(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi cứ tự hỏi, với bệnh nhân tâm thần, họ sẽ phòng, chống dịch COVID-19 như thế nào và thực sự họ có biết hay hiểu gì về COVID-19? Và đằng sau đó, ở một đơn vị đặc thù, chắc chắn sẽ là sự gồng mình của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7qyBH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMeMOdxIJ4w4nhuqjhu6Z4w4nhu4rhu6bhu7ZH4buMeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4p4MGLDtOG6rzEtw73huqDhu6kv4buKw73hu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1TEg+G6vOG6ouG6uHfhu6vhu4nhu5Thu4h4w4nhu6544bukV3jhu4rhu5Lhu4jDuXjDneG7oOG7iHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buk4bqow5J44buk4buKQuG7jMO5eOG7iuG7kHjDmeG7hnhU4buKw5Thu4zDjMO5eMOJ4buK4buW4buMw4x44bq4S8OJ4buKeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeOG7jOG7iuG7rHjhu6Thu4rhu4R44buMxILhu454w53Egnjhu6Thu4pXw4l4w5lXeOG7iuG7kHjDicOVeEXhu4jhu4Thu6R44buK4bqi4bu2eOG7iuG7iEjhu6Z4w4xKeMOdRngwYsO04bqvMS3DveG6oHR4w7TEgnjhurrDguG7jMOMeMOZ4bqi4bumeOG6usOVw7l4UnjDkuG7muG7pHjhurrhu57hu4x4w51LeOG6uuG6pMOJeOG7pOG7isavw7l4w4nhu4rhurTDiXjDieG7iuG6tOG7jHjDmeG7hnjDk8SCeMOZV3jDjMag4buMw4x4w5JK4buM4buKeMOJ4buq4bqieOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5rDuXjhu4zhu4rhuqjhu4x4w53hu4jhu4Lhu4x44bu2eOG7pOG7hHhP4buK4buIeMOdVuG6onjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6h4w4nhu4rhu6bhu7bhu4Lhu4x4w5Lhu5Thu4zDuXjDnVbhuqJ44buk4buK4bqiw5J4w4zhu4jhuqJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOBeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7tUHhuqBU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4buzeS/DvcOBw4HhurhB4buzw73hu7Phu7nhu7Xhu7nhu6RB4bqgQcO9w73Dk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4bqgw4Hhu7V3eOG6osOT4buk4buhdyBH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMeMOdxIJ4w4nhuqjhu6Z4w4nhu4rhu6bhu7ZH4buMeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4p4MGLDtOG6rzEtw73huqB3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgXl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7VB4bqgd3gv4burIMODw4l4w5lNeOG6q8OM4bum4bu2SeG7jHjhu4nhu4pLeOG7ieG7iuG6tMOSeOG7pOG7iuG6ssOSeOG7iuG7kuG7iHjhu6RK4buM4buKeOG7ikrhu4zhu4p4w4nhu6rhuqJ4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buM4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G6p+G7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7ikh44bu24buC4bumeMOJQuG7pnjhu6Thu6bhuqjhu4x44buk4buK4buqeOG7ueG6p+G7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqn4buK4buO4bqieOG7ieG6qMOSeMOT4bu4eMOT4bqow5J4w5nEguG7jMOMeC144bqr4buK4buIw7l4IEfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7ieG6qMOSeOG7pOG7ikLhu4x44bukTOG7jOG7isO5eOG7jOG7nuG7iHjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS3hFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44bukw5rhu6bhu4zDjHhFSuG7jOG7injDncSCeOG7jOG7iuG6vsO5eMOJ4buK4buqeOG7tuG7hOG7pnjDkuG6tMOJeMOJw4PDiXjhu6TDmuG7iEfhu6Z4w4nhu4rhu67hu4zDjHjhurrhuqLhu6Z44bq6QuG7psO5eMOS4bqq4bukeOG7jMOM4buqw7l4w5Phu4544bqo4bumw7l44bukw5pCw5J4w4nhurDDkuG7peG7peG7pXggw4PDiXjDmU144bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG7ieG7ikt44buJ4buK4bq0w5LDuXjhu4nDmuG7rFLhu4zDjHhP4buK4buO4bqieOG7ieG6qMOSeMOT4bu4eMOT4bqow5J4w5nEguG7jMOMeC144bqr4buK4buIeOG6uuG7rOG6onjhu6Thu5Thu4h44bq64buE4buMeMOS4bua4bukeMOZ4buWeFThu4rDlOG7jMOMeEVH4buM4buKeMOJ4buq4bqieE/hu4rhu47huqLhu6V4Z3jhurrhuqjhu7bDuXjDieG7iuG7qnjhu7bhu4Thu6Z4w5PEgnhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buMWeG7pXjhu4nhu4rhuqrhu7Z4RcODw4l4w5lNeOG7ieG7iuG6tMOSeOG6uuG7hOG7jMO5eMOJw5V4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeMOd4bua4buIeEXhu5J4T+G7ikThu6Z44bukw5rhuqLhu4zDjHjhurpIeOG7jMOV4buIeMOJ4buK4bum4bu2R+G7jHjDneG7oOG7iHhFw4PDiXjDmU3hu6V4MsWo4buMw4x44buM4buK4buseMOTUOG7iHjDieG7ikt44bukw5rhuqLhu4544bq64buc4buIeMOd4bug4buIeOG7pOG7lOG7iHjhu6TDmuG7rOG7oMOJeOG6usOVdXjigJwgSuG7jOG7injhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeFJ4T+G7iuG7juG6onjhurrhurzhu454T+G7ikThu6Z44bukw5rhuqLhu4zDjMO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeE/hu4rhu4h4w4zhu4jhuqLhu4544buk4buI4buEVHjDk+G6ruG7iHjDiVLhu4h4w5rhuqJ44bq6SHjhu4zDleG7iOG7pXggUuG7iHjhurrhurzhu454T+G7ikThu6Z44bukw5rhuqLhu4zDjHjhu4rhu5B4w4nhurDDknjDjOG7iMODw4l4T+G7iuG7iHjhu4zDleG7iHhFw4PDiXjDmU14T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7jMOM4buK4bq84oCd4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q2d4T+G7iuG7juG6onjhu4zEguG7tsO5eOG7pOG7lOG7iHjhurrhu6xRw4l4w4zhuqRUeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhuq3hu6Xhu4nhu6Xhu4nDuXhV4bum4buCeOG7meG7guG7jHgyS+G7jOG7isO5eOG6uuG7iEbhu6Z44bukw5pLeOG7ikPhu6Z4MGLDtOG6rzEtw73huqB4w53hu6Dhu4h4w4nDg8OJeOG7pMOa4buIR+G7pnjDieG7iuG7ruG7jMOMeOG7pOG7rsOJeOG7jMOMV8OJw7l4T+G7isOVeOG7pOG7ilLDuXjhu4zDleG7iHjhu4zhurLhu4zDjHjDieG7ikPDknjDieG7iuG6rlThu6Xhu6Xhu6V44buL4bqi4bumeOG7s3jhu6Thu6ZC4buMeMOdxILhu4544bq64bqo4bu2w7l44buJeOG7pOG6suG7jMOMeOG7uU/DjMO5eMOJ4bueeEXhurDhu4x44bq64bq2eOG7nOG7jHjhurpL4buM4buK4buleCDDg8OJeMOZTXjhu4nhu4rhurTDknjhurrhu4Thu4zDuXhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buJeMOT4buIRuG7jHjhu4zDleG7iHV44oCc4bqp4bqq4bu2eOG7iuG7lMOSeOG7pMOa4bus4bugw4l44bq8w5J4w5JH4bukeMOT4bq0w5LDuXjhurrhu4h4w4lC4bumeOG7pOG7iuG6ouG7jMOMeMOJ4buw4buMw4x44buK4bue4buIeE/hu4rDlXjhu6Thu4pSw7l4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7jMOM4buqeOG6uuG7rFHDicO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeOG7tOG7puG7luG7jMOMeOG6uuG6qOG7tnhFw4PDiXjDmU14w4nhu4rhu4544bq8w5J44bum4buW4buMw4x44buk4buK4bum4buWw4l4w4xKeMOSxIJ44bukxILhu4h44buk4buK4buEw7l44bq8w5J44bqy4buMeE/hu4rhu5Thu4zDjHhF4buI4buE4bukeOG7jOG7juKAneG7pXjhuqfhu4rhu5Thu4zDjHjDieG7ikx4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG7iXjDksSCeFThu4pC4buMeMOT4bug4buMeMOJw4PDiXhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buKQ+G7pngwYsO04bqvMS3DveG6oHjDncSC4buOeOG6uuG7iEbhu6Z44bukw5pLeFJ44bq64bqo4bu2eOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4rhu454T+G7iuG6ouG7jHhPw4rhu4544bq4xILhu4jDuXjDkuG6quG7pHjhu4zDjOG7qsO5eMOSR+G7pHjDkuG7kuG7iMO5eMOJ4buKw4Phu4x44bqy4buM4buleOKAnCBH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6Thu4rhuqLhu4x4w4nhu4rDg+G7jHjhurLhu4x44buM4buK4bus4buMw4x44bqy4buMeMOdxJDhu4x4w5rhuqrhu6R44buk4buW4bukw7l44bqy4buMeOG7jOG7iuG7iEbhu6bDuXjhu4zDjOG7qnjhurrhu6xRw4nDuXjDk+G6ruG7iHjhu6ThurLhu4zDjHjDieG6qOG7jMO5eMOaxqDhu4h4w5Phuq7hu4h4ReG6sOG7jnjDneG7oOG7iHhFw4PDiXjDmU3DuXjhurzDknjDk+G7jnjDieG7iuG7luG7jMOMeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeOG7jOG7guG7jHjhurzDknjhu6ThurLhu4zDjHjDieG6qOG7jOG7peG7peG7peKAncO5eEXDg8OJeMOZTXjhu4nhu4rhurTDknhPSHjDk+G6ruG7iOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sw4buKTHjDkuG7muG7pHhP4buK4buO4bqw4buMw4x44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjhu4zDjOG6tOG7jHjhu4zDjOG7quG7iHjhu6Thuq7hu4h4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7jMSC4bu2w7l4w4nhu4rhu4544buk4buU4buIeMOa4bqq4bukeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4w4nhurDDknjhu7TFqMOJ4buleDDEguG7jMOMeOG6uuG6pMOJeEXhu4hH4bukeOG7iuG7nuG7jHhP4buK4buIeOG6uuG7rFHDiXjhu4zDjOG7iuG6vHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buk4bqow5J44buk4buKQuG7jHjhu4zDleG7iHjDnUZ4MGLDtOG6rzEtw73huqDhu6V4Z3jhuqfhu4rhu47huqJ44bqt4bq24buOeE/hu4rhu47huqLDuXjhu4zhu57hu4h44bq64buIRuG7pnjhu6TDmkt4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG7jOG6pOG7jMOMeMOJw5V44buM4buK4buIRuG7pnjhu6RK4buM4buKeOG7iuG7puG7luG7jMOMeE/hu4rhu4jhu4Thu4x44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uuG7luG7iHjhurjhu4hH4buMeFThu4rhurDhu4h44oCc4bq4UnhP4buKw5XDiXjhurhSeMOJ4busUOG7iOKAneG7pXggR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buMw5Xhu4h4w53huqLhu4zhu4p4w53Dg8OJ4buKeMOdRngwYsO04bqvMS3DveG6oMO5eMOJw5V44bq6xajhu4zDjHjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjDmsag4buIeMOJ4buw4buMw4x4w4nDlXjDmeG6ouG7iOG7pXjEg+G7kHjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG6uuG6vOG7jnjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pMWo4buIeMOT4bum4buU4buMeMOJw5V4w5nhuqzhu4x4w5Lhu5rhu6R4w4nhu4rhu4jhu4TDiXhP4buKROG7pnjhu6TDmuG6ouG7jMOMw7l4T+G7iuG7iHhFw4PDiXjDmU144buM4buK4bq0w4l44buM4buKUnjhu6Thu4pKeMOT4bqq4bu2eMOa4bqieOG6uuG6vOG7jnjhu4zDjOG6ouG7tnjDmsag4buIeMOJ4busUOG7iHjhu7TDlOG6onV44oCcM8OSeOG7jMOM4bqu4buIeOG6uuG6vOG7jnjDnUp44buMw5Xhu4zDjHhV4bumw4N4RcODw4l4w5lNeOG6ruG7p+KAneG7pXggR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4T+G7isODw4l4w5Phuq7hu4h44buM4buK4bqi4buM4buKeOG7jOG7iuG6sOG7pnV44oCc4bqt4bqo4bumeOG7jOG6ouG7tnjhu6Thu4rhuqrhu7Z44bu24buC4buMeMOaxqDhu4h4w5LEguKAneG7pXjhuqfhu4rhu4h44bq64busUcOJeEXDg8OJeMOZTXjhu4rhu5Lhu4h1eOKAnDDDg8OJeOG6ouG7jOG7isO5eMOJw4PDiXjDieG7ikt4w4nDlXhF4buI4buE4bukeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeMOTxIJ4w4xKeE/hu4rhu5Thu4zDjHTigJ3hu6V44bqp4bua4bukeMOZ4buWeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDjOG7iOG7nnjhu6ThuqLhu7Z44buM4buK4buseOG7iuG7kMOJeMOZ4buI4buM4buKeOG7pMOa4buC4buMeMOT4bugVOG7pXjhuqvDjOG7rFDhu4h44buMw5Xhu4h44buk4buOdXjigJwwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu4zDlXhF4bqi4bu2eOG7jOG7ikNUeMOdxILhu4544buMw4zhu6xQ4buIw7l4T+G7iOG7jOG7injDk+G6tMOS4oCd4buleOG6q8OM4busUOG7iHjDk+G6ruG7iHjhu7Thu6bhu4zDjHhU4buK4buO4buMw4x44buMw5Xhu4h4w5Lhu5rhu6R44bukw5rEguG7jMOMeOG6uMSC4buIdXjigJwwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu4zhu4Thu6Z44buM4bqk4buMw4x44buk4buKSnjhurrhuqLhu6Z44bq6QuG7psO5eOG6uuG6ouG7pnjhu4rhu5Dhu4zDjMO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjDiULhu4x44bum4buW4buMw4x44buk4buK4bum4buWw4l4T+G7isOD4buMw4x4w5nhu4jhu4zhu4rhu6V44bqjw714w5Phuqjhu7Z44bukVnjhuqN5w7l44bqj4buzeMOT4bqo4bu2eOG7pFZ44bqjw73hu6V44buJ4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44bu54bqneMOTxIJ4T+G7ikThu6Z44bukw5rhuqLhu4zDjMO5eMOJw4PDieG7injDk+G7tsO54bul4bul4buleE/hu4rhu5Thu4zDjHhFw4Phu4x44buKxILhu4zDjOKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhuq7hu4h44bqn4buK4buO4bqieOG6reG6tuG7jnhP4buK4buO4bqiw7l44buk4buU4buIeOG6uuG7rFHDiXjDjOG6pFR44buU4buMw4x44bqt4bulIOG7peG7icO5eOG7ueG7uXjhu6Thu6bhu5zhu4jDuXhV4bum4buCeOG7icOa4buIR+G7pnjhu4vhu57hu4zDuXhFS3jDmuG7luG7iHjDk+G7juG6ruG7jHjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMeMOdxIJ44buKxILhu4zhu4p4w53hu4h44bq44buOeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjDmuG7rFHhu6bhu6Xhurnhu4zDjHhFS3jhurjhu6zhu57hu4zDjHjhu6TEqOG7jOG7injDneG7oOG7iHgwYsO04bqvMS3DveG6oHhP4buK4buIeOG6uuG6ouG7jMOMeOG6uuG7iEbhu6Z44bukw5pLeEVH4buM4buKeOG7pOG6ruG7iHjhurrhuqjhu7bDuXjDmeG6ouG7pnjhurrDlXjhurrhu6xRw4l4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeMOdxILhu454T+G7iuG7pnjDicODw4nhu4p4w5Phu7Z4w4nhu6rhuqJ4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jHjDveG7t3jhu4zDjMSC4bu24buleMSD4buIR+G7jHjDmeG7rsOJeE/hu4rhu5Lhurx4w4nhu6rhuqJ44buU4buMw4x44bq64bq2eMOJ4bqw4buIeOG7pOG7iuG7iEfhu4x44buk4buW4buk4buleOG7icOa4bus4bugw4l4T+G7iuG7iHjDncSC4buOeMOd4buIR+G7jMO5eOG7lOG7jMOMeOG7iXhP4buK4buU4buMw4x4ReG7iOG7hOG7pHjDkkrhu4zhu4p4w5PEgnjhuqLhu4h4w53Egnjhurrhuqjhu7Z4w5PEgnjhurrhuqjhu6bDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjDjOG7iFB44bq64bq2eOG7jOG7ikPhu4x44buk4buK4buuw4l44bq64busUcOJ4buleOG6ueG7jMOMeE/hu4rhu47hurx1eOKAnMOj4buIUHjhu6Thu5Thu4h44buk4buK4bqq4bu2eE/hu4rhu5Lhurx4w5rGoOG7iMO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeOG7pOG7isOow5J4w5rhu6xR4bumeOG7jFnhuqLhu6V4MOG7juG7jHgwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu4zDlXjDieG7sOG7jMOMeOG6uuG7iHhP4buK4buS4buIeOG7jMOM4busUOG7iHjDmsag4buIw7l4w5JW4buMw4x4w5PhurTDkuKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sy4buW4buIeMOd4bug4buIeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7ilFUeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDicOVeMOa4buW4buIeMOT4buO4bqu4buMeMOdRnjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMw7l44buk4buK4bq84buOeOG7jOG7iuG7rHjDieG7iuG7iOG6onjDmeG7gHjDieG7quG6onhp4buKw5V44bukw5rhu6xS4buMw4x44bqn4buK4buO4bqieOG6reG6tuG7jnhP4buK4buO4bqiw7l4RcODw4l4w5lNeCDGr+G7iHjEg+G6sOG7iHjhu4nDmuG7iEbhu6Z44buk4buKSnhP4buK4bqweOG7jOG6suG7jMOMeOG7jOG7ikPhu4x44buk4buK4buuw4l4w4nhu6rhuqJ44buK4buQeMOdRngwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x4w5nhu554w5nEguG7iMO5eMOJw5V4w4nhu4rhurLhu4zDjHjDieG7ikx4ReG7iOG7hOG7pHjhurrDlXjDk8SCeMOS4bua4bukeEVH4buM4buKeMOT4bu4eOG7jMOM4bum4bu2eOG7iuG7iEjDksO5eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeOG7uHjhu6Thu4rhu67DiXjDnUZ4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeMOT4bqu4buIeMOa4bqq4bukeOG7iuG6ruG7jHjDieG7iuG7hMO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4pIeOG7tuG7guG7pnjDiULhu6Z44buK4buQeOG7pOG7puG6qOG7jHjhu6Thu4rhu6p4w51GeOG7ueG6p+G7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6tp4buK4bqw4buIeMOJ4buK4bqqVHjhu4zhu4pD4buMeMOS4buQ4buIeOG7pErhu4zhu4p44buK4bum4buW4buMw4zhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7ilfDiXjhu6Thu4TDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VOG7isOU4buMw4zDuXjDieG7iuG7luG7jMOMeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeFJ4w5Lhu5rhu6R4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6pMOJeOG7pOG7isaveOG6uuG6pOG7pHjDmuG6onjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOd4bqq4buMeOG6ukZ4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4zhu6V44bqrw4zhuqLhu7Z44buM4buK4buseOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44bq64bq2eEVLeOG7pOG6qMOSeOG7pOG7ikLhu4x4w5Phuqjhu6Z44buM4bqi4bu2eOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeMOM4buIUHjDk+G6ruG7iHjDkuG6tMOJeDBiw7Thuq8xLcO94bqgw7l44bq64bqieFThu4pC4buMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4pIeMOM4buI4bqw4buIeOG7pOG7isSow4nhu4p4w4nhu4rhu454RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG7iuG7iEjhu6bhu6V4w7RKeMOdQ+G7tsO5eMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDieG7iuG6ssOSeMOZw5XDicO5eOG6uuG7iEbhu6Z44bukw5pLeMOM4bqkVHjhu4zhu4rhu4hG4bumeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMw7l4w4nDlXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4w4zhu4hD4bukeMOJ4bqweE/hu4pE4bumeOG7pMOa4bqi4buMw4zDuXhPxKjhu4zhu4p4w4nhu4rhurThu4x4w4zhu4jhu5Dhu6R4ReG6tOG7jHjhu6RWeOG7jMOM4busUOG7iHhFw4PDiXjDmU144bu04bum4buW4buMw4zDuXjDmsag4buIeMOJw5V44buM4buKWeG7jMOMeFThu4rhurDhu4x44buu4buMw4zDuXhPxKjDieG7injhurrhu5rhu4zDjHhFw4Lhu4zDjHjhu4zDjOG7lOG7jHjhu4zDjFl4w53Egnjhu4rEguG7jOG7injDneG7iOG7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDtOG7oOG7iHhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x44buKQ+G7pngwYsO04bqvMS3DveG6oHjhu7Thu6bhuqrhu6R44buK4buIR+G7jHjDicODw4l4w5rhu5bhu4h4w5Phu47huq7hu4x44buk4bqow5J44buk4buKQuG7jHjhu6Thu4pKeOG6uuG7rFHDiXhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG6uEl44bq4xILhu4zDjHjhu4rhu57hu4zDuXjhurjhu4544bq64bq2eOG7pOG7iOG7hFR44buk4buK4bumeOG6uuG7rFHDiXjDicODw4l44buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeFThu4rDlOG7jMOMw7l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjhurhLw4nhu4p44bukVnjhu6TDmuG7rOG7oMOJeMOTxajDiXjhu4zhu4rhu4hJw5J4RUfhu4zhu4rhu6V44buJ4buK4bq84buOeEXDg8OJeMOZTXjhuqvDjOG7puG7tknhu4x4MuG7rsOJeDDhu6xQ4buMw4zDuXhp4buKw5V4w6Phu4jDg8OSeOG6uuG7lsOJeCBH4buM4buKeMOd4buIR+G7jHjhu4nhuqjDknjhu6Thu4pC4buMw7l4w4xC4buMeOG6uuG6qOG7tnjhu6Q9eMOTR3jhu4zhu4rDlcOSeEVH4buM4buKeOG7jMSC4bu2eMOM4buI4bqieOG7pOG6suG7jMOMeOG7iuG7nuG7jOG7pXgww5V44buM4buK4buIRuG7pnjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjDk+G6sOG7jMOMeOG7pMOaw4Phu4zhu4rDuXjhurDhu4zhu4p44buK4busUuG7jMOMeOG6uuG7hOG7jHhF4bqw4buMeOG7pOG7iuG6qOG7jMO5eMOM4buI4bqieOG6ukrhu4zhu4p4w53Egnjhu7ThurZ44buK4bua4buI4buleOG6ueG7jMOMeOG7jOG7iuG6quG7jHjDkuG6ruG7jOG7inV44oCc4bqr4buE4bumeMOJxILhu4zDjHjDk+G6sOG7jMOMeOG7pMOaw4Phu4zhu4p44buk4buKSnjhu6TDmuG7iEfhu6Z4w4nhu4rhu67hu4zDjHjDmuG7luG7iHjDk+G7juG6ruG7jHjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMeMOJxILhu4zDjHjhurjEguG7iMO5eOG7iuG7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS3hPw4rDknjDncSCeMOa4bqq4bukeMOJw5V44buk4buKSHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x4ReG7iOG7hOG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7injhurjhuq7hu4zDjHhP4buKw4PDiXjhu4zhu4rhu6x4w5Lhuqrhu6R44buMw4zhu6rDuXjhu6TDmkLDknjDieG6sMOSw7l4w51KeMOdQ+G7tnjDiULhu4x4VOG7iuG6sOG7iHjhurrhu6xRw4l4T+G7isODw5J4w53Egnjhu6Thu6x4w53huqrhu4x4T0tUeOG7pOG7ilDhu4jigJ3hu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4buU4buIeOG7jOG7iuG7oHjDk+G6ruG7iHjDieG6qOG7pnjDieG7iuG7puG7tkfhu4x4w4nhu6rhuqJ4aeG7isOVeMOj4buIw4PDknjhurrhu5bDiXggR+G7jOG7injDneG7iEfhu4x44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeDLhu67DiXgw4busUOG7jMOMw7l44bq64bqq4bu2eMOTxIJ4w53hu4hHw4l44buU4buMw4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJw5V44bq6xqB4VOG7isOU4buMw4x44buK4buaeMOdxJDhu4x4w5PhuqLhu454w53EguG7jnjhu4rhu6J44bukw5pReOG7jOG7iuG6qOG7jHjDneG7iOG7guG7jHjhu7Z44buk4buEeMOJ4buK4bqyw5J4w5nDlcOJeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6ThuqjDknjhu6Thu4pC4buMeOG7jOG7iuG7iEnDkngwYsO04bqvMS3DveG6oHjhurrhuqLhu4zDjHhFS3hPxKjDieG7injhurrhu5rhu4zDjHjhu4zhuqThu4zDjOG7pXjDtEp4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOTxIJ44buMw4zhu6xQ4buIeOG7pMOaV8OJeOG7pOG7iOG7hFR44buk4buK4bqiw5J4w4zhu4jhuqJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeMOJ4buK4bqyw5J4w5nDlcOJw7l44bq64buIRuG7pnjhu6TDmkt4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMw7l44buM4buC4buMeOG7lOG7jMOMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOVeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44bq44buo4buMw4x4w4nhu6h4VOG7isOU4buMw4x44buK4buaeOG7jMOM4buOxILhu4h4w4nhu4rhu4jhu4TDiXhP4buKROG7pnjhu6TDmuG6ouG7jMOM4buleOG6ueG7jMOMeMOJ4buK4buOeMOaw4Lhu4zDjHV44oCc4buJw5rhu47hu4zDjHjhu6RK4buM4buKeOG7iuG7puG7luG7jMOMeOG7pOG7iuG6osOSeMOM4buI4bqieMOSxIJ4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG6uuG6sMOSeEXhurDhu454w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jHhU4buKw5Thu4zDjMO5eMOJ4buK4buW4buMw4x44bq4S8OJ4buKeMOTxIJ4w5nhuqLhu4h44buM4buK4bus4buMw4x44buM4buE4bumeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu7Thu5Thu4zDjHjDncSC4buOeMOSxIJ44bq6UeG7iHjDkuG6pMOJeOG6usageEXhurDhu4544buK4buaw7l44bq64bq84buOeMOM4bqy4buMw4x44buk4bqi4bu2eOG7pOG7ikp4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeOG6uuG6tnjDieG7iuG6ruG7tnjDmuG6onjhu4zDjOG7jsSC4buIeMOdxIJ4w4zhuqjhu7Z44buK4bqu4buIeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buK4bue4buMeMOJ4buK4buOeOG7jMOM4busUOG7iHjhu7Thu6bhu4zDjHhV4bum4bqi4buM4buK4bul4bul4buleDLhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44buM4buK4bqo4buMeMOd4buI4buC4buMeFJ4w5Lhu5rhu6R4RUfhu4zhu4p4w53hu4hH4buMeOG6uuG6pMOJeOG7pOG7isavw7l4VOG7iuG6sOG7iHjDieG7iuG6qlR44buM4buKQ+G7jHjDkuG7kOG7iHjhu6RK4buM4buKeOG7iuG7puG7luG7jMOM4buleDDhu5Z4w4zhurThu4zDjHhF4bqw4buOeOG7iuG7mnjhurrhu6xRw4l4w4nhu4rhu454w5JK4buM4buKeFThu4pC4buMeOG7jMSC4buOeOG7iuG6ouG7tnhU4buKQuG7jHjhuqrhu7Z4w51KeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurrhuqLhu4zDjHhSeOG7pOG7ilDhu4h44bq64buISMOSeMOM4buI4bqww5J44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4l44buKxILhu4zhu4p4w53hu4jDuXjhu4zhu4Thu6Z4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJ4bqi4buMeOG7pOG7iuG7iEdUeMOJ4buw4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHjhu4zDjOG7ik3huqJ4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7pMOaw4PDieG7injhu4zhu4rhu4hHw5J4w53Egnjhu6Thu4rhu4jhu4Thu6Z44bq64bqu4buOeOG6uuG7rsOJeOG7jMOM4buKRnjhu4zDjOG7iuG7iEdU4oCd4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7pOG6vOG7tOG7pC3huqLDk+G7iMOM4buMdXjDmuG7iMOM4buK4bukw7p34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burIMSC4buIeMOdxIJ44bqw4buM4buKdXjDtOG7iEfhu6R4xIPhu47EguG7jMOM4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]