(vhds.baothanhhoa.vn) - Hồ sông Mực là hồ lớn nằm trong khu vực Vườn quốc gia Bến En, có diện tích mặt nước hơn 4.000 ha, độ sâu trung bình là 30 m lại có một lượng phù du sinh sống vô cùng phong phú. Đây là nơi lý tưởng cho sự phát triển của các loại cá, đặc biệt là cá mè - loại cá ưa ăn nổi.
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3hu67hu5/hu4/huqjDqOG7j8SC4bq84buP4buK4bq44bqqw4Phu48+4buM4buvbC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW0m4bq84buP4buK4bq44bqqw4Phu48+4buM4buv4buP4bqs4buh4buPxILhurzhu4/huqzhu4Lhuqrhu4/huqp14bqo4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqbEgsSo4buPw5Thu4zhu6/hu49kT+G7hOG6quG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7rOG7ueG6quG7j1jhuqrhu4vhu4/hu69D4buPduG6rsOB4bqq4buP4buI4bqw4buvxILhu4/huqjDuuG7iOG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/EguG7huG6quG7j+G7meG7icO1w7XDteG7j8SC4buj4buL4buPd8OK4buP4buK4bunxKjhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/hu63hurbhuqrEguG7j+G6rOG7oeG7j+G7k8O14buP4bqo4buP4bqscOG6ruG7j+G7r0Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu49JxIJL4buPdsSo4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/hu4rhurrhuqrDg+G7j8OU4bq44buP4buvS+G6qsOD4buPScSCQuG6qsOD4buPScSCSuG7ieG7j1fhu6fhu5jhu4/huqzhu6Hhu4/huqrhu4bhuq7hu4/huqzhu5Thu4/hu4hPR+G6qsOD4buP4buvxIJC4buP4buK4buM4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqxCcOG6ruG7j+G7r+G7n+G7i+G7j3fDuuG7r+G7j+G7reG6rsOB4buI4buP4bqs4buh4buP4buv4buf4buP4bqow6jhu48t4buP4bqsQnDhuq7hu4/hu6/hu5/hu49P4buj4buPc+G6quG7j+G6quG6vuG6ruG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu43huq7hu6544bqq4buIeMOM4buN4buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG7kOG6rnbhu4jEgsOt4buP4buX4buVw7VJ4buSw6zhu4/Egnjhuq7Dg8SC4buIw63hu4/hu5nDtOG7l0nhu5LDrOG7jeG7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6924bqq4buJ4but4bujQuG7iMSC4buj4bqqxILEgkLhu6Phu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buR4buR4buXL8O04budxqF2w7TDteG7neG7leG7ncO14buT4buI4buVw7Xhu5Xhuqzhu5Utw7Thu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu43hu67hu5/hu4/huqjDqOG7j8SC4bq84buP4buK4bq44bqqw4Phu48+4buM4buv4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buN4buX4buVw7Xhu43hu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buZw7Thu5fhu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW1qUeG6qsSC4buP4bqo4bqu4bqqxILhu4/EgsSQ4buj4buJ4buPe8ODxKjhurzhuqrDreG7jz/huqrhu4h4w4zhuqp44buIa2wvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu67hu5/hu4/huqjDqOG7j8SC4bq84buP4buK4bq44bqqw4Phu48+4buM4buv4buPw5TDkuG7o+G7j+G7iELhu4/huqxw4bqu4buPw5TDkuG7o+G7j+G7rXlC4buL4buP4buIxILhurLhu4jhu4/hu69D4buPw5ThurLhu4/hu4jEguG7huG6qOG7j+G7rUvhuq7hu4nhu4/hu67hu5/hu4/huqjDqOG7j+G7iELhu4/hu69D4buP4bqmxILhuq7hu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhu4Lhuq7hu4/hu5PDteG7j+G6psOD4buJ4buP4buu4buf4buP4bqow6jhu4/hu69D4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G7r8SC4bu54buP4but4bqu4bu54bqqw63hu4/hu65D4buP4buIxILDgOG7j+G6psSCQuG7j+G6qsODxILDgeG7i+G7j+G6psSCQuG7j8OM4bquQeG6qsOD4buL4buPw4zhu5/huqrhu492ROG6quG7i+G7j+G6qk/hu4LhuqrDg+G7j+G7iMSC4buj4bqq4buPxIJC4buj4buL4buPxILFqUnhu4/hu63huq7hu6Phu4vhu4/EgsWpSeG7j8OU4buC4bqu4buP4bqs4buf4buPd8So4buPd03hu4vhu49C4bqo4buP4bqo4buz4buL4buPQuG6qOG7j3ZP4buj4buJ4buJ4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvEgk/huqrDg+G7j+G7r0Phu4/huqzhu7Xhu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G7r8SC4bu54buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buv4buf4buP4bqow6jhu4934bq84buP4buvxKjhurrhuqrhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buvxIJx4buPc+G6quG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4bqsQnDhuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G7j8OU4bqy4buP4bqs4buh4buP4bqs4buU4buP4buIxIJK4buPxILhu4bhuqrhu4/hu69x4buJ4buP4buu4buf4buP4bqow6jhu4/hu4hP4buG4bqu4buPd3jhuqjhu4934bq84buL4buP4bqsQ+G7r+G7j+G6rMWp4buY4buP4buIxILhurLhu4jhu493eOG6qOG7j+G7r8So4bq64bqq4buP4but4buf4bqqxILhu49JxIJH4buP4buvS+G6qsOD4buP4buv4buf4buv4buP4bqsQnDhuq7hu4/DjOG7o8So4buP4bqqxIJP4buP4buvxILEqOG6uuG6ruG7j+G7kuG7o+G6qsSC4buL4buP4bqsw4rhu6/hu4/hu4rEqOG6qsOD4buL4buP4bqmxILhu7nhu4vhu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7iuG6uuG6qsOD4buL4buP4buC4buI4buL4buPw4zhu6PEqOG7j8SCSuG6qsOD4buPduG7gOG6ruG7i+G7j+G7iMSC4bq24buP4bqs4buh4buL4buP4buvxILFqeG6qOG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G6qHThuqjhu4/hu6/EgsSo4buj4buP4bqqw4PEkOG7iOG7j+G7iMSC4bq24buP4buIxILFqeG7mOG7j8SCxalJ4buPduG7seG6quG7j+G6rHDhu4/huqxL4bqqw4Phu4nhu4974bu34bqq4buP4buvxILEkOG6quG7j+G7iMSCw5Phu4/huqpP4buC4buv4buP4bqodOG6qOG7j1ZC4buPZcSo4buY4bu34bqq4buPaknEgk/hu4ThuqrDg+G7jyZx4bqu4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7i+G7j+G7iMSC4bqy4buP4buScuG7j3vDg8SC4bqu4buPxIPhu4bhuqpr4buPxILhu6Phu5jhu4/huqpP4buC4buv4buP4bqodOG6qOG7jynEgkrhu6/hu4/huqHEgkzhu49q4buScuG7jyZCdeG6qsOD4buP4bqhxIJM4buL4buPJkJ14bqqw4Phu48mQ+G7o2vhu49JxILhu6Phu493SuG6qsOD4buP4buv4buf4buvxILhu4vhu4934bquw4Dhuqjhu4/hu4jDjHThuqrDg+G7j+G6rOG6ruG7j+G7iOG6ruG7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G7iEXhuq7hu4/hu61z4bqo4buL4buP4buIxILhu7fhuqjhu4/EgnDhu4jhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7rXThu6/hu4/EgkLDuuG7r+G7j8SCcOG7iOG7j+G6qHThu6/hu4/huqbEguG7s+G6quG7j3fDgOG7j3bhu6nhu5jhu4/DlOG6suG7i+G7j+G6psSC4bqu4bu54bqq4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPc+G6quG7j+G7r3Hhuqjhu4/huqrEguG7qeG6quG7j3dPRuG7r+G7j8OU4bqy4buP4bqqw4PEkOG7iOG7i+G7j+G7rXlC4buP4buIxILhu4bhuqjhu4/hu69N4buj4buP4buIxILhurLhu4jhu4/hu6/hu5/hu4vhu4/DlOG6suG7j+G7r8SCxKjhu6Phu4/hu69N4buj4buP4bqmxILhu7nhu4vhu4/DlOG6suG7j+G7r8SC4buf4buI4buP4buvTeG7o+G7j+G7isSo4bqqw4Phu4vhu4/hu69N4buj4buP4buvxILEqOG6uuG6ruG7j+G7kuG7o+G6qsSC4buL4buPxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jEguG7huG6qOG7j3bhurLEqOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqxCcOG6ruG7j8OM4bujxKjhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tVuG7p+G6quG7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7jyZD4buj4buP4buvQ+G7j+G7r+G7p8Sow63hu49seOG6qG3hu67hu5/hu4/huqjDqOG7j+G7iuG6uOG6qsOD4buPPuG7jOG7r+G7j+G7r8SCxanhuqjhu4/huqpP4buC4buv4buP4bqodOG6qOG7j1ZC4buPZcSo4buY4bu34bqqL2wveOG6qG1seOG6qG3hu67EguG7ueG7iOG7j+G7ksSo4bq64bqqw4Phu4/hu6fhuqjhu49JxIJN4buP4buvROG6quG7j8OU4bquQeG6quG7j3dE4bqu4buPc+G6quG7iWwveOG6qG1sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW17w4PEqOG7mOG6oOG6quG7jybDlcSo4buPe8OD4bq44bqqbC9JbQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]