(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết Trung thu đang cận kề. Trong mỗi gia đình người Việt không thể thiếu những chiếc bánh trung thu dâng lên ông bà tổ tiên; đồng thời, bánh trung thu còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Đó không chỉ là một món ăn mà còn chưa đựng ý nghĩa của sự đoàn viên, biểu tượng của ấm no, hạnh phúc.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7g+G7uC/DtcO04buP4buD4buHYkDhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDlMOiw7Qmw5Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDo3vhu4diJuG6oTnhu4cmw6rhuqXDnSbDlOG7j+G7g+G7h2Im4buBamQmYmR7JsOjZeG7h2Mm4buHYuG7m21kJlFk4bqnw7Qmw6pjw63hu4diJsO0Y+G6rSbDtGNkw6Lhu5Em4buHY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG6ozbhu4diJuG6v+G6teG7hybDreG7h2Imw6BbJsO0xKkmw7Rk4bq14buHWCbDo+G7i+G7h2Imw7RjbWRZJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhuqFm4buHJmIx4buHJsOqw6LDtCbhuqF94bqhJsO0Y1vhu4djJnFk4bq14buHJsO04buP4buD4buHYiZiZHsmw6Nl4buHY8OdJsOD4buFJsOqY8Ot4buHYibhuqFj4bq5JuG6v1sm4buB4buJw7Qm4buB4buF4buHJjDhu4cm4buBWybhuqFm4buHJuG6oWPhu5t7JsOj4buf4buHYiZ1JuG7h2Jj4bq7eybhuqHhu5d7JsO14bufJsOj4buDW+G7hyZxZOG6teG7h1kmw6Bk4bqt4buRJsO04bubbuG7h2Im4bqh4buXeyY34buBJuG7h+G7g1kmY13hu4djJsOyY+G7k+G6ocOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLCzDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITssPz4hLMO0KDsoLDzhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPjo+KiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buGY3Dhu4diJuG7h2JbdCbhu4dbdFkm4buBM+G6oSbhuqPhu5km4bqj4buDJiLhu4djJmPhu5tv4buHYibhuqHhu5d7JuG6o8Op4bqhYybDoOG6p+G7h2Mm4bqg4buCUUThuqItOj5ZJsOqY8Ot4buHYibDqmPEkSZx4buRZCbDlMOiw7Qmw5Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDtOG7j+G7g+G7h2Im4bqhfeG6oSZiZHsmw6Nl4buHYyZje3Qm4bqhaybhu43hu5F74buHWSbDo2vhu4cmccOpJuG6oeG7hSbDsmM44buHJsO04buPOOG7gSbhur8x4buHYlkmw7Rjw6Im4buHY+G7m+G7h2Im4buHY3Dhu4diJuG7geG6tybDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5EmccOh4buHJsOj4bql4buRJsOjM+G7hybhu497JuG6v2ZZJsO0Y2vhu4Em4buH4bud4bqhJm8m4bqhfeG6oSbhuqFrJsO1bybDtSLhu4cmc+G7kTfDtCZje3Qmw7Thu4/hu4Phu4diJuG6oTDhu4cmw6DDosOyJuG7h2NoJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbhuqFjw6kmxIPhu4EmdOG6teG7kSbDtGPEkeG6oWMm4buH4buJZCbDtOG7j27DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmISwsw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OiwpLzo+POG6oyE7OyEsLDzDtCk7KT8p4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qDohLiome+G6v8O04buoKuG7hmNw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhu4diZ8O0JuG7h2Jb4buDKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsLComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7hmLhu5F04bq14buHJuG6v2Thuqfhu5Em4bq/W+G7gSbhu4fhurXhu4cm4buHY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG6ocSpJsO04buP4buRdOG6peG7hybhu4dj4bubJuG7gcOzJsOyYzjhu4dZJuG6v13DsiZz4bubbeG7h2JZJuG7geG7ncO0JsOgxJFZJmNdw7Qmw7XEg+G7h1kmceG7o+G7h2Imw7Thu48x4buHYsOdw53DnVkmw7Rd4buDJuG7h+G6teG7hyZxw6kmw6Dhuq/hu4Mmw6Dhu5lkw50m4buA4buJw7Qm4bqhY2Qmw7Rkw6LDtCbhu4djaCbhu4dj4bub4buHYibDtF3hu4Mm4buH4bq14buHJnHDqSbhu4fhu4vhu4diJuG7h1vhu4cmw6Mz4bqhJsO04buP4bub4buHYibhuqHhu5d7JuG7gWpkJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybhuqFjxJHhu4djJuG6v1sm4bq/fSbhuqFje+G7h2Mmw7RjfWQmw7VuZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhPz/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITs7ITw/IcO0KT47Oj7hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoLiE7KiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqIT8/KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buGYuG7kXThurXhu4cm4bq/ZOG6p+G7kSbhur9b4buBJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDtGM5w7Im4bqhYeG7gSbDtOG7j+G7ieG7hybDo+G6peG7kSbDtGPEg+G7gybDtOG7pSbhur/huqfDnSbhu4BqZCZiZHsmw6Nl4buHYyZje3Qm4bqhaybDtW8mw7Ui4buHJnPhu5E3w7Qmw7XhurMm4bqh4buFJuG7h2Nw4buHYibDoMSRJuG7jeG7kXTDosO0JuG7j2ThurXhu4diJsOyY+G7mSZjbsOyJnFsZCbDqmNh4buRJnHDqSbhu4di4bubbWQm4bqj4buZ4buHYibhu4dj4bub4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDsmMiZCbDoyLhu4Emw6Ai4buDJmPhu5tr4buHYiZxw6km4buBM+G7h1km4buHYmfDtFkm4buHYjl0JsOg4buZZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLCzDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITssOjssLMO0PC48Py7hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPi47KiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buGYzbhu4cmw6B94buHYyZxZOG6teG7hybDo+G6peG7kSbDtOG7mXQmw7RjxIPhu4Mmw6rEkeG6oWMm4bqhw7Mmw6B94buHY1km4buHYzbhu4cmw6B94buHYybDo13DtCbhuqFjN8O0JuG6v+G7m27hu4diJuG6v1smw6pjZCbhu4djNuG7hybDo+G7m27huqEmceG7gybDtOG7j2bhu4cmccOh4buHJsOjIuG7gSbDoCLhu4Mmw7VuJsOqw6LDtCbhuqPEkeG7h2PDncOdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJi4hP8Oyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzosKS86PjzhuqMhOyw/Ljo6w7Q7OiE6P+G6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gpKCkqJnvhur/DtOG7qCrhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7gyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCouIT8qJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu4Zi4buRdOG6teG7hybhur9k4bqn4buRJuG6v1vhu4Em4buH4bq14buHJnFoJsOgfeG7h2MmcVvhu4diJuG7heG7h2Im4bq/WybDtOG7j+G7neG7h2ImYltZJsOg4buJw7Qm4buBZVkm4bqjOOG7kSYw4buHw53DncOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPJuG6o8O0Y+G7keG7gcOgKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYuIT/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITssPyE6KMO0KCEoPz7hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPi4uKiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqLiE/KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYyZzZOG7h2Mmc2Thu4djWSZj4buDeyZxMOG7hybDtOG7j+G6teG7hybhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw6Phu5cmw6pk4bqt4buRJuG6o33hu4diJsO04bubbuG7h2Imw7Thu4/hu5vhu4diJuG6oWPhu4Mm4buB4buJw7Qm4buB4buZeybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJjfhu4EmN8OyWSbhu4diZ8O0JuG7h2Jb4buDw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJi4hP8Oyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzosKS86PjzhuqMhOyw7LDs/w7QhOikuKeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6ghLjoqJnvhur/DtOG7qCrhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7gyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCouIT8qJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhur5m4buHYibDo2gmw7Thu4/hu53hu4diJmJbJuG6ocah4buHYibDo+G7m27huqEmw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibDo+G6rSbDsmPDosO0JuG6v+G6teG7hybDoOG6pSbhu4Ezw7Qmw6B94buHYybDtF3hu4Mm4buPeybhu4Fb4buRJnFb4buHYibhu4Xhu4diJmM3w7Im4bqjw6Hhu4cmcVsmY+G7m2vhu4diJsO0Y2vhu4EmYzfDsibhuqPDoeG7h8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYuIT/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITssITohPsO0LCguPj/hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKSgoKiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqLiE/KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw4B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG6ocSpJsO04buP4buRdOG6peG7hybhu4Hhu4nhuqEm4buBXeG6oSbDoG9kJuG7h+G7hSbDo+G7m27huqEm4bq/W+G7gSbDtGPhu5cm4bqhw63hu4diJsO04bujJsOgW+G7hybDtHt0JsOqY+G6r+G7gybhur/huq/hu4NZJuG7h2Nw4buHYibDoMSRJuG7jeG7kXTDosO0JuG6v1vhu4Emw6B94buHYybhuqHhu4nhu4diJnFsZCZxZOG6p+G6oSbhur/hu597JuG6oWNn4buHJuG7h2Lhu5F04bq14buHJuG6v2Thuqfhu5Emw6rhu6cm4bqhW+G7h2Imw6MgJsOqY2TDouG7hybhuqFj4buDJsOgfeG7h2Mm4bqhxKkmw7Thu4/hu5F04bql4buHJuG6oeG7hSZj4buba+G7h2ImccOpJuG7j2ThurXhu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzosKS86PjzhuqMhOyw/PC4pw7Q8Pyg7OuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g7Py4qJnvhur/DtOG7qCrhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7gyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkBT4buRN8O0JsOyY33DtCbDtOG7oybDo3vhu4Em4buB4bq1WSbhuqFjw6km4buGYuG7kXThuqnhu4cmw4DEkeG6oWMm4bq+ZOG6teG7h1kmw7Rjw6kmw7Thu4834buHJuG7juG7o+G7h2Imw5Rjw63hu4diWSZj4buRdOG6p+G7hybDg8Ot4buHYibDlWvhu4cmw6MgJuG6oeG7hSYhJuG7hzDhu4Em4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5EmY3vhu4fhuqPhu4F74bqjxIPDnSbDgHvhu4cmw6M44buRWSbhuqFjw6km4bqhY+G6uSbhur9b4buBJsOj4bqtJmJkeybDo2Xhu4djJsO0Y+G7m2/hu4diJsO0Y+G7neG6ocOdJsOVe+G7kSbDo+G7hSbhuqHhu4Um4buHY2ThuqXhu5Emw6Bd4buHJsOgw6gmw6pjxIPhu4cm4buHYuG7g+G7hyZxWybDozPDtCbhuqFjw6km4bq/W+G7gcOdJkNk4bqn4buHJuG7h3t0JuG6oWPDqSbhur9bJsOgWybhuqFj4buXJuG6oWsmw7VvJsO1IuG7hyZz4buRN8O0JuG7hmLhu5F04bq14buHJsOSY+G7g+G7h2Im4bqq4buD4buD4bqjJi0mw7Rj4buba+G7h2ImY2Thuqfhu5Emw416xIMm4buGYuG7g+G7h8OdJuG7hjDhu4Em4buHe3Qm4bqj4buDJiLhu4djJmPhu5tv4buHYibhuqPDqeG6oWMmw6Dhuqfhu4djJuG6oOG7glFE4bqiLTo+JuG7h+G6teG7hyZiZHsmw6Nl4buHYybhuqFjw6km4bq+ZOG6teG7hybhuqFj4bq5JuG6v1vhu4Emw6Phu5cmw7XDrCbhur/hu5tu4buHYibDqmN94bqhYybDozPDtMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhLCzDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6LCkvOj484bqjITssOyE/PMO0IT8pLCnhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPCEsKiZ74bq/w7Thu6gq4buGY3Dhu4diJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2Jnw7Qm4buHYlvhu4MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqISwsKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw5Thu4/hurXhu4cm4buHY3Dhu4diJuG6oeG7g+G7hybDsmPDrCbhu4dj4bubJsOUw6zhu4diJuG6ouG7kXQmw5Q24buHWSbhur7hurUmQ+G7g1vhu4dZJsOU4buPOOG7hybDkmPhu5Mm4bu0w5TDkibDlGN74buHYyZD4buFe+G7tlkmw6pjw63hu4diJsOqY8SRJuG7geG7kXsmw6B94buHJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhu4dj4buJ4buHJuG7h2PDqcOyw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJi4hP8Oyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzosKS86PjzhuqMhOywsOzspw7QuISwpPuG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gsKCgqJnvhur/DtOG7qCrhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7gyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCouIT8qJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDDg+G7m23hu4diJsOUw6zhu4diJuG6ouG7kXQmw5Q24buHJuG6v1sm4buHa2Qmw7Q5w7Imw7Thu4/hu5Hhu4diJuG7h2Nk4bql4buRJuG6oeG7oXsmY1vhu4diWSbhuqFrJsO1bybDoH3hu4cmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJsO04buP4buRdOG6peG7hybDtGPDrOG7h2Im4bqh4buXeybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JuG7h2Phu5smw5Rj4buROeG7hybhu4ZjW+G7h1kmQ2Z7JuG6oGPhu5Hhu4diWSbhu4Z74buBJkPhu5tr4buHYsOdw53DnSbhuqLhu4Mmw7Rl4buHYyZjZeG7h2Mm4bqjw6nhuqFjJuG6oOG7glFE4bqiLTo+JsOyY+G7neG6oSbDtF3Dsibhu4fhurXhu4cm4bqhfeG6oSbhuqFrJsO1byZ04bq14buRJuG6oTjhu5Emw6pjfeG6oWMmc8Oiw7ImY1vhu4diJuG7geG7kXsmw6B94buHY1kmw6Mi4buBJsOgIuG7gybDqmPhu4Mi4buHYibhuqF94bqhYybDsmNm4buHYlkm4bqhY8Os4buHYibhuqPDqeG6oWPDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmISwsw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OiwpLzo+POG6oyE7LCw+Pz/DtCw8LCk74bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qD4hPiome+G6v8O04buoKuG7hmNw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhu4diZ8O0JuG7h2Jb4buDKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEsLComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQE8m4bqhfeG6oSbhuqFrJsO1bybhur9b4buBJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDtOG7j+G7kXThuqXhu4cmw7Rjw6zhu4diJsO0XWQmw5TDkibDlGN74buHYyZD4buFe1km4bqhfeG6oSbhur/hu4NdZCbDoH3hu4djJuG7h+G7m2zhu4diWSbDoH3hu4djJuG6o+G6t+G7gybhu4djNuG7hybDtGM5w7Im4bqhYeG7gSbhuqHhu4UmYmR9JsO04bujJi4hw50/Pz8mLSYpP8OdPz8/JsOj4buL4buHYi/huqFjZMOi4bqhWCbDoH3hu4djJuG6o+G6t+G7gybDoznhu5Emc3vhu4djWSbhuqHDrOG7gVkmw6pj4buDe2Qm4buBw63hu4dZJsO04buPWyZze+G7h2PigKYmYmR74buDJsOj4buJ4buHYibDtOG7oyYsIcOdPz8/Ji0mKD/DnT8/PybDo+G7i+G7h2LDnSbhu4Zi4buDW2Qm4buPe1km4bqhfeG6oSbhur/hu4NdZCbDoH3hu4djJuG6oXvhu4Mm4bqhN8OyJsOj4bqtJsOgZMOi4buRWSbDtDPhu4diJnFsZCbDtGNkw6LDtCbDqsOiJsO04buTZFkmY+G7icOyJsOj4buf4buHYibDtOG7j3vhu4diJuG7h2MgWSbDoDHDtCbhu4Exw7Qm4bqh4buFJmJkfSbDqmPhu4Mi4buHYiY6IT/DnT8/PybDo+G7i+G7h2Imw6PDouG7hyY6WS4mw7Thu49k4bqn4buRJsOj4buL4buHYi9j4buJw7Imw7Thu5l0JnFb4buDJuG6v+G7g11kJuG7h2M24buHWSbDtcOsJuG6v+G7m27hu4diJsOgfeG7h2NZJsO0Y2TDosO0JsOqw6ImY+G7icOyw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEsLMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzosKS86PjzhuqMhOywsKTs/w7QpLCw6KeG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6g6ITwqJnvhur/DtOG7qCrhu4ZjcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5Em4buHYmfDtCbhu4diW+G7gyomcmThuqPDtGPhu6gqPD8/KiZjxINkYmPDtOG7qCohLCwqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDDlOG7j+G6teG7hybhuqF94bqhJuG6oeG7g+G7hybDsmPDrCbhur9s4buHJuG6oeG7l3smw5TDkibDlGN74buHYyZD4buFeybhu4djZOG6peG7kSbhu43hu5E4dCbDoH3hu4cmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSZjIOG7h2Imw6B94buHYybhu4dj4bubJsOKZOG7h2Mmw4PDrVkmQ3Dhu5Em4buGYmPDqVkmw4Bkw6Bk4bqhe8Odw53DnSbhuqHGoeG7h2Imw6N7JuG6o13hu4diJsO1IuG7hybDsmNh4buBJuG6oWPhu4Mmw6pjfeG6oWMmY1vhu4diJuG6v+G7n3sm4bqhY2fhu4fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmIT8/w7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OiwpLzo+POG6oyE7LCwpOj/DtC4uPiwp4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qCwsOyome+G6v8O04buoKuG7hmNw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhu4diZ8O0JuG7h2Jb4buDKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiE/PyomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMWp4buHYybhu4Zi4buRdOG6qeG7hyZDcOG7kSbDlOG7kTfhu4cmw6MgJjopJuG7hzDhu4Emw6pk4buHYybhuqPhu4N74buHY1kmw7JjNuG7hybDsmPDrGQmw7Ui4buHJsOyY2Hhu4Emw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJuG6oeG7l3smY3tkJmMg4buHYibDoH3hu4djJsOKZOG7h2Mmw4PDrVkmQ3Dhu5Em4buGYmPDqSbhuqFjZHsmw7XhurdXJuG7hjDhu4Em4buHe3Qm4bqj4buDJiLhu4djJmPhu5tv4buHYibhuqPDqeG6oWMmw6Dhuqfhu4djJuG6oOG7glFE4bqiLTo+JuG7h+G6teG7hybDtcOsJuG6v+G7m27hu4diJmNb4buHYiZj4buFeyZx4bqlJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JmJkIuG7gVkmw7XDrCbhu43hu5E4dCZjW+G7h2Im4bqhxqHhu4diJmJkIuG7gcOdJuG7hmLhu4NbZCbDoH3hu4cmw7Ui4buHJsOyY2Hhu4Emw7RdZCbhuqF94bqhJuG7jeG7kTh0JmNb4buHYibhu49k4bq14buHYibDtF1kJnHDqSbDtOG7j8SRJsO04buP4buR4buHYibDtDbhu4Em4bqh4buXeybDtGNb4buHYybDsmPDrFkme+G7h2Mmw5Thu5E34buHJuG6oWbhu4cmw7JjNuG7hybDsmPDrGQmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJsO0XWQm4bqhfeG6oSbDtWThurXhu5Emw7Rjw6lZJuG6oeG7oXsmY1vhu4diJsO0XcOyJmPhu4V7w50mw5TEkeG7h2Mmw6PDouG7hybDtGNtZCbDo2Thuq3hu4EmY2Thuqfhu4cm4buHe3RZJsO1w6wm4bq/4bubbuG7h2Imw6B94buHYybDoH3hu4cm4buPeybhuqFj4bubeybhu4djZOG6peG7kVkm4buHMOG7gSbhu4d7dCbDqmN94bqhYybhu4Hhu5F7JsOgfeG7h2Mmw7RdZCbhuqF94bqhJuG6oWsm4buN4buRe+G7h1km4bqj4buDe+G7h2Mm4buHYmNk4bqnw7Im4bqhxqHhu4diJmJkIuG7gSbDteG7gyZxbGQmw7Thu4/hu5ts4bqhJsOjNnTDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmLiE/w7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OiwpLzo+POG6oyE7LC4hISjDtDopKS4o4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qDwsLCome+G6v8O04buoKuG7hmNw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbhu4diZ8O0JuG7h2Jb4buDKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKi4hPyomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7gGpkJuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYybhur9bJsO14bufJsO0xKnhu4diJmNuw7Im4bqh4buXeybhuqF94bqhJmPhu5tr4buHYiZxw6nDnSbhu4BqZCZiZHsmw6Nl4buHYybDo+G6peG7kSbhuqHhu4Umw7Xhu58m4bq/4bufeybhuqFjZ+G7hybhuqFj4buDJuG7gWXhu4djJuG7h2Nw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0Y+G7kSbDsmPhu5kmY27DsiZxbGQmw7VvJsO0Y8SR4bqhY+KApiZRWyZja+G7hyZjw6LDtFkmw6B94buHYybDtOG7j+G7keG7h2Imw7Rj4buRJmIx4buHJsOqw6LDtCbDo+G7g1vhu4cmcWThurXhu4dZJmLhu6FkJmIx4buBJuG7m2zhuqEmcWfhu4diJnHhuqUm4buB4buJw7Qm4bqh4buR4buJ4bqhJsO1w6zhu4diJsOgZeG7h2MmdOG6teG7h1kmcWThurXhu4cm4buBIOG7h8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyxanhu5HDtGPhu4Phu48qQOG7hmJn4bqhJkPhu5E34buHJi0mQ+G7g1vhu4diJsODw63hu4di4bu4L8OyQA==

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]