(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ là cán bộ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc mà ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) còn được Nhân dân nể phục bởi sự quyết đoán, mạnh dạn, đi đầu trong việc thực hiện mô hình tích tụ đất nông nghiệp từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây sen lấy hạt xuất khẩu kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. Mô hình của ông đồng thời tạo điểm tham quan du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaMOdw41E4bquw73EqeG7gMO04bquw73EqeG7pOG7meG6rsO9xKlL4bu14bux4bquxKnhu6Xhu7XEqeG7pXHhu4LEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu61nL+G7s2toZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzhu7Lhu6fDtcO54buJaCXhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhu7PDgcSpw4Phu5HEqcO6w7Thuq7EqXXhuqrEqcO9w41E4bquw73EqcSCdOG7guG7gcSp4bqu4buz4bu1duG7hsSp4buG4bu54bqu4buzxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSpS+G7tXbDusSpxILhu5HEqeG6puG6rsO9xKkz4buz4buTxILEqeG6s+G7l+G6rsSpw5rDjUXhuq7DveG7gcSpM+G7s+G6tsSpw5rhu7NIxKnhu4ZBw7rhu7PEqThVP8OZxKlN4buVxKk34buz4bq0xKkq4buhxILEqeG7hTfhu7PhurTEqcOi4buC4buh4bquZsSpw7rhurLhuq7EqeG7pcONw4nDusSpP+G7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG6rnfEqeG6vOG7s0fDusSpdeG6uOG7tcSp4buA4buIxKnDiuG7gk7hu63hu4bEqeG7peG6sMO04bqu4buBxKnEguG7k+G6ruG7s8Spw7nhu5Phuq7hu4HEqeG7peG7tcSp4bulceG7gsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqUvhu7V2w7rEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4buGR8Sp4bulcOG7hsSp4bqu4bqm4bquw73EqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4buG4buKxKnDueG7tXbhuq7EqeG7huG7t8O64buzxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSpw4Phu4TDtcSp4bqixanEgsSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqeG7gMO14bquw73EqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnDuuG7oU7EqeG7gOG7p+G6rsSpw4NwTsSp4buz4buT4buGxKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7gsSp4bqi4but4buGxKnhu7PDieG6vMSp4bqu4buC4bqm4bu1xKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4buG4buz4buC4buMxKnhu4Dhu5nhuq7hu4fEqSbhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Spw7pIw7XEqeG6puG6rsO9xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSp4buG4buT4bqwxKnhu6Xhu7V3xILEqeG7huG7s8O1xILEqcOK4buCw7Xhuq7EqcO54buCxKnDg0HDuuG7s8SpxILDteG6rsO9xKnDg+G7k+G7tcSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKnDusO14bqw4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO54buG4buz4buCxIJ1xKnhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva8Oy4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxsai9sam3DuW5rbW7Dsm9v4buGa+G7j2psasODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJHhu43Dsmrhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7icOdw41E4bquw73EqeG7gMO04bquw73EqeG7pOG7meG6rsO9xKlL4bu14bux4bquxKnhu6Xhu7XEqeG7pXHhu4LEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lva8Oy4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWgp4bquw73EqTPhu7Phu5PEgsSp4bqz4buX4bquxKnDmsONReG6rsO94buBxKkz4buz4bq2xKnDmuG7s0jEqeG7hkHDuuG7s8SpOFU/w5nEqU3hu5XEqTfhu7PhurTEqSrhu6HEgsSp4buFN+G7s+G6tMSpw6Lhu4Lhu6Hhuq5mxKnDg+G7guG6puG6rsSpw73DjUThuq7DvcSpxIJ04buC4buBxKnhuq7hu7Phu7V24buGxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKlL4bu1dsO64buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOdxqHhuq7EqXXhurbEqUvhu5HEqeG6vOG7s0fEqeG7huG6vsO0w7rhu7PEqcSC4buZ4bquw73EqeG6ruG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6ruG7l8SCxKnhuq7hu7Hhuq7EqeG6puG6rsO9xKkz4buz4buTxILEqeG6s+G7l+G6rsSpw5rDjUXhuq7DvcSp4bq+cOG7hsSp4buG4buhxILEqeG7s+G7gk7hu63hu4bEqeG7huG6vuG7seG6rsSpw4PDgOG6ruG7s8SpS+G7iMO6xKnhuq7hu5FOxKlL4buRxKnDuuG6tsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnDukTEqeG7s+G6quG7tcSp4buld8Sp4bul4bu1xKnhu4bhu7nEgsSp4buz4bu1d+G7gsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG6ouG7s8O0w7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7gk7EqeG6ruG7s+G7teG7seG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6vOG7s8O04buGxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7rcSpw7pIw7XEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG6puG6rsO9xKnDmsONReG6rsO9xKnDuuG6suG6rsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhu4bhur7hu5fhuq7EqeG7huG6vuG6uOG7h8SpP+G7l8SCxKlsamvhu43hu4HEqU3hu5XEqTfhu7PhurTEqSrhu6HEgsSp4bul4buVxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4bqi4butxKnhu7PhurDhu5PDuuG7s8Spw4rhu4JOxKnhu7PhurDhu5PDuuG7s8SpxILhuqrhu4bEqeG7gOG6rMSpw7nhu7V24bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4bulcOG7hsSpw7rhuqbhuq7DvcSp4bu3w7rhu7Phu4HEqeG7pXDhu4bEqWprxKnDukjDtcSpw7rDtMO6xKnhu7PhuqrEqcO54buh4bquxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pUHDtcSpdeG7keG6rsSpw7pIw7XEqU3hu5XEqcSC4buRxKnDg+G7oeG7gsSp4bquw7VOxKl14buRxKnDuuG6sOG6rsSpP+G7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqcO6w7Xhuq7hu7PEqeG7hsO0w7rEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnDg+G7hMO1xKnhuqLFqcSCxKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7meG7gcSp4buld8Spw7rhu5nhu7XEqeG7huG7k+G6sMSpTeG7oU7EqcSC4bqmxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnhu4Dhu6fhuq7EqcODcE7EqeG7s+G7k+G7hsSp4buld8SpTeG7gnDhu4bEqeG6ouG7s3Phu4Lhu4HEqeG6ouG7reG7hsSp4buzw4nhurzEqeG6ruG7guG6puG7tcSp4buG4buzSE7EqeG7gOG7meG6rsSpS+G7kcSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqcO54buKw7XEqU3hu7Xhu7HEgsSp4buG4buT4bu1xKnhuqLhu7Phu4LEqUvhu4jDusSp4buz4bqoxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqcOaw7Thu4bEqUvhu5HEqeG7s+G6qMSpbmvEqUvEkOG7tcSpw7nhu7V24bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Spa+G7jcSp4buzw7Xhu4fEqTfhu4JOxKnhuq7hu7Phu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDiuG7gsO0xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqcOD4buRxILEqeG7s+G7tXbhu4LEqcOK4buC4buZxKnhuq7hu5fhuq7DvcSp4buA4buCcOG7hsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO6w7XhurDhu4HEqcO6w7TDusSp4buz4bqqxKnhu6Xhu5XEqXXDgsSp4buz4bqww7Xhuq7DvcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqUvEkOG7tcSpw4NPxKnDueG6sMSpw4Phu5HEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnDueG7tXbhuq7EqeG7huG7t8O64buzxKnhu6Vw4buGxKnhu7PhuqjEqcOK4buCw7TEqcODcU7EqUvhu5HEqeG7s8O1TsSpdUHEqeG6rsO9cuG6vMSp4buE4bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vsONxJDDusSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuqLhu7PhurbEqeG6ouG7s+G7l+G6rsSp4bul4bq24buBxKnhuqbhuq7DvcSpM+G7s+G7k8SCxKnhurPhu5fhuq7EqcOaw41F4bquw73EqeG6ouG7s+G7tcSp4bul4bq2xKlLxJDhu7XEqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKnDg+G7kcSpw5rhu7NIxKnhu4ZBw7rhu7PEqeG7suG6quG7tcSpP+G6puG6rsO9xKnDueG7oeG6rsSpTeG7leG7gcSpw4Phu4Lhuqbhuq7EqcOD4buC4bqm4bquxKnhu4bhur7hu5fhuq7EqeG7huG6vuG6uMSp4buld8Sp4buG4bu5xILEqeG6vsO1xKnhu7PDjcSQ4bquw73EqeG7peG7teG7h8Sp4bukd8SpxILhurThu7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDueG7oeG6rsSp4buG4bu14bquxKnhu4bDjeG6uOG6rsO9xKlL4buRxKnDg+G7kcSCxKnhu4bhu7Phu6fhurDhu4HEqeG6puG6rsO9xKnhu6Xhu5XEqcSC4buT4bqu4buzxKnDueG7k+G6rsSp4bul4buX4bquw73EqeG6ok/EqUvEkOG7tcSpOFU/w5nEqU3hu5XEqeG7pXfEqU3hu7Xhuq7EqeG6ruG7s3Lhuq7EqeG7huG7s3Hhu4LEqcO54bu1duG6rsSp4buG4bu3w7rhu7PEqeG7pXDhu4bEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4buld8SpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqcSC4bqmxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnDuuG7oU7EqeG7gOG7p+G6rsSpw4NwTsSp4buz4buT4buGxKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7guG7gcSp4bqi4but4buGxKnhu7PDieG6vMSp4bqu4buC4bqm4bu1xKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4buG4buzSE7EqeG7gOG7meG6ruG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva8Oz4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxsai9sam3DuW5rbW7hu41r4buP4buGbGzDssOyb8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJHhu41v4buP4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nDncONROG6rsO9xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu6Thu5nhuq7DvcSpS+G7teG7seG6rsSp4bul4bu1xKnhu6Vx4buCxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4but4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2vDs+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loKeG6rsO9xKnDmsONReG6rsO9xKnhu6Xhu7XEqeG7pXHhu4LEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlL4bu1dsO6xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSpxILhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buG4bu3w7rhu7PEqeG7hkfEqeG7pXDhu4bEqeG6ruG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7huG7isSpw7nhu7V24bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4buG4bq+4bqo4bquw73EqcOD4buEw7XEqeG6osWpxILEqeG7s+G7tXbhu4LEqcOK4buC4buZxKnhu4DDteG6rsO9xKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSpw7rhu6FOxKnhu4Dhu6fhuq7EqcODcE7EqeG7s+G7k+G7hsSpTeG7gnDhu4bEqeG6ouG7s3Phu4LEqeG6ouG7reG7hsSp4buzw4nhurzEqeG6ruG7guG6puG7tcSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqeG7huG7s+G7guG7jMSp4buA4buZ4bqu4bq/xKnhu4bhu5PhurDEqeG7peG7tXfEgsSp4buG4buzw7XEgsSpw4rhu4LDteG6rsSpw7nhu4LEqcODQcO64buzxKnEgsO14bquw73EqcOD4buT4bu1xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqcO6w7XhurDhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqz4buKw7XEqcOD4buRxILEqUvhu4rDtcSp4bq+4buE4buGxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4bu1dsSC4buBxKnhu4DDteG7gsSpbcSp4bqu4buXxILEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKnhu4Dhu5nhuq7EqeG7gOG7gnDhu4bEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSpS+G7kcSpw7rhu7Phu5fEgsSp4buA4bq2w7rEqcO64buhTsSp4buA4bun4bquxKnDg3BOxKnhu7Phu5Phu4bEqcO64buz4bqwxKnhuq7hu5fhuq7DvcSp4buA4buCcOG7hsSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSpw7rDteG6sOG7gcSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzxKnhuqbhuq7DvcSp4bul4buVxKnhuqJPxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7s8OJ4bq8xKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpw4Phu7Xhu7Hhuq7EqeG6ouG7reG7hsSpS8SQ4bu1xKnDueG6sMO14bqu4buzxKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7pXfEqeG7huG7teG7seG7gsSp4buG4buzR8Sp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqcOD4buRxILEqeG7s+G7k+G7hsSp4buA4bun4bquxKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7guG7h8SpKsOJ4bu1xKnhu7fDuuG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqUvhu7V2w7rEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqeG7pXNOxKnEguG7k+G6ruG7s8SpS+G7tXbDusSpw7rhu7Phu4JOd+G6rsSpw7lBw7rhu7PEqcO6RMSpw7pw4buCxKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ruG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzhu4HEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhuq7hu5fEgsSp4buG4buz4buCxKnhu7Phu4Thu4bEqeG7huG7isSpa2/EqeG7peG7reG6rsSpbGrEqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO9xKnhu4bhu7PDjUXhuq7DvcSpTeG7gk7hu7Hhuq5nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7isSpw7pIw7XEqcSC4bqmxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnDuuG7oU7EqeG7gOG7p+G6rsSpw4NwTsSp4buz4buT4buGxKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7gsSp4bqi4but4buGxKnhu7PDieG6vMSp4bqu4buC4bqm4bu1xKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4buG4buzSE7EqeG7gOG7meG6rsSpxIJD4bu1xKnhuq7hu5fEgsSp4buAw7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSp4buG4bq+4buKxKnDuuG7s+G7tcSp4bq84buz4bu3xKnhu4bhu7Phu4Lhu7HEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7rhuqbhuq7DvcSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzxKnhuqbhuq7DvcSp4buG4buz4buCxKlL4buvxKnhu4bhu4rEqW5vasSpLcSpb2pqxKnhu4bhur7hu7V24buCxKnhu6Xhuqjhuq7DveG7h8SpVeG7seG6rsSpw7rhu5Phuq7hu7PEqeG7peG6tsSpw7rhurLhuq7EqeG7huG7k+G6sMSp4bq+w7XEqeG7peG7tXfEgsSp4buG4buzw7XEgsSpw4rhu4LDteG6rsSpw7nhu4LEqcODQcO64buz4buBxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqeG7huG7s+G7gsSp4buz4buE4buGxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4buG4bq+4buXxILEqcODw43DieG7hsSp4bqi4buzw7TDuuG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqUvhu5HEqeG6rsO94bqw4buR4bu1xKnhu7Phu4JOduG6rsSp4bul4but4bquxKnDuuG7s0fhurzEqeG7meG6ruG7s8Spw4PDjeG7gsSp4bqu4bu1dsSC4buBxKnEgsO14bquw73EqcOD4buT4bu1xKnhu4bhu7Phu7HEgsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG7huG7s+G7gsSp4bqu4buzcuG6vMSpw7rhu7PhurDEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s8SpS+G7kcSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7gOG6rOG6rsO9xKlN4buC4bquw73EqcOK4buCw7Xhuq7hu7PEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSpxILhuqbEqeG7s+G7ueG6ruG7s+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlva2/hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbGxqL2xqbcO5bmttbuG7jW1u4buGbW/Ds23hu4/Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSR4buPam7hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7icOdw41E4bquw73EqeG7gMO04bquw73EqeG7pOG7meG6rsO9xKlL4bu14bux4bquxKnhu6Xhu7XEqeG7pXHhu4LEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lva2/hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaCnhuq7DvcSpw5rDjUXhuq7DvcSpw4Phu5HEqeG7hnDEgsSpw73DjUThuq7DvcSp4buAw7Thuq7DvcSp4buld8SpxILhurThu7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpTeG7lcSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqUvhu5HEqcOD4buRxILEqeG7huG7s+G7p+G6sOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmuG7s+G7tcO1xKnhu4Dhu6nEqUvhu6/EqcO54buIxKnhu6VB4bqu4buzxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSp4buGxJDhu7Xhu4HEqeG6puG6rsO9xKkz4buz4buTxILEqeG6s+G7l+G6rsSpw5rDjUXhuq7DvcSpw7rhu7PhurDEqXXhu7Xhu63hu4bDqsSpN+G7isSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqXXDjcSQw7rEqeG7pXHhu4LEqcO6SMO1xKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnhuq7hu5FO4buBxKnhu4bhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bquxKnhu4bEkOG7tcSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzxKnhu4Dhu6vEqeG7huG7teG7reG6vMSp4buGR8O6xKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8SpS8SQ4bu1xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Spw4rhu4JO4buv4bquxKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnhu6V3xKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqeG6vuG6quG6rsO9xKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buz4buHxKk3cuG6rsSpw7lH4bquw73EqeG7huG6rOG7tcSp4bulw7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7nhu7V24bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4bulcOG7hsSpw4NxTuG7gcSp4bqi4buz4bq2xKnDusO14bqu4buzxKnhu4bDtMO6xKnEguG7kcSpP+G7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlN4buVxKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DtU7EqeG7pcO14bquw73EqXXDgsSp4buz4bqww7Xhuq7DvcSp4bulw43DtcSpS+G7keG6sMSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqcO64buhTsSp4buA4bun4bquxKnDg3BOxKnhu7Phu5Phu4bEqeG7pXfEqcO64buz4butxKl14bu14but4bquxKnDusO0w7rEqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SCxKnhu4bhu4rEqcO64buhTsSp4buA4bun4bquxKnhuq7hu7PDjcSp4buz4buT4buGxKnhu4Dhu6fhuq7hu4HEqcODw7TEqeG7gOG7p+G6ruG7gcSp4buG4buz4buh4bquxKnDuuG7oU7EqeG7gOG7p+G6ruG7gcSp4buG4bq+4bq4xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SCxKnhuq7huqbhuq7DvcSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4buz4bqww7Thu4fEqeG7pOG6qOG6rsO9xKnhu4bhu7NF4bu1xKnhu4bhu5PhurDEqcO64buZ4bqu4buzxKnDiuG7gsO14bquxKnEguG6puG7tcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Spw7pIw7XEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnhu7PhuqjEqeG7gOG7p+G6rsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnhu6VBw7XEqeG7peG7tXfEgsSp4buG4buzw7XEgsSpw4rhu4LDteG6rsSpw7nhu4LEqcODQcO64buzxKnhuqLhu63hu4bEqeG7s8OJ4bq8xKnhu4Dhu5nhuq7EqeG7gOG7gnDhu4bEqeG6ruG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqcO6SMO1xKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO94buH4buG4buT4bqwxKnhu4bhu7Xhu6/huq7EqeG7peG7r8Spw7rhu7PhurDEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG6ruG7s8O14bqu4buzxKnDuuG7s+G6tuG6rsO9xKnhu7PhurDhu5Hhuq7EqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Spw7rDtMO6xKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqcO64buz4bu3xKlL4buvxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4bqu4bqm4bquw73EqeG7huG7s+G6puG6rsSpxILEkOG7tcSp4bqu4buh4bquw73EqcO6w7XhurDhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqzxJDhu7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bul4bq24bquw73EqcO94bq24bq8xKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu4jDusSpw7pIw7XEqcSC4bu54bqu4buz4buBxKnhuqbhuq7DvcSpM+G7s+G7k8SCxKnhurPhu5fhuq7EqcOaw41F4bquw73EqeG7pcONw4nDusSpw73hu7Phu7XEqeG6ruG7s3Lhuq7EqcOD4buRxKnEguG6quG7hsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4buGcMSCxKnDvcONROG6rsO9xKlL4buvxKnigJzhu7LhurTDusSp4buGcuG6vMSpS+G7kcSpw4Phu5HEgsSp4buG4buz4bun4bqwxKnhu4bDjcSp4buGw43hurjhuq7DveG7gcSp4bul4buT4bqwxKnhu6XDjMO64buBxKnhurzhu7PhurDhuq7DvcSpw7rDtMO64buzxKnhu7LhuqjEqcOa4buz4bu3xKkm4bu14bqu4buz4oCdxKnDukjDtcSp4buz4buCTnbhuq7hu4fEqSnhuq7DvcSpw4Phu5HEqeG7hnDEgsSpw73DjUThuq7DvcSp4buAw7Thuq7DvcSp4buld8SpxILhurThu7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpTeG7lcSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqUvhu5HEqcOD4buRxILEqeG7huG7s+G7p+G6sOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loN+G6vuG7guG6rsO9xKk34buzSE5nL+G6vGg=

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]