(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 3604/QĐ-UBND, ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các cơ sở du lịch trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm công tác phòng chống dịch đón khách du lịch trở lại.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO8OCNMOiPGnhur/hu58kPOG6p+G7geG6ucOsJDzhur/Dsjxp4buB4buL4bq/POG6peG7iTPhu4vhur884bujNuG7gTzhu5ZwPMON4bufbuG7i8OqPDov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO8Oi4bq/4buf4bq34buLPOG6teG7hTzhuqfEqeG7izxp4bq/NMOi4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7o+G7m+G7mTzDrTbhu4E8Oi/hu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjs6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO+G7ouG6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s8xqDhu5/hu6vEkeG7ozzhuqfhu4Xhu4vhur884budbzxbID5dL8ag4bqmLeG7nuG6tOG7iuG6pCQ84buLw6o14burPHtdLTItfT59ezzDonIzPMOC4bq/cjzhu6Phu4XDouG6vzzhu57hurThu4rhuqQ84bujZuG7i+G6vzzFqWU8xanhu4HDqcOiPDThu5c84bqlceG7i8OqPMOsw7Lhu6M84budbzzhurXhu4HDqeG7izzhu5fhur804buXPOG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17Mjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phu4Phu4vhur884bq/4buD4buL4bq/PMOsw7Thu4EkPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG6tDQ84bui4bq/dMO0w6I84bqnODzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzDojTDojzDosO1POG7neG7mTzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjxJ4bq/4bufPOG6tTfhu4k84bujw7Phu4s84buj4bq/4buBZOG7izzhu4vhur/hu4Fk4buLPOG7lnA8w43hu59u4buLw6o8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPMOiNMOiPOG6p+G7gWXhu588aeG7gcOp4buLJDzhurU34buJPOG6pzfDrDzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84buX4bq/auG7i8OqPMOi4bq/b+G7i8OqPOG6peG7hcOi4bq/POG6p8Sp4buLPGnhur80w6Lhur884bql4bufPMOt4buFw6Lhur884buj4bub4buZPMOtNuG7gSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG6peG7o+G6v+G7n8Os4bq1POG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwifVvhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXtbMC97IDHhuqUge10iW30x4bujeyB7ez7DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdIn0yKTwzw63hu6PDnSnDgjTDojxp4bq/4bufJDzhuqfhu4HhurnDrCQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG7ozbhu4E84buWcDzDjeG7n27hu4vDqjzDouG6v+G7n+G6t+G7izzhurXhu4U84bqnxKnhu4s8aeG6vzTDouG6vzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Phu5vhu5k8w6024buBKTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKTE+Pik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSkifVspPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk7SeG6vzTDouG6vzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu51jPOG6p3Thu5PDojzhu6PDtOG7gTzhu5ZwPMON4bufbuG7i8OqPOG7i+G6v3Thu4vDqjzhu5fhur834buBPOG6pzThu5c8deG7i8OqPMOiNMOiPOG7q2Thu588w6Lhuq/hu588w6Lhur/DoOG7ozzDouG6v2M8xallPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzhu5fhur9q4buLw6o8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17MiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhurThu4c84buj4bq/dDzhuqY34buLw6o8cuG7qyQ8w4Lhur9yPOG7o+G7hcOi4bq/POG6vuG6puG7iuG6pDzhu6k4POG7ouG6vzXhu4vhur88w43Do8OsPOG7isOq4buf4bur4bq74buLPOG7ouG6v8SRPHjhu4vhur88w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MjPOG7isOqNeG7qzx7IC0yJDzhurQz4buLPMOi4bq/Zjzhuqc24buJPOG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17MjzDonIzPOG7qTg84bqnODzhurUz4buLPOG6vzXhu4vhur88w6Ju4buLw6o8xak54buLPMWpZTzFqeG7gcOpw6I8NOG7lzzhuqVx4buLw6o8w6zDsuG7ozzhu51vPOG6teG7gcOp4buLPOG7l+G6vzThu5c84buX4bq/auG7i8OqJDzDouG6v2/hu4vDqjzhuqXhu4XDouG6vzzDguG7iMWo4buA4bqkLXsyPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhur/hu4Phu4vhur88w6zDtOG7gTzhu6Phu5tk4buLPOG6p+G7hTM84bq1NeG7iyQ8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPMOiNMOiPOG6p+G7gWXhu588aeG7gcOp4buLPOG6p+G6uTzhuqfEqeG7izxp4bq/NMOi4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7o+G7m+G7mTzDrTbhu4ElOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bue4bq04buK4bqkPOG7qTg8w6Lhur/hu4k84buX4bq/4bqp4buXPOG6pznhu4vDqjxp4buxJDzDojPDrDxpxJHhu6M8JuG6pznhu4vDqjxp4buxJDzDojPDrDxpxJHhu6M84bq1w6Hhu4vDqjzFqTnhu4s84bq1N+G7izzFqcO04buBPOG6tDPhu4s84buX4bq/NOG7ozzhu6Phu5vhu4Hhurnhu4s84bqk4bufPMOt4buFw6Lhur884bupOD884buj4bq/4buHPOG6p+G7geG6ucOsPMOs4buZPMOiNMOiPOG6p+G7geG6ucOsPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/JDzDosO1POG7neG7mTzDrXThu5884buj4bub4buhPMWpw7Thu4E84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buX4bq/N+G7gTzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG6p+G6r+G7qzzhuqdyPMOiNMOiPMah4buf4burPOG6p+G7heG7i+G6vyQ84bq1N+G7iTzhuqc3w6w8M+G7izzhu6Phu4k14buLPOG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17MiU8w4I0w6I8w6LDtTzhu53hu5kkPOG6v8OyPGnhu4Hhu4vhur884bql4buJM+G7i+G6vzzhu6Phu5tk4buLPOG6p+G7hTM84bq1NeG7izzhu6k4PMOi4bq/Zjzhuqd04buTw6I84bqnxKnhu4s8xak1POG7l+G6v3HDojzFqXE8aeG6vzTDouG6vzzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhur/hu5/hu6vDqeG7iyQ84buj4bub4buJ4buLw6o84bujZuG7i+G6vzzFqTU8w6Lhur9mPOG6p3Thu5PDojzhu5fhur/huqnhu5c84bq/4buJNuG7ozzhuqfDsuG7i8OqPGnhur9u4buLw6o8xqHhu580PCI+4bu0PMOibuG7i8OqPOG7neG7n8SD4bujJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPDE+PuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPCJbW+G7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99e1swL3sgMeG6pSB7XSJbXV3hu6MgPl0xMcOtPiVo4buXw6pA4bubw517IjEpPDPDreG7o8OdKcOCNMOiPGnhur/hu58kPOG6p+G7geG6ucOsJDzhur/Dsjxp4buB4buL4bq/POG6peG7iTPhu4vhur884bujNuG7gTzhu5ZwPMON4bufbuG7i8OqPMOi4bq/4buf4bq34buLPOG6teG7hTzhuqfEqeG7izxp4bq/NMOi4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7o+G7m+G7mTzDrTbhu4EpPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pMT4+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKSJbWyk8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTvDgjTDojzDosO1POG7neG7mSQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PMOiw7Lhu4vDqjzhuqfDs+G7i8OqPCbhur/hu4nDrOG6reG7neG7ozPhu6s/POG7o+G7m2Thu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG6tDQ84bui4bq/dMO0w6I8w6Lhur9mPOG6p3Thu5PDojzhuqfEqeG7izzFqTU84buX4bq/ccOiPMWpcTxp4bq/NMOi4bq/POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG6v+G7n+G7q8Op4buLJDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Nm4buL4bq/PMWpNTzDouG6v2Y84bqndOG7k8OiPOG7l+G6v+G6qeG7lzzhur/hu4k24bujPOG6p8Oy4buLw6o8aeG6v27hu4vDqjzGoeG7nzQ8Ij7hu7Q8w6Ju4buLw6o84bud4bufxIPhu6MlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bq0ZOG7izzDojbhu4vhur884bqnxKkkPGnhur80w6Lhur884bql4bufPMOt4buFw6Lhur88xak1POG7i8OqdOG7keG7gTzhu6Phu5vDucOiPOG7o+G7gcSR4buXPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6peG6s+G7izxp4bq/NMOi4bq/POG6p8SR4buLPOG7o+G6vzPDrDzGoeG7nzPhu4s84buX4bq/N+G7gTzhuqc3w6w84bq1N+G7iTzDojTDojzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur884buL4bq/dDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzGoOG7n+G7q8SR4bujPOG6p+G7heG7i+G6vzzhu51vPFsgPl0vxqDhuqYt4bue4bq04buK4bqkPMOicjM8w4Lhur9yPOG7o+G7hcOi4bq/POG7nuG6tOG7iuG6pDzhu6Nm4buL4bq/JTzFqOG7gcOpw6I84buj4buNPMOi4bq/dcOiPDnhu4skPOG7i8Oq4bq/ZjzDouG6v+G7iTxp4bq/NMOi4bq/POG7l+G6vzfhu4E8w6LEqTzhu5fhur90w7Xhu4vDqjw04buLPOG7l+G6v3A84bq/4buT4buXJDzhurU34buJPOG6pzfDrDzhuqfhuq/hu6s84bqncjzDojTDojzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur88xallPOG7l+G6v2rhu4vDqjzhuqXhu4XDouG6vyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwiW1vhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXtbMC97IDHhuqUge10iXXsx4bujMXtdfV3DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdIDIyKTwzw63hu6PDnSnDgjTDojxp4bq/4bufJDzhuqfhu4HhurnDrCQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG7ozbhu4E84buWcDzDjeG7n27hu4vDqjzDouG6v+G7n+G6t+G7izzhurXhu4U84bqnxKnhu4s8aeG6vzTDouG6vzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Phu5vhu5k8w6024buBKTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKTE+Pik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSkiW1spPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk7xajhu4HDqcOiPOG6p8Sp4buLPGnhur80w6Lhur8kPOG7o+G7jTzDouG6v3XDojw54buLJDzhu4vDquG6v2Y8w6Lhur/hu4k8aeG6vzTDouG6vzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu5fhur834buBPOG6tTfhu4k84bqnN8OsPOG7o+G7n8Oj4buLPOG7o+G6v3I84buLw6rhur/hu4Fkw6w84buj4buhw6I8w6I0w6I8xqHhu5/hu6s84bqn4buF4buL4bq/PMWpZTzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84buX4bq/auG7i8OqPMOi4bq/b+G7i8OqPOG6peG7hcOi4bq/PMOC4buIxajhu4DhuqQtezI84buj4bub4buJ4buLw6o84buj4buD4buL4bq/POG6v+G7g+G7i+G6vzzDrMO04buBPOG6v+G7gcOp4buLPOG7izPhu6slOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bue4bq04buK4bqkPOG7qTg84bui4bq/NeG7i+G6vzzDjcOjw6w8w6Jz4buLw6o84bqnODzhu6tk4bufPMOi4bqv4bufPOG7o8SD4bujPMOiNzzDojTDojzDosO1POG7neG7mTzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu4vDquG6v2Y84bqldOG7leG7i8OqJDzDojTDojzhur/Dsjxp4buB4buL4bq/POG6peG7iTPhu4vhur884bql4bufPMOt4buFw6Lhur88w6LDsuG7i8OqPOG6p8Oz4buLw6o8JuG6v+G7icOs4bqt4bud4bujM+G7qz884buj4bubZOG7izzhuqfhu4UzPOG6tTXhu4s84buX4bq/N+G7gTzhurVvPOG7o+G7m+G7hzzhuqfhuq/hu6s84bqncjzDojTDojzFqeG6seG7ozzhu6N0POG7l+G6v2rhu4vDqjzhuqXhu4XDouG6vzzhu4vhur90POG7i3TDtMOiPOG7m+G7pTM84bujM+G7qzzhu5004bujPGnhur/hu5/hurfhu4skPOG7l+G6v2/hu4E84bq/4buT4buXPMWpw7Thu4E8w6LDtTzGoeG7nzPhu4s8w6Lhur/hu5/hu6tk4buLPMOsbuG7izzhu5fhur/hu5/hu4s8aeG6v+G7pTzhu6Phu5tw4buLw6o84buj4buJNeG7izzhurXDsjzDosO1POG7neG7mSQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6vuG7gcOp4buLPOG7o+G7m2Thu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPOG7qTg84bui4bq/NeG7i+G6vzzDjcOjw6w8w6LEqTx9Ijzhur/DsjzDrTXDrDzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzDosOy4buLw6o84bqnw7Phu4vDqjwm4bq/4buJw6zhuq3hu53hu6Mz4burPzzFqTU8ezxp4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PCbhu5ZwPMON4bufbuG7i8OqPOG7muG6reG7o+G7m+G6rTPhu6M/JTzFqGU8w6LDtTzhurU34buLJDzDojTDojzDosO1POG7neG7mSQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG6p2Xhu588w6LEqTzhu7E84buj4bq/dcOiPMOi4bq/xIPhu5c84bq/NeG7i+G6vzzDojTDojzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur88xallPOG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur884bqlcDzDrXThu5Phu4vDqjzhuqXhu588aeG6vzTDouG6vzzhuqXDuTzhurU04buJPMOtNTxp4bq/buG7i8OqPOG7i+G6v+G7gWXhu58lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu4HDguG6reG7i+G7o+G6reG7myk84bud4buj4burw63huq3DnSnGsOG7geG6peG7o+G6vyM8MT4+4buX4bupPTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7oyM8Iltb4buX4bupPSk84bud4bubw6LDnSkvL8Oi4bql4buLJeG6tTPhu4nhu6Phur8z4buL4bq/4bq/4buJMyXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL317WzAveyAx4bqlIHtdIl1bW+G7ozJbfTI+w60+JWjhu5fDqkDhu5vDnSAiWyk8M8Ot4bujw50pw4I0w6I8aeG6v+G7nyQ84bqn4buB4bq5w6wkPOG6v8OyPGnhu4Hhu4vhur884bql4buJM+G7i+G6vzzhu6M24buBPOG7lnA8w43hu59u4buLw6o8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPOG6p8Sp4buLPGnhur80w6Lhur884bql4bufPMOt4buFw6Lhur884buj4bub4buZPMOtNuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIltbKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO0nhur/hu5884bql4bufPMOt4buFw6Lhur884buWcDzDjeG7n27hu4vDqjzhuqzDouG7iTzDijPhu5vhuqXhuq3hu4s84bujNuG7gTzhu6k4POG7ouG6vzXhu4vhur884bucw7Xhu4s8JuG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG6tDQ84bui4bq/dMO0w6I/JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8OCc+G7i8OqPOG7i8Ohw6w84buj4bub4buJ4buLw6o8SeG6v+G7nzzhurU34buJPOG7o8Oz4buLPOG7o+G6v+G7gWThu4s84buL4bq/4buBZOG7izzhu5ZwPMON4bufbuG7i8OqJDzDojTDojzDosO1POG7neG7mSQ84bq/w7I8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PMOiw7Lhu4vDqjzhuqfDs+G7i8OqPCbhur/hu4nDrOG6reG7neG7ozPhu6s/POG7o+G7m2Thu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPMOiNMOiPOG7qTg8w4Lhu408w41z4buLw6okPOG7ouG6vzXhu4vhur884bucw7Xhu4s8w6Jz4buLw6o84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzhu4vDquG6v+G7gWTDrDzhu6Phu6HDojzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzhu6Phur/huq3hu4k8xqDhu5/hu6vEkeG7ozzhuqfhu4Xhu4vhur884budbzxbID5dL8ag4bqmPMOicjM8w4Lhur9yPOG7o+G7hcOi4bq/POG7nuG6tOG7iuG6pDzhu6Nm4buL4bq/PTzDgm7hu4vDqjzFqTnhu4s84budbzx9fXsiL+G7nuG6tOG7iuG6pC3FqOG7ljzhu4vDqjXhu6s8eyItMi19Pn17PMOicjM84bue4bq04buK4bqkPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG6tDQ84bui4bq/dMO0w6I8xallPMOiNMOiPOG6teG7gcOp4buLPOG7l+G6vzThu5c84buX4bq/auG7i8OqJDzDouG6v2/hu4vDqjzhuqXhu4XDouG6vzzDguG7iMWo4buA4bqkLXsyPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhur/hu4Phu4vhur88w6zDtOG7gSU8w4I0w6I84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhuqdl4bufPOG7o+G6vzXhu4vhur88w63hurHhu5c8w6I0w6I84bqn4buJNeG7izzDom7hu4vDqjzhu6M0w6IkPOG7o+G6v3Thu5Hhu4vDqjzhu6nhu5/hu6tk4buLPGnhu4HhurnDrDzhu6Phu5szPMWp4buBw6nDojzDouG6v8SD4buXPOG6vzXhu4vhur88w6I0w6I8xqHhu5/hu6s84bqn4buF4buL4bq/POG7l+G6v2rhu4vDqiQ8w6Lhur9v4buLw6o84bql4buFw6Lhur884bujNuG7gTzhu6PEg+G7ozzDojc8w6I0w6I8w6LDtTzhu53hu5k8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG6peG7hcOi4bq/PMWpcTzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Phu5tk4buLPOG6p+G7hTM84bq1NeG7iyQ84bup4bulPMOt4buxPOG7i8Oq4bq/4buBZMOsPOG7o+G6v+G6reG7iTzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur884buX4bq/NOG7lzzDreG7n+G6seG7ozzhuqdv4buBPMWpw7Thu4E8w6I0w6I84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6v+G7k+G7lzzFqeG7gTzhu5fhur82w6wlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l3jhu5/hu6Phur/hu4nhu5spOzrhu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjvDjDbhu4vhur88w4J04buR4buLw6o6L+G7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqOzov4buXOw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]