(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc sốt đất ở bấy lâu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng thật không nghĩ được rằng, trong cơn sốt ấy, thị trường “đất âm phủ” cũng sôi động không kém. Chuyện nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó lại là việc rất có lý ở nhiều nơi.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4bui4bqrYmczJUrhu5xiJWZiLeG7pDN9PjXDk+G7ojFj4bqrYn08Z8OS4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG6quG6oWLhu6Ikw51i4bui4oCcWTThu6Lhuqd7w6nigJ3hu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mOG7kiU04buY4buCfSEj4bui4bqr4bqhYuG7oiTDnWLhu6LDouG7okDDnWfhu6IzWWPhu6Ije1c1PuG7ojPDnWfhu6I+XeG7ojPFqDThu6I1PsavI+G7ojV7fTs14buO4buiw7174bq7NT7hu6Jie+G7tGLhu6Iye8OgNT7hu6I1Pnsw4buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqnhu641PuG7jOG7omLhuqk2NT7hu6Ij4bqxNeG7ouG6q+G6oWLhu6LDnWfhu4zhu6JieyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6LigJwkw51i4buiWTThu6Lhuqd7w6nigJ3hu6Ij4bq5NT7hu6LhuqvDoH3hu6Ikw6M1PuG7ojJ7w6A1PuG7ojIqNOG7juG7osahe2NnITXhu6I1Pnsl4buiIzfhu6Lhu4M/4buiNT57IiN74buiM2jhu6I1e+G6uzU+4buiNTfhu6Izxq994buiM8Wo4bui4buDfSEj4bui4bqpw51i4buiIzfhu6IzaOG7osOi4buiNXt9LmPhu6I14bqxfeG7juG7ki8lNOG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6JTU1Dhuqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olJTUuG6p2bDkuG7oj194bqr4bqnM+G7pGfDk+G7okAzNiMyw5Lhu6I04buk4bqpPn01LTMlPGLDk+G7ouG7pGNiNsOS4buiNOG7pOG6qT59NS3huql9Pntiw5Phu6Lhu6RjYjbDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFBQUi/hu6BVUz1R4bugUFNRU1FiUeG7oMOaVTNRLT3hu6Ri4buOMeG6pz7hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhuqrhuqFi4buiJMOdYuG7ouKAnFk04bui4bqne8Op4oCd4buc4bui4buFfT1ie0rhu5xTU1Dhu5zhu6J7JX0+e2JK4bucUlNS4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5hC4bqp4bukNXvhu6I0fTV74buieznhu6Thu6LDlMO9PmPhuqM1w5Phu6LGsDViJeG6qTUlYuG7kOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5fFqOG7ouG7l+G7qGfhu6J74bq3YuG7onvhu6h94buiI3vGr2fhu6Lhu4Mu4buiNXvFqOG7jOG7ojRWYuG7ojTFqGfhu6J74bq3NeG7onvDouG7oj45feG7ouG7gzk1PuG7omLDquG7ouG6q1k14bui4buDxag2w5Phu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYLeG7osOANT7hu6Lhu5fhu6hn4buiJFlj4bui4bqp4bqjfeG7jOG7osOgNT7hu6Lhu5fhu6hn4bui4bqxfeG7jOG7osOi4buiJFlj4bui4buDxag24buiYsOgfeG7okDhu6g24oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMOANT7hu6Ije+G6ozU+4buiQCLhu6Lhu4PhurXhu6I+OX3hu6I+feG7tGLhu6I+fTk1PuG7jOG7ojU+4bqjfeG7ouG6p3siI3vhu6JmY+G6oTU+4buiI+G7pn3hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Iyw6zhu6Ij4bukY+G7oiM3w5Phu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYLeG7onjFqDThu6I+XeG7oiPhur3hu6I1e+G6u+G7ouG7sDXhu6Ij4bq74bq34bqn4oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7l8Wo4bui4buX4buoZ+G7oiThuqXhu6Ijeyo14buiNeG6u+G6tyPhu6Ije8Oo4buiZuG7pDV74buiYsOq4buiYuG7pGfhu6Ije+G6ozU+4buM4buiNXth4buiPn05NT7hu6I1N33Dk+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5gt4buixqF74buo4buiMnvDoDU+4bui4buDw6N94buixajhu4zhu6Iye8OgNT7hu6Lhu4PDo33hu6Jie13hu6I0w51i4bui4bqne+G7sjXhu6I1e+G7puG7juG7ouG7nSw14buiM2Qj4buiw51n4buM4buiI+G7qOG7osOgNT7hu4zhu6Ij4buo4buiYsOgfeG7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiI3vhuq/hu6I0xajhu6Ije8OgNeG7omJ7WTXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxal9KGPhu6Jo4bui4buD4bq14buM4buiw6A1PuG7ouG7l+G7qGfhu6LhuqvhuqFi4bui4bqr4busNT7hu6J7YX3Dk+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5gt4buiQnss4buiNcWoNuG7jOG7ouG7g30hI+G7oiThu6rhu6LEgzXhu6Ije+G6u+G7pE/hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buXxajhu6Lhu5fhu6hn4buiYsOpNOG7omIgNOG7oiPhurvhurN94buM4buiYnvDqeG7omJ7IMOT4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mC3hu6JCeyzhu6Izxajhu6IjNn3hu6I1e+G6u+G7omY2NT7hu6I0w6Ni4bui4buDfSEj4buiM+G6tzXhu6LhuqnhuqN94buM4buiNXsm4buiI+G7qOG7ojM4NT7hu6LDoDU+4buixq/DleG7okLDoH3hu6Lhuqd74buofeG7ojU3feG7ojJ7N+G7ojU3feG7ojJ74buwNeG7jOG7omLhuqldNXvhu6JAxahn4buiJMOp4buiJH0uY+G7oiN7ZOG7osOdZ+G7ojThurd94buiI3siY+G7oj7hu7Ri4buiJOG7smPhu6Ik4bqjNT7hu6Jo4buiPn1k4bqn4buiNF01e+G7oiTDnWfhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYLeG7onjhu6o24buiw51n4buiM8Wo4buiYnvhu7Jn4buiI2Q1PuG7ojXEg33hu6JifSw1PuG7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Z94buiZuG7quG7ojXFqGfhu4zhu6Izxq994buiM8Wo4buiNT7hurvhurN94buiNXvFqOG7oiPDqeG7pOG7osOgNT7hu6LigJzhuq1j4bukNeG7ontjZyE14oCd4buM4buiI3tXNT7hu6IjN+G7ojV7OuG7ojJ7w6A1PuG7ojM24buiNcSDfeG7olDhu6Lhuqtjw51i4buiJMOdYuG7ojThu6jhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYLeG7ong24buiJOG6u+G6tSPhu6I1e+G6uzU+4buiNF01e+G7ouG6p3vhu6h94buiI3vDneG6p+G7ojV74bu0NeG7oj594bum4buiI+G7pDbhu47hu6LDgDU+4buiMnvDoDU+4buiYnvDnWfhu6I1PuG6u+G6s33hu6Izxag1PuG7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7ombhu6rhu6I1xahn4buiI+G6uTU+4buiJOG7pDU+4buiNXvhu6Q24buiMzs14buiI3vhuq/hu6I1xahn4buM4buiI3vhuq/hu6IyfeG7pOG7ojTFqOG7ouKAnOG6q+G7rDTigJ3hu6Ijezbhu6Ik4bq74bq1I+G7ojTDnWfhu6Lhuqtjw51i4buiJMOdYuG7oiN7w6A14buiYntZNeG7osWo4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mC3hu6Lhu53DnWfhu4zhu6Ij4bq5NT7hu6IjeyDhu6Jixq994buiNMOdZ+G7oiPhu6Z94buiJOG6veG7pOG7oiPhur3hu6I1e+G7pDbhu6IzOzXhu6I1e+G6u+G7omJ7LOG7ojTFqOG7ojRdNXvhu6Ij4bq5NT7hu6Iye8SD4buiM1ln4buiJFln4buiNcWoZ+G7juG7ouG6qMOh4buiM8Wo4bui4bqp4bumI3vhu6Lhu4N9ISPDleG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5gt4buiw4A1PuG7omJ7XeG7ojPGr33hu6Ije1c1PuG7okB9LGLhu6I+XeG7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7omLhu6Thu6I1e+G7pDV74buiNXvGr2fhu6I1OzXhu6I04bq3feG7ojV74bukNuG7ojM7NeG7oiTDnWfhu47hu6LGoXvhur3hu6LDoDU+4buiMnvDoDU+4buiYnvDnWfhu6JAWWfhu6I+feG6s+G7oiN74bqv4buiNcWoNuG7oiPhurk1PuG7ouG6rWNn4buiezbGryN74buM4buiI+G6uTU+4buiPeG6v+G7ouG7pjXhu4zhu6Ijw6A1PuG7omLhuqldNXvhu4zhu6I1e8Wo4buiNOG7pmfhu4zhu6Lhuqd7WTXhu6Izw6Dhu4zhu6JA4bumNeG7ojUuNeG7oiTDqeG7oiPhu6jhu47hu6JC4bqpNjU+4buiMnt94buiJMOdYuG7oiThu6R94buiQOG7pDbhu6Ik4bqzfeG7ojXhu6Rn4buiNTfhu6IjN+G7omJ7LOG7jOG7oiN7IOG7oiM34buiYntj4buieybhuqfhu6Ije+G6veG7ojPFqDThu6Lhuqvhu6Q24buiNMWo4buiYuG7sDU+4buiYns7NE/hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw4A1PuG7ouG7l+G7qGfhu6I1Pnsl4bui4buD4bq14buiNTd94bui4bqp4bqjfeG7oj7hu7Ri4buiPsSR4bui4buDP+G7ont9KGPhu6Ije2NnITXhu4zhu6Jie8Oi4buiPcWofcOT4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mC3hu6LDvT7hurvhurN94buiNXvFqOG7ouG6rWM74buiNF01e+G7ojU34buiYnss4buM4buiMnt94bui4bqr4bqhNT7hu6Jie13hu6IzNuG7oiM34bqn4buiNXs34bqn4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiPn3hu6Q14buiNXvFqOG7jOG7oj594bukNeG7oiPhu4Hhu6Thu6Ijezbhu6I1N+G7oiTFqDU+4buiezbFqDU+4buM4buiYuG7geG7omIs4buM4buiI3ssYuG7oiPhurk1PuG7oiN7IOG7ojQ2NT7hu6Ik4bq74bq1I+G7ojThuqPhu6JnOzXhu6I04buo4buiJCbhuqfhu6IkKOG7oiM4NeG7ojU+4bu0NOG7oiPhurvhurN94buiNeG6sX3hu6Ije1s14bui4bqrY+G6oX3hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buXxajhu6Lhu5fhu6hn4buiYn0s4bqn4buiM+G6s33Dk+G7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5gt4buiQntd4buiJMOdZ+G7ojU7NeG7ojThurd94bui4bqne+G7qH3hu6IzNuG7ojTFqOG7oiN7xq9n4bui4buDxq9n4buiM8OdZ+G7ouG7g2PDoDU+4buiJMOdYuG7oiN7w6A14buiYntZNeG7oiN7NuG7omc7NeG7ojThuqPhu4zhu6IkJuG6p+G7ojThu6jhu47hu6JCw6B94buiNTd94buiI3tk4buiw51n4bui4bqp4bqjfeG7jOG7oj594bum4buiI+G7qOG7ojRdNXvhu6IzNuG7oiThurvhurUj4buM4buiI+G6oWLhu6Lhuqvhu6Q24buiI3tk4buiMzbhu6Ijezbhu6Ij4bumfeG7oiN74bqv4buiPuG7sjXhu6Iye2Phu6Lhu6Q14buiYuG7pjU+4buiw6A1PuG7okDFqOG7jOG7onvhurvhurc1PuG7oiQm4bqn4buiJCjhu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6Ik4bq74bq1I+G7ouG6q2M04buieznhuqfhu4zhu6I+4buyNeG7oj7hurl94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mC3hu6Lhu5fFqOG7ojU3feG7ojJ7Kjbhu6Ije2Thu6LDnWfhu6Iz4bq/4buk4buiI3s24buiI+G7pn3hu6Ije+G6r+G7oiTDnWLhu6Ij4bukNuG7ouG6qeG7pjbhu4zhu6Ije+G6veG7ojJ7w6A1PuG7ouG6q+G7pGPhu6I1xahn4buiM8avfeG7ojPDoTThu6JAw6E04buiNeG6u+G6tyPhu6Jie13hu6IjN+G7oiN7LGLhu6LhuqnhuqN94buiI+G6uTU+4buiYnvDnWfhu6Izxq81e+G7ojM6NuG7juG7ouG7l8Wo4buiI+G6veG7oiN7feG7ojTGrzV74buiYuG7pGfhu4zhu6Ij4buyNeG7omJ7fSxi4buiYntd4buiPWR94buiI3s24buiM+G7qjbhu6JbYuG7oiThuqM1PuG7jOG7oiM2feG7ojV74bq74buiYn0uNeG7ombhu7A1PuG7omYl4buM4buiY+G6oTU+4buiNeG6u+G6tyPigKbhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYLeG7ouG7neG6ozU+4buiYn0uNeG7oiR94buiYuG6qeG6u+G6tyPhu6Izxajhu6Ik4bqjNT7hu6JifS414buiMnvDoDXhu4zhu6I0XTV74buiMnvDoDU+4buiNXvhu6Q1e+G7ojPFqOG7ojTDnWLhu6Lhuqd74buyNeG7ojU+4bukZ+G7juG7osWpw6A04buiNTnhu4zhu6Jiw6B94buiYnvDnWfhu6Lhu4PhurXhu6Ije+G6ozU+4buiM+G7qjbhu6Lhu5d9KDXhu6Ij4bq5NT7hu6IzOzXhu6I1Pjfhu6I1Pnt9OzU+4buM4buiYnvhu7A04buiPTjhu6Iye2Phu6Ikw51i4buiNF01e+G7oiThu6Q1PuG7ouKAnDU+4busNOKAneG7oiQsNeG7oiTDnWfDleG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvT57JeG7oiN74bqjNT7hu6I1N33hu4zhu6JAxajhu6Lhu5fhu6hn4buiY+G6oTU+4bui4buDw6N94buie+G6t+G6p+G7ojXhurvhurcj4bui4bqp4bqjfeG7ojPGr33hu6Jiw51i4buiYuG6u8OifeG7oiN7xq9n4buiJH3hu4zhu6LhuqtjaGLhu6Iz4bukNuG7ouG7g8WoNuG7oiThur3hu6Thu6IjNjXhu6Ji4bqp4bukfeG7oiPhurk1PuG7oiThu6Q1PuG7ouG7g8OjfeG7ouG7g+G7quG7oiN7xq9n4buiZiXhu6I04bumZ+G7ouG7gy7hu47hu6Lhu5fFqOG7ouG7l+G7qGfhu6J7YX3hu6IkfeG7oiRZY+G7ojV74bq74bui4buwNeG7oiPhurvhurfhuqfhu4zhu6Ik4bq94buk4buiIzY14buiI+G7rDThu6Ij4buoY+G7jOG7ojPFqGPhu6JAxahjw5Phu6LigJzhu4LhurXhu6Ije+G6ozU+4buiw6A1PuG7ouG7l30oNeG7ouKAnGbhurF94buiYuG7pn3igJ3hu6I0fSw1PuG7oiTDnWLhu6Ji4bqpOzXhu6I1Pnsw4buk4buiJCLhu6Thu6I0xajhu6JA4bqh4buiNCbhu6Jiw5004buiYuG7rCPhu6JAw51n4buiM1lj4buiNeG7pGfhu6LhuqnhuqN94buO4buixqE2NeG7ouG7g8Oq4buk4buiYnvDnWfhu6Lhu4PhurXhu6Ije+G6ozU+4buiw6A1PuG7osOdZ+G7ojM24bukZ+G7ons24bukZ+G7onvhurvhurE1PuG7ojJ7N33hu6Ji4bqpOzXhu6LDnWfhu6Ikw51n4oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7l8Wo4bui4buX4buoZ+G7ojV74bq74buiI3ssYuG7ojNWNT7hu4zhu6Ji4bq9I+G7omLhuqF94buiNSo04buiI+G7pn3hu6I1NzXhu6Ikw6N94buiYuG6qTs14buiJOG7smPhu6JmY+G6oTU+4buiJMOdYuG7jOG7ojU+4bqjfeG7ouG6p3siI3vhu6JmY+G6oTU+4bui4bqrWTXhu6Jie30sY+G7oiR9LmPhu6I0Y+G6oTXhu6I+xag24buiMzs1w5Phu6LigJzhu50sNeG7oiN7LGLhu6I0xajhu6Ij4bq5NT7hu6Iye8SD4oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7iWNiezbhuqnhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYxak2xag1PuG7onh9NXvhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5g=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]