềm hạnh phúc. Ấy vậy mà trời lại chẳng thương, khi mới 4 tháng tuổi thì phát hiện bé Hưng bị nhược cơ bẩm sinh, suy hô hấp. Bao hy vọng về đứa con trai đầu lòng khỏe mạnh của gia đình anh Định lại thay bằng chuỗi ngày cháu nằm viện kéo dài, phải thở máy để duy trì sự sống.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IS7hu6Fw4bufa2rhu4ch4bqmYy4v4buhcOG7n2tq4buHIS7hu6Fw4bufa2rhu4chfXDhu5824buFLi/hu6Fw4bufa2rhu4chLuG7oXDhu59rauG7hyF94bqnaH1q4buDw7nhu5fhuq194bqt4buTJn3hu6Fx4buvfeG7g8OyfeG7g+G6t+G7nX3EqWtq4buHfeG6rWx9Li/hu6Fw4bufa2rhu4chLuG7oXDhu59rauG7hyFq4buHOOG7r33huqvDueG7l+G6rX3hu6vhurt94bujccOpLi/hu6Fw4bufa2rhu4chLuG7oXDhu59rauG7hyF94bqrbGp9cOG6uXAuL+G7oXDhu59rauG7hyEuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyFK4buHOOG7r33huqdjfeG7gsO5auG7h33huq3hu4M4a33huqvhu5Xhu4V94bqtYX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7q+G7m31tNn1q4buF4bq7xKl94buDOWrhu4N94bud4buDcuG6rT994bq24buvfeG7q+G6teG7r33EqTh9cOG7n+G7leG7hX3hu4k54buFfeG6reG7g8SDauG7h31w4buDw7nhu5Nq4buHJn3hu4vhu4Phu4V9xKnhu5nhu4V9MH1w4buDN2rhu4d9cHHDtOG7hX1w4buDZ33hu53hu4M3cH3hu4Phu4Xhur1qfeG6p2N94buCw7lq4buHfeG6p2h9auG7g8O54buX4bqtfeG6reG7k33huqfDosSpfeG7oeG7hWrhu4MmfeG7oXHhu6994buDw7J94buD4bq34budP33huqY2a33hu4Phu6994burbmrhu4d94bur4bq7feG6q+G7pTZ94bqta2p9cOG7nzbhu4V94bqr4bqzcX3hu4ltauG7h33hu4vhu4NvYn3EqTlq4buDfeG6rXU2feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4N9Nmrhu4N94bqqaGrhu4N94buJOeG7hX1w4buDNuG7r33huqfhuqNq4buHfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V9auG7hzjhu6994bqt4buDN3F9auG6o8SpfeG7q+G7heG6vWp94buLY2t94bqpOOG7hSZ94bud4buDYeG7hX1w4buDxqF9xKk34buvfeG6q8OqfeG6qXHhu699cOG7n2d94buhxal94buh4buNauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IS7hu6Fw4bufa2rhu4chLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bqpcOG7g3HEqeG6p33hu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX1dW1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MTIg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiWyAvIlsi4bqpIls0IFsgMHAgMSAiNeG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2IF00e3024buJcOG7tnvhuqZjfXDhu5824buFfeG6p2h9auG7g8O54buX4bqtfeG6reG7kyZ94buhceG7r33hu4PDsn3hu4Phurfhu519xKlrauG7h33huq1sfWrhu4c44buvfeG6q8O54buX4bqtfeG7q+G6u33hu6Nxw6l94bqrbGp9cOG6uXB7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7XVtbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MTIge30vIS4v4buhcOG7n2tq4buHIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyFQ4bq5cH3hu4fhurNqfeG6q+G6uWp9auG7g8O5auG7h33hu6vhu4Xhur3huq194bur4bq7feG7o3HDqX3hu6HhuqHEqX1w4bq5cH3hu4k4feG6q+G7heG6u3F94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4PDqn3hu6vhu5nhu4V94bqt4buDaH3hu4jDqX1Q4buDaH3hu4LDueG7k2rhu4d9xKlkfeG6p2N9UOG7n2hq4buDfeG7quG7heG6vXB94buCw7lq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bq5cH3hu4fhurNqfeG6q+G6uWp9auG7g8O5auG7h33hu6vhu4Xhur3huq194bur4bq7feG7o3HDqX3hu6HhuqHEqX1w4bq5cH3hu4k4feG6q+G7heG6u3F94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4PDqn3hu6vhu5nhu4V94bqt4buDaH3hu4jDqX1Q4buDaH3hu4LDueG7k2rhu4d9xKlkfeG6p2N9UOG7n2hq4buDfeG7quG7heG6vXB94buCw7lq4buHfTvhu4vhu4NxfeG7neG7g+G7jX3hu4Jh4buFfUrhu4Vq4buDJn1w4buDaH1w4buf4bq3an3huqbhurlqfeG7oHFq4buHJn3hu4Nx4buv4bq9an1K4buDw7l9UOG7gzZq4buDLD99SuG7g+G6teG7nX3huqbhur1q4buDfeG7q+G7heG6vWp9SuG7g+G7hX1w4bunfXDhu4M3auG7h31dWy0iWyJdfeG6q+G6uWp9ajbhu699cGdq4buDfXDhu585auG7h33huq11Nn3huqdjfeG7gsO5auG7h31q4buHOOG7r33huq04auG7h31qw6Nq4buHfeG7g+G7k2omfeG7i+G7g8OyauG7h31w4buDw6p94bqtNuG7hX3EqTfhu699cOG7g8ahJn3EqWR94bqta2p94bqt4buDaH3huqs4auG7g33huqtsan1w4bq5cH3GoX3hu6vhu4Xhur1qPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDsuG7hX3EqeG6oXB9cOG7g+G6s8SpfeG7o3HhurNq4buHfeG6p8ah4buFfeG6q8OhfeG6pzZrfXDhu4M3auG7h33hu4vhu4PDsmrhu4d9cOG7g8OqfeG6reG7g+G7l+G7nX3EqcOjcH3hu6tnfeG7iWt94bqt4buDa33huq1raiZ94buJa31w4buF4bq7an1w4bufNmrhu4d9cOG7n2Hhu4V94buL4buD4buFfeG6rWtqfWrhuqPEqX3hu6vhu4Xhur1qJn3huq3hu4NofeG7gsO54buTauG7h33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXB94buDNuG7hX3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h33huq3hu4NofeG6q+G7hX3hu4k4xKl9cOG7g3HDqX1w4bufa2rhu4d94bqmZ2rhu4N94bqow7nhu5Nq4buHfeG7n+G7j+G7hX3huq3DueG7meG7hX1q4buDNnE/feG7iHLhuq194bqrNmrhu4d9xKk2auG7h33huqfhurNxfeG6p2N94buCw7lq4buHfeG6rcO6auG7h33hu4k4feG7iXLhuq194bqpaOG6reG7g33huqxL4buq4buE4bqoLV01feG6p3Nq4buHfeG7neG7gzdwJn3hu6Hhu5d94bqpaOG6reG7g31hauG7g33hu4PDucahauG7h33huqvhurlqfeG6rWtqJn3hu4M24buFfeG7q+G7l33huq3hu4Phu49q4buHfeG6reG7g2h94bur4bq7feG7o3HDqX3huq3hu4Phu5V94buh4buFauG7gz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shSuG7hzjhu6994bqnY33hu4LDuWrhu4d94bufNn3huqvhu5Xhu4UmfWrhu4Nnan1w4buD4bq34buvfeG6p2N94bqndH3huqfhuqXEqSZ94bqrN2rhu4d94buvw6lxJn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfTbhu4V94bqtw7pq4buHfeG7q3Hhu4V9xKnhu6dq4buHJn1q4buDw7lq4buHfeG7q3Hhu4V9auG7g+G6t3B94bqtbH3hu4llfeG7iTh9w7Jq4buHJn3huqc4fWrDteG7hX3huq3hu4M3cT99UOG7n2tq4buHfWrhu4M4feG6rWx9MH02auG7g33huq3hu4NofWLEqX1q4buDw7lq4buHfeG6reG7g2l94bqtbH3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h302auG7g33huqpoauG7g33hu6Hhu4Vq4buDfeG6q8O54buX4bqtfeG6rWtqfXDhu5824buFJn3huqdjfeG7gsO5auG7h33hu4k4feG6reG7gzdxfeG6q2bhuq3hu4N9cMOyan3huq11Nn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buD4bupauG7h31q4buHOOG7r33huqvhurNxfeG6q+G7leG7hX3huqdjfcOgaiZ9auG7h3V9cOG7jXA/fVDhu59tan1dfXDhu4M3auG7h31wccO04buFfeG6reG7g+G6sWp9cDbhu6994bqnY33EqeG6u8SpJn3hu6/hurlxP30gfXDhu4M3auG7h31wccO04buFJn3huqdjfeG7q+G6pWp94buL4buDw7Jq4buHfeG7ieG6tXAmfXA24buvfeG6reG7g+G6sWp94bqp4bqzan3hu6/hurlxJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtxrB94bqrw7Vq4buHJn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG6q8O5Nn3huq3hu4M3cX3huqvhu4V94buCOH1Kw7Xhu4V94buL4buDN8SpJn3huqc34bqtfeG7ocO9feG6reG7g8Oian3huqtrN2p94bqnY33huq3hu4PhurXEqX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfeG7q+G6tWp94bqrw7Vq4buHP33hu4Lhu4Xhur1qfeG7r33hu4Nu4bqtfeG6reG7g8O5Nn3huq1sfeG7neG7g8O54buTauG7h33hu53hu4M34budfeG6reG7g+G7qTZ9cOG7n2g/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeKAnErhu4PhurVqfeG7i+G6uXB94bujcWF9cOG7hcSpfXDDsuG7hX3hu6Nxw6NqfXDhu4PhuqFwP33huqY2a33hu4Phu6994burbmrhu4d9xKlrauG7h33EqW/hu4V94bur4bq7fcSpw7VwfeG6q+G7pTZ94bqta2p94buL4buDb2J9xKk5auG7g33hu6vhurXhu699xKk44oCm4oCdJn3huq3hu4NofeG7gsO54buTauG7h33huqfhurVwfeG7i+G7g2zhuq0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7oDZxfWrhu4c44buvfWrhu4PhurVqfXDhu4VqfeG6qeG7qX3hu4k4feG6reG7g3Hhu5Hhu4V9auG7g+G7qWrhu4d9cOG7gzdq4buHfWrhu4c44buvfeG7h+G6oWp94buJ4buF4bq7an3hu6vhu5nhu4V94bqn4bq9auG7g33hu6vhu4Xhur1qP31K4bqjxKl9xqF94bur4buF4bq9an1qOOG7r33hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw7nhu5fhuq0mfeG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4N94buJOeG7hX3huqvhurlqfeG7q+G7heG6vWp94buL4buDN+G6rX3huqvDqn3huqvhu4XhurtxfXDhu59ofeG7q+G7meG7hX3EqWtq4buHfcSpceG7jWp94buCw7lq4buHfeG6qeG6s2p94bqnZ2rhu4N94bud4buDdOG6rX1q4buDw7lq4buHfeG7i+G7g2F9asOgauG7h33huq3hu6VxfeG6reG7g+G7qTZ94buH4bqzan1q4buDw7l94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4PDqj994buG4buFNn3huqtnauG7g33huqdxw7Xhuq194bud4buDYeG7hX3huqvDuTZ94bur4bq7feG6puG6vWrhu4N94bur4buF4bq9an1K4buD4buFfeG6q+G7heG6u3F9cOG7n2gmfXDhu6d94bqrbH1w4buZ4buFfWo24buvfeG6p2N94bqt4buDw7k2fcSpw7VwfeG7ieG6s2p94bqrw7nhu5fhuq194bqtNuG7hX3EqTfhu699cOG7g8ahPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX1dW1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MTIg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiWyAvIlsi4bqpIls0IF0xMnAiIjIyNOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2MTUxe3024buJcOG7tnvhuqZjfXDhu5824buFfeG6p2h9auG7g8O54buX4bqtfeG6reG7kyZ94buhceG7r33hu4PDsn3hu4Phurfhu519xKlrauG7h33huq1sfWrhu4c44buvfeG6q8O54buX4bqtfeG7q+G6u33hu6Nxw6l94bqrbGp9cOG6uXB7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7XVtbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MTIge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqZjfeG7gsO5auG7h33hu4Phu4Xhur1qfeG6qzZq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG6q+G7heG6u3F9cOG7n2h9cDnhu4V94bqm4bq9auG7g33hu6vhu4Xhur1qfUrhu4Phu4V9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6pmN94buCw7lq4buHfeG6q+G7heG6u3F9cOG7n2h94bqpOOG7hX1q4buHOOG7ryZ94bqt4buDaH3hu4LDueG7k2rhu4d94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4PDqn3huqvhu4V94buJOMSpJn3huq3hu4Nx4buv4bq9an3hu6HhuqHEqX3hu6E2auG7g33huq3hu4NrfXDhurlwfeG7q+G7meG7hX3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h302auG7g33huq3hu4NofeG7iTh94bqr4buF4bq7cX3hu602feG7rWk/feG6qsOqfeG6rWx9cOG7heG6u2p94bqpceG7r31w4bufZ33huqvhu4XhurtxfXDhu59ofeG6reG7g2t94bqt4buDN3EmfeG6sWrhu4N9UOG7n2hq4buDfeG7qsOgan3huqpoauG7g30tfeG6p+G7jX3huqdjfeG7gsO5auG7h33hu53hu4Nh4buFfeG6q+G7hX3hu63hu4VqfeG7iTjEqX3hu53hu4N0feG7g+G7j33hu4vhu4XhurnEqX1w4buDw6nEqX1w4buDcX1q4buD4bq14budJn1w4bufa2rhu4d94buL4buD4buFfeG6reG7g2h94buCw7nhu5Nq4buHfeG7neG7g2Hhu4V9cHLhuq19cOG7n8Wp4bqtfeG6reG7g8OgxKl94bqta2o/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu5/DueG7meG6rX3hu4vhu4Phu4V94bqt4buD4buFNn1wNuG7ryZ94bujcTZ9N2rhu4N9xKnhuqFwfeG6reG7g2h9auG7g2dqfcSpbuG7hX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqt4buDccOian3huqdofeG7q+G6u33huqtsan1w4bq5cH1ww7Lhu4V94buD4buFw6pxfXDhurHEqX1w4bufOWrhu4d94bqt4buDaH3huqs2auG7h33hu5/hu43hu4V94bqn4buV4buFfWrhu4PDuX1w4buD4bq5fWo4az994bqqw6F94bqtbH3huqfhu4XhurlwfeG6pzZrfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budfWrhu4PhurXhu5194bur4buF4bq9an3hu5/hu4/hu4V9cOG7n8ahfeG7q+G6uyZ9auG7g8O5auG7h33hu6vhu5nhu4V9xKlkfeG6rWtqfeG6reG7g2h94buCw7nhu5Nq4buHfXDhu4NnfeG6rTfhu4V9auG7hzjhu6994bqrbH3huq1tan3hu602feG7q+G7leG7hX3hu4nhuqHEqT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqs4buDaH3huqdhayV94oCcSuG7hzjhu699ajhrfeG6rWtqfXDDsuG7hX3hu4vhu4Nv4buFfeG6p+G6vWrhu4MmfWrhu4c44buvfeG6t+G7r33hu4k4fWrhu4c44buvfXDhurlwfeG6rXU2feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4PigJ0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3sh4bug4buTan3huqpnauG7gy4v4budIQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]