(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhất định, nhất định là phải thế rồi. Thể gì bọn mày cũng phải vào chơi với tao một chuyến chứ - Bạn tôi khẳng định chắc nịch.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhw6Dhu7Xhu7fhu7NyceG7keG6oeG7isSR4buL4bq3w6zDqXHhurd54buT4bq54buZ4bq34buTw7Phu7fhurfhu7XEguG7i+G6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhurlw4bq34buL4buTcuG6t3Dhu5dx4buTOcOgL+G7teG7t+G7s3Jx4buR4bqhw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqFR4buTZuG7t+G6t8SpxqFx4buTN+G6t3Hhu5Nm4bu34bq3xKnGoXHhu5Phurfhu6Fl4bq3eeG7k+G6ueG7meG6t+G7t+G7k8Oz4bq34buzxanhu5k44bq34bu24buT4buP4bq34buR4buX4bq3w6x1ceG6t3Bl4bqm4bq34buL4bqiceG7keG6t3nhu5Phurnhu5nhurfhurRlcuG6t+G7i+G7k+G7seG7meG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t2Ry4bq3cMaw4bu34bq34buL4buT4bu54bqmw7Nx4bq34buL4buTxILhurct4bq3w4zDqXHhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhu5/hu5Phu4dx4buR4bq3xKnGoXHhu5Phurfhu4vhu5PDquG7i+G6t3HGoeG7i+G7kzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2PhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqnw6LhurN54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOiw6JjL+G6tWLhurXhu4nhurXhurXhurXDouG6s+G6peG6s+G7t8Oi4bql4bqt4bql4buh4bq14bqzLeG7t+G7s2Rx4bu1eWThu7NqceG7ty3hu5NkceG7ieG7teG7k2Thu5844bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4buKxJHhu4vhurfDrMOpceG6t3nhu5Phurnhu5nhurfhu5PDs+G7t+G6t+G7tcSC4buL4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7i+G6uXDhurfhu4vhu5Ny4bq3cOG7l3Hhu5M54bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxY+G6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqnw6LhurPhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFh4bu24buzZHHhu5Phurdw4buZceG7k+G6t+G7k3VkOOG6t1Hhu5Hhu7nFqXE14bq34buYceG7t2rhu7NxauG7t8Ohw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tsOz4bu34bq34bq04bquZOG6t+G7s8Wp4buZN+G6t8Osw6lx4bq34bu34bul4buZ4bq3LeG6t8Osw6lx4bq34buL4buT4bq9ceG6t+G7t+G7s+G7heG7ueG6t+G7i8Oq4bu34bq34buLw7rhurdwxrDhu7fhurfhu7fhu5Phu6/hu5nhurfhurThu63hu5nhurfhu7fhu6Xhu5k34bq3xKnDg2Thurfhu4vhurnhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34bq0w7LhurfDveG7uW/hurfhur1x4bq34bu3w7Phu7c44bq34bu0ZOG7ueG6t+G7k2Vx4buR4bq34buL4buTw4Dhu4vhurdx4bq9cOG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7doeeG6t+G6tGXhurd54buTxJHhu7fhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq34bu14bqw4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurd34bq3cMaw4bu34bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq34buh4butceG6t3nhu5Phu5Vk4bq3UWRwN+G6t3Hhu5Hhu5Nq4bq34buTdeG6t+G7k2Vx4buR4bq3d+G6t8O94bu5b+G6t+G7n+G7k3Jq4bq34buz4bq/ceG7keG6t8Osw6lx4bq34buhZXDhurfhu4vEkXHhurfDrMawN+G6t+G7n+G7k8SR4bq34bu34buTZXHhu5PhurfEqcOp4bu34bq34bq0ZeG6t+G7k8OpceG7k+G6t3nhu5NB4buLOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu7NyceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buL4bu5xrDhu4vhurfhurThu7nhu5nhurfhurThu63hu5nhurfDrMOpceG6t8Osw6g34bq3w6zDqXHhurdxw6pw4bq34bu3ZOG6puG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t3Fk4bqmN+G6t+G7pXDhurfhurRk4buZ4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buf4buZZOG6t3Bl4bq34buz4bq/ceG7kTXhurfigJzhu4rhu5NBceG7keG6t3Bl4bqm4bq34buL4bun4bq34buRw6px4buR4bq34bu34buT4bu54bq34bqkw7N54bq34buL4bulceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7izfhurfhurRlcuG6t+G7i+G7k+G7seG7meG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t2Ry4bq3cMaw4bu34bq34buL4buT4bu54bqmw7NxOOG6t+G7isSC4bq34bu1w6p54bq34bqkw7N54bq34buhxqHhu4vhu5Phurfhu7PFqeG7meG6t2Thurfhu6Hhu6Xhurfhu4vhu5Ny4bq34bu3ZHI34bq34bu3ZHLhurfhu7Vu4bq3w6xkcuG6t+G7t+G7s3Vx4bq34bq0a+G6t3DEkeG6puG6t8OsZOG6puG6t+G6tGXhurfhu7XDqnnhurfhuqTDs3nhurdx4bux4buZ4bq34bq9ceG6t+G7i+G7k+G7p3Hhurdx4buR4buT4bub4bq34buL4buTcuG6t+G7i+G6ueG6t8OsdXHigJ04w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s8OD4but4buL4bq34buf4buT4buZ4bq34buhb3HhurfhuqRq4bq34bul4bq34bu34bul4bq34buz4buv4buZ4bq3w73hu7lvN+G6t8Osw6lx4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8O94bu5b3Hhurfhu4nEguG6t+G7icSC4bq34bu3ZOG6puG6t3Hhu5PDquG7i+G6t+G7ocOp4buZNeG6t+KAnFHhu5Phu63hurfEqWbhuqY34bq3ceG7k+G7reG6t+G7tcOqeeG6t+G6pMOzeeG6t+G6tGVy4bq34buL4buT4bux4buZ4bq34bu14butcOG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7keG7mWThurfEqeG7l3Hhu5Phurfhu7dkcuG6t8SpZuG6pjnigJ04w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tsODd3Hhu5Hhurfhu5Hhu5c34bq34bq04but4buZ4bq3cGbhuqbhurfhu7fhu5Phur9x4buRODg44bq34oCc4bu3xJHhurfEqeG7mcOyceKAneG6t3fhurfDveG7uW/hurdx4buTw4PhurfDrHVx4bq34bu34bul4buZN+G6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7keG7mWRx4bq34buL4buTw6jhurfhu4vhu5NrceG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7t+G7k+G7ueG7p+G7i+G6t+G7oWVy4bq34bq04buB4bu34bq34buhQeG7i+G6t3FlcuG6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu4nFqeG7meG6t+G7iWVyOOG6t+G7tuG7k8Oz4bq34buhZeG6t+G7i+G6ueG6t8OsdXHhurfhu6FoeeG6t+G7t8SC4buL4bq34buhb3Hhurfhu5/Ds+G6t+G7k3LDqeG7i+G7k+G6t8Sp4buZ4bq34bq9ceG6t+G7i+G7k+G7seG7mTfhurfhurThu5fhurfigJxx4buTeOG6t+G7i8SC4bq34buJw4Fx4buR4bq34buJ4bq/ceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfhurRlcjfhurfhurR24bq34buL4buTxalx4buR4bq3cXPhurfhu6HDqeG7meG6t8Os4bu5xalx4bq34bq0ZeG6t+G7keG7mWhx4oCdOOG6t+G7tuG7peG7meG6t+G7leG7t+G6t+G6tMOD4butceG7keG6t8OsaHHhurfhu4vhu5Phu7nhuqbhu41x4bq3xKnFqXHhu5HhurfEkXHhu5E34bq3cW9x4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5Hhu5lkcuG6t3Hhu5Phu5nhu41w4bq34bq0w4DhurfEqWbhu7nhurdw4bun4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq3ROG6t+G7oeG7peG6t3Bl4bqm4bq34bux4buZODg44bq3w4zEkXLhurfhurThu63hu5nhurdwZeG6puG6t+G7t+G7mXHhurdw4bquceG7keG6t+G7oWU34bq3w6x1ceG6t+G7t2Ry4bq3xKnhurvhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3ceG7k2bhu7fhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu7lnceG6t3Fl4bqm4bq34bq0ZXLhurfhu7fhu5Phur1w4bq3cGXhuqbhurfEqWbhuqY4ODjhurdQZeG6puG6t+G6pGpw4bq34bq0a+G6t8Sp4buB4bu34bq34bu34buTw7PhurdxZXI34bq34buLdHHhurfhu4vhu5Nk4buZ4bq34buzw4N24bu54bq3ceG7kXJx4bq3cWVy4bq34bu34bqu4bq3ceG7kWXhuqbhurfhu7fDs+G7tzfhurdx4buT4but4bq3xKnhu4/hurfhu4llceG7k+G6t+G7oeG7ueG7pXHhurdx4buTa+G6t+KAk+G6t+G7tuG7peG7meG6t+G7k8Wp4bq34buTd+G7meG6t3nhu5NmceG6t+G7n+G7k3fhu5nhurdxc+G7meG6t3JkceG7keG6t3JkceG7keG6t3Hhu5Fk4bqm4bq34buf4buT4buZ4bq3w6zDqXHhurfDrMOq4bu34bq3cMSR4bqmOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq34buk4bq34bufbznhurfDjMOpceG6t+G7t+G7peG7meG6t+G7t+G7s+G6ueG6t+G7oeG7r+G7meG6t3Hhu5Fk4bqm4bq34bu3w6p54bq34buh4bqw4bq34buf4buT4buZw7Nx4bq34bu34bul4buZ4bq3cOG6rnHhu5Hhurdw4bu54bunceG6t3Hhu5Phurnhuqbhurfhu7fDg3Hhu5Hhurfhu6FvceG6t8Spw4N24buLOOG6t1Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhu4vhu5PDg2Thurfhu5/GoXnhurdx4buT4bq54bqm4bq34bu34buT4buX4bq34bu34bqu4bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq3cOG7mcOyceG6t1FkcOG6t3nhu5PFqXHhurfhu5NyZOG6t3Bl4bq3w6x1ceG6t+G7t+G7peG7meG6t+G7k+G6v3Hhu5Hhurdw4bux4bq34bu3w4N3ceG7kTfhurfDrMOpceG6t+G7t+G7peG7meG6t8Sp4bq74bq34buz4bun4buZ4bq34buz4buV4bu3NcOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq34buk4buZ4bq34bu34buT4bul4buZOeG6t+G7nuG7k+G7pXHhu5HhurfEqcODduG7i+G6t+G7s8Wp4buZ4bq3cGXhuqbhurfhu7Hhu5k34bq34buT4bulcOG6t8SpZuG6puG6t+G7oWXhurfhu6DDteG6t+G7tuG7k8ODdnHhu5HhurdR4buR4bu54bqmb3E34bq34bu3ZHLhurfhu7fhu7Nz4bu34bq34buTbHHhurfhu4vEkeG7meG6t+G7ocah4buL4buT4bq34buLQXHhu5Hhurfhu7VkcuG6t+G7keG7meG6ueG7meG6t+G7k8OpcTfhurd54buT4bq54buZ4bq34buTbHHhurfhu7fhu7PDg+G7reG7i+G6t+G7i+G6ueG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G7t+G7s+G7r+G7meG6t3Dhu63hu5nhurfEqcODduG7i+G6t8SpZuG6pjjhurfDjHVx4bq3cGXhuqbhurfhu5PDs+G7t+G6t+G7tcSC4buL4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7i+G6uXDhurfhu4vhu5Ny4bq34bu3ZHLhurdx4buTazjhurfEqOG7j+G6t+G7oeG7ueG7meG6t+G7ocOp4buZ4bq34buV4bu34bq34buT4bulcDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTxJFx4buR4bq34bq9ceG6t+G7i+G7k+G7seG7mTfhurfEqeG7meG6t8Sp4buF4bu54bq3cGXhurfhurTGsOG7mTfhurdx4buR4buT4bud4bq34bu34buTw7Phurdxb3HhurdkceG7k+G6t2pw4bq3d+G6t8O94bu5b+G6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurdx4buTZuG7t+G6t+G7t+G7uWdx4bq34bu1ZOG7ueG6t+G7tW7hurfhu5F14buZ4bq34buhw6nhu5nhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zDqXE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS3hurdE4bq34buh4bulODg44bq34bugw7Xhurfhu6HDqeG7t+G6t+G6pHJx4buR4bq34bqk4bu54bul4buZ4bq34buzxanhu5nhurfhu4vhu5PEguG6t3Bl4bqmOOG6t8OMdXHhurfhu7dkcuG6t+G7i+G7k+G7uWlx4bq3w6zGoeG6t+G7k2Vx4buT4bq34buh4bqs4bq3xKnhu4/hurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu5PEkXHhu5HhurfhurRlcuG6t8Sp4buF4bqmOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq3Pzfhurfhu6FB4buL4bq3cWVy4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7teG7g3Hhurfhu7VlceG7keG6t+G7t+G7k+G7peG7mTjhurdR4buTw4Nx4buR4bq3w6x1ceG6t3Bl4bqm4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t8SpZuG6pjfhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurfhu7fhu5PEkXHhu5Hhurfhu6Fl4bq34buJxqF54bq34bufQuG6t3Hhu5nhu41w4bq3UeG7kWXhuqbhurfhu7bhu5Nn4bqm4bq34bu34buT4bu54bun4buL4bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcDjhurfhu7bhu5PDs+G6t3BlN+G6t+G7icaheeG6t8SpZuG6puG6t3nhu5Phurnhu5nhurdwZuG7t+G6t3Bm4bqm4bq3ceG7kWXhuqbhurfDrGhx4bq3xKnDs3Hhurfhu4vhu5NB4buL4bq3cOG6rnHhu5Hhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7k2fhuqbhurfhu7fhu5Phu7nhu6fhu4s34bq3w6zhu41x4buT4bq34bq04buZ4buNcTfhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34bqm4bq34bu3w7M34bq34bu34buTZHDhurfhu4nhurDhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7k8aw4buZ4bq34bu34buT4bq5cjfhurfhu7d1ZOG6t8SpZXA44bq3UeG7k+G7meG7jXDhurfhurTDgOG6t8Spw4N24buL4bq34buR4buZZHI34bq3xKnDg3bhu4vhurfhu6FvceG6t+G7n8Oz4bq34buTcsOp4buL4buT4bq34bu34bqu4bq34bu34buzw4Phu63hu4s34bq3cW9xODg44bq3w6x1ceG6t3Bl4bqm4bq34buhw6nhu5nhurfhu5PDs+G7t+G6t+G7tcSC4buL4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7i+G6uXA34bq34buhw4Hhu5nhurfhu6HDqeG7meG6t+G7leG7t+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq34buR4buZQXnhurfhu7dkcuG6t3Hhu5NrOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEu4buZ4buN4buL4bq34buL4bulceG7keG6t+G7oWXhurd54buT4bq54buZ4bq3w4Phu7nhurfhu7fhu5lvceG6t+G7k2Vx4buR4bq3xKln4bu5N+G6t8OsdXHhurfhu7fhu6Xhu5nhurdx4buR4buT4bud4bq34bu34buTw7M34bq34buzxanhu5nhurfhu6HDqeG7meG6t+G7ocOA4buL4bq34bu3w4Dhu4vhurfhu6Hhu6Xhu5nhurfhu7fDg+G6t+G7t+G7s2Rx4buR4bq34buzZOG6t+G7n+G7k8O64buZ4bq34bq0ZOG6t+G7oeG7mTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhLeG6t0Thurfhu6Hhu6U4ODjhurdQZeG6puG6t+G7seG7mTfhurd34bq3w73hu7lv4bq34bq04buZ4buN4buL4bq3xKnFqXHhu5HhurfEkXHhu5Hhurfhu4vhu7HhurfDrOG6uXHhurfhuqRyceG7keG6t+G6pOG7ueG7peG7meG6t+G7s8Wp4buZN+G6t8OsdXHhurfhu7dkcuG6t+G7t+G7lXHhu5M4ODjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bue4buT4bulceG7keG6t8Sp4buP4bq34buL4buTcuG6t+G7t+G7peG7meG6t3Fz4buZ4bq34buTw7Phu7fhurfhu4vhu4Xhu7k34bq3w6zDqXHhurfhu7fhu6Xhu5nhurfEqeG6u+G6ty3hurfhu4vhu5Phuq5x4buR4bq3ceG7k8OD4bq3xKlkceG7keG6t+G6tHThurfEqWfhu7nhurfDrMSC4bu34bq34bu3ZOG7meG6t+G7ocOqcOG6ty3hurdxZeG7meG6t3Hhu5s1w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS3hurdQZeG6puG6t+G7seG7mTfhurfhu7fhu5No4bu34bq34buf4buT4bulceG7keG6t8Os4buZw7Phu7fhurd54buT4bq54buZ4bq3cXPhu5nhurfhu7fhu5PDs+G6t3Flcjjhurfhu4rhu5PEguG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t3Fl4bqmN+G6t+G7t2Ry4bq34buf4buVceG6t+G7i+G6ueG6t+G7ocah4buL4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq34buzxanhu5k44bq3xKhn4bu54bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bu34buT4buX4bq3eeG7k+G6ueG7meG6t+G7t+G7k2Rw4bq34buJ4bqw4bq34buL4buT4bu54bur4buZ4bq34buTcsOp4bu34bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu55C4bq3ceG7meG7jXDhurdR4buRZeG6puG6t8Od4bu54bun4buL4bq34bu3w7PhurdZ4buTw4Dhurdx4bqyN+G6t+G7tWThu7nhurfEqXPhurfhu6HDqeG7meG6t+G7t+G7k2Rw4bq34buJ4bqw4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Nyw6nhu7fhurfEqcawceG7keG6t3Dhu5Xhu7fhurfhu7fhu5lx4buTN+G6t+G7t3Vk4bq3xKllcDfhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t+G7icah4buL4buT4bq34buTw4N3ceG7keG6t8SCceG7keG6t1Hhu5Fl4bqm4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu6FoeeG6t8SocmVx4bq34bu24buTZHHhu5Phurdx4buZb3Hhurfhu4rGsHHhu5Hhurfhu7Xhurlx4bq34buSxanhurfhu4rhu5Phu5XhurdQ4buZceG7kzg4OOG6t+G7oGVw4bq34buLxJFx4bq3w6zGsDg4OOG6t+G7n+G7k+G7qeG6t+G7t+G7k8Oz4bq3xKlm4bqmOOG6t+G7nsOz4bq34buTcsOp4buL4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq3xKnhurvhurfEqcODduG7i+G6t+G7ieG7ueG6puG7jeG7t+G6t+G7i+G6ueG6t+G7s8Wp4buZOOG6t8OMdXHhurdwZeG6pjg4OOG6t+G7ocOp4buZ4bq34buTw7Phu7fhurfhu7XEguG7i+G6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhurlw4bq34buL4buTcuG6t+G7t2Ry4bq3ceG7k2s4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhu5NoceG6t+G7s2Thurfhu7Phur9x4buR4bq34buL4bulceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7i+G6oGThurfDrMOpceG6t+G7s2bhu7fhurfDrGhxN+G6t8Sp4buP4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8OsxqHhurfEqcawceG7kTfhurfDrHVx4bq34bu34bul4buZ4bq3w73hu7nhuqbDs+G7t+G6t8SpxqFx4buT4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7oW9x4bq34buhxqHhu4vhu5Phurfhur1x4bq34buL4buT4bux4buZ4bq34bu34buzw4Phu63hu4s34bq3cGXhurfhu5PDuuG7meG6t+G7ocah4buL4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq34buL4bqgZOG6t8Osw6lxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq3ROG6t+G7oeG7peG6ty3hurfhu6FnceG6t3Fl4bqm4bq34bu34buT4buX4bq34bu34bul4buZ4bq3ceG7k8O64bq3ceG7k2w34bq34buL4buTaHDhurfhu7Phurvhu5nhurct4bq34bug4buZ4buN4bu54bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bu1ZOG7ueG6t8OsdXHhurfhu7dkcuG6t+G6tGVy4bq34buL4buT4bux4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu5PDg2Q0w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS3hurfhu4rhu5Phu6/hurfhu4vhu5NB4bu34bq3ceG7k2s34bq3xKnhu4/hurfhu7dkcuG6t+G6pGpw4bq3cWVy4bq3LeG6t8OMw6lx4bq34bu34bul4buZ4bq34buL4buT4bquceG7keG6t3Hhu5PDg+G6t8SpZHHhu5Hhurfhu5Hhu5l34bq34bu14bup4bq3LeG6t+G7iuG7k2Xhurfhu4vhu5NlN+G6t+G7n+G7lXHhurdw4buV4bu34bq34buL4bq54bq3cGXhuqbhurfhu7Hhu5k34bq3xKln4bu54bq34bu34buZb3Hhurfhu6Fl4bq34buL4bu5xrDhu4vhurfhu5NlceG7k+G6t+G7k8OD4buxceG7keG6t+G6tMOy4bq3ceG7keG7ucWpceG6t3Hhu5Phu4Vx4bq3UeG7kWXhuqbhurfhu5Dhu5nhu6vhurfhu7fhu6nhurfhu5LDgXHhu5Hhurcuw4Phu7Fx4buRN+G6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t3Fl4bqm4bq3w73hu7lkceG6t+G7t+G7s3Vx4buR4bq34bu34buTw7PhurdxZXLhurfhu7fhu5Phu5fhurfhu4vhu5NBceG7keG6t3Bl4bqm4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t+G7s8Wp4buZ4bq3xKlm4bqmOOG6t+G7ssWp4buZN+G6t+G7t+G7mcOzeeG6t8Spw7Nx4bq34buhZeG6t3nhu5Phurnhu5nhurfhu4vDgXHhu5HhurfEqXJlceG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t+G7t+G7k2Rw4bq34buJ4bqw4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Nyw6nhu7fhurfEqcawceG7keG6t+G6tOG6vXHhurfhu5NzZDfhurfhu7fhu7PDg3Hhu5HhurfDrGXhuqbhurfhu7Xhurlx4bq3eeG7k2lw4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu6DDteG6t+G7k8aw4buZ4bq34buQdOG6t+G7tuG7k8SReeG6ty3hurfhu6HDteG6t+G7k8aw4buZ4bq34buh4butceG6t+G6tGXhurfDveG7uWRx4bq34bu34buzdXHhu5Hhurfhu7fhu5PDs+G6t3FlcuG6t+G6tOG7reG7meG6t8Spxalx4buR4bq3w6xlcuG6t3Hhu7Hhu5nhurfEqeG7heG6puG6t+G7t+G7k+G7l+G6t3Bl4bqm4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7k+G7meG7j+G7ueG6t+G7s8Wp4buZ4bq3xKlm4bqm4bq3YeG7t+G7peG7meG6t+G7kWjhu7fhurfhu5HDgcOhOOG6t8Od4bu5ZHHhurfhu7fhu7N1ceG7keG6t3Hhu5Nm4bu34bq34buhZTfhurfhu4vhurnhurdxQeG7meG6t+G7i+G7pXHhu5HhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu4vhu5Ny4bq34bueQuG6t3Hhu5nhu41w4bq3UeG7kWXhuqbhurfhu5Dhu5nhurnhu5nhurd54buTc3Hhu5Hhurdw4buZw7Jx4bq3UWRw4bq34bu34buT4bunceG7keG6t3Hhu5Nm4bu34bq3xKlm4bu34bq3ccOD4but4buLOOG6t+G7ksOz4bu34bq34bu1xILhu4vhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34buL4bq5cOG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7dkcuG6t3Hhu5NrOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq34bu24buTw7Phurfhu7fhu5PEkXHhu5Hhurfhu7Vk4bu54bq3ceG6smThurfhu7VkcuG6t3Bl4bqmNDQ0w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS3hurfhu4rhu5Nl4bq34buL4buTZeG6ty3hurfDjMOpceG6t+G7t+G7peG7meG6t+G7i+G7k+G6rnHhu5Hhurdx4buTw4PhurfEqWRx4buR4bq34bu34buzZ3Dhurdx4buR4buFcOG6t+G7ocOqcOG6ty3hurdR4bun4buZ4bq34bu34buZw7N54bq3xKlz4bq34buhZeG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bulceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7oeG7mW9x4bq3w73hu7lkceG6t8Spw7Nx4bq34bueQuG6t3Hhu5nhu41w4bq3UeG7kWXhuqbhurfDneG7ueG7p+G7i+G6t+G7t8Oz4bq34buhZHLhurfEqcawceG7kTbhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurdw4buV4bu34bq34bu34buZceG7kzfhurfhu5PGsOG7meG6t+G7t+G7k+G6uXI34bq34buh4buZb3Hhurfhu5NyZHHhurdx4buR4buT4buN4bq34bu34buT4bu5aOG7t+G6t+G7nkLhurdx4buZ4buNcOG6t1Hhu5Fl4bqm4bq34bu14buZceG7k+G6t3Hhu5No4bu34bq3w4zEkeG7izg4OOG6ty7hu6Xhurfhu4vDgXHhu5HhurfDveG7uWRx4bq34bu34buzdXHhu5HhurdwZeG6puG6t+G7seG7mTg4ODk4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS3hurc/N+G6t+G7t+G7k+G7peG7meG6t+G7t+G7k8Oz4bq34buf4buT4buZ4bq3cWVy4bq34bu1w6p54bq34bqkw7N54bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34bu34buT4buX4bq34buRdeG7meG6t+G7ocOp4buZ4bq34buL4buTcuG6t8OsdXHhurfhu7dkcuG6t3Hhu5NrOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq3UeG7k2bhu7fhurfEqcahceG7kzfhurdx4buTZuG7t+G6t8SpxqFx4buT4bq34buhZeG6t3nhu5Phurnhu5nhurfhu7fhu5PDs+G6t+G7s8Wp4buZOOG6t+G7tuG7k+G7j+G6t+G7keG7l+G6t8OsdXHhurdwZeG6puG6t+G7i+G6onHhu5Hhurd54buT4bq54buZ4bq34bq0ZXLhurfhu4vhu5Phu7Hhu5nhurfhurThu63hu5nhurfhu7dkcuG6t3DGsOG7t+G6t+G7i+G7k+G7ueG6psOzceG6t+G7i+G7k8SC4bq3LeG6t8OMw6lx4bq34bu34bul4buZ4bq34buf4buT4buHceG7keG6t8SpxqFx4buT4bq34buL4buTw6rhu4vhurdxxqHhu4vhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7peG7meG6t+G7t8Oq4bu34bq3xKnhu5nhu41x4bq34bu34buTcsOp4buZN+G6t3Hhu5Phu5dx4bq34bu1ZHHhu5HhurfDrG9x4bq34buLw6lx4buT4bq34bu34buTZuG6puG6t3Bm4bqm4bq34bu34buT4bq/ceG7keG6t8Osw6lx4bq34oCc4bu3xJHhurfEqeG7mcOyceKAneG6t8SpZHHhu5Hhurfhu4vhu5NB4buZ4bq3cOG6ouG7meG6t+G6tGVy4bq34buL4bu54bunceG6t+G7ocah4buL4buTOOG6t+KAnFHhu5Fl4bqm4bq3w53hu7nhu6fhu4vhurfhu7fDs+G6t+G7t+G7k+G7mcOz4bu54bq3ceG7k+G7mTfhurdR4buRZeG6puG6t+G7i+G6oGThurfhu4vhu5NkN+G6t1Hhu5Fl4bqm4bq3w6zEkXLhurfhu4vhu5Phu5Xhurfhu4vEkeG7i+G7k+G6t3DDqXHhu5Hhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRwN+G6t1Hhu5Fl4bqm4bq34bu24buTw4Phu7Fx4buR4bq3w6zhu5lx4buT4bq3LeG6t+G7oOG7meG7jeG7t+G6t+G7teG7nTg4OOG6t1Hhu5Fl4bqm4bq34bu24bupceG7keG6t+G7n+G7k3fhu5nhurdx4buR4buT4budZDfhurdR4buRZeG6puG6t8Od4bu54bun4buL4bq34buf4buTxJFx4buTODg44bq3UeG7kWXhuqbhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3UOG7geG7t+G6t+G7t+G7s2hx4bq34bu24bup4bq3w73hu7nhu6fhu4vhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRwODg44bq3UeG7kWXhuqbhurfhu7dyZXHhurfDveG7ueG7p+G7i+G6t+G7n+G7k8SRceG7keG6t+G7i+G7k+G7mcOzcTg4OOG6t+G7iuG7k2Xhurfhu4vhu5NlN+G6t3FlcuG6t+G7s8Wp4buZ4bq34bu3w7Phu7fhurfhu7bhu7PDgXHhu5Hhurfhu4rhurbhu7k34bq34bu3w7Phu7fhurfhu7bhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7bhu4VxN+G6t+G7t8Oz4bu34bq34buSw6nhurdR4buR4bu54bqmb3E34bq34buSxrDhu5nhurdR4buR4buT4buZceG7k+G6t+G7pHHhu5E4ODjigJ034bq34buL4buTQXHhu5Hhurdxc+G6t+G7oWlw4bq3ceG7k2lwOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEt4bq3UGXhurdxZeG6pjfhurfhu7fhu5PDs+G6t8Osw6lx4bq3cOG7l3Hhu5M34bq3cXPhurfhu6FlcOG6t+G7i8SRceG6t8OsxrDhurfhu5Hhu5fhurdwZeG6t8OsaHHhurfhu7Xhu7nhu6fhu7fhurfhu7fhu5PDs+G6t3Hhu5Phu5s04bq3UMaw4bu34bq3xKnEgmThurfhu5PDuuG7mTfhurfhu7PFqeG7meG6t+G7i+G6ueG6t8OsdXHhurdx4buR4bux4bq3ceG7kcSR4buL4bq3ceG7k+G7l3Hhurdx4buTZOG7uTfhurfhu4vhu5Phu5vhurfDrOG7mcOz4bu34bq3w6zDqXHhurfhu6FlcOG6t+G7i8SRceG6t8OsxrA44bq34bu24buT4bul4buZ4bq3xKllceG7k+G6t+G7i+G7k+G7r+G6t+G7t8Oz4bu34bq3cWVy4bq3w6zDqXHhurfhurTDsuG6t3Bl4bq34buTw7rhu5nhurfhu6HDqeG7meG6t+G7s8O54bq34buzZXHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeUThu7nhu7fhu5Ny4buz4bqx4bqhw6Dhu7Xhu7fhu7NyceG7keG6oVHhu5Hhu7nhuqZvceG6t1nhu5NyceG7kcOgL+G7teG7t+G7s3Jx4buR4bqhw6AveeG6oQ==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]